Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Hepatorenalt syndrom


Uppdaterad den: 2013-03-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hepatorenalt syndrom (HRS) är en förhållandevis vanlig komplikation till långt framskriden leversjukdom och karaktäriseras av akut njursvikt och cirkulationsstörningar.1-2
 • Tillståndet representerar ofta slutstadiet av en process med tilltagande reduktion av njurperfusionen, som följd av allt sämre leverfunktion.

Förekomst

 • Förekomsten av HRS varierar med de diagnostiska kriterierna, men man räknar med att den kumulativa risken hos patienter med dekompenserad leversvikt och ascites är omkring 10 %, med en cirka 40 % femårsrisk att utveckla HRS hos patienter med cirrhos och ascites.3

Etiologi och patogenes

 • HRS uppträder vanligtvis sent i förloppet av cirrotisk leversjukdom, men den egentliga orsaken till tillståndet är okänt.
 • Bakomliggande leversjukdomar kan vara cirrhos, allvarlig alkoholhepatit, mera sällan metastas.

Patofysiologi

 • Ett tidigt steg i utvecklingen mot HRS är portahypertension, som medför ökad produktion av vasodilatorer i den gastrointestinala cirkulationen (särskilt NO)4-5 och därmed minskad arteriell resistens, hypotoni och hypoperfusion.
 • Detta leder till en uttalad renal vasokonstriktion:1,6-7
  • Denna beror troligen på aktivering av vasokonstriktionsmekanismer (renin-angiotensinsystemet, sympatiska nervsystemet och arginin-vasopressin) som svar på omfattande hypoperfusion8
  • Dessutom uppstår en underproduktion av renala vasodilatorer (prostaglandin E2, med flera)
  • Vasokonstriktionen medför en uttalad nedsättning av den renala perfusionen och den glomerulära filtrationshastigheten (GFR), men den tubulära funktionen upprätthålls
  • Aktivering av vasokonstriktionsmekanismerna orsakar också natrium- och vätskeretention6
 • Även andra organsystem drabbas av vasokonstriktion, särkilt cirkulationen i extremiteterna och hjärnan.9-11
 • Som regel föreligger en ökad hjärtminutvolym och sänkt arteriellt blodtryck.

Indelning1

 • Hepatorenalt syndrom typ 1:
  • Svår njursvikt med snabbt stigande kreatinin
  • Ofta utlöst av spontan bakteriell peritonit (25 % får detta)
  • Dålig prognos (medianöverlevnad två veckor utan behandling)
 • Hepatorenalt syndrom typ 2:
  • Måttlig och stabilare nedsättning av njurfunktionen med tiden, ofta hos patienter med bättre leverfunktion
  • Huvudproblemet vid HRS typ 2 är som regel recidiverande ascites som är refraktär mot diuretikabehandling1
  • Hos vissa patienter med HRS typ 2 kan det efter en längre tid ske en övergång till snabbt progredierande sjukdom, så att kriterierna för HRS typ 1 uppfylls
  • Medianöverlevnaden är tre till sex månader

Predisponerande faktorer

 • Allvarlig leversjukdom är en förutsättning:
  • Långt framskriden cirrhos med ascites är vanligaste predisponerande faktor3
  • Alkoholhepatit
  • Akut leversvikt (sällsynt orsak)
 • Tillståndet utlöses ofta av systemisk cirkulationssvikt och åtföljande renal hypoperfusion:8,12
  • Bakteriella infektioner, särskilt spontan bakteriell peritonit,13-14 eller sepsis
  • Buktappning utan plasmaexpansion15
  • Gastrointestinala blödningar16-17

ICD-10

 • K76 Andra leversjukdomar
  • K76.7 Hepatorenalt syndrom

ICD-10 Primärvård

 • K76-PAnnan leversjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Långt framskriden leversjukdom är en förutsättning för denna diagnos.
 • Andra orsaker till akut njursvikt måste uteslutas:
  • Prerenal njursvikt, nefrotoxisk njursvikt, akut tubulär nekros, parenkymatösa njursjukdomar etc.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till akut njursvikt hos patient med cirrhos:
  • Uttalad dehydrering:
   • Cirrhospatienter löper ökad risk för allvarlig hypovolemi, bland annat på grund av koagulopati
  • Chock:
   • Septisk chock är förhållandevis vanligt hos cirrhospatienter och kan ge njursvikt på grund av akut tubulär nekros
   • Diagnosen HRS ska därför i utgångsläget inte ställas hos cirrhotisk patient med septisk chock1
  • Nefrotoxiska läkemedel:
   • Patienter med cirrhos löper hög risk att utveckla njursvikt vid behandling med NSAID-medel eller aminoglykosider18
   • Diagnosen HRS ska därför i utgångsläget inte ställas hos cirrhotisk patient som nyligen behandlats med nefrotoxiskt läkemedel1
  • Parenkymatösa njursjukdomar, till exempel glomerulonefrit:
   • Särskilt vanlig vid cirrhos på grund av kronisk hepatit B eller C och vid kronisk alkoholism

Anamnes

 • HRS uppstår som regel sent i förloppet av cirros.
 • De flesta patienterna har haft upprepade episoder med cirrhoskomplikationer, särskilt ascites.
 • Symtom på akut njursvikt:
  • Anorexi, illamående, kräkningar, ospecifika buksmärtor och encefalopati med trötthet, påverkat sensorium och flapping tremor
  • Oliguri, men markant sådan oftast först i terminalt skede2
 • Dessutom ses ofta elektrolytrubbningar, kardiovaskulära och infektiösa komplikationer.
 • Perifera ödem och viktökning på grund av natrium- och vätskeretention.
 • Symtom relaterade till leversjukdomen.

Kliniska fynd

 • Viktigt att bedöma hydreringsgraden:
  • Perifera pulsar, blodtryck, hudtemperatur, kvarstående hudveck, halonerade ögon, torra slemhinnor
  • Stabil hypotoni är ett vanligt fynd vid HRS (som regel är medelartärtrycket omkring 70):
   • Vid hemodynamisk instabilitet måste komplicerande infektion misstänkas
 • Bedöm urinblåsans fyllnadsgrad till exempel med ultraljud (Bladderscan)
 • Rektal exploration kan visa prostataförstoring vid postrenal svikt.
 • Påverkat sensorium och flapping tremor vid encefalopati.
 • Vid interstitiell nefrit har patienten ofta feber, utslag och artralgi.
 • Tecken på hjärttamponad?
  • Halsvenstas, hypotoni, försvagade hjärtljud, pulsus paradoxus, Kussmauls tecken?
 • Fynd relaterade till leversjukdomen (hepatomegali, ikterus, ascites, med mera)
 • Blödningar kan bero på nedsatt trombocytfunktion.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Är sällan aktuella eftersom tillståndet som regel kräver sjukhusinläggning.

Andra undersökningar

 • Laboratorieprover:
  • Hb sänkt
  • Kreatinin och urinämne kraftigt föhöjda
  • Elektrolyter:
   • Nästan alla patienter har hyponatremi (S-natrium <130 mmol/l) trots natriumretention (beror på uttalad vätskeretention)19
   • Måttlig hyperkalemi är vanligt
  • ALAT, ASAT, GT, ALP, INR, albumin
  • Arteriella blodgaser (syra-basstatus)
  • CRP och LPK
  • Serum- och urinosmolalitet, U-Na, U-kreatinin:
   • Vid prerenal svikt är som regel U-Na lågt och osmolaliteten hög eftersom njurarnas reabsorption fungerar normalt
 • Urinmikroskopi:
  • Viktig i differentialdiagnostisk utredning; kan visa njurtubuliceller (särskilt vid akut tubulär nekros), erytrocytcylindrar (akut glomerulonefrit) och leukocytcylindrar (akut interstitiell nefrit)
 • Monitorering av diures och vätskebalans.
 • Ultraljud av njurarna.
 • Njurbiopsi:
  • Kan vara av värde vid differentialdiagnostiska utredningar, bland annat för att utesluta glomerulonefrit eller akut tubulär nekros
  • Vid HRS ses inga histopatologiska förändringar

När remittera?

 • Vid allvarlig lever-/njursjukdom.

Behandling

Behandlingsmål

 • Vanligtvis understödjande behandling, som är allmän och riktad motfunktionssvikten.

Allmänt om behandlingen

 • Det finns ingen specifik behandling, men levertransplantation eller annan restitution av leversvikten ger full normalisering av njurfunktionen.
 • Behandlingsprinciperna skiljer sig något för HRS typ 1 och HRS typ 2.
 • Kombinationsbehandling där olika delar i den patofysiologiska processen åtgärdas farmakologiskt och/eller invasivt, har förbättrat prognosen.20-23

HRS typ 1

 • Sjukhusinläggning är nödvändig.
 • Läkemedel som verkar vasokonstriktoriskt på splanknikus är förstahandsval. Generella vasokonstriktorer kan också vara aktuella.
 • TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt) och hemodialys kan vara aktuellt vid bristande läkemedelseffekt.
 • Levertransplantation är ofta den enda kurativa behandlingsmöjligheten.

HRS typ 2

 • Behandlingen kan ofta ske utanför sjukhus.
 • Huvudproblemet hos dessa patienter är behandlingsrefraktär ascites.
 • Diuretika kan ha effekt.
 • Upprepad buktappning med albuminsubstitution är av värde vid uttalad ascites.
 • I likhet med HRS typ 1 är levertransplantation ofta den enda kurativa behandlingsmöjligheten.
 • Vasokonstringerande läkemedel och TIPS är sparsamt dokumenterade i samband med HRS typ 2.

Egenbehandling

 • Vätske- och natriumrestriktion kan vara nödvändigt vid ödem och ascites.

Läkemedelsbehandling

 • Vasokonstringerande läkemedel:
  • Har gynnsam effekt vid HRS eftersom de verkar konstringerande på de extremt dilaterade artärerna i gastrointestinalkanalen, varvid aktiviteten i de endogena vasokonstriktionssystemen reduceras och njurperfusionen förbättras24
  • Två läkemedelsgrupper har dokumenterad effekt vid HRS:
   • Vasopressinanalog, till exempel terlipressin:
    • Ornipressin är associerat med hög förekomst av allvarliga ischemiska komplikationer25
    • Terlipressin har används mest25-29
    • Terlipressin ges intravenöst i bolusdoser på 0,5–2,0 mg var fjärdetill sjätte timme och har effekt hos 50–75 % av patienterna
    • Hög ålder och uttalad leversvikt leder till en sämre respons
    • Effekten ses inom några få dagar
    • Maximal behandlingsduration är 15 dagar
    • Recidiv är ovanligt hos personer som har svarat på behandlingen
   • Alfaadrenerga agonister; till exempel noradrenalin:
    • Är sannolikt lika effektiva som vasopressinanaloger, men inte lika väldokumenterade30-31
 • Midodrin + oktreotid:
  • Denna kombinationsbehandling verkar vara både effektiv och säker och rekommenderas som förstahandsbehandling i UpToDate32 (Midodrin är inte registrerat i Sverige.)
  • Oktreotid enbart saknar effekt33
 • Albumin:
  • Har dokumenterad effekt i kombination med vasokonstringerande läkemedel26
 • Läkemedel med renal vasodilaterande effekt, till exempel dopamin och prostaglandin, har ingen dokumenterad effekt.
 • Diuretika:
  • Kan vara av värde vid HRS typ 2 med uttalad ascites, men ska bara användas om en väsentlig natriures åstadkommes (> 30 mmol/dygn)
  • Spironolakton bör undvikas på grund av risken för hyperkalemi

Annan behandling

 • Levertransplantation är aktuell hos selekterade patienter:
  • Levertransplantation kan vara kurativ behandling för både lever- och njursvikten34-35
  • Viktiga kontraindikationer är hög ålder, aktiv alkoholism och infektion
  • Läkemedelsbehandling för att förbättra njurfunktionen före transplantation ger möjligen något bättre resultat36-37
 • Det är ingen fördel med njurtransplantation som tillägg till levertransplantation.38
 • TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt):
  • Kan vara av värde hos patient utan allvarlig leversvikt som inte har svarat på behandling med vasokonstriktor39-40
  • Sänker portatrycket och minskar aktiviteten i det endogena vasokonstringerande systemet41-42
  • Metoden förbättrar njurfunktionen hos cirka 60 % och har möjligen (men inte säkert) en livsförlängande effekt
  • TIPS är kontraindicerat vid uttalad leversvikt och leverencefalopati
 • Hemodialys:
  • Är aktuell vid uttalat lungödem, uttalad hyperkalemi eller metabolisk acidos som inte svarar på läkemedelsbehandling
  • Kan vara av värde hos mycket dåliga patienter i väntan på levertransplantation
  • Många tolererar dock inte behandlingen och får allvarliga biverkningar, till exempel hypotoni, blödningar och infektioner
 • Buktappning:
  • Är särskilt aktuell vid HRS typ 2 med uttalad ascites43

Förebyggande åtgärder

 • Tidlig diagnostisering och behandling av infektioner är viktigt, eftersom detta är en av de vanligaste och allvarligaste komplikationerna:
  • Inga större studier har utvärderat nyttan av profylaktisk antibiotikabehandling
 • Risken för att utveckla HRS i samband med spontan bakteriell peritonit kan minskas betydligt genom kombinerad behandling med albumin och antibiotika jämfört med användning av enbart antibiotika:14
  • Albumin 1,5 g/kg vid diagnostillfället och 1 g/kg 48 timmar senare
 • Nya studier tyder på att pentoxifyllin minskar risken för HRS vid allvarlig alkoholhepatit.44
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Mortaliteten är mycket hög, särskilt vid HRS typ 1.
 • Vid HRS typ 1 ses oftast ett stormande förlopp över ett fåtal veckor:
  • Medianöverlevnaden är två veckor
  • Utan behandling avlider de allra flesta inom tio veckor
 • Vid HRS typ 2 sker progressen långsammare, ofta över flera månader:
  • Medianöverlevnaden är cirka sex månader
 • Vanligaste dödsorsak är komplicerande infektion eller blödningar.

Komplikationer

 • Allvarliga infektioner och sepsis:
  • Pneumoni och spontan bakteriell peritonit är särskilt vanliga
 • Blödningar.

Prognos

 • HRS är den allvarligaste komplikationen till cirros.45
 • Utan levertransplantation är mortaliteten mycket hög.
 • Viktigaste prognostiska faktor är typen av HRS.
 • Kombinationsbehandling har i nyare studier givit en förbättrad prognos.20-23

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Patienter med allvarlig leversjukdom bör informeras om risken för HRS och att de bör undvika läkemedel som kan påverka njurfunktionen, till exempel aminoglykosider och NSAID-preparat.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons