Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Stroke och TIA


Uppdaterad den: 2022-12-02
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Stroke är ett samlingsnamn för akuta neurologiska symtom (plötsligt insättande fokalt eller globalt bortfall av kroppsfunktioner), som orsakas av rubbningar i hjärnans blodcirkulation (WHO).1-2
 • Om förlusten av kroppsfunktionerna varar i mindre än 24 timmar används beteckningen transitorisk ischemisk attack, TIA.
 • Se eget dokument om rehabilitering av stroke och dess olika komplikationer.

Klassifikationer och indelningar

 • Stroke kan klassificeras och delas in på olika sätt, men vanligtvis baseras huvudindelningen på patologi.
 • Intracerebral blödning (cirka 15 %):
  • Subaraknoidalblödning (cirka 5 % av alla fall av stroke)
  • Intracerebral blödning (cirka 10 % av alla fall av stroke)
 • Ischemisk stroke (cirka 85 %):
  • Orsaksklassificering:3
  • Indelning efter lokalisation:
 • Karotisdissektion räknas som en av de vanligaste orsakerna till stroke hos patienter under 50 år.

Förekomst

 • Incidens:
  • Varje år insjuknar ungefär 25 000 personer i stroke och 10 000 i TIA7
  • Något fler män än kvinnor insjuknar i stroke och TIA:
  • Cirka 3/4 förstagångsstroke och 1/4 recidivstroke8
  • Antalet personer som insjuknar i stroke har minskat mellan 2006 och 2015. Särskilt recidiv ischemisk stroke har minskat9
  • Detaljerad information:
 • Ålder:
  • Medelåldern vid insjuknande är cirka 75 år, en femtedel är under 65 år
 • Kön:
  • 1,4 gånger vanligare hos män7
 • Dödlighet:
  • Är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, men globalt den näst vanligaste2
  • Cirka en kvart av alla personer med stroke dör inom fyra veckor:7
   • Vid akut ischemisk stroke cirka 10 procent inom första månaden, vid intracerebrala blödningar cirka 30 procent
  • Cirka 6 200 personer dog av stroke under 20187
  • Antalet fall av stroke har minskat med drygt 40 % sedan 20007

Etiologi och patogenes

 • Vid stroke uppstår syrebrist i någon del av hjärnan, vilket leder till att hjärncellerna i detta område dör. Både blodpropp och blödning ger hjärnskador som följd.
 • Ischemisk stroke:
 • Intracerebral blödning:
 • Transitorisk ischemisk attack (TIA):

Predisponerande faktorer

 • Ålder är den viktigaste riskfaktorn, se: Förekomst.
 • Upp till en fjärdedel av alla som insjuknar i stroke eller TIA har ett tidigare ej diagnostiserat förmaksflimmer.16
 • INTERSTROKE-studien påvisar tio faktorer som är associerade med 90 % av risken för att utveckla stroke:17
  • Högt blodtryck i anamnesen (OR 2,64)
  • Rökare som inte har slutat (OR 2,09)
  • Kvot mellan midjemått och höftmått (OR 1,65):
  • Osund kosthållning (OR 1,35)
  • Regelbunden fysisk aktivitet (OR 0,69)
  • Diabetes mellitus (OR 1,36)
  • Alkoholintag (OR 1,5):
  • Psykosocial stress (OR 1,30)
  • Depression (OR 1,35)
  • Kardiella orsaker (OR 2,38)
  • Apolipoprotein B/Apolipoprotein A1 – i praktiken innebär det LDL/HDL (OR 1,89):
 • Alkohol:
 • Saltintag:
 • Depression:
 • Läkemedel:
 • Nytillkommen epilepsi:
 • Infektion:
 • Arbete:
 • Sickelcellanemi.

Primärprevention

Allmänt

 • Risker för stroke och TIA överlappar till stor del med annan hjärt-kärlsjukdom:
  • Riskskattning av hjärt-kärlsjukdom med till exempel SCORE kan upptäcka individer patienter med hög och mycket hög risk
  • Primärpreventiva insatser inriktade på rökavvänjning, behandling av högt blodtryck, fetma, dyslipidemi bör vara basen i det strokeförebyggande arbetet. Luftföroreningar och ökad psykosocial stress lyfts fram som icke-typiska riskfaktorer30

Specifika primärpreventionsåtgärder

 • Se: viktiga riskfaktorer för stroke.
 • Behandling av hypertoni.
 • Förebyggande av och behandling av rökning.
 • Förebyggande av och behandling av typ 2-diabetes och behandling av typ 1-diabetes.
 • Tidig upptäckt av och strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.
 • Behandling av dyslipidemi  som primärprevention i individer med hög eller mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom.
 • Asymtomatisk karotisstenos:
 • Behandling av ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet, övervikt, alkohol med mera:
  • Effekten av kostillskott är osäker/liten:
 • Vid tyst hjärninfarkt rekommenderas kardiovaskulär läkemedelsprevention av olika riskfaktorer enligt ovan:
 • Andra potentiella riskfaktorer:
  • Perorala preventivmedel:
  • Sömnapnésyndrom:33
  • Migrän:
  • Arbetsmiljö:34
  • Efter förlossning:

ICD-10

 • I61 Hjärnblödning
 • I63 Cerebral infarkt
 • I64 Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt
 • G45 Övergående cerebral ischemi (otillräcklig blodtillförsel till hjärnan) och besläktade syndrom

ICD-10 Primärvård

 • I61-P Hjärnblödning
 • I63- Cerebral infarkt
 • I64- Akut cerebrovaskulär sjukdom UNS
 • G45-P Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • TIA:
  • Plötsligt insättande fokala neurologiska utfall på grund av rubbningar i hjärnans blodcirkulation med symtom som försvinner inom 24 timmar
 • Stroke:
  • Plötsligt insättande fokala neurologiska utfall på grund av rubbningar i hjärnans blodcirkulation med symtom som varar längre än 24 timmar

Differentialdiagnoser

 • 5–10 % av de patienter som läggs in med strokediagnos har andra tillstånd. Dessa kan vara:
  • Vanliga:
   • Migrän
   • Postiktal förlamning efter epilepsianfall
   • Hypoglykemi
  • Andra:
   • Synkope
   • Hyperglykemi
   • Alkoholförgiftning
   • Läkemedelsbiverkan
   • Hjärntumör
   • Subduralhematom efter skalltrauma
   • Meningit eller encefalit (feber, huvudvärk)
   • Multipel skleros
   • Hypertensiv encefalopati
   • Förvirringstillstånd
   • Funktionella pareser
   • Perifer facialispares
   • Vestibularisneurit (se nedan)

Akut diagnostik

Symtom och fynd vid stroke

 • Användning av prehospitala bedömningsinstrument rekommenderas, till exempel AKUT-testet:
 • Akut (sekunder–minuter) uppkomst av fokala neurologiska symtom (ibland efter uppvaknande) är den viktigaste uppgiften i anamnesen:
  • Vanligt: Svaghet i arm/ben, egenrapporterad språkstörning
  • Ovanligt: Sujektiv svaghet i ansikte, parestesier i arm/ben, huvudvärk och yrsel (se senare) 
 • Unilateral pares i arm/ben, språkstörning (dysfasi, dysartri) och ataxi är vanligast som fynd:
  • Central facialispares, störningar i ögonrörelser och synfältdefekter är andra mer ovanliga fynd. Perifer facialispares kan förekomma på grund av stroke i hjärnstammen, men då finns i regel andra kranialnerver som är påverkade
 • Vid stroke på grund av störningar i den bakre skallgropens cirkulationen är yrsel, gång-/extremitetsataxi och dysartri vanligt:
 • Icke fokala neurologiska symtom förekommer i 30 % av patienterna, främst kvinnor:36-38
  • Består av allmän svaghetskänsla, allmän sjukdomskänsla, ändringar av kognitiva funktioner, förvirring, ångest, illamående eller huvudvärk
 • Vid förekomst av ett eller fler av ovanstående symtom/fynd bör patienten remitteras akut till akutsjukhus:
  • Kontaka larmcentralen på 112:
   • Strokesymtom 0–24 timmar, livshotande tillstånd eller hotade vitalfunktioner bör föranleda transport med prioritet 139
  • Notera klockslag för debut eller senast kända tidpunkt utan misstänkta strokesymtom
  • Strukturerat omhändertagande före ankomst och inne på sjukhus rekommenderas 6–24 timmar efter insjuknandet

Anamnes

 • Anamnesen vid misstänkt stroke på grund av ovanstående uppgifter är ofta kort på grund av behov av direkt behandling.
 • En viktig uppgift är att, om möjligt, hitta tidspunkten när symtomen började, eftersom det avgör om akutbehandling är indicerad. 
 • Övrig anamnes:
  • Diagnostik:
   • Tidpunkt och omständigheter kring symtomdebut, typ och svårighetsgrad av symtom och symtomutveckling
   • (Skall-)trauma
   • Kramper eller medvetandepåverkan
   • Tidigare stroke/TIA, känd migrän, diabetes eller epilepsi (differentialdiagnoser)?
  • Övriga:
   • Riskfaktorer som rökning, alkohol, motion, kost, övervikt, diabetes, hypertoni och hjärtsjukdom
   • Läkemedelsbehandling inklusive antikoagulationsbehandling och antidiabetika
   • Tidigare funktionsförmåga, sociala förhållanden

Kliniska fynd

Orienterande neurologisk undersökning

 • Vid misstänkt eller uppenbar stroke bör remittering till akutsjukhus inte fördröjas av vidare diagnostik på vårdcentral. 
 • Övrigt:
  • Medvetandegrad enligt RLS85
  • Kranialnerver, ansiktsasymmetri, neglekt
  • Kraft och känsel i armar och ben
  • Koordination (gång, häl-knätest och finger-nästest)
  • Språk – afasi, dysartri, dysfasi

Yrsel och stroke

 • Yrsel kan vara ett framträdande symtom vid ischemi i hjärnstam och/eller cerebellum; att skilja detta från perifera vestibulopatier såsom vestibularisneurit kan vara utmanande:
 • Att använda typ av yrsel (rotatorisk, nautisk, synkope) har inte visat sig kunna skilja mellan olika orsaker till yrseln.41
 • Fynd som talar för stroke (och inte för perifera vestibulopatier):41
  • Kontinuerlig yrsel (inte episodisk)
  • Längre duration (timmar)
  • Spontan debut (inte utlöst av till exempel lägesändring eller uppresning)
  • Oproportionerlig mycket illamående, kräkning, instabilitet eller ataxi i relation till yrsel/vertigo
 • HINTS (Head-Impulse-Nystagmus-Test of Skew) är ett andvänbart test för att skilja mellan vertigo med central genes och vertigo med perifer genes:
  • Impulstest (Negativt test talar för stroke)
  • Nystagmus:
   • Perifer genes: Kombinerad horisontell och torsionell. Hämmas när blicken fixeras på ett objekt. Byter inte riktning när patienten tittar åt sidorna. Är rent vertikal, horisontell eller torsionell
   • Central genes(stroke): Hämmas inte när blicken fixeras på ett objekt. Kan ändra riktning när patienten tittar åt sidorna
  • Test of skew (täcktest):
   • Vertikalt devierande ögonaxlar testas med att täcka över ett öga åt gången. Deviation indikerar central genes 
  • Observera att testet har dåliga egenskaper om det utförs av icke-specialutbildad personal:
   • I en studie såg man en sensitivitet på 97 % och specificitet på 95 % när testet utfördes av neurologer med speciell utbildning, medan sensitiviteten och specificiteten var 83 % respektive 44 % hos neurologer och akutläkare42

Övrig

 • Puls, blodtrycksmätning, hjärtstatus.
 • Temperatur.

Kompletterande undersökningar i primärvård

 • Vid klinisk misstanke om stroke bör akut inläggning inte försenas av provtagningar.
 • Kontroll av glukos och kroppstemperatur kan övervägas vid misstanke.

Andra undersökningar

På akutsjukhus

 • Vilo-EKG för att upptäcka kardiella orsaker till stroke:
  • Arytmi
  • Nyligen inträffad hjärtinfarkt som källa till emboli
 • Provtagning: Blodstatus, SR, CRP, glukos, elektrolyter, kreatinin, leverprover, Troponin T, koagulationsstatus och serumlipider43-44
 • Radiologisk undersökning:
  • Intracerebral blödning har ingen annan presentation än ischemisk stroke
  • Radiologisk undersökning kan skilja på dessa tillstånd:
 • Lumbalpunktion hos personer med symtom på subaraknoidalblödning där datortomografi utförd mer än 6 timmar efter symtomdebut inte visat tecken på blödning

Subakut diagnostik vid diagnostiserad stroke/TIA

 • Vid symtomgivande karotisstenos (TIA/stroke där stenosen motsvarar det drabbade området) kan kirurgi/stent vara aktuellt. I första hand rekommenderas ultraljud, därefter datortomografi-angiografi och därefter magnetresonans-angiografi.2
 • Långtidsregistrering 24 till 48 timmar av hjärtrytm med Holter-EKG eller telemetri, för att upptäcka förmaksflimmer hos personer med ischemisk stroke eller TIA. Längre registrering kan i vissa fall övervägas:
  • Registrering med handhållen EKG-registrering eller genomg implanterbar loop rekommenderas endast inom ramen för forskning och utveckling
  • Studier visar att andelen med paroxysmalt förmaksflimmer flerdubblas vid förlängd EKG-registrering till 30 dagar i händelse av stroke eller TIA av okänd orsak45
  • Tum-EKG kan övervägas som metod för att upptäcka förmaksflimmer:46
 • Transesofagalt eller transthorakalt ultraljud vid ischemisk stroke vid misstänkt/möjlig kardiell emboligenes (särskilt yngre personer).

När remittera?

Stroke och TIA

 • Alla patienter med misstänkt (nyligen genomgången) TIA eller stroke ska söka akut på sjukhus utan dröjsmål.
 • Snabb utredning vid TIA är viktigt eftersom risken för stroke är störst under de första tre till sju dagarna:
  • Hos upp till 50 % av patienter med TIA kan infarcerat område identifieras med MR. Efterföljande stroke inom 48 timmar förekommer hos 5 % av dessa patienter48
  • Snabb behandling av TIA ledde till cirka 80 % minskning av förekomsten av en ny stroke inom de första tre månaderna49
  • Snabb behandling ledde även till en reduktion av antal dygn på sjukhuset, minskade akutkostnader och färre fall av invaliditet efter sex månader50
  • Möjligen kan subakut remittering övervägas vid misstanke om TIA där det har gått flera veckor.

Behandling

Nationella rekommendationer

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nedan redovisade åtgärder som hälso- och sjukvården bör eller kan erbjuda. De rangordnade åtgärderna redovisas enligt prioriteringsskalan 1–10, där åtgärder med prioritering 1 har högst angelägenhetsgrad och 10 lägst.

Tobaksbruk

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som röker dagligen (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till gravida som röker (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till gravida som snusar (prioritet 3)
  • Kvalificerat rådgivande samtal till unga under 18 år som har ett tobaksbruk (prioritet 3)
  • Webbaserad intervention till unga under 18 år som har ett tobaksbruk (prioritet 3)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om tobak.

Riskbruk av alkohol

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3)
  • Rådgivande samtal till gravida med bruk av alkohol (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården kan erbjuda:
  • Rådgivande samtal till unga under 18 år med bruk av alkohol (prioritet 5)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om alkohol.

Ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ohälsosamma matvanor (prioritet 1)
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal med tillägg av aktivitetsmätare till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal till unga under 18 år som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3)
  • Kvalificerat rådgivande samtal till gravida som har ohälsosamma matvanor och som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2)
 • Hälso- och sjukvården kan erbjuda
  • Familjestödsprogram till barn 2–12 år med ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet (prioritet 5)
 • Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om fysisk aktivitet och Stöd för samtal om matvanor.

Inför planerad operation

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
  • Kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg med nikotinläkemedel till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 1)
  • Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin) till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 2)
  • Rådgivande samtal till vuxna som ska genomgå en operation och har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3)

Till: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen 2018.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke

StrokeTIA

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp stroke och TIA

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare (SBU; 2014)

 • Det finns inga vetenskapligt underbyggda skäl att enbart på grund av hög ålder avstå från att behandla patienter med perorala antikoagulantia eller trombocythämmare. Balansen mellan nytta och risk är minst lika bra hos äldre som hos yngre.
 • Strokeprofylax vid förmaksflimmer:
  • Nytta–riskbalansen för vitamin K-antagonister som strokeprofylax vid förmaksflimmer förefaller inte ändras med åldern, medan en viss minskning av nyttan kan ses för trombocythämmare
  • Nytta–riskbalansen för vitamin K-antagonister är bättre än för ASA som strokeprofylax vid förmaksflimmer oavsett ålder
  • Apixaban visar, jämfört med ASA, en 50-procentig riskreduktion för tromboembolisk sjukdom för patienter över 75 års ålder med förmaksflimmer som bedömts som olämpliga för warfarinbehandling
  • Apixaban har, jämfört med warfarin, en positiv nytta–riskbalans i att förhindra tromboembolisk sjukdom för patienter över 75 års ålder med förmaksflimmer
  • Rivaroxaban är inte sämre än väl inställd behandling med warfarin i att förebygga stroke och systemisk embolism hos personer över 75 år med förmaksflimmer
  • Blödningskomplikationerna mellan rivaroxaban och warfarin skiljer sig inte åt för olika åldersgrupper
  • Dabigatran har, jämfört med väl inställd behandling med warfarin, bättre skyddseffekt mot stroke och systemisk embolism hos äldre, men blödningsrisken ökar med åldern för dabigatran relativt warfarin
  • Klopidogrel kombinerat med ASA har bättre skyddseffekt än ASA ensamt mot allvarlig kardiovaskulär händelse hos äldre med förmaksflimmer som bedömts som olämpliga för behandling med warfarin
  • Blödningsrisken för klopidogrel, som tillägg till ASA, är kraftigt förhöjd
 • Profylax mot återinsjuknande i ischemisk stroke
  • ASA ensamt, eller kombinerat med dipyridamol reducerar risken för ny stroke eller död i alla åldersgrupper hos personer med tidigare stroke eller TIA
  • Klopidogrel har en tilläggseffekt till enbart ASA för att skydda mot återinsjuknande i stroke hos äldre, men blödningsrisken hos äldre är inte säkerställd
  • Akuta koronara syndrom behandlat med ASA inom 24 timmar reducerar risken för vaskulär mortalitet inom fem veckor hos äldre med misstänkt hjärtinfarkt utan att blödningsrisken med säkerhet ökar
  • Den sammanlagda risken för hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död minskar vid tillägg av klopidogrel till ASA hos äldre med akut koronarsyndrom utan ST-höjning
  • Tikagrelor som tillägg till ASA ger bättre skydd än klopidogrel mot kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke hos äldre med akut koronarsyndrom, men risken för allvarlig blödning, är ökad
  • Prasugrel som tillägg till ASA ger bättre skydd än klopidogrel mot kardiovaskular död, hjärtinfarkt och stroke hos äldre med akut koronarsyndrom planerade för PCI. Prasugrel ökar dock risken för allvarlig blödning
  • Rivaroxaban i låg dos som tillägg till ASA, i kombination med klopidogrel eller tiklopidin, minskar risken for kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke hos äldre med akut koronarsyndrom, men risken för blödning ökar kraftigt för personer över 65 år
 • Kardiovaskulär prevention:
  • Primärprevention med ASA minskar den sammanlagda risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död också hos friska äldre, men effekten tas ut av en ökad risk for blödning hos äldre
  • Sekundärprevention med ASA minskar den sammanlagda risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död också hos äldre eftersom risken för allvarlig blödning är låg
 • Biverkningar:
  • Vitamin K-antagonister har inte en åldersbetingad ökning av risken för blödning även om bakgrundsrisken för blödning ökar med åldern
  • ASA i låg dos har inte en åldersbetingad ökning av risken för blödning, även om bakgrundsrisken för blödning ökar med åldern

Till: Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare – En systematisk litteraturöversikt från SBU (2014)

Behandlingsmål

 • Begränsa hjärnskadan och funktionsnedsättningen.
 • Skydda mot ny stroke.
 • Reducera den totala kardiovaskulära mortaliteten.
 • Träna upp förlorade funktioner på nytt: Rehabilitering efter stroke

Behandlingen i korthet

 • Inläggning och vård på strokeenhet.
 • Ischemisk stroke:
  • Trombolys och/eller trombektomi
 • Intracerebral blödning:
  • Intensiv blodtryckssänkning
  • Eventuellt kirurgiskt ingrepp
  • Eventuellt behandling med medel som återställer koagulationen
 • Sekundärprevention.
 • Rehabilitering.

Egenbehandling

 • I akutfasen finns ingen åtgärd som individen själv kan vidta för att behandla sjukdomen.
 • Som sekundärprevention rekommenderas samma levnadsvanor som vid primärprevention.
 • Se även: Rehabilitering efter stroke

TIA

 • Akut inläggning på strokeenhet för vidare bedömning/diagnostik och insättning av sekundärprofylax såsom vid ischemisk stroke rekommenderas. 

Ischemisk stroke – akutbehandling

Allmänt

 • Snabb inläggning, noggrann diagnostik och god övervakning på en strokeenhet är en förutsättning för en målinriktad akutbehandling.
 • Strokeenhet:
  • Akutbehandling på specialavdelningar – strokeenheter – är den enskilt viktigaste åtgärden för att påverka förloppet vid akut stroke:51-52
   • Det har en positiv effekt på dödlighet och ADL-funktion
  • Vård på vanlig vårdavdelning, med eller utan mobilt stroketeam, rekommenderas inte
 • Telemedicin:
  • Kommunikation mellan olika vårdenheter som tar hand om strokepatienter rekommenderas för att kunna ge adekvat handläggning till personer med misstänkt stroke
 • Hos multisjuka patienter med stort omvårdnadsbehov, inom hemsjukvård eller särskilt boende, överväger inte alltid nyttan med vård på akutsjukhus:
  • Man rekommenderar att behandlande läkare gör en bedömning om hur man ska agera vid en stroke (redan den har inträffat)
 • Tidig mobilisering och tidig start av schemalagd träning är en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att uppnå goda behandlingsresultat vid stroke:53
  • Detta förbättrar funktionsnivån och reducerar komplikationerna
  • Se eget dokument om strokerehabilitering

Akut reperfusionsbehandling

Trombolys
 • Löser upp en blodpropp (koagel) med hjälp av läkemedel.
 • Intravenös trombolys med rt-PA (alteplas) är en effektiv behandling som bör erbjudas utvalda patienter med akut hjärninfarkt inom 4,5 timmar efter sjukdomsdebut:2
  • Behandlingen har en dokumenterad effekt på upp till 4,5 timmar, och nyttan är större ju tidigare behandlingen sätts in54-55
  • Nyttan av trombolysbehandling inom 4,5 timmar från insjuknandet i ischemisk stroke gäller oavsett patientens ålder och sjukdomens svårighetsgrad och med hänsyn taget även till viss riskökning för hjärnblödning2,55-56
  • Vid okänd insjuknandetid (wake-up stroke) rekommenderas inte intravenös trombolys (förutom inom ramen för forskning och utveckling)
  • Intracerebral blödning ska ha uteslutits genom DT eller MRT
 • Läs mer: Beslutssöd trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke (SKL)
Trombektomi
 • Trombektomi innebär att en mikrokateter förs upp till det tilltäppta kärlet i hjärnan via ljumsken. När katetern förs tillbaka genom kärlocklusionen trängs trombmaterialet (blodproppen) undan och fångas in av stentet alternativt sugs upp av aspirationskatetern.
 • Trombektomi utförs på ett begränsat antal sjukhus i Sverige, så kallade trombektomicentrum.
 • Mekanisk trombektomi rekommenderas till personer med akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl och hjärnans bakre stora kärl (basilarisocklusion):
  • Utförs inom 6 till 24 timmar (hjärnans främre stora kärl, med bedömningen att det finns räddningsbar hjärnvävnad)57
 • Trombektomi kan göras med eller utan samtidig trombolysbehandling.
 • Läs mer: Beslutssöd trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke (SKL)

Hemikraniektomi och neurokirurgi

 

Övrig behandling 

Trombocythämmande behandling i akutfasen (<48 timmar)
Antikoagulantia i akutfasen

Intracerebral blödning – akutbehandling

Subaraknoidalblödning

 • Se egen artikel.

Intracerebral blödning

 • Behandling:
  • Behandlingen syftar till att reducera det förhöjda intrakraniella trycket, eventuellt genom kirurgisk evakuering av hematomet, samt utvärdering av läkemedelsåtgärder för att stoppa blödningen
  • Blodtryck:
   • Vid intracerebral blödning har blodtryckssänkning till mellan 140–180 mmHg i akutskedet (inom 6 timmar) positiv effekt på funktionsberoende och död
  • Behandling med warfarin eller NOAK:
   • Vid intracerebral blödning under behandling med warfarin rekommenderas koagulationsfaktorkoncentrat kombinerat med K-vitamin
   • Vid intracerebral blödning under behandling med dabigatran rekommenderas idarucizumab
   • Vid intracerebral blödning under behandling med faktor Xa-hämmare (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) bör reversering av antikoagulantiaeffekt med andexanet endast ges inom ramen för forskning och utveckling
  • Kirurgi:

Handläggning av systemfaktorer och omvårdnad

 • Vätsketillförsel:
 • Syrgas:
  • Rekommenderas enbart vid patienter som har saturation <93 %. Extra syrgas om syremättnaden är 95 % eller mer rekommenderas inte59
  • Målvärde är 90–94 % och 88–92 % vid risk för andningssvikt (svår KOL)
  • Kunskapsläget är oklart när det gäller nyttan av att tillföra hyperbar syrgas vid akut ischemisk stroke60
 • Temperaturreglering:
 • Förhindra aspiration:
 • Blodtrycksbehandling:
  • Akut blodtryckssänkande behandling vid ischemisk stroke rekommenderas inte förutom inför trombolys om blodtrycket är >185/110 mmHg
  • Det saknas kunskap om huruvida det är lämpligt att fortsätta pågående blodtrycksbehandling under akutfasen efter inträffad ischemisk stroke62
 • Munhälsa:
 • Insulin:
  • Intravenös behandling med insulin kan övervägas vid blodsockernivåer över 10–12 mmol/l
  • Intravenös behandling med insulin bör undvikas om inte glukosnivån är >20 mmol/l
 • Arytmi eller cirkulationsrubbningar:
  • Korrigera och utred eventuella arytmier eller andra kardiella cirkulationsrubbningar
Profylax mot venös tromboembolism
Neuropatisk smärta

Rehabilitering

Sekundärprevention

 • Åtgärder riktade till levnadsvanor:
  • Motion, kost, vikt, rökning, tobak och alkohol:
   • Kost med mycket frukt och grönsaker rekommenderas46
  • Se även under behandling av Hypertoni och Dyslipidemi
 • Trombocythämmande läkemedel:
  • Acetylsalicylsyra (ASA) eller klopidogrel rekommenderas som sekundärprofylax vid ischemisk stroke eller TIA:
   • ASA och dipyridamol kan erbjudas, men bedöms ha liknande effekt som monoterapi med ASA enligt Socialstyrelsen (2018):2
    • Vissa studier fann att ASA + dipyridamol har en 25 % lägre risk för ny allvarlig stroke64
    • Det har dock varit praxis att erbjuda ASA + dipyridamol och rekommendationen finns kvar i till exempel Region Stockholm hos personer som tolererar denna kombinationsbehandling46
   • ASA + klopidogrel (kombinationsbehandling):
    • Bör erbjudas som alternativ till ASA eller klopidogrel som korttidsbehandling efter ischemisk stroke eller TIA (prioritet 3)2 
    • Dokumentation:
   • ASA + klopidogrel + dipyridamol?
  • ASA efter intercerebral blödning:
   • Hos patienter som har en indikation för ASA på grund av annan hjärt-kärlsjukdom verkar inte fortsatt behandling med ASA leda till kliniskt relevant högre risk för ny intracerebral blödning. Fördelen med ASA överväger sannolikt (lägre förekomst av ischemisk stroke, lägre kardiovaskulär dödlighet)69
  • Vid refluxbesvär kan behandling med protonpumpshämmare övervägas:
   • Observera att klopidogrel har en möjlig kliniskt betydelsefull interaktion med omeprazol/esomeprazol
   • Pantoprazol rekommenderas som alternativ vid användning av klopidogrel
 • Blodtryckssänkande läkemedel:
  • Hos samtliga patienter med stroke rekommenderas blodtryckssänkande behandling till normalvärden efter den akuta fasen
  • Se även: Hypertoni
 • Statiner:
  • Rekommenderas till alla med ischemisk stroke eller TIA
  • En randomiserad studie från 2007 hittade att statiner inte bör sättas ut i akutskedet
  • Se även: Dyslipidemi
 • Vid symtomgivande karotisstenos bör karotiskirurgi inom 14 dagar erbjudas; karotisstent kan erbjudas.
 • Orala antikoagulantia (NOAK, warfarin):
  • Ges vid förmaksflimmer och klaffsjukdomar
  • Vid ischemisk stroke utan identifierbar orsak var dabigatran inte bättre än ASA för att förebygga nya fall av stroke. NOAK hade högre risk för mindre blödningar70
  • Insättning och återinsättning av dessa läkemedel efter en intracerebral blödning bör endast göras inom ramen för forskning och utveckling
 • Vid kryptogen stroke med öppetstående foramen ovale (PFO) rekommenderas endovaskulär slutning av denna inom 6 månader.
 • Vaccin mot influensa och pneumokocker.
 • SSRI?
Annons
Annons

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Den akuta dödligheten vid akut ischemisk stroke (inom första månaden) är cirka 10 procent, medan dödligheten vid intracerebrala blödningar är cirka 30 procent.
 • Hos personer som överlever den akuta fasen brukar symtomen på sikt förbättras:
 • Initial förbättring:
 • Initial försämring:
 • Hur länge kan förbättringen fortsätta?
 • Kognitiva symtom efter stroke:
  • Kognitiva funktionsnedsättningar kan ha en något mer utdragen förbättringsprocess än andra neurologiska utfall
  • Hos en del patienter med demens efter stroke är detta tillstånd reversibelt74
 • Andra utfall och funktionsstörningar följer i stor grad samma typ av förlopp, men förbättringens hastighet och grad varierar något.
 • Var försiktig med att generalisera, det finns stora individuella skillnader.75-76

Komplikationer

 • Se: Stroke, rehabilitering och Stroke, kognitiva symtom
 • Ny stroke.
 • Hjärtinfarkt, hjärtarytmier, hjärtsvikt.
 • Tidiga komplikationer, dysfagi, aspiration och pneumoni.77
 • Senare komplikationer, såsom trycksår, djup ventrombos och fall.
 • Urinvägsinfektion.
 • Inkontinens för urin och faeces:
  • Inkontinens efter stroke är i regel en markör för svår stroke
  • Orsakerna är mångfacetterade och tvärvetenskaplig utredning och rehabilitering är grundläggande för all behandling
  • Det finns vissabehandlingsmöjligheter
 • Lungemboli.
 • Fall och höftfrakturer:
  • Vitamin D-tillskott till kvinnor som har haft stroke är den enda fallförebyggande åtgärden som har dokumenterad effekt78
 • Smärtsam hemiplegisk skuldra, kontrakturer.
 • Gastrointestinal blödning.
 • Smärta.
 • Trötthet/fatigue.
 • Depression, ångest och andra emotionella symtom:
 • Delirium inom loppet av den första veckan efter stroken förekom hos 12 % på en strokeenhet i USA:84
 • Nedsatt kognitiv förmåga:
 • Epilepsi:87

Prognos

Allmänt

 • Vid TIA går symtomen per definition tillbaka helt inom 24 timmar.
 • Patienter med hjärnblödning har högre dödlighet och större behov av en längre tids vistelse på sjukhus/vårdboende än patienter med hjärninfarkt.
 • Medvetslöshet efter en cerebral infarkt innebär en sämre prognos.
 • Förhöjt värde av troponin-T88 eller troponin-I vid inläggning medför ökad dödlighet efter en stroke88 och ökad tendens till behov av hjälp och större behov av sjukhem.
 • Patientens funktionella status sex månader efter stroken har stor betydelse för långtidsöverlevnaden.89
 • Tidstrend:
  • Överlevnaden efter stroke har förbättrats under de senaste 20–30 åren90

Prognos vid TIA

 • Överlevnad – 70 % är fortfarande i livet fem år efter ett första TIA-anfall.
 • Risk för stroke:
 • Resultaten från olika studier är spretiga:

Prognos vid ischemisk stroke

 • Överlevnad:
 • Funktion:
 • Status ett halvår efter stroke:

Prognos vid hjärnblödning

 • Patienter med hjärnblödning har två till tre gånger högre dödlighet i akutfasen än patienter med hjärninfarkt:
  • Nästan hälften avlider under den första månaden, och endast 20 % klarar sig utan hjälp av andra efter sex månader
 • Efter fem år prognosen något sämre än vid hjärninfarkt, cirka 80 % (överlevnad och funktionsnivå).95

Prognos i förhållande till medvetandegrad

 • Komatös vid ankomst till sjukhuset – 75 % dödlighet i akutfasen.
 • Vaken vid ankomst till sjukhuset – <5 % dödlighet i akutfasen.

Behov av åtgärder

 • Av de patienter som överlever akutfasen kan omkring:
  • 80–85 % skrivas ut och åka hem antingen direkt eller via en kort tid på en rehabiliteringsklinik
  • 15–20 % har behov av så pass mycket hjälp att de i regel måste bo på sjukhem

Uppföljning

Plan

Allmänt

 • Strukturerad uppföljning inom öppen vård rekommenderas för att se över sekundärpreventiva åtgärder, tidigt identifiera nya eller förändrade symtom och att kunna erbjuda rätt åtgärd eller hänvisa vidare till rätt instans i vårdkedjan utifrån patientens aktuella situation och behov.
 • Psykiska besvär i form av ångest, oro och depression finns hos närmare hälften av strokepatienterna, och en femtedel är fortfarande deprimerade ett år efter stroken.
 • Social isolering är vanligt och blir ofta starkare vid samtidig afasi.
 • De anhörigas uppfattning av hur allvarlig stroken är har stor betydelse för patientens bedömning av den egna situationen, isolering och initiativlöshet.
 • Omsorg och information till anhöriga ser ut att ha stor betydelse för rehabiliteringen av strokepatienter:
  • Praktisk handledning och träning för närstående vid stroke bör erbjudas
 • Tillgång till läkare och annan vårdpersonal har stor betydelse för att patienten inte ska utveckla onda cirklar.
 • På vissa platser har det upprättats särskilda resurscenter för träning och uppföljning i grupp.
 • Det kan vara bra att skapa en ansvarsgrupp för patienten där de viktigaste yrkesgrupperna finns representerade.

Vad bör kontrolleras?

 • Uppföljning av icke-medicinska och medicinska sekundärförebyggande åtgärder:
  • Funktion – behov av hjälpresurser?
  • Stämningsläge – depression?
   • Behandling av depression med antidepressiva läkemedel har i mindre studier visat god effekt. Behandlingen måste inledas mot bakgrund av lämplig depressionsdiagnostik
  • Andra komplikationer?
  • Isolering – åtgärd för att bryta isoleringen?

Klinisk kontroll

 • Riskfaktorer – rökning, BMI, alkohol, lipider, glukos (HbA1c), U-albumin/kreatinin.
 • Blodtryck.
 • Diabetes.
 • Hjärtarytmi?

Körkort/vapeninnehav

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Det är viktigt att ge patienten och de anhöriga utrymme för att prata om sina känslor angående strokeinsjuknandet.
 • Beräkning av kardiovaskulär totalrisk.

Skriftlig patientinformation

Om sjukdomen och dess behandling

Om andra åtgärder

Animation

Patientförening

Annons
Annons

Fördjupning

 • Icke-språkliga kognitiva symtom efter stroke

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons