Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Urinvägsinfektion hos gravida


Uppdaterad den: 2021-03-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Innefattar även asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos gravida.

Basfakta

Definition

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri. Hos gravida behandlas även asymtomatisk bakteriuri (ABU). 
 • Urinvägsinfektioner hos gravida kan delas in i febrila och afebrila UVI. 
 • Vid okomplicerad UVI föreligger anatomiskt normala förhållanden med normal funktion; vid komplicerad UVI föreligger patologi i anatomi och/eller funktion.
 • Okomplicerad urinvägsinfektion – cystit hos en icke-gravid kvinna utan kända komplicerande faktorer (anatomiskt eller funktionellt) i urinvägarna.
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) – se separat dokument.

UVI - definitioner

 • Okomplicerad UVI är en UVI hos en person med anatomiskt och funktionellt normala urinvägar.
 • Komplicerad UVI är en UVI hos en person med anatomiska och/eller funktionella avvikelser i urinvägarna med försämrat urinflöde, inklusive till exempel tumörer eller konkrement.
 • Sporadisk UVI definieras som högst 1 antibiotikabehandlad UVI det senaste halvåret eller högst 2 det senaste året.
 • Recidiverande UVI innebär att patienten haft minst 2 antibiotikabehandlade UVI det senaste halvåret eller minst 3 det senaste året.
 • Reinfektion är ett recidiv som beror på en annan bakterie än den föregående UVI
 • Relaps innebär ett recidiv som beror på samma bakterier än föregående UVI
 • Vårdrelaterad UVI innefattar all UVI som debuterar ≥48 timmar efter inläggning på sjukhus/sjukhem eller debuterar <48 timmar efter utskrivning. Även infektion relaterad till kvarliggande urinvägskateter (KAD), infektion vid ren intermittent kateterisering (RIK), samt UVI i relation till instrumentellt/operativt ingrepp i urinvägarna ingår
 • Samhällsförvärvad UVI innefattar all UVI som inte är vårdrelaterad. 
 • Akut cystit (afebril UVI) engagerar urinblåsans och urinrörets slemhinnor, vilket ger akuta miktionsbesvär (sveda, trängningar och frekventa miktioner) men inte feber eller allmänpåverkan.
 • Febril UVI engagerar parenkymatös vävnad i njure och/eller prostata (akut pyelonefrit, akut prostatit), vilket ger ett systemiskt inflammatoriskt svar, feber (≥ 38 grader), allmänpåverkan med eller utan miktionsbesvär, flanksmärta eller palpationsömhet över njurloger.
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) innebär förekomst av ≥ 10kolonibildande enheter (CFU)/ml (≥ 108 CFU/l) i urin av samma bakterieart i två konsekutiva mittstråleprov (kvinnor) eller fynd av en bakterieart vid ett tillfälle (män) i frånvaro av urinvägssymtom.
 • Urosepsis är en sepsis som utgår från urinvägarna.

Källa: Läkemedelsverket (2017). UVI - Urinvägsinfektioner i öppenvårdInfektionsläkarföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, 2020. 

Förekomst1-2

 • Incidensen av akut cystit är densamma som hos icke-gravida, 1–4 %.
 • Asymtomatisk bakteriuri förekommer i 2–10 %:
  • Risken för febril UVI/pyelonefrit vid ABU har uppskattats till 30 % (20–40 %)2-3
 • Febril UVI/pyelonefrit är ovanligt:
  • Absolut incidens av pyelonefrit på 0,5–4 %
  • Vanligast under andra eller tredje trimestern

Etiologi och patogenes

 • Under graviditeten minskar muskeltonus i urinvägarna med hydronefros, hydrouretär och ökad blåskapacitet som följd. Dessutom kan livmodern trycka på uretären och därmed leda till hydronefrosen:2
  • Detta anses vara fysiologiska förändringar
  • Förändringarna är sannolikt orsaken till den ökade risken för UVI vid asymtomatisk bakteriuri (ABU)
  • Eventuellt kan förändrade immunologiska svar från den gravida kvinnan predisponera för pyelonefrit vid ABU
 • Uropatogena bakterier från patientens egen tarm koloniserar periuretralt och förflyttar sig till blåsa eller njurbäcken:
  • Man hittar samma utlösande bakterier som hos icke-gravida vid UVI eller ABU
 • Streptokocker grupp B (GBS) har en oklar roll vid symtom på UVI: 
  • Kan behandlas vid tydliga cystitsymtom men behandling rekommenderas inte vid fynd av GBS vid ABU2
  • Ska journalföras eftersom ett eventuellt fynd av GBS (oavsett antal) föranleder antibiotikaprofylax under förlossningen för att förhindra komplikationer hos den nyfödda

Predisponerande faktorer

 • Tidigare genomgången febril UVI, akut cystit under det senaste halvåret, njursjukdom eller urinvägsmissbildning och diabetes (inklusive graviditetsutlöst diabetes) motiverar urinodling hos symtomfri kvinna i första trimestern för att hitta ABU:
  • Rekommenderas även i andra trimestern vid flera episoder av akut cystit.
 • Graviditeten och dess effekter på kroppen utgör en predisponerande faktor för pyelonefrit.

ICD-10

 • O23 Infektioner i urin- och könsorgan under graviditeten
  • O23.0 Infektioner i njure under graviditeten
  • O23.1 Cystit under graviditeten
  • O23.2 Uretrit under graviditeten
  • O23.3 Infektioner i andra delar av urinorganen under graviditeten
  • O23.4 Icke specificerad infektion i urinorganen under graviditeten
  • O23.9 Annan och icke specificerad infektion i urin- och könsorganen under graviditeten

ICD-10 Primärvård

 • O269P Annat tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Allmänt såsom vid icke-gravida kvinnor.
 • Akut cystit med minst 2 av följande 3 symtom (nytillkomna):
  • Sveda vid miktion
  • Täta trängningar
  • Frekventa miktioner
 • Pyelonefrit (febril UVI) med feber, flanksmärta/smärta över njurloger, påverkat allmäntillstånd.
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU):
  • Fynd av ≥ 105 CFU/mL (≥ 108 CFU/L) (två urinprov med några dagar emellan)
  • Endast ett urinprov ger risk för betydande överdiagnostik 

Differentialdiagnoser

 • Såsom vid akut cystit och pyelonefrit:
  • Flanksmärta på grund av fysiologiska förändringar i njurbäcken (oftast högersidig) kan likna tecken på pyelonefrit

Anamnes

 • Se diagnoskriterier ovan. 
 • Såsom vid akut cystit och pyelonefrit (febril UVI).

Kliniska fynd

 • Se diagnoskriterier ovan.
 • Såsom vid akut cystit och pyelonefrit (febril UVI).
 • Inga vid ABU.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Urinen skickas för odling och resistensbestämning innan intag av första antibiotikados:
  • Kontrollodling görs 1–2 veckor efter avslutad antibiotikabehandling
 • Urinundersökning med urinsticka kan övervägas:
  • Kan påvisa pyuri, bakteriuri, hematuri, eventuell proteinuri
  • Rekommenderas vid febril UVI/akut pyelonefrit
  • Läs mer: Akut cystit
 • CRP vid misstanke om febril UVI.
 • Vid misstanke om febril UVI kontrolleras temperaturen.

Andra undersökningar

 • Febril UVI/akut pyelonefrit:
  • Blododlingar
  • Kreatinin

När remittera?

 • Vid misstanke om febril UVI (pyelonefrit med feber, allmänsymtom, dunkömhet över njurlogerna, förhöjt CRP) bör patienten läggas in akut på sjukhus där bland annat blododling tas.

Behandling

Nationella rekommendationer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation (2017) –Urinvägsinfektioner i öppenvård 

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri. Hos män inkluderas även bakteriella infektioner som involverar prostata.
 • Behandling av akut cystit (hos icke-gravida kvinnor ≥15 år):
  • Akut cystit är ett ofarligt men besvärande tillstånd. STI är differentialdiagnos
  • Nytillkomna symtom med sveda vid miktion, täta trängningar och frekventa miktioner där minst 2 av dessa symtom finns 
  • Exspektans rekommenderas vid milda till måttliga symtom. Behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symtom
  • Pivmecillinam och nitrofurantoin är likvärdiga förstahandspreparat med låg resistens hos E. coli inklusive flertalet ESBL-producerande stammar:
   • Nitrofurantoin 50 mg × 3 i 5 dygn (ej vid eGFR < 40 mL/min), pivmecillinam 200 mg × 3 i 5 dygn (postmenopausala kvinnor), pivmecillinam 400 mg x 2 i 3 dygn; andrahandsalternativ är trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dygn eller cefadroxil 0,5 g x 2 eller 1 g x 1
 • Behandling av recidiverande cystit hos kvinnor (minst 2 antibiotikabehandlade under senaste halvåret eller minst 3 under senaste året):
  • Anamnes och utredning för att hitta eventuella bakomliggande orsaker
  • Behandlingalternativ är postcoital blåstömning, byte av preventivmetod (premenopausala kvinnor), lokalt östrogen (postmenopausala kvinnor), antibiotikaprofylax (postcoital eller kontinuerlig) och recept i reserv
 • Vid febril UVI hos kvinnor rekommenderas alltid antibiotikabehandling, efter diagnostik inklusive urinodling:
  • Aktuella läkemedel är då ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 dygn, trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg × 2 i 10 dygn, ceftibuten 400 mg x 1 i 10 dygn (andrahandsval) och cefixim 200 mg x 2 eller 400 mg x 1 i 10 dygn (tredjehandsval)
 • Asymtomatisk bakteriuri hos kvinnor (icke-gravida) ska inte behandlas med antibiotika.
 • UVI hos gravida behandlas med antibiotika:
  • Vid asymtomatisk bakteriuri och akut cystit rekommenderas nitrofurantoin 50 mg × 3 i 5 dygn eller pivmecillinam 200 mg × 3 i 5 dygn med andrahandsalternativ cefadroxil 500 mg × 2 alternativt 1 g × 1 i 5 dygn; under 2:a och 3:e trimestern och efter resistensbestämning kan trimetoprim 160 mg × 2 i 3 dygn övervägas
  • Febril UVI behandlas på sjukhus för intravenös antibiotikabehandling. I första hand ceftibuten 400 mg × 2 eller cefixim 400 mg × 2; i andra trimestern kan trimetoprim/sulfametoxazol 160 mg/800 mg × 2 vara ett alternativ. Efter resistensbestämning kan ciprofloxacin 500mg × 2 övervägas i avsaknad av andra alternativ. Behandlingstid 10 dygn
 • UVI hos män: Akut cystit hos män i första hand med nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn eller pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn. Vid febril UVI finns belägg för att prostata samtidigt är involverad varför behandling med antibiotika som ciprofloxaxin 500 mg x 2 och trimetoprim/sulfametoxazol 160 mg/800 mg × 2 (efter odlingssvar) i 14 dagar rekommenderas:
  • Vid akut bakteriell prostatit och febril UVI efter prostatabiopsi rekommenderas initial intravenös antibiotikabehandling på sjukhus
 • UVI hos äldre behandlas på samma sätt som hos yngre. Asymtomatisk bakteriuri och ospecifika symtom/tecken utan symtom på UVI bör inte antibiotikabehandlas.
 • Kateterassocierad UVI:
 • UVI hos barn delas in i UVI hos barn under och över 2 år. Barn <2 år bör behandlas av barnläkare eller i samråd med barnläkare:
  • Barn ≥2 år med akut cystit behandlas med nitrofurantoin 1,5 mg/kg × 2, pivmecillinam 200 mg × 3 (efter 5 års ålder) eller trimetoprim 3 mg/kg × 2 i 5 dagar
  • Barn <2 år med UVI (såväl akut cystit som febril UVI) samt barn ≥2 år med febril UVI behandlas med ceftibuten 9 mg/kg × 1, cefixim 8 mg/kg × 1, trimetoprim/sulfametoxazol 3/15 mg/kg × 2 (efter resistensbesked) i 10 dagar eller ciprofloxacin (endast barn ≥2 år) 19 mg/kg x 2 i 7 dagar

Källa: Läkemedelsverket (2017). UVI - Urinvägsinfektioner i öppenvård samt Folkhälsomyndigheten (2019).

Behandlingsmål

 • Förhindra uppkomst av febril UVI.
 • Sanering av infektion.
 • Förhindra komplikationer till graviditeten.

Behandlingen i korthet

 • Antibiotika både vid symtomatisk infektion och ABU:
  • ABU behandlas för att minska risken för febril UVI
 • Behandlingen kan justeras mot resistensfynd efter odlingsprov.
 • Behandlingen bör kontrolleras när det gäller symtom och bakteriuri.

Läkemedelsbehandling

 • Alla former av UVI hos gravida och ABU hos gravida bör behandlas.
 • Febril UVI (pyelonefrit) bör behandlas på sjukhus.

Afebril UVI

Akut cystit och ABU hos gravida kvinnor
Läkemedel Dosering Behandlingstid Kommentar
Nitrofurantoin 50 mg x 3 5 dygn 

Ska inte ges till ammande kvinnor med prematura barn eller efter komplicerad förlossning

Ges aldrig till kvinnor med G6PD-brist 

Pivmecillinam  200 mg x 3  5 dygn   
Cefadroxil 

500 mg x 2 eller 1 g x 1

5 dygn  Andrahandsalternativ 
Trimetoprim 160 mg x 2 3 dygn Kan övervägas under 2:a och 3:e trimestern, efter resistensbestämning

Febril UVI

Akut pyelonefrit hos gravida kvinnor
Läkemedel Dosering Behandlingstid Kommentar
Ceftibuten 400 mg x 2 10 dygn  
Cefixim 400 mg x 2 10 dygn Andrahandsalternativ
Trimetoprim/sulfametoxazol  160 mg/800 mg × 2 10 dygn Andrahandsalternativ, i andra trimestern, efter resistensbestämning
Ciprofloxacin 500 mg x 2  10 dygn Andrahandsalternativ, efter resistensbestämning
 • Vid misstanke om urosepsis:
  • Se sepsis, utgående från urinvägar

Förebyggande åtgärder

 • Efter behandling av febril UVI hos gravida rekommenderas profylax med antibiotika.
 • Recidiverande cystit under graviditeten, återkommande ABU eller febril UVI kan vara en indikation för profylax.
 • Behandlingsrekommendation:
  • Nitrofurantoin 50 1 tablett till natten under återstående tid av graviditeten
  • Cefadroxil 500 mg 1 tablett till natten under återstående tid av graviditeten
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlad akut cystit och ABU ger risk för febril UVI.
 • Febril UVI kan vara potentiellt farlig med risk för urosepsis, njurskada och lokal abscessbildning om den förblir obehandlad.
 • Med adekvat behandling går UVI hos gravida ofta över snabbt.

Komplikationer

 • Terapisvikt:
  • Bör utredas med i första hand ultraljud2
 • Urosepsis med risk för död.
 • Eventuellt ökad risk för barnet:
  • Evidens för ett sådant samband är svagt

Prognos

 • Prognosen är god vid adekvat behandling.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Urinvägsinfektion

Uppföljning

Plan

 • Kontrollera alltid med odling 1–2 veckor efter avslutad antibiotikabehandling.
 • Patienter instrueras att snabbt kontakta vården om deras tillstånd förvärras.
 • Hos vissa gravida med riskfaktorer bör screening för ABU övervägas.
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons