Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Bakteriell konjunktivit

En klinisk infektion uppstår när ögats hudflora rubbas genom en förändring av immunförsvaret eller bakteriefloran. Bakteriell konjunktivit är i de flesta fall en helt godartad och självbegränsande infektion – de flesta individer torde drabbas någon gång under sin livstid. Vanligen behandlas infektionen i primärvården eller läker spontant.


Uppdaterad den: 2019-09-26
Författare: Anders Behndig, Överläkare ögon, Norrlands universitetssjukhus

Annons

Definition

Bakteriell konjunktivit är en mucopurulent bakteriell infektion av konjunktiva utan engagemang av cornea.

Annons
Annons

Indelning

Bakteriella konjunktiviter kan delas in i hyperakuta, akuta och kroniska. Hyperakuta konjunktiviter är en oculogenital infektion, oftast orsakad av Neisseria Gonorrheae. De vanliga, godartade akuta konjunktiviterna som drabbar större barn och vuxna är kvantitativt helt dominerande. Kroniska bakteriella konjunktiviter är tillstånd som varar mer än 4 veckor och/eller återkommer ofta. Oftast finns i dessa fall en bakomliggande orsak som torra ögon, blefarit eller liknande.

Bakgrund och epidemiologi

Ögats yta och dess omgivning är normalt koloniserad av en hudflora bestående av streptokocker, stafylokocker och corynebakterier. En klinisk infektion uppstår när denna balans rubbas genom en förändring av immunförsvaret eller bakteriefloran. Bakteriell konjunktivit är i de flesta fall en helt godartad och självbegränsande infektion – de flesta individer torde drabbas någon gång under sin livstid. Vanligen behandlas infektionen i primärvården eller läker spontant.

Prevalens
I västvärlden är bakteriell konjunktivit en vanligt förekommande, men mycket lindrig infektion, som beräknas utgöra ungefär 1 procent  av patienterna i primärvården. Internationellt kan konjunktiviter (främst neonatala infektioner och upprepade chlamydiainfektioner med utveckling av trachom) utgöra betydande folkhälsoproblem.

Incidens
Akut bakteriell konjunktivit är vanligast hos barn, inklusive spädbarn, och hos äldre. Litteraturen ger inga siffror för vuxna. Varje år drabbas ett barn av åtta av bakteriell konjunktivit, och cirka 75 procent av alla akuta konjunktiviter hos barn är bakteriella. Neonatal konjunktivit inträffar hos cirka två procent av nyfödda enligt en svensk studie från 1987. Globalt drabbas 5 miljoner spädbarn av neonatal konjunktivit årligen.

Annons
Annons

Etiologi och patogenes

I de flesta fall drabbas helt friska individer. Nedsatt immunförsvar och immunsuppression kan orsaka svårare eller upprepade infektioner. Patogena bakterier kan komma både från omgivningen och från individen själv (exempelvis från nasopharynx). En intakt konjunktiva utgör en första försvarslinje mot bakterier, och skador på konjunktiva (trauma, torra ögon) kan vara en inkörsport för infektion. Konjunktivas vaskulatur och tårfilmen med dess mekaniska rensning, lysozym och immunoglobuliner utgör också viktiga delar av försvaret. Torra ögon utgör således en riskfaktor för infektion genom flera mekanismer.

Stafylokocker (S. Epidermidis, S. Aureus), streptokocker och pneumokocker förekommer i alla åldersgrupper. Hemofilus Influenzae är särskilt vanligt hos barn. Hos nyfödda är S. Aureus och Chlamydia Trachomatis vanligaste agens. Klamydiakonjunktivit hos nyfödda har en inkubationstid på minst fem dagar. Tänk också på klamydia hos sexuellt aktiva individer. En ovanlig, men allvarlig form av bakteriell konjunktivit är den orsakad av Neisseria Gonorreae, med akut insjuknande och uttalad symtomatologi.

Inkubationstiden för en ”normal” konjunktivit brukar vara 1-7 dagar (vanligen 2-3 dagar), och infektionen börjar vanligen i ena ögat. Andra ögat brukar sedan drabbas inom något dygn. Infektionen är smittsam i 2-7 dagar efter symptomdebut.

Klinisk bild

En bakteriell konjunktivit föregås ofta av en virusinfektion/förkylning.

Symtom/fynd: mucopurulent, gulvit sekretion (85-90 procent), lätt-måttlig irritation i ögat (90 procent; dock inte värk, ljuskänslighet eller kraftig skavkänsla), konjunktival injektion (mer uttalad längre från cornea, 90%). Vanligen är infektionen bilateral om inte patienten söker tidigt i förloppet, se ovan. Lätt måttligt ödem i ögonlocken är vanligt. Preaurikulära lymfkörtlar är däremot ovanligt och skall ge misstanke om gonokockinfektion. Synen är opåverkad, ev. kan dock ögat behöva torkas ur eller sköljas innan synprövning om sekretionen är riklig. Klamydiakonjunktivit är oftast ensidig och uppvisar framför allt rodnad och en svullen konjunktiva i nedre fornix. Vanligtvis är sekretionen betydligt mindre uttalad vid klamydiakonjunktivit.

Diagnostik

Diagnosen kan oftast ställas med kliniska fynd och anamnes, även om det på så sätt sker en viss överdiagnostik. Epidemiologin är alltid viktig – fråga alltid efter insjuknande i den nära omgivningen (familj, skola, dagis). Bakteriell konjunktivit handläggs med fördel i primärvården; remiss till ögonklinik blir aktuell först vid terapisvikt eller avvikelser i fynd/symtom. Odling är sällan nödvändig initialt, undantag nyfödda och samtliga fall där klamydia/gonokocker misstänks.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Differentialdiagnoser

  • Allergisk konjunktivit.

  • Viruskonjunktivit.

  • Tårvägshinder (Främst hos små barn men även hos vuxna. Ensidig, långdragen infektion.) 

  • Klamydiakonjunktivit (nyfödda, sexuellt aktiva).

  • Främmande kropp.

  • Herpes simplex-keratit.

  • Bakteriell keratit (värk, ljuskänslighet, synpåverkan, kontaktlinsbärare).

  • Entropion/tricihasis (inåtrullning av nedre ögonlocket med cilier mot ögat)

  • Ektropion (exposition/uttorkning av konjunktiva)

  • Hordeolum (infektion i körtel i ögonlocket)

Vid allergisk konjunktivit och viruskonjunktivit saknas mucopurulent sekretion. Vid ett tårvägshinder är ögat ofta oretat medan det kan föreligga en betydande mucopurulent sekretion från tårvägen. Diagnosen klamydiakonjunktivit ställs huvudsakligen på anamnestiska uppgifter och odling. Vid positiv klamydiaodling skickas remiss till hud- och venereologimottagning för behandling, smittspårning och partnerinformation.

Övriga differentialdiagnoser i listan ställs på de kliniska fynden vid undersökning i ögonmikroskop.

Behandling

Initialt tvättning med ljummet vatten, allmänna hygienråd (se nedan). Vid utebliven läkning efter en vecka: Fucidinsyra (Fucithalmic®) 1x2, eller Kloramfenikoldroppar 1x5 till symptomfrihet + 2 dagar.

Prognos

Bakteriell konjunktivit är en godartad, oftast självläkande infektion, med mycket liten risk för bestående skador.

Komplikationer

Det är ytterst ovanligt med bestående skador efter en okomplicerad bakteriell konjunktivit. Undantag är neonatala infektioner och infektioner som kompliceras, exempelvis tillkomst av bakteriell keratit.

Särskilda och/eller förebyggande råd

Noggrann handhygien är viktig. Man bör undvika att dela handduk med andra. Barn bör vara hemma från skola/dagis några dagar, till symptomfrihet, för att minska spridningen av infektionen.

Vidare information

Se bilder av olika typer av konjunktivit

Bakteriell konjunktivit på eMedicine

ICD-10.  

H10.0 - Mucopurulent konjunktivit
H10.9 - Konjunktivit, ospecificerad

Referenser

Sandström I. Etiology and diagnosis of neonatal conjunctivitis. Acta Paediatr Scand. 1987 Mar;76(2):221-7.

Rapoza PA, Quinn TC, Kiessling LA, Taylor HR. Epidemiology of neonatal conjunctivitis. Ophthalmology. Apr 1986;93(4):456-61.

Chung CW, Cohen, EJ. Eye disorders: bacterial conjunctivitis West J Med. 2000 September; 173(3): 202–205.

Høvding G. Acute bacterial conjunctivitis. Acta Ophthalmol. 2008 Feb;86(1):5-17.


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons