Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Hjärnmetastaser


Publicerad den: 2022-06-22
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Hjärnmetastaser orsakas av hematogen spridning av cancersjukdom till hjärnan från en primärtumör som finns på en annan plats i kroppen:1
  • Omkring hälften är spridning från lungcancer2
 • Kliniska manifestationer är neurologiska bortfallssymtom, psykisk förändring, huvudvärk, illamående, kräkningar och trötthet.

Förekomst

 • Varje år diagnostiseras 65 000 nya cancerfall i Sverige.3
 • Cirka 20 % av alla patienter med cancer utvecklar hjärnmetastaser:1
  • Incidensen ökar till följd av förbättrad cancerbehandling och därmed förbättrad långtidsöverlevnad
 • Incidensen hjärnmetastaser för de cancerformer som oftast ger hjärnmetastaser:4
  • Melanom: 28 %
  • Lungcancer, adenocarcinom: 27 %
  • Lungcancer, icke-småcellig: 26 %
  • Lungcancer, småcellig: 24 %
  • Lungcancer, skivepitelcancer: 16 %
  • Bronkioloalveolär cancer: 16 %
  • Njurcancer: 11 %
 • Hos 15 % är primärtumören okänd.2

Etiologi och patogenes

 • Metastaserna uppträder oftast i gränsen mellan grå och vit substans där kärlen trängs ihop, samt i gränserna mellan de större artärernas försörjningsområden.
 • Topografisk lokalisation av hjärnmetastaser motsvarar den regionala blodgenomströmningen, med cirka 85 % till storhjärnan (supratentoriellt) och 15 % till lillhjärnan och hjärnstammen.5
 • Tre av fyra patienter med spridning till hjärnan har multipla intrakraniella lesioner. Detta är vanligast vid icke-småcellig lungcancer, bröstcancer och malignt melanom.6

Patofysiologiska konsekvenser

 • Ökat intrakraniellt tryck:7
  • Antingen på grund av metastasen, ödem i hjärnvävnaden omkring metastasen eller obstruktiv hydrocefalus
  • Symtomen är bland annat huvudvärk (40–50 %), illamående, kräkningar, trötthet och kraftlöshet. Huvudvärken är oftast värst på morgonen och ökar gradvis i intensitet över tid. Kliniska tecken kan vara staspapiller (15–20 %) och/eller fokalneurologiska bortfall (upp till 40 %), särskilt från ögats rörelsenerver
 • Irritation av omkringliggande hjärnvävnad:7
  • Ger epileptiska anfall hos 15–20 % och ses ännu oftare vid melanommetastaser.
 • Direkt skada på hjärnvävnad:7
  • På grund av direkt inväxt eller tryck från omkringliggande ödem
  • Ger fokalneurologiska bortfall som hemipares, dysfasi, sensoriska bortfall eller ataxi, beroende på vilka delar av hjärnan som berörs
  • Påverkan av frontalloberna ger psykiska förändringar, till exempel ohämmat beteende, försämrat minne, emotionell inkontinens, snabba humörsvängningar och förvirring. Cerebellära metastaser ger ofta ostadighet, kraftig yrsel och kräkningar

Predisponerande faktorer

 • Cancersjukdom.

ICD-10

 • C79.3 Sekundär malign tumör (metastas) i hjärnan och hjärnhinnorna

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Känd eller okänd malign primärtumör.
 • Anamnes som ger misstanke om spridning till hjärnan.
 • Typiska förändringar i hjärnan vid DT- eller MR-undersökning.
 • Biopsi av tumör bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Hjärnabscess:
  • Kan också förekomma hos patienter med normal temperatur, normalt antal leukocyter i blodet och normal CRP
 • Primär hjärntumör
 • Lymfom,
 • Multipel skleros
 • Infarkter och intracerebrala blödningar

Anamnes

 • Klinisk presentation beror på storlek, lokalisering och antal metastaser.
 • De flesta har en kombination av generella symtom som huvudvärk, förändrat mentalt status och fokala symtom/tecken som pares, ostadighet, klumpighet, afasi, parestesier, domningar.
 • Kliniska manifestationer är neurologiska bortfallssymtom, psykisk förändring, huvudvärk, illamående, kräkningar och trötthet.
 • Symtomen är vanligtvis långsamt progredierande över veckor och månader, men kan i samband med blödning i en metastas uppträda akut – gäller särskilt melanom.

Kliniska fynd

 • Ökat intrakraniellt tryck:
  • Kliniska tecken kan vara staspapiller (15–20 %) och/eller fokalneurologiska bortfall (upp till 40 %), särskilt från ögats rörelsenerver
 • Direkt skada på hjärnvävnad:
  • Fokalneurologiska bortfall som hemipares, dysfasi, sensoriska utfall eller ataxi, beroende på vilka delar av hjärnan som berörs
  • Vid påverkan av frontalloberna kan man se psykiska förändringar, till exempel ohämmat beteende, försämrat minne, emotionell inkontinens, snabba humörsvängningar och förvirring
  • Cerebellära metastaser ger ofta ostadighet, kraftig yrsel och kräkningar

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke för primära maligna hjärntumörer enligt Nationellt vårdprogram

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Förstagångs epileptiskt anfall (fokalt eller generaliserat).
 • Debut av fokalt neurologiskt bortfallssymtom (exempelvis halvsidig förlamning, koordinations- /balanssvårigheter, känselnedsättning, synfältsbortfall eller dysfasi/talpåverkan) progredierande över dagar eller veckor utan andra sannolika förklaringar (exempelvis känd multipel skleros eller känd metastaserad cancersjukdom).
 • Nytillkommen personlighetsförändring eller kognitiv nedsättning, progredierande över veckor eller ett fåtal månader.
 • Nytillkommen huvudvärk eller markant förändring i tidigare huvudvärksmönster (särskilt vid förekomst av illamående, kräkningar, staspapill eller andra symtom/fynd talande för ökat intrakraniellt tryck) som progredierar över veckor och där grundlig sjukhistoria och klinisk neurologisk undersökning inte har påvisat andra sannolika förklaringar.
 • DT- eller MRT-undersökning (utförd på andra indikationer) som föranleder misstanke om primär malign hjärntumör. Om radiologiska fynd talar för meningiom, hypofysadenom eller schwannom ska patienten dock utredas enligt ordinarie rutiner och inte remitteras till standardiserat vårdförlopp.
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Observera: Vid misstänkt begynnande inklämning med eller utan medvetandepåverkan ska neurokirurgjouren kontaktas omedelbart för akut bedömning.

Primärvårdversion av standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer, RCC 2020

Kompletterande undersökningar

 • Beror på patientens tillstånd och syftet med utredningen.

Andra undersökningar

 • MRT:
  • Är den mest sensitiva undersökningen både vad gäller påvisande av små metastaser och differentialdiagnostik jämfört med andra cerebrala processer
 • DT jämfört med MRT:
  • Vid DT-hjärna med kontrast hittar man multipla hjärnmetastaser hos cirka 50 %, vid MRT hos cirka 75 %6
  • Metastaserna är vanligen runda i formen, har till synes god avgränsning till omkringliggande hjärnvävnad, kan ha central nekros och omges ofta av betydande ödem
  • Tumörerna har ofta ringuppladdning efter kontrast
 • Biopsi?
  • Material till histologisk diagnostik kan uthämtas vid stereotaktisk biopsi eller ultraljudsvägledd biopsi via en mindre kraniotomi
  • Alternativet är kirurgisk extirpation

När remittera? 

 • Vid misstanke om tillståndet.

Maligna hjärntumörer

 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem samt differentialdiagnostiska överväganden
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Allergier och överkänslighet
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia och steroider)
  • Social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar
 • Neurologstatus
 • Underlag för röntgenremiss:
  • Kreatinin (provet kan tas i samband med remissutfärdande)
  • Längd och vikt
  • Eventuella kontraindikationer mot MRT
 • Kontaktuppgifter:
  • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
  • Kontaktuppgifter till närstående
  • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp maligna hjärntumörer (hämtad 2022-06-21)

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.
 • Långsammare progression och förlängd överlevnad.

Behandlingen i korthet

Behandling mot metastaserna

 • Vid enstaka hjärnmetastaser övervägs i första hand kirurgi eller stereotaktisk strålkirurgi.2
 • Multipla hjärnmetastaser behandlas ofta med helhjärnstrålbehandling tillsammans med systemisk behandling eller kirurgi/strålkirurgi.2
 • Cytostatika kan övervägas när operation eller strålbehandling inte är möjlig.2
 • Det pågår studier om effekten av målinriktad behandling och immunterapier på hjärnmetastaser, där många studier visat positiv effekt.1

Symtomatisk behandling

 • Steroider, särskilt dexametason, har den största initiala kliniska effekten på livskvalitet:2
  • Förbättring av neurologiska symtom ses ofta inom ett dygn efter påbörjad steroidbehandling
  • Klinisk förbättring ses redan innan hjärnödemet minskar, vilket beror på att permeabiliteten i blod-hjärnbarriären minskar
  • Även om patienten saknar symtom rekommenderas steroidbehandling
  • Lägsta möjliga dos eftersträvas
 • Antiepileptika övervägs till patienter med kramper.2
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Symtomen är vanligtvis långsamt progredierande, men kan i samband med blödning i en metastas uppträda akut.

Komplikationer

 • Blödning.

Prognos

 • Följande faktorer förknippas med bättre prognos:8-10
  • Frånvaro eller kontroll av systemisk sjukdom
  • God funktionsstatus
  • Ålder under 65 år
  • Kirurgisk behandling av hjärnmetastas
  • Långt intervall mellan diagnostisering av primär cancersjukdom och diagnostisering av hjärnmetastas
  • Typ av primärtumör:4
   • Patienter med hjärnmetastaser där primärtumören var prostatacancer, bronkioloalveolärt karcinom och bröstcancer hade i en stor studie den längsta medianöverlevnaden och denna låg på 10–12 månader
  • Färre än tre hjärnmetastaser.
  • Effekt av steroidbehandling.
 • Även med gynnsamma prognostiska faktorer är prognosen dålig, överlevnad för alla med hjärnmetastaser är:1
  • 2-årsöverlevnad 8,1 %
  • 5-årsöverlevnad 2,4 %

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons