Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Hydrocefalus


Uppdaterad den: 2013-01-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hydrocefalus är utvidgade hjärnventriklar på grund av en ökad mängd intraventrikulär cerebrospinalvätska (CSF).
 • Tillståndet beror på en ökad produktion eller förhindrat dränage av CSF.
 • Det kan vara medfött eller förvärvat.
 • Indelas i kommunicerande och icke kommunicerande hydrocefalus beroende på om det finns eller inte finns passage mellan ventrikelsystemet och subaraknoidalrummet.

Förekomst

 • Incidensen av medfödd hydrocefalus är omkring 3 per 1 000 som föds levande.1
 • Incidensen av förvärvad hydrocefalus och normaltryckshydrocefalus är okänd:
  • Det finns uppgifter som tyder på att normaltryckshydrocefalus är orsak till mindre än 5 % av alla fall av demens2

Etiologi och patogenes

Medfödd hydrocefalus

 • Utgör omkring 60 % av alla fall av hydrocefalus.
 • Beror som regel på felutveckling i hjärnan och cirkulationen av cerebrospinalvätska.
 • De vanligaste orsakerna är:1
  • Akveduktstenos (33 %)
  • Myelomeningocele/Arnold-Chiari-malformation (28 %)
  • Dandy-Walker-missbildningar (7 %)
  • Agenesi av foramen Monroi
  • Medfödd toxoplasmos
  • Bickers-Adams syndrom

Förvärvad hydrocefalus

 • Kan bero på en för hög produktion av CSF:
  • Plexuspapillom/-karcinom
 • Reducerad dränering/resorption av CSF:
  • Tumörer i närheten av foramen Monroi, akvedukten eller den fjärde ventrikeln
  • Blod i CSF eller i subaraknoidalrummet, speciellt vid subaraknoidalblödning (SAB)
  • Intraventrikulär blödning hos prematura
  • Var i resorptionsapparaten på hjärnans översida vid meningit
  • Förhöjt ventryck eller trombosering av de stora venerna
 • Kan ses som konsekvens av huvudskada (traumatisk hydrocefalus):
  • På grund av obstruktion av cerebrospinalt vätskedränage på grund av blod i ventriklar eller basala cisterner
 • Vid atrofisk hydrocefalus/hydrocefalus ex vacuo är det intrakraniella trycket normalt men ventriklarna är passivt förstorade:
  • Bland annat vid Alzheimers sjukdom
 • Normalt intrakraniellt tryck ses också vid normaltryckshydrocefalus:3
  • Ett tillstånd som beror på nedsatt absorption av cerebrospinalvätskan4

Predisponerande faktorer

 • Medfödda tillstånd som förhindrar dränering av CSF.
 • Förvärvade tillstånd som ökar produktionen eller förhindrar dränering av CSF, bland annat tumörer, hjärnblödning och infektioner.

ICD-10

 • G91 Hydrocefalus (vattenskalle, ökad mängd hjärnkammarvatten)
  • G91.0 Kommunicerande hydrocefalus
  • G91.1 Obstruktiv hydrocefalus
  • G91.2 Normaltryckshydrocefalus (Lågtryckshydrocefalus)
  • G91.3 Posttraumatisk hydrocefalus, ospecificerad
  • G91.8 Annan specificerad hydrocefalus
  • G91.9 Hydrocefalus, ospecificerad
 • P37.1 Medfödd toxoplasmos
 • Q03 Medfödd hydrocefalus (vattenskalle)
  • Q03.0 Missbildning av aquaeductus Sylvii
  • Q03.1 Atresi av foramina Magendi och Luschkae
  • Q03.8 Annan medfödd hydrocefalus
  • Q03.9 Medfödd hydrocefalus, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • G91- Hydrocefalus
 • Q03- Medfödd hydrocefalus

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Utvidgade hjärnventriklar på grund av en ökad mängd intraventrikulär cerebrospinalvätska (CSF).

Differentialdiagnoser

 • Andra tillstånd med förhöjt intrakraniellt tryck.
 • Hjärntumörer hos vuxna
 • Hjärntumörer hos barn
 • Kroniskt subduralhematom
 • Demenstillstånd
 • Epilepsi
 • Migrän
 • Stroke och TIA
 • Meningit
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Cerebral pares

Anamnes

 • Anamnesen beror i hög grad på patientens ålder:
  • Hos vuxna och äldre barn beror de flesta symtomen vid hydrocefalus på ett förhöjt intrakraniellt tryck (ICP)
  • Hos spädbarn (< 1 år) är kraniet så eftergivligt att trycket ofta inte blir så högt. Då är mätning av huvudets omkrets mycket viktig
 • Vid medfödd hydrocefalus ses onormal huvudtillväxt:
  • I Sverige mäts huvudets omkrets rutinmässigt vid hälsokontroller under de första året och noteras i ett percentilschema
  • Stora avvikelser, det vill säga korsning av flera kanaler, ska följas upp
  • Symtomen hos småbarn kan vara irritabilitet, dålig viktökning, kräkningar och epilepsi
 • Vid förvärvad huvudvärk ses klassiska symtom på förhöjt ICP:
  • Huvudvärk, illamående, kräkningar, synrubbningar, yrsel, epileptiska anfall
  • I allvarliga fall föreligger medvetandepåverkan och hernieringssymtom
 • Vid atrofisk hydrocefalus och hydrocefalus ex vacuo:
  • Är det intrakraniella trycket normalt
 • Normaltryckshydrocefalus:
  • Ger progressiv demensutveckling, gångataxi och urininkontinens, och patienten är som regel äldre än 60 år

Kliniska fynd

 • Medfödd hydrocefalus:
  • Betydligt förstorat huvud
  • Spänd främre fontanell
  • Breda suturer (suturdiastas/sutursprängning)
  • Tunn hud på skalpen
  • Ökade venteckningar i panna/tinning
  • Solnedgångsblick – bristande förmåga att lyfta blicken över horisontalplanet
 • Vid medfödd hydrocefalus – se efter tecken på underliggande sjukdom:
  • Prominerande bakhuvud vid Dandy Walker
  • Chorioretinit vid kongenital infektion (CMV, toxoplasmos)
  • Flektionsdeformitet av tummen (X-bunden hydrocefalus)
 • Vid förvärvad hydrocefalus – tecken på progredierande förhöjt intrakraniellt tryck:
  • Solnedgångsblick (blickpares uppåt), staspapiller och medvetandepåverkan, ostadig gång

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Neurologisk undersökning, inklusive oftalmoskopi.

Andra undersökningar

På sjukhus

 • Ultraljud:
  • Medfödd hydrocefalus diagnostiseras ofta vid rutinmässiga ultraljudsundersökningar under graviditeten
  • Vid misstanke om tillståndet hos små barn kan ultraljud göras via fontanellerna
 • CT:
  • Görs vid misstanke om hydrocefalus och är bra som uppföljningsundersökning
 • MR:
  • För alla nya fall
 • Långtidsregistrering av intrakraniellt tryck
 • Angiografi/ventrikulografi:
  • Vid misstanke om vaskulär orsak
 • Infusionstest:
  • Mäter tryckökning som funktion av vätskeinfusion
  • Test av absorptionsförmåga
 • Lumbalpunktion:
  • Vid klinisk misstanke där MRI är negativ kan det intrakraniella trycket mätas genom en lumbalpunktion

När remittera?

 • Remittera alltid vid misstanke om hydrocefalus.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra/minska skador på grund av förhöjt intrakraniellt tryck.
 • Hos barn är målet att uppnå en så normal utveckling som möjligt.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen utformas i enlighet med allvarlighetsgrad och orsak.
 • Vid hydrocefalus som uppstått akut är det mycket viktigt med en snabb diagnos och intensiv behandling under transporten till neurokirurgisk avdelning.
 • Kausal behandling kan vara aktuell vid vissa former av intrakraniella processer.
 • Läkemedelsbehandling med furosemid eller azetazolamid användes tidigare för att minska trycket vid posthemoragisk hydrocefalus hos spädbarn, men denna behandling rekommenderas inte längre.5
 • 75 % av alla patienter med hydrocefalus blir permanent beroende av en shunt som avlastar trycket.

Egenbehandling

 • Det viktigaste är att känna till symtomen på shuntsvikt.

Läkemedelsbehandling

 • Inga läkemedel har visat sig kunna hjälpa.

Annan behandling

 • Symtomgivande hydrocefalus behandlas som regel antingen med temporärt externt ventrikeldrän eller permanent ventrikuloperitoneal shunt.
 • Ventrikuloperitoneal shunt är lika effektiv som ventrikuloatrial och ger färre komplikationer.6
 • Även vid normaltryckshydrocefalus kan vissa patienter ha nytta av shuntbehandling.7-8
 • Endoskopisk tredjeventrikelstomi verkar vara ett bra behandlingsalternativ för patienter som är äldre än sex månader med behandlingskrävande icke-kommunicerande hydrocefalus.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ett stigande intrakraniellt tryck kommer utan behandling att leda till en transtentoriell herniering (inkarceration) av hjärnstammen med påföljande respirationsuppehåll.
 • Obehandlad medfödd hydrocefalus leder till ett betydligt förstorat kranium och allvarliga neurologiska skador.

Komplikationer

 • Obehandlat ger hydrocefalus betydliga neurologiska följder och leder som regel till döden.
 • Neurologiska följder är inte ovanliga trots behandling:
  • Epilepsi
  • Synrubbningar
  • Kognitiv dysfynktion
  • Inkontinens
  • Gångataxi
 • Komplikationer på grund av shuntbehandling är inte ovanliga:9
  • Peroperativa blödningar (sällsynt)
  • Infektioner (8–10 %):
  • Shuntsvikt (hos 30–40 % inom loppet av det första året efter shuntning, hos 50 % efter fem år)
  • Tromboembolier (mycket sällsynta, endast vid VA-shunt)
  • Överdränering – en del får huvudvärk och yrsel efter shuntinläggning på grund av lågt intrakraniellt tryck

Prognos

 • Beror på grundsjukdomen.
 • Vid medfödd hydrocefalus kommer en stor andel av barnen uppleva en viss grad av problem:
  • Tre av fyra barn kan gå i vanlig skola och i samma årskurs som sina jämnåriga. Hälften av dem behöver stödundervisning, många gånger på grund av finmotoriska problem
  • 70 % utvecklas normalt intellektuellt (men i det nedre normalområdet)
  • Om barn med myelomeningocele undantas kan hälften av barnen delta i normala fysiska aktiviteter
  • En tredjedel får epilepsi och en femtedel behöver behandling med antiepileptiska läkemedel
  • Föräldrarna kan räkna med att shunten måste kontrolleras en eller flera gånger

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Patienter med shunt bör informeras noggrant om symtom och tecken på ökat intrakraniellt tryck och att de omedelbart ska kontakta läkare om detta uppstår.

Skriftlig patientinformation

 • Information om hydrocefalus

Uppföljning

Vad bör kontrolleras

 • Vid medfödd hydrocefalus ska barnet följas noggrant med upprepade mätningar av huvudomkrets, ultraljudsundersökning av huvudet och grundliga neurologiska undersökningar.
 • Det kan vara nödvändigt att följa upp med CT-/MRI-undersökningar.
 • Regelbundna undersökningar av shuntsystemet.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons