Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Wilms tumör


Uppdaterad den: 2021-08-27
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Wilms tumör är en odifferentierad tumör som utgår från embryonalt mesoderm i njuren.
 • Tumören kallas också nefroblastom.

Stadieindelning1-2

 • Stadieindelningen är baserad på patologiska och kirurgiska fynd.
 • Stadium I:
  • Tumören är begränsad till renalt parenkym
 • Stadium II:
  • Tumören breder ut sig till njurbäcken eller njurkapsel
 • Stadium III:
  • Tumören har spritt sig i området runt njuren
 • Stadium IV:
  • Fjärrmetastaser vid tidpunkten för diagnos
 • Stadium V:
  • Bilateral tumör – i bägge njurar

Förekomst

 • Mycket sällsynt, endast några enstaka fall årligen i Sverige.3
 • >75 % av tumörerna diagnostiseras mellan 1–5 års ålder, vanligen i 3 årsåldern.1
 • >95 % diagnostiseras <10 års ålder.2
 • Uppträder oftast sporadiskt men, är ibland kopplat till andra symtom eller syndrom:
  • Urogenitala missbildningar som hypospadi, kryptorkism och renal fusion förekommer hos 4–8 % av patienter med unilateral sjukdom och upp till 13 % hos patienter med bilateral sjukdom4-5
  • I cirka 10 % av fallen uppträder Wilm's tumör som en del av ett genetiskt syndrom, bland annat WAGR-syndromet och Beckwith-Wiedemann syndrom
 • Uppträder familjärt i cirka 1 % av fallen,4,6 och är då associerad med:
  • Aniridi (avsaknad av iris)
  • Urogenitala missbildningar
  • Intellektuell funktionsnedsättning

Etiologi och patogenes

 • Sjukdomen antas ha samband med en störning i Wilms-tumörgen på kromosom 11 som kodar för ett protein som nedreglerar tillväxtfaktorn IGF-2.7-9
 • Genetiska studier av patienter med familjär sjukdom indikerar att det även förekommer andra Wilms-tumörgener.5
 • De flesta tumörerna är solitära.2

ICD-10

 • C64.9 Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken

ICD-10 Primärvård

 • C64-P Malign tumör i njure

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Ultraljudsundersökning av den palpabla tumören är den initiala undersökningen. Ultraljud är sensitivt, kräver inte smärtlindring och är lättillgängligt.
 • DT- eller MR-undersökning ger information om tumörens utbredning, förhållandena i den kontralaterala njuren och regionala lymfkörtlar.

Differentialdiagnoser

 • Neuroblastom:
  • Utgår från binjuren eller sympatiska ganglier
  • Skiljs från Wilms tumör med hjälp av ultraljud/DT
  • Neuroblastom, i motsats till Wilms tumör, korsar ofta mittlinjen och innehåller ofta förkalkningar som kan ses radiologiskt
 • Andra njurtumörer (sällsynta):
  • Adenocarcinom i njuren, malignt lymfom, rabdomyosarkom, njurcystor
  • Mesoblastiskt nefrom är ett benignt hamartom som radiologiskt inte går att skilja från Wilms tumör, och som diagnostiseras först vid patologisk undersökning efter nefrektomi
 • Andra orsaker till tumör i buken:
  • Intestinal obstruktion
  • Hepatosplenomegali
  • Hydronefros
 • Andra orsaker till buksmärtor och feber.

Anamnes

 • Det vanligaste är en asymtomatisk expansivitet i buken, upptäckt av en tillfällighet, se bild i artikel i Läkartidningen.10
 • Buksmärtor med utspänd buk, illamående, kräkningar.
 • Feber.
 • Hematuri är ett ovanligt symtom.
 • Hypertoni kan förekomma till följd av förhöjd reninnivå.

Kliniska fynd

 • Palpabel resistens i buken som kan vara öm vid palpation:
  • Man bör undvika onödig palpation eftersom detta anses kunna öka risken för tumörspridning
 • Generella tumörsymtom som avmagring kommer ofta sent.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vid misstänkt tumör ska barnet läggas in akut på barnavdelning.

Andra undersökningar

På sjukhus

 • Ultraljud/DT buk/MR:
  • DT och MR anses vara likvärdiga11-12
 • DT/röntgen thorax för att se eventuella metastaser.
 • Histologisk bekräftelse.

När remittera?

 • Alltid vid välgrundad misstanke (akut).

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Omfattande behandling är nödvändig, men prognosen är god.13
 • Kirurgi är den huvudsakliga behandlingen:
  • Oftast radikal nefrektomi med transabdominell metod
  • Biopsi av regionala lymfkörtlar (njurhilus, paraaortalt) och noggrann exploration av kontralaterala njuren och övriga intraabdominella organ ger viktig information om stadieindelning
  • Mycket viktigt med noggrann, varsam kirurgi för att undvika spridning av tumörvävnad som kan medföra lokalt recidiv av sjukdomen
 • Nästan alla får tillägg av cytostatika – antal kurer och intensitet beror på stadium och histologi.
 • Vid metastaser eller resttumör efter operation ges också strålbehandling.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tumören håller sig länge inkapslad men infiltrerar senare lokalt och kan metastasera till lungor och lever.
 • Hos 10–15 % av patienterna påvisas metastaserande sjukdom vid tidpunkten för diagnos. De vanligaste organen som metastaser sprids till är:
  • Lungor (85–95 %)
  • Regionala lymfkörtlar (25 %)
  • Lever (10–15 %)
  • Metastaser till skelett och hjärna är sällsynta

Komplikationer

 • Strålskador, fibros och adherenser i buken.
 • Sekundära maligniteter.

Prognos

 • Prognosen är generellt god:
  • Svenska siffror visar en femårsöverlevnad för hela gruppen på 88 %10
 • De histologiska fynden i tumören delar in patienterna i två prognostiska grupper:14
  • Dålig prognos: tumören uppvisar fokala eller diffusa anaplastiska element eller två andra element som inte är varianter av Wilms tumör, klarcellssarkom eller rhabdoid tumör
  • God prognos: tumör utan anaplasi
 • Recidiv har observerats upp till tio år efter primärsjukdomen.

Uppföljning

Plan

 • Sjukdomen har visats kunna recidivera i upp till tio år efter debuten och bör därför kontrolleras regelbundet efter behandlingen.
 • Kontroller görs inom specialiserad enhet.

Vad bör kontrolleras?

 • Klinisk undersökning, inklusive blodtryck.
 • Njurfunktion.
 • Röntgen thorax (metastaser) och ultraljud buk (lokalt recidiv) var 3:e månad under 2 år och därefter var 6:e månad under 2 år.1

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons