Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Wernicke-Korsakoffs syndrom


Uppdaterad den: 2019-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Wernickes encefalopati och Korsakoffs syndrom är två separata tillstånd som kan uppträda samtidigt i samband med långvarigt alkoholmissbruk.1 Båda tillståndet beror på brist på vitamin B1 (tiamin) vid missbruk av alkohol.
 • Wernickes encefalopati:
  • Kännetecknas av medvetandestörningar, oftalmoplegi och ataxi2
 • Korsakoffs syndrom:
  • Amnestiskt konfabulerande syndrom
  • Är en irreversibel sjukdom som präglas av omfattande amnesi och konfabuleringar
 • Wernicke-Korsakoffs syndrom (WKS) är ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med betydande morbiditet och mortalitet.3

Förekomst

 • Förekomsten är relaterad till omfattningen på alkoholismen hos befolkningen.
 • Syndromet tros vara kraftigt underdiagnostiserat:
  • Olika obduktionsmaterial visar fynd av WKS vid upp till 2,2 % av alla obduktioner
  • Bara ett fåtal av dessa hade en kliniskt ställd Wernickes encefalopati diagnos före döden
 • I en dansk studie av patienter inlagda för alkoholabstinensbehandling såg man att 52 av 497 patienter hade Wernickes encefalopati (11 %).2

Etiologi och patogenes

Wernickes encefalopati

 • Beror på brist på tiamin, som regel på grund av långvarigt alkoholmissbruk:
  • Tiamin är en viktig kofaktor vid metabola processer i hjärnan, bland annat vid glukosomsättning och vid bildandet av myelinskidor och neurotransmittorer,4 och intracerebral brist på tiamin drabbar dessa processer
 • Andra orsaker är kroniska bristtillstånd:
  • Malnutrition och anorexia nervosa
  • Långvariga kräkningar, bland annat hyperemesis gravidarum
  • Efter fetmakirurgi, speciellt hos patienter med kräkningar Finns hos 1 av 500 fetmaopererade5
  • Patienter i dialys eller hemodialys6
  • HIV-smittade
 • De akuta symtomen uppstår som regel i samband med interkurrent sjukdom.
 • Brist på vitamin B1ger typiska petekiala blödningar och eventuellt nekros av områden i centrala nervsystemet:
  • Grå substans omkring tredje ventrikeln (talamus, hypotalamus, corpora mamillaria och fornix)
  • Grå substans centralt i mesencefalon
 • Mekanismerna för hur tiaminbrist ger dessa skador är bara delvis kända.

Korsakoffs syndrom

 • Som regel ett följdtillstånd av Wernickes encefalopati i samband med kroniskt alkoholmissbruk.
 • Sällsynta orsaker är tumör nära tredje ventrikeln, lesioner mesialt i temporalloben och komplikation till encefalit.
 • Korsakoffs syndrom beror på degenerativa förändringar i de områden som påverkas vid Wernickes encefalopati, speciellt hippocampusområdet.

Predisponerande faktorer

 • Bristande kosthållning med otillräckligt intag av vitamin B1 (tiamin).
 • Tillståndet ses först och främst efter långvarigt alkoholmissbruk.

ICD-10

 • E51.2 Wernickes encefalopati
 • F10.6 Korsakoffs psykos, alkoholutlöst
 • F04 Korsakoffs psykos, ospecificerad

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs som regel mot bakgrund av typiska kliniska symtom hos en person med predisposition för tiaminbrist.
 • Wernickes encefalopati ska alltid misstänkas vid akuta eller neurologiska sjukdomar hos alkoholöverkonsumenter.
 • Nystagmus hos alkoholmissbrukare i nyktert tillstånd beror som regel på Wernickes encefalopati.

Differentialdiagnoser

 • Andra konfusionstillstånd.
 • Demenstillstånd.
 • Metabolt koma, bland annat hypoglykemi.
 • Sjukomar i cerebellum, bland annat alkoholutlöst cerebellär degeneration.
 • Delirium tremens.
 • Central pontin myelinolys.
 • Andra sjukdomar med akut bilateral oftalmoplegi (akut myasthenia gravis, botulism, kraniell polyradikulit).
 • Tumör nära tredje ventrikeln.

Anamnes

Wernickes encefalopati

 • Symtomen utvecklas snabbt, ofta i samband med interkurrent sjukdom.
 • Kardinalsymtom:
  • Oftalmoplegi med dubbelseende
  • Gångataxi
  • Nedsatt medvetande och konfusion
 • Åtföljande symtom kan vara agitation, hallucinationer och konfabulering.

Korsakoffs syndrom

 • Stora amnestiska störningar:
  • Reducerad inlärningsförmåga
  • Reducerat korttidsminne
  • Konfabulationer
 • Som regel nästan bevarat minne från händelser från tiden innan syndromet uppstod.
 • Tilläggssymtom kan vara apati, avsaknad av sjukdomsinsikt och känslomässig flackhet.

Kliniska fynd

 • Vid Wernickes encefalopati kan man hitta:
  • Nystagmus och bilateral förlamning av nervus abducens. Eventull fullständig förlamning av ögonmusklerna
  • Bilateralt bortfall av horisontell vestibulo-okulär reflex är mycket vanligt och testas med vestibulärt impulstest (Head Impulse Test, HIT) eller vestibulärt impuls­test med videoinspelning (vHIT)7-8
  • Ataxi, mest uttalad i underextremiteterna
  • Sänkt medvetandegrad
  • Ofta samtidig alkoholutlöst polyneuropati
 • Vid Korsakoffs syndrom kan man hitta:
  • Symtom på amnesi från tidpunkten då sjukdomen uppstod
  • Uttalad tendens till konfabulering
  • Förlust av korttidsminnet och inlärningsförmågan, med relativt bevarade övriga kognitiva funktioner9

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Neurologisk undersökning, speciellt ögonmuskler.

Andra undersökningar

 • Aktuella blodprov:
  • Hb, trombocyter, leukocyter, CRP, elektrolyter, ALP, ALAT, GT, INR, CDT, glukos, syra-basbalans
 • Tiaminbrist:
  • Kan påvisas vid reducerad transketolas aktivitet i erytrocyter, men undersökningen görs inte rutinmässigt
 • MR:
  • Kan påvisa de petekiala blödningarna vid akut Wernickes encefalopati, medan CT inte påvisar sådana förändringar10
 • Vid okänd etiologi bör CT, eventuellt MR, alltid göras för att utesluta tumör.

När remittera?

 • Akut sjukhusinläggning krävs vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Nationella rekommendationer

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Socialstyrelsens (2018) nationella riktlinjer

Behandlingsmål

 • Vid Wernickes encefalopati är målet att reversera skadorna och förhindra utveckling av Korsakoffs syndrom.

Allmänt om behandlingen

 • Wernickes encefalopati är initialt ett reversibelt tillstånd, men i allvarliga fall finns beskrivet en mortalitet på upp till 20 % och utveckling av Korsakoffs syndrom hos upp till 85 % av de överlevande patienterna.3
 • Vid misstanke om Wernickes encefalopati består behandlingen av omedelbar injektion med höga doser tiamin:
  • Alkoholbetingad malabsorption av tiamin gör peroral behandling ineffektiv under de första veckorna
 • Tiamin ska alltid ges före glukos!
  • Hos patienter med medvetandereduktion av okänd orsak eftersom tiamin är en viktig konenzym i glykosyleringen
  • Glukostillförsel utan tiamin kan utlösa Wernickes psykos hos patienter under tillnyktring eller avgiftning
 • Eventuellt behandla interkurrent sjukdom.
 • Ingen specifik behandling finns mot Korsakoffs syndrom.

Egenbehandling

 • Alkoholister som inte klarar av att minska intaget bör förebygga bristtillstånd med regelbundet tiamintillskott.

Läkemedelsbehandling

Tiamin11

 • 200–300 mg per dygn som prevention under de första dygnen, till exempel under alkoholavgiftning, och därefter lägre dos intramuskulärt.
 • Vid manifest Wernicke inleds med 400–500 mg tiamin per dygn i några dagar och därefter lägre doser så länge symtom kvarstår.
 • Första doserna kan sättas intravenöst, som regel tillsammans med B-vitaminkomplex, varefter man kan övergå till intramuskulär administrering.
 • Underhållsdosering efter avslutad behandling är 1–2 tabletter dagligen (40–80 mg)
 • Den formella dokumentationen av nyttan av tiamin är svag och området svårstuderat, och vi känner inte till optimal dos och doseringsfrekvens, men mycket talar för att höga doser tiamin behövs.12-13

Annan behandling

 • Korrigering vid lågt magnesium och kalium.
 • Alkoholavvänjning är viktig för att förbättra prognosen.

Förebyggande åtgärder

 • Alla med risk för tiaminbrist bör få regelbunden ersättning.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Wernickes encefalopati är i stort sett reversibel i tidiga stadier:14
  • Utan behandling utvecklas Korsakoffs syndrom och kan leda död
 • Korsakoffs syndrom är i utgångspunkt irreversibel:
  • En del upplever förbättring av det retrograda minnet

Komplikationer

 • Ihållande cerebellär ataxi ses ofta efter Wernickes encefalopati.
 • Obehandlat uppstår allvarliga cerebrala skador och eventuellt död.

Prognos

 • Förhållandevis god prognos vid tidig diagnos och behandling av Wernickes encefalopati.
 • Vid långtgående encefalopati eller Korsakoffs syndrom ses som regel irreversibla cerebrala skador.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Alla kroniska alkoholister bör informeras om vikten av regelbundet tiamintillskott särskilt under avgiftning och tillnyktring.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons