Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Främmande kropp

Främmande kropp är en av de vanligaste orsakerna till akut besök på en ögonklinik.  Åkomman är – i likhet med andra ögonskador – vanligare hos män och drabbar huvudsakligen yngre personer. Symtomen är rodnad i ögonvitan, ökat tårflöde, ljuskänslighet, blefarospasm, samt ”gruskänsla”/främmandekroppskänsla i ögat.


Uppdaterad den: 2016-05-13
Författare: Anders Behndig, Överläkare ögon, Norrlands universitetssjukhus

Annons

Definition

Främmande material i ögat, som exempelvis ”svetsloppa”, rostflaga, sågspån, färgflaga, organiskt material eller sandkorn.

Indelning

Tillstånden kan indelas utifrån var föremålet sitter: under övre ögonlocket, i konjunktiva/nedre fornix eller på kornea.

Bakgrund och epidemiologi

Annons
Annons

Främmande kropp är en av de vanligaste orsakerna till akut besök på en ögonklinik. Ytliga korneala främmande kroppar är långt vanligare än djupa eller perforerande. Främmade kropp är – i likhet med andra ögonskador – vanligare hos män, och drabbar huvudsakligen yngre personer. I industrin har man numer fungerande skyddsutrustning på de flesta arbetsplatser, varför arbetsskadorna har minskat och andelen skador som sker på fritiden relativt sett har ökat.

Etiologi och patogenes

Främmande kropp i ögat kan klassificeras som en mindre ögonskada, där en partikel av något slag träffar ögat och fastnar i korneas/konjunktivas epitel, eller under övre ögonlocket. Oftast handlar det om föremål som träffar ögat med hög hastighet, eller varma föremål (oftast metallpartiklar) som bränner fast (svetsning, metallslipning). Frö-skal, insekter, sandkorn etc. kan ofta fastna under övre ögonlocket. Det främmande föremålet inducerar en inflammation med kärlvidgning och ödem i konjunktiva, kornea och ögonlock. Om föremålet inte avlägsnas uppstår så småningom också ofta en inre inflammation i ögat med värk och ljusväg i främre kammaren. Lokal nekros i vävnaden och sekundärinfektion kan också tillstöta.

Klinisk bild

Rodnad i ögonvitan, ökat tårflöde, ljuskänslighet, blefarospasm (”kramp” i musculus orbicularis oculi med oförmåga att öppna ögat), samt ”gruskänsla”/främmandekroppskänsla i ögat.

Diagnostik

Annons
Annons

Historiken och bakgrunden till händelsen är viktig, bland annat för att utesluta intraokulär främmande kropp. (”Metall mot metall-anamnes” bör leda till misstanke om intraokulär flisa.)

Ögat undersöks helst med spaltlampa. Eversion av övre ögonlocket skall alltid göras om man inte finner en främmande kropp på kornea. Färgning med fluorescein kan visa repor upptill på kornea som styrker misstanken på främmande kropp under övre ögonlocket. Spolning med steril koksaltlösning är värdefullt vid multipla små partiklar.

Ibland har skräpet redan spolats ut av tårflödet, men symtomen kan kvarstå på grund av ytliga repor på kornea. Detta skall dock vara en uteslutningsdiagnos efter noggrann undersökning, inklusive spolning av ögat.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Differentialdiagnoser

Skavkänsla, eller ”känsla av främmande kropp” i ögat kan förekomma vid till exempel torra ögon, konjunktivit (allergisk/virus/bakterier), trichiasis eller kontaktlinsproblem.

Korneal erosion, inklusive recidiverande sådan, ger symtom som vid främmande kropp. Diagnosen fås i dessa fall via anamnes och undersökningsfynd.

En keratit (bakterier, herpesvirus) kan också ge liknande symtom, varför undersökning i spaltlampa är viktig i diagnostiken.

Ännu en viktig differentialdiagnos som inte får missas är intraokulär främmande kropp (arbete med huggmejsel i metall, glassplitter vid trafikolyckor etc.).

Behandling

Främmande kropp på kornea:
Bedöva med tetrakain ögondroppar 1%, avlägsna partikeln med främmandekroppsinstrument. Rostring tas enklast bort med kornealborr.

Främmande kropp under ögonlock:
Övre ögonlocket everteras och partikeln avlägsnas.

Främmande kropp i konjunktiva/multipla, lösa främmande kroppar i konjunktivalsäcken:
Spola ögat med fysiologisk koksaltlösning. Evertera övre ögonlocket.

Efter behandling ges ögonsalva Kloramfenikol 1% x3 eller Fusidinsyra 1% x2 i 3–4 dagar. Överväg eventuellt ögonförband första dygnet; som smärtlindring och för att underlätta läkningen.

Ordentligt fastbränd främmande kropp i kornea, särskilt med centralt läge nära synaxeln, remitteras till ögonspecialist (dagtid). Ge salva enligt ovan i väntan på behandling. Avlägsnandet är oftast mindre traumatiserande nästa dag, då det blir ett ödem kring partikeln.

Prognos/komplikationer

Prognosen är i allmänhet god. Vid fastbränd främmande kropp i kornea i synaxeln finns viss risk för ärrbildning med bestående synpåverkan, varför dessa behandlingar ska förbehållas ögonspecialist.

Patienten skall noggrant informeras om vikten av antibiotikasalva i efterförloppet för att förhindra bakteriell infektion, främst keratit.

Särskilda och/eller förebyggande råd

Vid arbete eller aktiviteter där det är risk att få skräp i ögat skall alltid skyddsglasögon användas (svetsning, slipning, skrapning av målarfärg, högtryckstvätt etc.). Särskilt viktigt vid metall mot metall!

Vidare information

Se bild främmande kropp

ICD-10

T15.0 - Främmande kropp i kornea
T15.1 - Främmande kropp i konjunktivalsäcken
T15.8 - Främmande kropp i andra och multipla delar av ögats yttre strukturer
T15.9 - Främmande kropp i ögats yttre delar med icke specificerad lokalisation

Referenser

Cronau H, Kankanala RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. Am Fam Physician. 2010 Jan 15;81(2):137-44.

Kay-Wilson LG. Localisation of corneal foreign bodies. Br J Ophthalmol. Dec 1992;76(12):741-2.

Newell SW. Management of corneal foreign bodies. Am Fam Physician. Feb 1985;31(2):149-56.

Peate WF. Work-related eye injuries and illnesses. Am Fam Physician. Apr 1 2007;75(7):1017-22.

Augeri PA. Corneal foreign body removal and treatment. Optom Clin. 1991;1(4):59-70.

Wirbelauer C. Management of the red eye for the primary care physician. Am J Med. 2006 Apr;119(4):302-6.


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons