Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Läkemedelsframkallade rörelsestörningar


Uppdaterad den: 2015-05-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

Parkinsonism

 • Vilotremor, rigiditet, hypokinesi och postural instabilitet.

Malignt neuroleptikasyndrom

 • Består av extrapyramidala symtom, muskelstelhet, sänkt medvetandenivå, ökad kroppstemperatur och autonom instabilitet.

Tremor

 • Involuntär oscillerande och rytmisk rörelse av en eller flera kroppsdelar.
 • Det finns flera typer: vilo-, postural- och rörelsetremor.

Korea

 • Flytande och oregelbundna fragment av koordinerade meningslösa rörelser.
 • Patienten kan försöka få rörelserna att verka avsiktliga.

Dystoni

 • Ständig muskelkontraktion som orsakar postural abnormitet eller rörelse som kan vara smärtsam.
 • Dystonin kan vara fokal, segmentell eller generaliserad.

Akatisi

 • Subjektiv känsla av rastlöshet eller rörelsetvång, som kan vara generaliserad eller begränsad till en kroppsdel, vanligen i benen.

Tardiva dyskinesier

 • Ofrivilliga, stereotypa korealiknande rörelser runt munnen och i ansiktet.
 • Grimasering, tuggning, protrusion av tungan och läppsmackning.

Etiologi och patogenes

Parkinsonism

 • Läkemedel som blockerar dopaminreceptorer i striatum, särskilt lågdoserade neuroleptika , men också vissa anti-emetika, och vissa blodtrycksmediciner.
 • De flesta patienterna är medelålders eller äldre.
 • Vanliga läkemedel är fentiaziner, butyrofenoner, flupentixol, metoklopramid, reserpin, tetrabenazin, pimozid, metyldopa, flunarizin, cinnarizin och fenylamin.

Malignt neuroleptikasyndrom

 • Oftast orsakat av användning av neuroleptika, men kan också utlösas vid kraftig nedreglering av dopaminerg aktivitet i hjärnan, såsom vid snabb seponering av dopaminagonister.

Tremor

 • Oftast orsakat av sympatikomimetika, neuroleptika, anti-depressiva medel, immunhämmande läkemedel, litium, vissa blostrycksmediciner och anti-arrytmika, alkohol med mera.

Korea

 • Vanliga ämnen är amiodaron, amfetamin, antihistaminer, bromokriptin, butyrofenoner, karbamazepin, flunarizin, flupentixol, levodopa, metoklopramid, fentiaziner och fenytoin.

Dystoni

 • Akut läkemedelsinducerad dystoni orsakas oftast av fentiaziner, butyrofenoner, metoklopramid, antihistaminer, tetrabenazin eller klorokin.
 • Kronisk läkemedelsinducerad dystoni orsakas av ämen som levodopa, fenytoin, fenobarbiton, karbamazepin och tetrabenazin.

Akatisi

 • Samma läkemedel som ger tardiva dyskinesier (se nedan) ger också akatisi.

Tardiva dyskinesier

 • Neuroleptika, oftast lågdospreparat.

Andra motoriska störningar

 • Vissa antiepileptika och antidepressiva medel, bland annat serotoninåterupptagningshämmare och litium.
 • Kalciumantagonister kan i sällsynta fall ge tremor, muskelkramper och myoklon dystoni.

ICD-10

 • G21 Sekundär parkinsonism
 • G21.0 Malignt neuroleptikasyndrom
 • G21.1 Annan läkemedelsutlöst sekundär parkinsonism
 • G24 Dystoni
 • G24.0 Läkemedelsutlöst dystoni
 • G25 Andra extrapyramidala tillstånd och rörelsestörningar
 • G25.1 Läkemedelsutlöst tremor
 • G25.3 Myoklonus (läkemedelsutlöst)
 • G25.4 Läkemedelsutlöst korea
 • G25.6 Läkemedelsutlösta "tics" och andra "tics" med organiskt ursprung
 • G40 Epilepsi
  • G40.5 Speciella epileptiska syndrom
 • G70 Myastenia gravis och andra neuromuskulära störningar
  • G70.0 Myastenia gravis
 • G71 Primära muskelsjukdomar
  • G71.1 Myotona sjukdomar
 • G72 Andra myopatier
  • G72.0 Läkemedelsutlöst myopati

ICD-10 Primärvård

 • G259P Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, annan eller UNS

Behandling

Läkemedelsbehandling

Parkinsonism

 • Reducera om möjligt dosen eller byt till ett medel med mindre tendens att ge parkinsonism:
  • Antikolinergika kan vara en nödlösning:
   • Exempel biperiden: Gradvis ökning från ½ x 2 till 2 tabletter 3 gånger dagligen efter behov
   • Orfenadrin bör användas med försiktighet1

Malignt neuroleptikasyndrom

 • Mycket allvarligt tillstånd och kräver intensivvård.
 • Behandlingen består av seponering av neuroleptika, ordinering av dopaminagonister, bensodiazepiner, vätska och eventuellt nerkylning.

Tremor

 • Seponering av läkemedlet.
 • Oselektiva betablockerare som propranolol eller atenolol kan hjälpa vissa patienter:
  • Propranolol
  • Börja med 20 mg x 2–3, öka med 20–40 mg varje vecka till en underhållsdos på 40 mg x 3

Korea

 • Seponering av läkemedlet.
 • Neuroleptika kan reducera rörelserna, men ger istället biverkningar som depression, sömnighet och parkinsonism:
  • Haloperidol, starta med 2–4 mg x 2, långsam ökning till 20–25 mg eller mer dagligen

Dystoni

 • Seponering av läkemedlet:
  • Vid akutsituation kan man ge biperiden injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 5 mg intramuskulärt eller långsamt intravenöst, kan upprepas efter 30 min, maximalt 20 mg/dygn
  • Alternativt diazepam: 5–10 mg sakta intravenös infusion

Akatisi

 • Behandling av underliggande orsak och administration av klonazepam:
  • Tablett 0,5 mg/2 mg: Upp till 2 mg dagligen
 • Bensodiazepiner?
  • Bristfällig dokumentation2

Tardiva dyskinesier

 • Reducera det utlösande neuroleptika läkemedlet gradvis:
  • Byt eventuellt till preparat med mindre tendens att ge tardiva dyskinesier, som atypiskt neuroleptikum:
   • Vid tardiv dyskinesi som pågår även efter utsättande av eller sent efter avslutad behandlign kan förbättras av tetrabenazin
  • Det saknas vetenskapligt bevis för att seponering har effekt
  • Därtill kommer risken för recidiv av det psykotiska tillståndet vid seponering varför det bör ske med försiktighet3
 • Undvik kombination av neuroleptika och antikolinergikum som kan öka risken för tardiva dyskinesier:
  • Seponera eventuellt antikolinergikum
 • Vitamin E kan prövas då vissa efekter har noterasts.4
 • Pyridoxal 5-fosfat har förmodligen symtomlindrande effekt?5
  • Studier visar förbättring av symtomen, men bevisen är av låg kvalitet
 • Olika andra behandlingar har provats, men utan bestånede effetk mot tardiva dyskineiser:
  • Kolinergika,6 antikolinergika,7 bensodiazepiner,8 GABA antagonist (gamma-aminobutyric-acid agonists),9 kalciumblockerare,10-11 essentiella fettsyror,11 östrogen11 och litium.11 Inget av alternativen hade effekt
 • I en studie gav behandling med lågdosinsulin klar bättring jämfört med placebo, men konfirmerade studier saknas.11

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Tardiva dyskinesier

 • Uppträder från månader till år efter påbörjad behandling.

Prognos

Tardiva dyskinesier

 • Upptäcks symtomen tidigt och neuroleptika seponeras, kan dyskinesierna gå tillbaka, men ofta är de varaktiga.
 • Dock finns det osäkerhet om nyttan av seponering.1
Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Information om läkemedelsinducerade motoriska störningar

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons