Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Sydenhams korea


Publicerad den: 2013-03-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Sydenhams korea är en följd av streptokockinfektion, beskrevs för första gången av Thomas Sydenham år 1686.
 • Det är ett av huvudsymtomen vid reumatisk feber och karaktäriseras av korea, emotionell instabilitet och muskulär hypotoni. Tillståndet är övergående och godartat.
 • Korea betyder ofrivilliga, oregelbundna, snabba, asymmetriska rörelser av extremiteterna eller huvud/ansikte.
 • Rörelserna fyller ingen funktion, men patienten kan försöka få dem att se planerade ut för att göra dem mindre synliga för andra.

Förekomst

 • Uppvisas oftast hos barn och unga i åldern 5–15 år.1
 • Mycket sällsynt sedan reumatisk feber har blivit en ovanlig sjukdom i västvärlden.
 • I Sverige kan det uppskattas att cirka 50 fall av reumatisk feber förekommer per år,2 och bland dessa utvecklar 10–40 % Sydenhams korea.
 • Flickor drabbas dubbelt så ofta som pojkar.3
 • I utvecklingsländer är reumatisk feber fortfarande inte ovanligt, och Sydenhams korea påverkar ett stort antal barn i världen.

Etiologi och patogenes

 • Sjukdomen är en komplikation till faryngit orsakat av infektion med vissa serotyper av betahemolytiska grupp A-streptokocker och är en av huvudmanifestationerna vid reumatisk feber:
  • Sydenhams korea är en sen manifestation som typiskt uppstår en till sex månader efter den primära infektionen
 • Mekanismen är korsreagerande antikroppar och autoimmun inflammation som leder till överaktivitet i dopaminerga nervbanor.4
 • Särskilt basala ganglierna påverkas. Man har påvisat förstoring av nucleus caudatus, putamen och globus pallidus på MR5 och antikroppar mot basala ganglierna har uppvisats hos 95 %.6
 • Genetiska faktorer, blaand annat HLA typer spelar in, 5–18 % har positiv familjeanamnes.7

ICD-10

 • I02 Reumatisk feber med korea (inklusive Sydenhams korea)
 • I02.0 Reumatisk korea med hjärtsjukdom
  • I02.9 Reumatisk korea utan uppgift om hjärtsjukdom

ICD-10 Primärvård

 • G98-P Annan sjukdom i nervsystemet
 • I38-P Akut och kronisk endokardit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Sydenhams korea är en klinisk diagnos, och är en manifestation av reumatisk feber:
  • Diagnosen reumatisk feber baseras på en kombination av kliniska och parakliniska fynd (Jones-kriterier). Diagnosen ställs när två huvud- eller ett huvud- och två bikriterier samt belägg för tidigare infektion med grupp A-streptokocker indikerar hög sannolikhet för reumatisk feber
  • Huvudkriterier:
   • Kliniska – myokardit, polyartrit, korea, erythema marginatum och/eller subkutana noduli
  • Bikriterier:
   • Kliniska – feber, artralgi
   • Biokemiska – förhöjda akutfasreaktanter (SR och CRP)
  • Belägg för tidigare infektion med grupp A-streptokocker
 • Sydenhams korea kan förekomma både med eller utan endokardit eller artrit.

Differentialdiagnoser

 • Huntingtons sjukdom (grundlig familjeanamnes)Viss överlappning av symtom kan förekomma med narkolepsi och tillståndet som betecknas PANDAS, se nedan.
 • Systemisk lupus erythematosus

Anamnes

 • Symtom uppstår typiskt en till sex månader efter den primära infektionen vid reumatisk feber.
 • Oftast gradvis debut med ökande symtom under några veckor, men sjukdomen kan också debutera snabbt.
 • Rörelsestörningarna består av snabba, okontrollerade och vridande rörelser (korea):
  • Lokalisationen är växlande, men involverar oftast distala extremiteter och bålen
  • I regel ses generaliserade rörelsestörningar, men ensidig korea uppvisas hos 20–30 %7
  • I många fall är musklerna i ansiktet och nacken också involverade, så att rörelserna kan likna tics8
  • Rörelsestörningarna kan undertryckas under kortare perioder, de försvinner under sömn och de försämras vid trötthet och stress
  • Lindriga fall visar sig i form av rastlöshet, problem med handskrift, grimaseringar och/eller lätta koordinationsproblem, vilket kan uppfattas som beteendestörning
  • I svåra fall kan patienten ha problem med att utföra vanliga dagliga sysslor
 • Psykiska förändringar:
  • Emotionella och beteendemässiga förändringar utvecklar sig ofta dagar eller veckor före debut av korea
  • Barnet blir rastlöst, aggressivt, överkänsligt och uttalat emotionellt med periodisk okontrollerad gråt
  • Mental och motorisk hyperaktivitet och kortvarig psykos kan förekomma.
  • Diagnosen kan vara svår att skilja från "pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal throat infection" (PANDAS)8Hos äldre kan östrogen framakllad korea ibland förekomma och kan vara svårt att skilja upp från Sydenhams korea

Kliniska fynd

 • Ofrivilliga rörelser (korea) kan påverka alla kroppsdelar:
  • Särskilt utsatta är extremiteter, tunga och ansikte
 • Extremiteterna är ofta uttalat hypotona (svag muskeltonus).
 • Det beskrivs växlande/varierande greppförmåga vid handtryckning ("the milkmaids grasp").
 • Episoder med protrusion av tungan förekommer som ett uttryck för hyperkinesier ("the darting tongue").
 • Sensibilitet och reflexer är normala.
 • Hjärtundersökning: Samtidig påvisning av endokardit bekräftar diagnosen, men normal hjärtstatus utesluter inte diagnosen.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga speciella underökningar är enskilt diagnostiska.
 • Streptokocktest och odling från halsen rekommenderas:
  • Olding och antigen-test är dock ofta negativa när de neurologiska symtomen uppstår
 • Påvisning av antikroppar mot streptokocker för att bekräfta genomgången streptokockinfektion.

När remittera?

 • Vid misstanke om korea bör man alltid hänvisa till barnneurolog.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Det finns ingen botande behandling.
 • Det finns inga kontrollerade studier avseende symtomatisk behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotikabehandling av streptokocker rekommenderas i minst tio dagar oberoende av om det påvisas streptokocker i svalget:
  • Penicillin V: 10 mg/kg x 3 i 10 dagar
 • Prednisolon förkortar sjukdomsfasen och lindrar symtom.9
 • Dopaminerga farmaka:
  • En relativ dopamin övervikt motverkas av anti- dopaminerga medel som tetrabenazin, ripseridon och haloperidol har effekt på överaktiviteten
  • Risk för biverkningar, särskilt av haloperidol
 • Antiepileptika:
  • Normaliserar neurotransmittorbalansen i basala ganglierna
  • Valproat, (15–20 mg/kg/dag) och karbamazepin, (15 mg/kg/dag) är rekommenderade preparat
  • Fallstudier uppvisar bra effekt på symtomen

Förebyggande åtgärder

 • Sekundär profylax rekommenderas till alla:
  • Månatliga intramuskulära injektioner av benzatinpenicillin G eller peroralt penicillin V två gånger dagligen hindrar återinfektion och förebygger därmed recidiv7,10-11
  • Behandlingens varaktighet är kontroversiell, men den bör pågå under minst 5 år eller tills patienten har fyllt 21 år1
 • Primär profylax:
  • Antibiotika behandling av faryngit med betahemolytiska grupp A-streptokocker kan förebygga reumatisk feber och därmed Sydenhams korea
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet debuterar oftast gradvis med ökande symtom under några veckor, men sjukdomen kan också debutera snabbt.
 • Symtomen avtar gradvis med genomsnittlig varaktighet på 12–15 veckor.

Prognos

 • Prognosen är god och sjukdomen lämnar sällan efter sig permanenta neurologiska skador.
 • Hos cirka hälften uppvisas komplett remission av symtomen inom två till sex månader, med lindrig till måttlig korea kan kvarstå i upp till två år.10-11
 • Hos 10–25 % finns en tendens till recidiv. Intervallet mellan remission och recidiv är typiskt 1,5–2,5 år.7,10-11

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Bra prognos, men behov av långvarig uppföljning och förebyggande antibiotikabehandling.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons