Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Lesion av axillarisnerven


Uppdaterad den: 2013-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Är en form av perifer neuropati och mononeuropati.
 • Axillarisnerven är utsatt för kompression och skada när den passerar ut i axeln.1

Klinisk anatomi

 • N. axillaris har sitt ursprung i det övre och bakre nervknippet i plexus brachialis och innehåller nerver från C5 och C6.
 • Passage och förgrening:
  • Nerven passerar den främre/nedre delen av subscapularismuskeln bakom armen
  • Axillarisnerven passerar genom den så kallade laterala axelluckan tillsammans med a. circumflexa humeri posterior och löper runt collum chirurgicum på humerus
  • Nerven delar sig sedan i en främre, en bakre och en kollateral gren
 • Motoriska fibrer:
  • Axillarisnerven innerverar m. deltoideus, m. teres minor och det långa huvudet på m. triceps brachii
 • Sensoriska fibrer:
  • Förmedlar sensorisk information från axelleden och huden över nedre delen av deltoideusmuskeln
 • Nervskada:
  • Axillarisnerven är exponerad för kompression och skada när den passerar ut genom laterala axelluckan

Förekomst

 • Tillståndet är ovanligt.

Etiologi och patogenes

 • Skada mot axillarisnerven kan uppstå i samband med:
  • Skulderluxation – särskilt vid luxation nedåt, dock en ovanlig komplikation
  • Överarmsbrott
  • Tryck uppåt i axillen – till exempel från en krycka
  • Tryck från gipsförband
  • Upprepad överbelastning – till exempel av bollkastning, simning
  • Direkt trauma
  • Artroskopi eller reparation av rotatorkuffskada
 • Kompression av nervsegment (neurapraxi och axonotmes) är den vanligaste orsaken till perifera nervskador i övre extremiteten.
 • Kompression leder till nervischemi och graden av skada beror på ischemins varaktighet och omfattning:
  • I de lindrigaste fallen är problemet intermitterande. Parestesier uppstår endast när skuldran befinner sig i vissa lägen
  • Demyelinisering uppstår om kompressionen blir varaktig och kronisk. Symtomen är då konstanta men kan förvärras vid vissa rörelser. Smärta och svaghet blir framträdande
  • Varaktig och ökande kompression leder till att de distala nervsegmenten upphör att fungera eftersom kompressionen håller i sig och dessa segment kan då degenerera

ICD-10

 • G56 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i övre extremitet
  • G56.8 Andra specificerade mononeuropatier i övre extremitet

ICD-10 Primärvård

 • G58-P Mononeuropati, annan och UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk diagnos ställs genom att påvisa kraftnedsättning i deltoideus och känselbortfall lateralt på skuldran.
 • Diagnosen kan kvalitetssäkras ytterligare genom MR och/eller elektrofysiologisk undersökning.

Differentialdiagnoser

 • Plexus brachialisskada.

Anamnes

 • Typiska symtom är nedsatt kraft och trötthet i armen i samband med arbete som utförs över huvudet.
 • Svagheten varierar och sällan uttalad, eftersom andra muskler deltar i abduktion och utåtrotation av skuldran.1
 • Patienten kan märka av stickningar och domningar i den laterala och bakre delen av överarmen.

Kliniska fynd

 • Nedsatt abduktion (nedsatt kraft i deltoideus) och utåtrotation av armen.
 • Känselbortfall kan föreligga i ett mindre hudområde över den laterala delen av skuldran.
 • Med tiden uppstår atrofi.

Andra undersökningar

 • MR kan vara aktuell vid oklar diagnos eller påfallande långsamt tillfrisknande.2
 • Elektrofysiologisk testning kan vara aktuell, men först efter minst tre veckor. Undersökningen kan vara bra för att skilja mellan ren nervskada och plexusskada.

När remittera?

 • Vid oklarhet om diagnosen och vid brist på förbättring.

Behandling

Behandlingsmål

 • Avlastning för att häva nervkompressionen.

Allmänt om behandlingen

 • De allra flesta blir bra utan behandling men tillfrisknandet kan ta upp till flera månader.3
 • Valet av behandling beror på skademekanism, svårighetsgrad, patientens ålder och aktivitetsnivå före skadan.
 • Det kan vara aktuellt att immobilisera skuldran i abducerat läge.
 • Om symtomen kvarstår eller förvärras kan kirurgi vara nödvändig.

Läkemedelsbehandling

 • Antiflogistika kan vara aktuella vid akut sjukdomsbild. Dessa minskar svullnaden runt och trycket mot nerven.
 • Ytterligare analgetika.
 • Vid stark smärta kan användning av karbamazepin, gabapentin eller amitriptylin övervägas.

Kirurgi

 • Kirurgi kan vara aktuell för att inspektera den del av nerven som är i kläm och försöka frigöra den.4
 • Resultatet blir bäst om kirurgi kan utföras inom tre till sex månader.3

Annan behandling

 • Fysioterapi kan vara bra för att upprätthålla eller träna upp muskelkraften:
  • Upprätthålla aktiv och passiv rörlighet i axeln
  • Styrka rotatorkuff-, deltoideus- och scapulamuskulatur
 • Eventuellt ergonomiska förändringar på arbetsplatsen.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Axelpares

Prognos

 • Full återhämtning är möjlig om orsaken till dysfunktionen i axillarisnerven kan påvisas och behandlas.
 • Vid inkomplett nervskada tar det cirka tre till fyra månader innan full återhämtning.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Axillarisnerven, skada

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons