Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Episklerit


Uppdaterad den: 2020-09-08
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Inflammation i episklera, den tunna hinnan med vaskulär elastisk vävnad mellan senhinnan och bindehinnan.1-3
 • En liten andel av dem med episklerit har en underliggande systemsjukdom.

Förekomst

 • Ganska vanligt.
 • Ensidig hos ca 80 %.4
 • Mer förekommande bland kvinnor och yngre/medelålders personer.4

Etiologi och patogenes

 • De flesta fall är idiopatiska.
 • 26–36 % av fallen är associerade till en systemisk sjukdom eller infektion:4
  • Reumatoid artrit, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, psoriasisartrit, SLE, polyarteritis nodosa, ankyloserande spondylit, granulomatös polyangit och Cogans syndrom
  • Systemiska infektioner är ovanligare – borrelios, kattklössjukan, syfilis, tuberkulos och herpes zoster finns beskrivet
 • Klassificeras som diffus (70–85 %) eller nodulär (15–30 %).4

Predisponerande faktorer

 • I regel inga, men bland annat följande förknippas med episklerit:5
  • Reumatoid artrit
  • Crohns sjukdom
  • Ulcerös kolit
  • Psoriasisartrit
  • SLE
  • Polyarteritis nodosa
  • Ankyloserande spondylit
  • Granulomatös polyangit
  • Cogans syndrom
  • Borrelios
  • Kattklössjuka
  • Syfilis
  • Herpes zoster
  • Tuberkulos

ICD-10

 • H19 Förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
  • H19.0 Sklerit och episklerit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

ICD-10 Primärvård

 • H15- Sjukdomar i senhinnan

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk klinisk bild.

Differentialdiagnoser

 • Contact lens-associated red eye (CLARE):
  • Patienten har nyligen sovit med kontaktlinser i och har symtom på unilateral smärta, ljusskygghet och epiphora med opåverkat visus
 • Sklerit:
  • Viktigaste differentialdiagnosen eftersom behandlingen är mer aggressiv och kan påverka prognosen4
  • Ger intensiva smärtor, ljusskygghet och en djupröd eller lilafärgad injektion, ibland även påverkat visus
 • Konjunktivit:
  • Akut rött öga med sekretion, ljusskygghet, klåda/brännande känsla och svullet ögonlock
 • Mekanisk inflammation av pinguecula, pingueculitis, är vanligt vid stor pinguecula och torra ögon
 • Iridocyklit:
  • Akut smärtdebut, rodnad, ljusskygghet och tårflöde
  • Den konjunktivala rodnaden är vanligen mer koncentrerad runt hela regnbågshinnan, "ciliary flush"

Anamnes

 • Debuterar ofta akut och kan vara sektorformad eller diffus.
 • Bilateralt hos cirka 20 %.
 • Rött område i ögat.
 • Obehag, sällan smärta.
 • Oöm vid beröring.
 • Tårflöde.
 • Inga synrubbningar.
 • Ofta återkommande tillstånd.

Kliniska fynd

 • Visus är inte försämrat5
 • Lokaliserad hyperemi i nivå med ögonspringan:
  • Ger ögat en rosa eller lila färg, ingen involvering av ögonlock/bindehinna
 • Infiltration, hyperemi, ödem i episklera, överliggande bindehinna och underliggande Tenons kapsel.
 • I vissa fall ses en upphöjd nodulae av inflammerad vävnad


Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vid misstanke om underliggande systemsjukdom eller infektion utreds denna, se predisponerande faktorer. 

När remittera?

 • Bör eventuellt bedömas av ögonläkare.

Behandling

Behandlingsmål

 • Bota inflammationen.
 • Symtomlindring.

Behandlingen i korthet

 • I milda fall behövs ingen behandling eftersom episklerit är självläkande och inte hotar synen.2
 • Tårsubstitut kan verka lindrande.
 • Läkningen kan påskyndas genom kortvarig behandling med kortisonögondroppar.

Läkemedelsbehandling4

 • Vid allvarligare sjukdomsbild och/eller nodulär episklerit, kan lokala droppar med kortikosteroider ges. OBS, bör handhas av ögonspecialist.
 • NSAID-preparat systemiskt:4
  • Ger tilläggseffekt och symtomlindring, särskilt vid recidiv
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • I regel självläkande inom 2 dagar till 3 veckor.4

Komplikationer

 • I en uppgföljningsstudie på 12 år fick 13 % ögonkomplikationer:
  • Lindrig främre uveit, interstitiell keratit och förhöjt intraockulärt tryck var de komplikationer som noterades
 • Iridocyklit – mycket sällsynt.

Prognos

 • Episklerit ger sällan ögonkomplikationer och skadar inte synen.
 • Recidiverar ofta.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Tillståndet är ofarligt och självläkande, och ger sällan komplikationer.

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Behövs normalt inte.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons