Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Öppenvinkelglaukom


Uppdaterad den: 2022-03-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Två varianter finns: glaucoma simplex och glaucoma capsulare.
 • Progressiv opticus neuropati där skada på ganglionceller och retinala axoner i n. opticus ger synfältsbortfall, initialt som regel paracentrala skotom.
 • Obehandlat kan tillståndet utvecklas till tunnelseende och till slut även förlust av det centrala seendet.1
 • Högt ögontryck:
  • Är en riskfaktor för att utveckla glaukom
  • Ingen fast gräns för högt ögontryck finns – ju högre tryck desto högre risk för skada

Förekomst

 • Prevalens:
  • Prevalens i Europa för åldersgruppen 40–80 år är beräknad till 2,5 % under 20132
  • Prevalensen stiger snabbt med ökande ålder och är i Sverige cirka 7 % vid 75 års ålder och >10 % vid 80 års ålder3
 • Olika typer:4
  • Primärt öppenvinkelglaukom (glaucoma simplex och glaucoma capsulare) utgör två tredjedelar och normaltrycksglaukom en fjärdedel av fallen

Etiologi och patogenes

Intraokulärt tryck

 • Ciliarkroppen utsöndrarkammarvätska, en klar och proteinfattig vätska, cirka 2 µL/minut, som rinner från den bakre ögonkammaren, genom pupillen och in i den främre ögonkammaren.
 • Vätskan lämnar ögat genom det trabekulära nätverket, in i Schlemms kanal och därifrån in i de episklerala venerna.
 • Det intraokulära trycket bestäms av balansen mellan produktionen av kammarvätska i ciliarkroppen och utflödet ut ur ögat. 
 • Normalt intraokulärt tryck är cirka 10–21 mmHg, men det kan sjunka ned mot ventrycket (0–6 mm) vid hypotoni och det kan bli högre än 70 mmHg i vissa fall vid trångvinkelglaukom.

Etiologi

 • Multifaktoriell.
 • Förhöjt intraokulärt tryck är den viktigaste riskfaktorn.
 • Andra riskfaktorer är ärftlighet, ålder, etnicitet samt faktorer som påverkar synnervens mikrocirkulation.
 • Kan ha en koppling till metabola processer i ögat som leder till ett ökat motstånd mot passage av vätska genom det trabekulära nätverket och in i Schlemms kanal.
 • Det verkar finnas en association mellan hög kolesterolnivå och ökad risk för att utveckla glaukom, eventuellt kan långtidsbehandling med statiner minska risken risken något.5

Patogenes

 • En progredierande neuropati i ganglionceller och atrofi av n. opticus är ofta kopplad till ett ökat intraokulärt tryck, men inte hos alla (15–40 % har normalt tryck).6
 • Medför blindhet över tid på grund av ett ökande synfältsbortfall och så småningom bortfall av det centrala seendet.
 • Effekten av högt intraokulärt tryck:
  • De skadliga effekterna av ett högt intraokulärt tryck varierar betydligt från individ till individ
  • Hur snabbt tillståndet försämras beror till stor del på det intraokulära trycket7

Predisponerande faktorer

 • Ålder – ökande förekomst med stigande ålder.
 • Glaukom i den närmaste familjen – nära släktingar rekommenderas att mäta ögontrycket.1
 • Uttalad myopi.
 • Förekomst av pseudoexfoliationer – proteinutfällningar i pupillkanten, som regel hos äldre personer, som predisponerar för utveckling av glaucoma capsulare.
 • Diabetes mellitus typ 1 eller typ 2 – det finns ett signifikant samband mellan förekomst av diabetes och risk att utveckla glaukom.8
 • Etnicitet – vanligare bland personer med afrikansk eller asiatisk härkomst
 • Trauma.
 • Uveit.
 • Steroidbehandling.

ICD-10

 • H40 Glaukom (grön starr)
  • H40.1 Primärt glaukom med öppen kammarvinkel

ICD-10 Primärvård

 • H40-P Glaukom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Exkaverad papill och synfältsdefekt är de enda säkra tecknen på öppenvinkelglaukom.
 • Sannolikheten för glaukomutveckling ökar med ökande intraokulärt tryck.

Differentialdiagnoser

 • Okulär hypertension – förhöjt intraokulärt tryck utan skada på n. opticus och utan synfältsskada.

Anamnes

 • Ofta asymtomatiskt under lång tid:
  • Syndefekterna är "negativa" skotom, det vill säga förlust av visuell information utan skuggbildning eller andra synfenomen
  • Utfallen är asymmetriska så att bevarade synfält i ena ögat kan maskera symptomen på det andra ögat
  • Endast vid ganska betydande skador märker patienten av besvären
 • Varierande synrubbningar, bortfall av det perifera seendet.
 • Det centrala seendet förblir länge intakt, vilket bidrar till att läkare söks sent i förloppet.

Kliniska fynd

Synfält

 • Vid glaucoma capsulare ses vita proteinutfällningar i pupillkanten.
 • Patienten märker inte de initiala defekterna i synfältet och de avslöjas heller inte i en visusundersökning.
 • Synfältsbortfall upptäcks ofta inte förrän en betydande del, uppemot 50 % av nervfibrerna, har gått förlorade.9
 • Efterhand utvecklas stora perifera synfältsdefekter som kan påvisas med Donders test:
  • Det nasala synfältet skadas i regel först och det övre temporala synfältet sist

Oftalmoskopi

 • Validiteten av denna undersökning inom primärvård visar låg sensitivitet och specificitet.1
 • Exkaverad papill.
 • Nasal förskjutning av papillens kärl.
 • Papillen bedöms bäst genom värdering av nervfiberkanten ("brämet") istället för genom CD-kvot.
 • CD-kvot:
  • Det kan uppstå misstanke om glaukom vid fynd av hög CD-kvot när papillen undersöks noga med oftalmoskopi (normalt oftast <0,4)
  • C:et står för engelskans ”cup” (exkavation) och är den centrala vita delen, D:et står för ”disc” (synnervspapill) och är diametern på hela papillen
 • En vertikalt ställd oval exkavation eller asymmetri mellan de två ögonen kan också ge upphov till misstanke.
 • Blödningar i synnervspapillen är ett dåligt prognostiskt tecken.

Tonometri

 • Tonometri (tryckmätning i ögat) på breda indikationer vid misstanke och predisponerande förhållanden.
 • Ett tryck på 25–30 mmHg uppmäts ofta tidigt, men tryck på 35–40 mmHg är inte sällsynt redan vid den första undersökningen.
 • Kom ihåg att normaltrycksglaukom eller lågtrycksglaukom inte är ovanliga, samt att många med högt ögontryck inte utvecklar glaukom.10

Barn

 • • Kongenitalt glaukom hos spädbarn är mycket sällsynt, men kan misstänkas vid ljusskygghet i tillägg till det mer allmänna symtomet tårflöde. Ögonspringan och hornhinnans diameter är ofta stora hos dessa barn.
 • Hos barn <3 år kan ögat bli förstorat av det ökade ögontrycket.

Kompletterande undersökningar i primärvården

Screening eller case-finding

 • Det finns ingen nationell konsensus om när tonometri bör utföras, men följande rekommendationer finns:
  • Klinisk indikation vid oklara ögonsymtom
  • Vuxna personer med hypertoni eller diabetes (en gång)
  • Personer >70 år som inte fått trycket mätt de senaste tio åren
  • Familjär anhopning av glaukom
  • Uttalad myopi
  • Kan med fördel ingå som en naturlig del i ”hälsokontroll” av personer över 40 år

Andra undersökningar

 • Spaltlampa eller gonioskopi för att utesluta trångvinkelglaukom och för att se om det finns preudoexfoliationer.
 • Datorstödd synfältsundersökning:
  • Standardmetod för påvisning och monitorering av synfältsbortfall
 • OCT (ocular coherence tomography):
  • En teknik för att bedöma tjockleken på näthinnans nervfiberskikt
  • Undersökningen har en specificitet på 95 % och en sensitivitet på drygt 50 %11-12 

När remittera?

 • Alla med exkaverad papill och misstanske om synfältsdefekter ska remitteras.
 • Remissgränser vid patologiska tonometrifynd och i övrigt normal ögonstatus är under diskussion:
  • Ju lägre gräns, desto högre sensitivitet men desto lägre specificitet
 • Vid skillnad i de två ögonens tryck på >4 mmHg. Tänk dock på att ögontrycket kan bli lägre efter operation av katarakt, vilket kan ge tryckskillnad om bara ena ögat är opererat.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sänka ögontrycket tillräckligt mycket för att undvika synfältsskador eller progression av sådana skador.

Behandlingen i korthet

 • Intensiteten i behandlingen:
  • Bör anpassas efter individen
  • Patienter med stora förändringar i papill och synfält bör behandlas mer intensivt än patienter med små förändringar
  • Väg obehaget av behandlingen mot nyttan, särskilt bland riktigt gamla människor måste nyttan med behandling och kontroller ifrågasättas
 • Aktuella läkemedel:
  • Läkemedelsbehandling sänker produktionen av kammarvätska eller förbättrar dräneringen
  • Prostaglandinanaloger, betablockerare, prostaglandinanaloger, parasympatomimetiska medel och karbanhydrashämmare13
 • Laserbehandling:
  • Laserbehandling utförs i form av små "punkter" i det trabekulära nätverket i kammarvinkeln. Vävnaden mellan punkterna sträcks så att utflödet förbättras
  • Laserbehandling är särskilt lämplig vid glaukoma capsulare, där det finns gott om pigment i trabekelverket, samt hos äldre som kan ha svårt att hantera ögondroppar3

Läkemedelsbehandling

Tryckbehandling

 • Behandlingsmål:
  • Önskad trycknivå beror på tillståndet, men ligger ofta 20–40 % lägre än trycket innan behandlingen inleddes1
  • Ju mer uttalade skadorna är, desto lägre tryck bör åstadkommas
  • Behandling som minskar trycket leder till fördröjd progression av synfältsbortfallet hos patienter med manifest öppenvinkelglaukom14
 • Ögondroppar:
  • Verkar genom att minska produktionen av intraokulär vätska eller öka dräneringen

Farmakologiska egenskaper

 • Förstahandsvalet beror på typen och graden av glaukomskada, möjliga lokala och systemiska biverkningar och kostnader. Multifarmaci (>2 olika slags droppar) bör användas endast undantagsvis.
 • Prostaglandinanaloger:
  • Vanligast
  • Minskar det intraokulära trycket genom att öka utflödet från ögat
  • Kan minska trycket med 30–35 %
  • Systemiska biverkningar är minimala, men ett fåtal med ljus regnbågshinna kan märka att den blir mörkare
  • Ögonfransarna kan också bli mörkare och längre
  • Tas en gång om dagen
 • Betablockerare:
  • Minskar produktion av kammarvätska15
  • Kontraindikationer är lung- eller hjärtsjukdom (astma, AV-block och liknande) eftersom de kan ge systemisk betablockad:
   • Lokal behandling kan utlösa en maskerad KOL hos äldre människor
  • Ges 1–2 gånger per dag
 • Parasympatomimetika:
  • Konstrigerar pupillen och ”drar” i det trabekulära nätverket och ökar därmed utflödet av vätska från ögat
  • De små pupillerna kan ge synproblem, speciellt om det finns central katarakt
  • Hos yngre människor kan dropparna ge ackommodationsproblem och dimsyn
  • Bör inte användas vid ögoninflammation – kan predisponera för bakre synekier
  • Ges i regel 3 gånger om dagen, alternativt 2 gånger om dagen i kombination annan trycksänkande behandling
 • Karbanhydrashämmare:
  • Finns både som lokala medel, tabletter och injektionssubstans
  • Minskar produktionen av vätska – tabletterna är mer potenta än ögondropparna
  • Biverkningar (tabletter) kan vara illamående, trötthet, parestesier, elektrolytrubbningar och njursten
  • De lokala preparaten har minimala biverkningar

Aktuella preparat

Allergi mot ögondroppar i glaukombehandlingen

 • Handlar som regel om allergi mot ingående konserveringsmedel.
 • Huvudsymtomen är intensiv klåda och irritation i ögonen och ögonlocken.
 • Försämras vid instillation av ögondroppar.
 • Ögat är injicerat, ögonlocken svullna och det finns eksemliknande förändringar på ögonlocken och omkringliggande hud.
 • Byt i första hand till droppar utan konserveringsmedel (endospipetter). Diagnosen bekräftas genom att symtomen försvinner snabbt.

Laserbehandling

 • Lasertrabekuloplastik, LTP:17
  • Argon- eller diodlaser ger lokal koagulation av det trabekulära nätverket
  • Det är oklart exakt hur behandlingen verkar
  • Behandlingen används bara vid öppenvinkelglaukom
  • Effekten är bäst vid glaucoma capsulare, men LTP kan vara av värde vid dålig compliance, exempelvis hos äldre som annars skulle behöva hjälp med att ta ögondroppar
 • Laserablation av ciliarkroppen:
  • Destruerar vävnaden som producerar kammarvätska
  • Med rätt våglängd passerar laserstrålarna genom sklera och absorberas bara av den pigmenterade ciliarkroppen
  • Utförs i regel med en diodlaser och måste i regel upprepas för att upprätthålla det reducerade trycket. Kryo kan också användas i vissa fall
  • De flesta som får behandlingen måste fortsätta med läkemedelsbehandling
  • Kan vara ett alternativ till kirurgi i vissa fall
 • Laseriridotomi:
  • Används vid trångvinkelglaukom
  • Lasern gör hål i regnbågshinnan

Kirurgi

 • Indikationer:18
  • När behandlingsmålet med läkemedelsbehandling inte nås eller när behandlingen ger oacceptabla biverkningar
  • När patienten inte klarar att följa/tolererar behandlingen
 • Metod:
  • Dräneringskirurgi:
   • Trabekulektomi
   • Det läggs in en kanal där vätskan kan rinna från kammaren och ut i det subkonjunktivala rummet
 • Eventuella komplikationer:
  • Postoperativ ärrbildning från dräneringskanalen med återkomst av högt tryck
  • Postoperativ katarakt
  • Hypotoni

Förebyggande åtgärder

 • Screening av äldre med riskfaktorer och familjer med glaukom.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Gradvis och smygande förlopp utan smärtor och under lång tid utan märkbar funktionsnedsättning.
 • Många med glaukom har därför betydande synfältsbortfall redan vid diagnostillfället, åtminstone på ena ögat.
 • Ökat intraokulärt tryck föregår som regel förändringar i synnervspapillen och synfältet (år).
 • Vartefter sjukdomen progredierar upplevs svårigheter att se vid förflyttning från ett ljust till ett mörkt rum och att bedöma trappsteg och hörn.
 • När syndefekter har uppstått och trycket ligger >30 mmHg förlorar obehandlade resten av synfältet inom 3 år.7
 • Progressionen av synfältsbortfallet är ofta långsammare vid normaltrycksglaukom.19

Komplikationer

 • Obehandlat ger glaukom stora syndefekter med skotom och inskränkt synfält.

Prognos

 • Kunskapen är begränsad vad gäller att identifiera dem som löper ökad risk för glaukom vid ett förhöjt tryck.
 • Fynd av synfältsbortfall vid första undersökningen innebär ökad sannolikhet för snabb progression.
 • En god kontroll av trycket fördröjer skador på papillen och synfältet.

Uppföljning

Plan

 • På de flesta håll är det specialister i ögonsjukdomar som utför glaukomkontroller med individualiserade kontrollintervall, som regel 1–3 gånger per år. Vissa av kontrollerna och undersökningarna (synfält, ögontryck) kan göras av ögonsköterska eller optiker på en ögonklinik.
 • De flesta optiker har idag utrustning för tryckmätning och patienter remitteras ofta till ögonspecialister från denna yrkesgrupp.
 • Vid ett tryck på cirka 22–30 mmHg utan tecken på optikusskada: Kontroll 1–2 gånger per år.

Vad kontrolleras?

 • Synfält, oftalmoskopi och intraokulärt tryck.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Livslångt tillstånd.
 • Behandling förhindrar blindhet.

Skriftlig patientinformation

 • Glaukom, grön starr

Patientförening

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons