Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Urinvägsinfektion vid inneliggande kateter


Uppdaterad den: 2021-03-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • En permanent kateter (KAD) används i första hand hos patienter som har bestående problem med att kontrollera blåsfunktionen:1
  • Långtidskateterisering, ≥30 dygn
  • Korttidskateterisering, <30 dygn
 • Varje kateterisering kan introducera bakterier i urinblåsan, men infektionsrisken är mycket lägre vid ren intermittent kateterisering (RIK) än med KAD.2
 • Patienter med KAD har alltid bakterier i urinen (bakteriuri) – enbart de med symtom på urinvägsinfektion (UVI) bör behandlas.

UVI - Definitioner

 • Okomplicerad UVI är en UVI hos en person med anatomiskt och funktionellt normala urinvägar.
 • Komplicerad UVI är en UVI hos en person med anatomiska och/eller funktionella avvikelser i urinvägarna med försämrat urinflöde, inklusive till exempel tumörer eller konkrement.
 • Sporadisk UVI definieras som högst 1 antibiotikabehandlad UVI det senaste halvåret eller högst 2 det senaste året.
 • Recidiverande UVI innebär att patienten haft minst 2 antibiotikabehandlade UVI det senaste halvåret eller minst 3 det senaste året.
 • Reinfektion är ett recidiv som beror på en annan bakterie än den föregående UVI
 • Relaps innebär ett recidiv som beror på samma bakterier än föregående UVI
 • Vårdrelaterad UVI innefattar all UVI som debuterar ≥48 timmar efter inläggning på sjukhus/sjukhem eller debuterar <48 timmar efter utskrivning. Även infektion relaterad till kvarliggande urinvägskateter (KAD), infektion vid ren intermittent kateterisering (RIK), samt UVI i relation till instrumentellt/operativt ingrepp i urinvägarna ingår
 • Samhällsförvärvad UVI innefattar all UVI som inte är vårdrelaterad. 
 • Akut cystit (afebril UVI) engagerar urinblåsans och urinrörets slemhinnor, vilket ger akuta miktionsbesvär (sveda, trängningar och frekventa miktioner) men inte feber eller allmänpåverkan.
 • Febril UVI engagerar parenkymatös vävnad i njure och/eller prostata (akut pyelonefrit, akut prostatit), vilket ger ett systemiskt inflammatoriskt svar, feber (≥ 38 grader), allmänpåverkan med eller utan miktionsbesvär, flanksmärta eller palpationsömhet över njurloger.
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) innebär förekomst av ≥ 10kolonibildande enheter (CFU)/ml (≥ 108 CFU/l) i urin av samma bakterieart i två konsekutiva mittstråleprov (kvinnor) eller fynd av en bakterieart vid ett tillfälle (män) i frånvaro av urinvägssymtom.
 • Urosepsis är en sepsis som utgår från urinvägarna.

Källa: Läkemedelsverket (2017). UVI - Urinvägsinfektioner i öppenvårdInfektionsläkarföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, 2020. 

Förekomst

 • Incidensen av bakteriuri ökar med cirka 3–8 % per kateterdygn och därmed har alla bakteriuri efter 2–3 veckor. 
 • Användning av permanent kateter varierar stort, men betraktas inte som en bra behandling av urininkontinens hos äldre patienter.2
 • Särskilt patienter på sjukhem eller liknande institutioner har ofta inneliggande kateter.3
 • Man uppskattar incidensen av febril UVI till en episod per 100 kateterdygn.4

Etiologi och patogenes

Patogenes

 • En inneliggande urinkateter är en viktig riskfaktor för infektion, då bakterier transporteras till urinblåsa i en biofilm som bildas på KAD.
 • Ren intermittent kateterisering (RIK):
 • Efter längre tids användning av KAD (långtidskateterisering) skapas en blandning av olika bakterier och jästsvamp i urinblåsan:
 • Långtidskateterisering ökar risken för utveckling av andra infektioner såsom prostato-vesikulit och epididymit.1

Kateter

 • Ger alltid en lokal inflammation i slemhinnorna.
 • De flesta katetrar är tillverkade i silikongummi. Permanenta katetrar har ett extra lumen till en ballong som ska förhindra att katetern glider ut.

Predisponerande faktorer

 • Kateteriseringens varaktighet.
 • Andra samtidiga sjukdomar.

ICD-10

 • N30 Cystit (blåskatarr)
 • N32 Andra sjukdomar i urinblåsan
 • N34 Uretrit och uretrasyndrom
 • N36 Andra sjukdomar i uretra
 • N39 Andra sjukdomar i urinorganen
 • N99 Sjukliga tillstånd i urin- och könsorgan efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
 • U80 Bakteriell resistens mot penicillin och relaterade antibiotika
 • U81 Bakteriell resistens mot vankomycin och relaterade antibiotika
 • U88 Bakteriell resistens mot två eller flera antibiotika
 • U89 Bakteriell resistens mot andra och ospecificerade antibiotika

ICD-10 Primärvård

 • N30-P Cystit
 • N32-P Annan sjukdom i urinblåsan
 • N36-P Annan sjukdom i uretra
 • N399P Annan sjukdom i urinorgan

Diagnos

Diagnoskriterier

 • UVI hos patienter med KAD är sannolikt vid:
  • Feber och nytillkomna symtom från urinvägar
  • Feber och stopp i katetern
  • Feber i anslutning till byte av KAD
 • Illaluktande urin och/eller grumlig urin är icke-specifika fynd för UVI:
  • Risken för överdiagnostik av UVI är stor på grund av att feber ofta har annat ursprung än urinvägar och att symtom som kan tala för UVI kan bero på mekanisk påverkan av katetern1

Differentialdiagnoser

 • Sepsis.
 • Andra infektionssjukdomar.
 • Mekanisk påverkan av katetern:

Anamnes

 • Se diagnoskriterier ovan. 
 • Förvirring/konfusion kan bero på bakomliggande UVI.
 • Flanksmärta, ömhet över njurar och suprapubisk smärta kan tala för febril UVI/ pyelonefrit.

Kliniska fynd

 • Dunkömhet över njurloger kan tala för pyelonefrit.
 • Eventuella tecken på systemisk infektion:
  • Feber, påverkat mentalt status, hypotoni, takykardi
  • Septisk chock kan förekomma

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Urinsticka:
  • Är svårtolkat hos patienter med KAD eftersom bakteriuri alltid föreligger
  • Rekommenderas inte
 • Urinodling för art- och resistensbestämning rekommenderas vid misstanke om symtomgivande UVI med indikation för antibiotikabehandling:
  • Två olika metoder:
   1. Katetern tas bort och en ny kateter sätts in. Urin för odling dras från den nya katetern. Metoden anses ge ett mera representativt odlingsresultat än vid tappning ur den gamla katetern, särskilt vid långtidskateterisering
   2. Punktion av kateterslangen efter att slangen varit avstängd i minst en halvtimme. Punktionen görs nedanför förgreningsstället. Kan avspegla biofilm som haft KAD längre tid och rekommenderas därför endast vid korttidskateterisering
  • Växt ≥103 CFU/mL (≥106 CFU/L) anses vara en signifikant växt
  • Rutinmässiga urinodlingar hos patienter med permanent kateter rekommenderas inte. Bakteriefloran förändras över tid och upprepade odlingar har inget värde för valet av antibiotika vid framtida infektion6
 • Svamp i urinen:
  • Är vanligtvis candida, och är ett vanligt fynd hos patienter med permanent kateter, särskilt hos dem som använder antibiotika, är äldre eller har diabetes7
 • CRP och/eller SR vid misstanke om systemisk inflammation. Kreatinin vid misstanke om avflödeshinder/njurpåverkan.

Andra undersökningar

 • Eventuellt blododling vid misstänkt sepsis.

När remittera?

 • Allvarligt sjuk patient i eget boende som svarar dåligt på behandling, kan övervägas för inläggning på sjukhus.
 • Patient med misstänkt septisk chock.
 • Vid upprepade episoder med kateterassocierad UVI.

Checklista vid remittering

Urinvägsinfektioner vid kateteranvändning

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Cystoskopi? Behandling? Akut behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Skäl till kateterisering? Debut och varaktighet för aktuella besvär?
  • Symtom?
  • Behandling som getts
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Stående läkemedel?
 • Kliniska fynd:
  • Prostata – förstorad? Knutor?
  • Eventuellt mätning av residualurin
  • Feber, blodtryck, hjärtfrekvens
 • Kompletterande undersökningar:
  • Odlingssvar (eventuellt från tidigare prover) och provtagningsmetod
  • Blodsocker, kreatinin, SR, CRP
  • Ultraljud, urografi

Behandling

Nationella rekommendationer

Urinvägsinfektioner i öppenvård (Läkemedelsverket, 2017)

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri. Hos män inkluderas även bakteriella infektioner som involverar prostata.
 • Behandling av akut cystit (hos icke-gravida kvinnor ≥15 år):
  • Akut cystit är ett ofarligt men besvärande tillstånd. STI är differentialdiagnos
  • Nytillkomna symtom med sveda vid miktion, täta trängningar och frekventa miktioner där minst 2 av dessa symtom finns 
  • Exspektans rekommenderas vid milda till måttliga symtom. Behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symtom
  • Pivmecillinam och nitrofurantoin är likvärdiga förstahandspreparat med låg resistens hos E. coli inklusive flertalet ESBL-producerande stammar:
   • Nitrofurantoin 50 mg × 3 i 5 dygn (ej vid eGFR < 40 mL/min), pivmecillinam 200 mg × 3 i 5 dygn (postmenopausala kvinnor), pivmecillinam 400 mg x 2 i 3 dygn; andrahandsalternativ är trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dygn eller cefadroxil 0,5 g x 2 eller 1 g x 1
 • Behandling av recidiverande cystit hos kvinnor (minst 2 antibiotikabehandlade under senaste halvåret eller minst 3 under senaste året):
  • Anamnes och utredning för att hitta eventuella bakomliggande orsaker
  • Behandlingalternativ är postcoital blåstömning, byte av preventivmetod (premenopausala kvinnor), lokalt östrogen (postmenopausala kvinnor), antibiotikaprofylax (postcoital eller kontinuerlig) och recept i reserv
 • Vid febril UVI hos kvinnor rekommenderas alltid antibiotikabehandling, efter diagnostik inklusive urinodling:
  • Aktuella läkemedel är då ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 dygn, trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg × 2 i 10 dygn, ceftibuten 400 mg x 1 i 10 dygn (andrahandsval) och cefixim 200 mg x 2 eller 400 mg x 1 i 10 dygn (tredjehandsval)
 • Asymtomatisk bakteriuri hos kvinnor (icke-gravida) ska inte behandlas med antibiotika.
 • UVI hos gravida behandlas med antibiotika:
  • Vid asymtomatisk bakteriuri och akut cystit rekommenderas nitrofurantoin 50 mg × 3 i 5 dygn eller pivmecillinam 200 mg × 3 i 5 dygn med andrahandsalternativ cefadroxil 500 mg × 2 alternativt 1 g × 1 i 5 dygn; under 2:a och 3:e trimestern och efter resistensbestämning kan trimetoprim 160 mg × 2 i 3 dygn övervägas
  • Febril UVI behandlas på sjukhus för intravenös antibiotikabehandling. I första hand ceftibuten 400 mg × 2 eller cefixim 400 mg × 2; i andra trimestern kan trimetoprim/sulfametoxazol 160 mg/800 mg × 2 vara ett alternativ. Efter resistensbestämning kan ciprofloxacin 500mg × 2 övervägas i avsaknad av andra alternativ. Behandlingstid 10 dygn
 • UVI hos män: Akut cystit hos män i första hand med nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn eller pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn. Vid febril UVI finns belägg för att prostata samtidigt är involverad varför behandling med antibiotika som ciprofloxaxin 500 mg x 2 och trimetoprim/sulfametoxazol 160 mg/800 mg × 2 (efter odlingssvar) i 14 dagar rekommenderas:
  • Vid akut bakteriell prostatit och febril UVI efter prostatabiopsi rekommenderas initial intravenös antibiotikabehandling på sjukhus
 • UVI hos äldre behandlas på samma sätt som hos yngre. Asymtomatisk bakteriuri och ospecifika symtom/tecken utan symtom på UVI bör inte antibiotikabehandlas.
 • Kateterassocierad UVI:
 • UVI hos barn delas in i UVI hos barn under och över 2 år. Barn <2 år bör behandlas av barnläkare eller i samråd med barnläkare:
  • Barn ≥2 år med akut cystit behandlas med nitrofurantoin 1,5 mg/kg × 2, pivmecillinam 200 mg × 3 (efter 5 års ålder) eller trimetoprim 3 mg/kg × 2 i 5 dagar
  • Barn <2 år med UVI (såväl akut cystit som febril UVI) samt barn ≥2 år med febril UVI behandlas med ceftibuten 9 mg/kg × 1, cefixim 8 mg/kg × 1, trimetoprim/sulfametoxazol 3/15 mg/kg × 2 (efter resistensbesked) i 10 dagar eller ciprofloxacin (endast barn ≥2 år) 19 mg/kg x 2 i 7 dagar

Källa: Läkemedelsverket (2017). UVI - Urinvägsinfektioner i öppenvård samt Folkhälsomyndigheten (2019).

Behandlingsmål

 • Förebygga urinvägsinfektion.
 • Bota urinvägsinfektion.
 • Förhindra komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • Sjukdomsspektrum:
  • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ska inte behandlas
  • Symtom enbart från de nedre urinvägarna (utan feber) behöver inte behandlas med antibiotika – kateterbyte löser ofta besvären
  • Misstänkt UVI med feber bör behandlas med antibiotika och kateterbyte bör utföras.
 • Svamp i urinen:
  • Föranleder ofta ingen behandling
  • De flesta patienterna är asymtomatiska och spridning till blodet är ovanligt7

Läkemedelsbehandling

Asymtomatisk bakteriuri (ABU)

 • Behandling med antibiotika rekommenderas inte.

Afebril UVI/symtom från de nedre urinvägarna utan feber

 • Kan vara svåra att skilja från mekaniska besvär. Behandling består i första hand av kateterbyte och inspektion av genitalier för att se om man kan hitta en lokal orsak.
 • Kan i undantagsfall behöva behandlas med pivmecillinam eller nitrofurantoin:
  • Se akut cystit hos kvinnor och urinvägsinfektion hos män
  • Baseras på eventuella odlingsfynd och kunskap om epidemiologin (resistensproblematik, jämfört sjukhus kontra sjukhem)

Febril UVI

 • Antibiotika:
  • Ciprofloxaxin (peroralt) i 7 dygn används i första hand 
  • Andra, beroende på odlingssvar (till exempel ceftibuten eller trimetoprim-sulfametoxaxol)
 • Byte av KAD rekommenderas hos samtliga med febril UVI.

Nedsatt njurfunktion

 • Nitrofurantoin är ineffektivt vid GFR <40 mL/min/1,73 m2.
 • Samma doser används som hos friska personer för att uppnå samma urinkoncentrationer.
 • Vid kreatininclearance <30 mL/minut, bör doseringen av trimetoprim och ciprofloxacin reduceras.

Förebyggande åtgärder1,4

 • Antibiotika:
  • Hos patienter som har KAD under lång tid och som har haft febril UVI på grund av kateterbyte rekommenderas antibiotikaprofylax vid nästa byte
 • Omprövning av indikation av KAD:
  • Behöver patienten ha KAD?
  • Kan patienten utföra ren intermittent kateterisering (RIK)?
  • Kan suprapubiskt blåsdränage eller uridom vara alternativ hos patienten?
 • Teknik och hygien:
  • Håll dräneringssystemet slutet då varje öppning i systemet ökar risken för bakteriuri
  • Tvätta händerna noga innan och efter hantering av patientens kateter eller urinpåse
 • Grumlig urin:
  • Blåssköljning med kranvatten rekommenderas 
  • Det saknas evidens för att regelbunden sköljning minskar risken för UVI
 • Det finns otillräckligt vetenskaplig stöd för att rekommendera andra förebyggande åtgärder:

När bör katetern bytas?

 • Vid symtom på UVI rekommenderas kateterbyte.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vid långtidskateterisering är bakteriuri regel och om den kompliceras med symtomatisk urinvägsinfektion kan den, särskilt hos äldre, leda till trötthet, oro och förvirring.

Komplikationer

 • Komplikationer till långtidsbehandling med KAD är kronisk nefrit/pyelonefrit, njursten, blåssten, symtomatisk urinvägsinfektion med pyelonefrit, bakteremi, sepsis och dödsfall.13-14

Prognos

 • Prognosen är god för de flesta, men vissa utvecklar allvarliga komplikationer som urosepsis, som kan vara dödlig.

Uppföljning

 • Ingen obligatorisk uppföljning om det sker en klinisk förbättring.
 • Om febril UVI orsakas av Proteus eller annan ureasproducerande bakterie rekommenderas remiss till urolog för cystoskopi (infektionsstenar i urinblåsan?).

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Urinvägsinfektion vid kronisk kateteranvändning
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons