Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Malignt melanom i ögat


Uppdaterad den: 2022-02-02
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Malignt melanom är en malign tumör som uppstår från melanocyter.
 • Malignt melanom i ögat sitter oftast i uvea, det vill säga i iris, ciliarkroppen eller korioidea.
 • Malignt melanom förekommer också i konjunktiva samt periokulärt, det vill säga på ögonlock eller orbita.

Förekomst

 • Incidens:1
  • Uveala melanom:
   • 4–6 nya nya fall per 1 000 000 personer och år i de flesta västländer
   • 70–80 nya fall per år i Sverige
   • 90 % utgår från korioidea, 7 % från ciliarkroppen och 3 % från iris
  • Konjunktivala melanom:
   • 0.1–0.3 nya fall per 1 000 000 personer och år i de flesta västländer
   • 2–3 nya fall per år i Sverige
   • Växer oftast på bulbära konjunktiva och cornea, men kan också förekomma på palpebrala konjunktiva eller i fornix, på plica semilunaris, på ögonlockskanter eller karunkel
  • Periokulära melanom:
   • Primära ögonlocksmelanom har en liknande incidens som konjunktivala melanom
   • Primära orbitala melanom är mycket sällsynta
 • Melanommetastaser till ögat eller periokulärt förekommer men är mycket ovanligt.
 • Incidensen är stabil över tid, till skillnad från melanom i huden, som ökar med tiden.

Etiologi och patogenes

 • Uveala melanom uppstår från melanocyter i uvea.
 • Uvea är det vaskulära skiktet i ögats vägg och skyddas av sklera och kornea. Det sörjer för blodförsörjningen till näthinnan.
 • Koroidala melanom uppstår vanligen från pigmenterade nevi.2 
 • Intraokulära maligna melanom kan växa in i kringliggande intraokulär vävnad eller utanför ögat, men kan också spridas hematogent.
 • Det finns inte någon känd ärftlig belastning för att utveckla melanom i ögat.

Predisponerande faktorer

 • Pigmentfaktorer:
  • Ljus ögonfärg (OR 1,75), ljus hudfärg (OR 1,80) och lätt för att få solbrännskador (OR 1,64) innebär ökad risk3
 • Ålder:
  • Ökad frekvens bland äldre1
 • Nevi:
  • Atypiska kutana nevi (OR 2,82), vanliga kutana nevi (OR 1,74), fräknar (OR 1,22), nevi i iris (OR 1,53) innebär ökad risk4
  • Omkring 6 % av befolkningen har korioidala nevi, och av dem malignifieras cirka 1/50001
 • Exponering för ultraviolett ljus:
  • Intermittent yrkesmässig exponering (svetsning) ökar risk för uvealt malignt melanom (OR 2,05)5
  • I motsats till i hud har man inte funnit hållpunkter för att ökad solexponering (UVA- och UVB-strålning) ökar risken .
 • Några sällsynta sjukdomar är predisponerande:
  • Familjärt hudmelanom
  • Neurofibromatos typ 1 (Mb Recklinghausen)
  • Okulodermal melanocytos:
   • Förekomst av melanom är 9 gånger vanligare i det "mörka" ögat
  • Det finns ett samband mellan konjuntivala ögonmelanom och xeroderma pigmentosum

ICD-10

 • C43 Malignt melanom i huden
  • C43.1 Malign tumör på ögonlock inklusive ögonvrå
  • C43.9 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden
 • C44 Andra elakartade tumörer i hud
  • C44.1 Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
  • C44.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden
 • C69 Malign tumör i öga och närliggande vävnader
  • C69.3 Malign tumör i korioidea

ICD-10 Primärvård

 • C43- Malignt melanom i huden

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Oftalmoskopiska fynd kompletterade med bilddiagnostik.
 • Eventuell slutlig verifiering genom histologi eller biopsi.

Differentialdiagnoser

 • Nevi
 • Metastas (till exempel bröstcancer)

Anamnes

 • Symtomen är ospecifika och beror i stor grad på tumörens lokalisation i ögat.
 • Perifert belägna tumörer växer sig ofta stora innan de ger symtom.
 • Tumörer lokaliserade till den bakre delen av ögat ger synrubbningar på ett tidigare stadium:
  • Malignt melanom i ögat leder ofta till en gradvis ökande skugga i synfältet
 • På grund av exsudat från tumören och sekundär näthinneavlossning kan en del patienter uppleva snabb synnedsättning, metamorfopsi (förändring av synbilden) och fotopsier (blinkande ljus).
 • Smärtor i ögat vid förhöjt intraokulärt tryck på grund av sekundärt glaukom.

Kliniska fynd

 • Kan vid oftalmoskopi ibland finnas i tidiga stadier:
  • Omkring 30 % av uveala melanom påvisas vid undersökning för annat ögontillstånd. De har ofta mindre storlek
 • Röd reflex försvagad vid viss blickriktning.
 • I ett mer avancerat stadium kan tumören ses vid oftalmoskopi, det kan förekomma näthinneavlossning, tumören kan förändra färgen på iris och pupillen kan deformeras.
 • Tumörer som växer in i ögats kammarvinkel kan leda till sekundärt glaukom med ökat intraokulärt tryck och smärta, som också kan uppträda på grund av inflammation.
 • Små nevi eller tumörer kan observeras av på ögonmottagning under en tid för att se om tumören växer.

Andra undersökningar

 • Ultraljud:
  • Ultraljud av orbita för att utreda intraokulära lesioner.6
  • Klinisk undersökning i kombination med ultraljud ger en mycket hög diagnostisk precision vid uveala melanom om bedömaren är van.1
  • Ultraljudsbiomikroskopi är speciellt värdefull vid misstanke om corpus ciliare melanom.1
 • Fluorescein- och indocyaningrönangiografi (kontrastfotografering): 
  • Kan ge kompletterande information och visa mikrovaskulära mönster som tecken på tillväxt
 • Tumörbiopsi:
  • Kan användas när annan undersökning ej lyckats fastställa diagnosen
  • Biopsi bör inte tas på primära konjunktivala melanom eftersom det är kopplat till ökad risk för fjärrmetastser
 • DT eller MRT:
  • Används för bedömning av extrabulbär utbredning 

När remittera?

 • Omedelbart vid misstanke om diagnosen

Behandling

Behandlingsmål

 • Kurativ behandling.
 • Palliativ vård.

Behandlingen i korthet

Uveala melanom

Primärt Korioidalt och corpus ciliare melanom1
 • Ögonsparande behandling med brachyterapi, observation, transpupillärtermoterapi, protonstrålebehandling eller lokal tumörresektion är vanliga behandlingsalternativ.
Irismelanom1
 • Välavgränsade förändringar brukar observeras med ultraljudsbiomikroskopi och fotografering fram till man ser tydliga tecken på tillväxt.
 • Faktorer som kan föranleda behandling:
  • Tillväxt
  • Stor tumörutbredning
  • Multifokala tumörer
  • Tumörrelaterat glaukom
  • Spontant hyfema
  • Engagemang av corpus ciliare
  • Extraskleral utbredning
 • Behandlingen innebär i första hand kirurgi eller strålbehandling. I vissa fall behövs ögat opereras bor (enukleation).
Metastaserande uvealt melanom1
 • Vanligen metastasering till levern.
 • Vid metastasering till enbart levern har man sett en förlängd överlevnad efter behandling med intraarteriell leverperfusion i en pågående svensk studie.

Primärt konjunktivalt melanom1

 • I första hand lokal excision med kompletterande kryobehandling:
  • Vid excision rekommenderas 5 mm marginal, men med avvägning mot möjligheten att behålla god syn
  • Behandlingen bör kompletteras med topikal kemoterapi och strålbehandling
 • Behandlingsalternativ vid lokoregional spridning innefattar bland annat körtelexcision med adjuvant strålbehandling, orbital exenteration (ögat och omkringliggande vävnad opereras bort) med total körtelutrymning eller enbart strålbehandling:
  • Resultatet är ofta dåligt och ingen metod har visats vara mer effektiv än någon annan
  • Lymfkörtelexcision med adjuvant strålbehandling är vanligast
 • Behandling vid fjärrmetastaser är inte mycket studerat. Mutationsanalys omfattande BRAFV600 bör diskuteras.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Uveala melanom metastaserar lätt hematogent, särskilt till levern.
 • Vid uveala melanom sprids mikrometastaser sannolikt tidigt och kan vara vilande under många år:
  • 31 % utvecklar metastaser efter 5 år och 50 % utvecklar metastaser efter 25 år1
 • Vid konjunktivala melanom kan spridning ske till lokoregionala lymfkörtlar.
 • Glaukom kan vara en sen manifestation.

Komplikationer

 • Metastaser
 • Näthinneavlossning
 • Glaukom

Prognos

Uvealt melanom1
 • Cirka 50 % av alla patienter med uvealt melanom utvecklar metastaser:
  • Levermetastaser är vanligast
  • Även metastaser till lungor, skelett, hud, njurar och hjärna förekommer
 • Prognostiska faktorer:
  • Storlek:
   • Risken att utveckla metastaser ökar med tumörstorlek, där största tumördiameter är viktigare än höjd
  • Corpus ciliare engagemang:
   • Irismelanom (utan corpus ciliare engagemang) har lägre risk att utveckla metastaser än andra uvela melanom och en tumörrelaterad mortalitet på <2 %
  • Celltyp:
   • Epiteloidceller har en sämre prognos än spolceller, och en blandad celltyp har en intermediär prognos
  • Histopatologi:
   • Vissa histopatologisk karakteristika försämrar prognosen
  • Human leukocyte antigen (HLA) klass I och II uttryck och kromosomaberrationer försämrar prognosen
Konjunktivala melanom1
 • Cirka 56 % drabbas av recidiv eller ny ögontumör inom 7,5 år efter den primära behandlingen.
 • Prognostiska faktorer:
  • Lokalisation:
   • Tumörer på palpebrala konjunktiva, i fornix, eller ögonlockskanter innebär en fördubblad risk att utveckla metastaser jämfört med tumörer på bulbära konjunktiva
  • Tjocklek och diameter:
   • Ökad dödlighet för lesioner >2 mm i tjocklek
  • Celltyp:
   • Tumörer med en epiteloid celltyp har en tredubblad risk att utveckla metastaser jämfört med spolcellstumörer
  • Histologiskt utseende:
   • Ej radikalt exciderad tumör och vissa andra karakteristika vid histologisk undersökning försämrar prognosen

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm har riksspecialitet för behandlingen.

Patientföreningar

Uppföljning

Plan

 • Ögonavdelning eller ögonläkare har ansvar för uppföljningen.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons