Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Onkologi

Bröstcancer


Uppdaterad den: 2022-06-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Malign tumör i bröstvävnad.
 • Tumörer som utgår från annan vävnad, till exempel sarkom, definieras inte som bröstcancer.
 • Bröstcancer delas in i:
  • Invasiv bröstcancer
  • Cancer in situ (CIS), delas in i:
   • DCIS – Duktalt carcinom in situ
   • LCIS – Lobulärt carcinom in situ
 • För klassificering av bröstcancer hänvisas till Nationellt vårdprogram för bröstcancer.1

Förekomst

 • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och utgör cirka 30 % av all cancer bland kvinnor.
 • Nära 11 000 personer, varav cirka 60–70 män, insjuknar årligen i bröstcancer i Sverige.1-2
 • Den genomsnittliga årliga ökningstakten för invasiv bröstcancer har i Sverige
  varit 1,4 % under de senaste tjugo åren:3
  • En del av ökningen beror på screening för bröstcancer, men sannolikt har det också skett en verklig ökning av incidens
 • Livstidsrisken för kvinnor är cirka 10 %3
 • Ålder:
  • Genomsnittsåldern vid diagnos är 64 år, medianåldern är 65 år3
  • Den högsta incidensen ses i åldersgruppen 60–69 år:1
   • Sannolikt delvis beroende på screening 
 • Geografiska skillnader:
  • I Sverige finns geografiska skillnader i insjuknande i bröstcancer, med en nord-sydlig gradient med högst incidens i söder. Storstadsområdena har också en högre incidens än övriga delar av landet

Etiologi och patogenes

 • Exponering för östrogen anses vara en viktig riskfaktor för bröstcancer.1,4
 • De identifierade bröstcancergenerna BrCa1 och BrCa2 står för 2–5 % av alla sjukdomsfall:1
  • Dessa gener är högpenetranta
  • En metaanalys visade att den kumulativa risken vid 70 års ålder för en BrCa1-mutation var 57 % och för en BrCa2-mutation 49 %5

Histologi

 • Premaligna tillstånd:
  • Lobulärt carcinom in situ (LCIS)
  • Duktalt carcinom in situ (DCIS) grad 1–3 (van Nuys gradering)
 • Maligna tumörer:
  • Invasiva carcinom:
   • Infiltrerande duktal typ utgör 70–80 %
   • Infiltrerande lobulär typ utgör 10–20 %

Predisponerande faktorer

Predisponerande och skyddande faktorer enligt Nationellt vårdprogram för bröstcancer

 • Predisponerande faktorer:
  • Ålder:
   • Risken för bröstcancer ökar med åldern
  • Genetik/familjär förekomst:
   • Mutationer i BrCa 1 och BrCa 2 ökar risken mycket kraftigt
   • Se Sammanfattande rekommendationer för cancergenetisk utredning inklusive molekylärgenetisk testning i rutan nedan
  • Strålning:
   • Joniserande strålning ökar risken enligt observationer baserade på japanska kvinnor som exponerades kraftigt vid atombomsexplosionerna.
   • Flera studier har visat att strålbehandling vid Hodgkins lymfom ökar risken
   • Strålbehandling av thorax för cancer i ung ålder ökar risken för att utveckla bröstcancer
  • Reproduktiva riskfaktorer:
   • Inga eller få barn:
    • Varje barnafödsel minskar risken med 7 %
   • Hög ålder vid första barnets födelse
   • Amning:
    • Varje extra amningsår minskar risken med 4 %
   • Tidig menarche
   • Sen menopaus
  • Hormonsubstitution i klimakteriet ökar risken något
  • Övervikt ökar risken för postmenopausal, men ej för premenopausal bröstcancer
  • Alkohol
  • Hög brösttäthet och tidigare bröstsjukdomar
 • Skyddande faktorer:
  • Amning och fysisk aktivitet ger ett visst skydd
 • Inget säkert samband finns mellan bröstcancer och kost, rökning eller mammografi.

Nationellt vårdprogram för bröstcancer RCC (hämtad 2022-06-16)                               

Ärftlighet

Sammanfattande rekommendationer för cancergenetisk utredning inklusive molekylärgenetisk testning enligt Nationellt vårdprogram för bröstcancer

Patienter med bröstcancer
 • Bröstcancer ≤40 års ålder.
 • Bröstcancer ≤50 år, om det i samma släktgren finns minst ett ytterligare fall av bröstcancer hos förstagradssläktingar eller andragradssläktingar. Bilateral bröstcancer räknas som två fall. Det andra fallet kan också vara äggstocks- eller äggledarcancer, tidig prostatacancer (före 65 års ålder) eller pankreascancer.
 • Bröstcancer ≤60 år, om det i samma släktgren finns minst två ytterligare fall av bröstcancer hos förstagradssläktingar eller andragradssläktingar. Bilateral bröstcancer räknas som två fall. De andra fallen kan också vara äggstocks- eller äggledarcancer, tidig prostatacancer (före 65 års ålder) eller pankreascancer.
 • Trippelnegativ bröstcancer oavsett insjuknandeålder.
 • Manlig bröstcancer oavsett ålder.
 • Äggstockscancer inklusive äggledarcancer och primär peritoneal karcinomatos (icke-mucinös, icke-borderline) oavsett ålder.
 • Äggstockscancer inklusive äggledarcancer och primär peritoneal karcinomatos oavsett ålder.
 • Kriterier uppfyllda för annat ärftligt syndrom där bröst-/äggstockscancer ingår.
 • I fall där positivt utfall av en genetisk analys skulle ha omedelbar betydelse för medicinsk behandling av patient med manifest cancer.
Friska famlijemedlemmar med misstänkt ärftlighet
 • Om en patogen variant (mutation) i BRCA1, BRCA2 eller i annan gen associerad med en starkt förhöjd bröstcancerrisk påvisas i familjen kan man erbjuda presymtomatisk testning efter noggrann genetisk vägledning.
 • Utgående från den förhöjda äggstockscancerrisken kan presymtomatisk testning även erbjudas i familjer med patogen variant i RAD51C och RAD51D.
 • Vid påvisande av patogen variant i ATM, BARD1 eller CHEK2, vilka är förenade med endast en måttligt förhöjd bröstcancerrisk utan säkerställd ökad risk för äggstockscancer, bör erbjudande om presymtomatisk testning förbehållas kvinnliga förstagradssläktingar till associerade cancerfall.

Nationellt vårdprogram för bröstcancer RCC (hämtad 2022-06-16)

ICD-10

 • C50 Malign tumör i bröstkörtel
  • C50.0 Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
  • C50.1 Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln
  • C50.2 Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln
  • C50.3 Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln
  • C50.4 Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln
  • C50.5 Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln
  • C50.6 Malign tumör i axillary tail of breast (axillflik)
  • C50.8 Malign tumör i bröstkörtel med övergripande växt
  • C50.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel
 • Z85.3 Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien
 • D48.6 Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel
 • D05
  • D05.1 Cancer in situ i körtelgångarna
  • D05.0 Lobulär cancer in situ
  • D05.7 Annan cancer in situ i bröstkörtel

ICD-10 Primärvård

 • C50 Malign tumör i bröstkörtel

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Malign tumör i bröstvävnad

Mammografiscreening

 • Rekommenderas för alla kvinnor mellan 40 och 74 år var 18–24:e månad.6

Differentialdiagnoser

 • Dysplasi i bröst
 • Fibroadenom
 • Fibroadenomatos (cystisk fibroadenos)
 • Intraduktalt papillom
 • Lipom
 • Fettnekros
 • Cysta

Anamnes

 • Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är att patienten känner en knöl i bröstet.
 • Andra symtom vid bröstcancer är smärta i bröstet, vätska från bröstvårtan, förändringar i bröstvårta, ospecifika förändringar i bröstet, hudförändringar eller öppna sår.

Symtom vid långt gången bröstcancer

 • Rygg- och bensmärtor kan vara tecken på metastaser i skelett.
 • Tung andning kan vara tecken på metastaser i lungorna.
 • Illamående och obehag i magen kan bero på metastaser i levern.
 • Gulsot och viktnedgång uppträder sent i förloppet.

Inhämta anamnestiska uppgifter om

 • Aktuell tumör/fynd upptäckt av patienten själv, husläkare eller av en tillfällighet (det villl säga mammografi).
 • Tidigare bröstsjukdomar, eventuellt med biopsisvar.
 • Förekomst av bröst-, äggstocks- eller äggledarcancer hos förstagradssläktingar eller andragradsläktingar via en man.
 • Menstruationsstatus – datum för sista menstruationens första dag/ålder för menopaus.
 • Ålder för den första födseln, antal barn.
 • Användning av hormonpreparat.

Kliniska fynd

 • Systematisk inspektion och palpation av bröst, axillen och fossa supra- och infraclavikularis utgör grunden för vidare diagnostik.
 • Inspektion:
  • Synliga förändringar i hud och bröstkontur accentueras ofta med rakt uppsträckta armar
 • Palpation:
  • 60 % av alla tumörer palperas i den övre laterala kvadranten
  • Tumörer med oregelbunden form, hård och knottrig konsistens, infiltrerar överliggande och/eller underliggande vävnad, och eventuellt indragen bröstvårta
  • I axillen kan patologiska körtlar palperas, eventuellt kan det föreligga lymfödem
 • Pagets of the nipple:
  • Är lokaliserad till bröstvårtan och ser ut som en dermatit eller bakteriell infektion
 • Inflammatorisk bröstcancer (mastitis carcinomatosa):
  • Diffust lokaliserad och kan likna en bakteriell infektion men oftast tjockare hud
  • Hela eller delar av bröstet är rött, ömt och ödematöst som vid mastit

Positivt prediktivt värde för symtom i primärvård

 • Nedanstående tabell visar positivt prediktivt värde (PPV) för symtom rapporterade i engelsk primärvård ett år före diagnostiserad bröstcancer bland kvinnor:13

Bröstcancer – PPV (%) för enskilt symtom/riskmarkör13

Ålder Smärta i bröst Sekretion från bröstvårta Indragen bröstvårta Knöl i bröst Knöl + smärta i bröst
40-49 år 0.17   1.2 -a 4.8 4.9
50-59 år 0.8 2.1 2.6 8.5 5.7
60-69 år 1.2  2.3 3.4 25 6.5
≥70 år 2.8  23 12 48 >5b

a) Indragen bröstvårta rapporterades av 4 fall och 0 kontroller i åldern 40-49 år. Således kan ingen PPV beräknas, även om PPV sannolikt är högt.

b) Knöl + smärta i bröst rapporterades av 8 fall och 0 kontroller. Således kan ingen PPV beräknas, men med tanke på det relativt stora antalet fall med denna kombination har det uppskattats till >5 %.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om bröstcancer enligt Nationellt vårdprogram

 • Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:
  • Malignitetssuspekt knöl* i bröstet
  • Malignitetssuspekt knöl* i armhålan hos kvinnor
  • Ändrad kontur på bröstet
  • Nytillkommet indragen bröstvårta
  • Rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
  • Blodig sekretion från enstaka mjölkgång
  • Ensidigt eksem på bröstvårtan
  • Sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
  • Nytillkommen apelsinskalsliknande hud
  • Fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer
 • *En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt.
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp för bröstcancer, RCC (hämtad 2019-05-29)

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Mammografi är förstahandsvalet vid utredning av kliniska fynd i bröstet:1
  • Klinisk mammografi har en sensitivitet på cirka 85–90 %
  • Diffust växande cancrar kan vara svåra att diagnostisera mammografiskt
  • Bedömningen försvåras vid tät bröstkörtelvävnad
 • Om kvinnan är gravid, ammar eller är <30 år kan ultraljudsundersökning i stället vara ett förstahandsval:1
  • Kvaliteten på en ultraljudsundersökning avgörs i hög grad av den undersökande läkarens skicklighet
 • Även om någon knöl inte kan kännas bör indikationen för mammografi eller ultraljudsundersökning vara generös.1
 • Även om smärta och ömhet oftast är associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller med ömhet i bröstmuskulaturen ska dessa patienter remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning (men inte inom standardiserat vårdförlopp).14

Andra undersökningar på sjukhus/poliklinik

 • Trippeldiagnostik utgör grunden i en bröstcancerutredning:15
  • Klinisk undersökning (oftast kirurg)
  • Bilddiagnostik med mammografi, ultraljud och i enskilda fall MR av brösten
  • Finnålsaspirationscytologi eller cylinderbiopsi (oftast mellannål)

Ultraljudsledd nålbiopsi som ett led i trippeldiagnostiken

 • Om suspekta fynd görs ska kvinnan, oavsett mammografiresultat, genomföra ultraljud och finnålsbiopsi, på grund av att:
  • Cirka 60 % av de lesioner man tror är maligna visar sig vara benigna
  • Cirka 30 % av de lesioner man tror är benigna visar sig vara maligna
 • Finnålsaspirat för cytologisk undersökning eller mellannålsbiopsi för histologi.
 • Mikroskopi av cytologi/histologi ger den slutgiltiga diagnosen.

Övrigt

 • Galaktografi:1
  • Vid serös eller blodig sekretion från bröstvårtan görs galaktografiundersökning
 • Lungröntgen eller CT av thorax/buk i speciella fall.
 • Skelettskintigrafi vid misstanke skelettmetastas.
 • Ultraljud/CT av lever vid misstanke bukmetastaser.
 • MR/CT vid misstanke om hjärnmetastaser.

Histologisk gradering

 • Ger viktig prognostisk tilläggsinformation, speciellt för patientgruppen utan metastaser till axillära lymfkörtlar.
 • Gradering är en viktig faktor för att fastställa hur allvarlig cancern är och indikation för adjuvant systemisk behandling.

Hormonreceptoranalys av tumörvävnad

 • Immuncytologisk/histokemisk undersökning för att påvisa östrogen- och progesteronreceptor i tumör.
 • Detta är viktig information med tanke på behandlingsval, både i den adjuvanta situationen och om patienten senare får recidiv.
 • HER-2-status:
  • Bör undersökas för alla bröstkarcinom, både på primärtumör och eventuella senare recidiv och metastaser
  • Immunohistokemisk (IHC) undersökning av HER-2/neu-protein (c-erbB2); amplifiering ska påvisas efter positiv immunhistokemi. HER-2 ger viktig tilläggsinformation för behandlingen av bröstcancer

När remittera?

 • Vid välgrundad misstanke om bröstcancer ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt:14
  • Informera patienten om:
   • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
   • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
   • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
   • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
  • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen
 • När indikation för onkogenetisk rådgivning och mutationsundersökning finns.


Checklista vid remittering

Bröstcancer

 • Se även Välgrundad misstanke om bröstcancer
 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Kirurgi?
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare utredningar av dem
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller äggstockscancer
  • Ärftlighet (till exempel känt mutationsbärarskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar)
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kliniska fynd:
  • Läge? Storlek? Form? Konsistens? Fäst vid huden eller underliggande vävnad? Ulceration?
  • Lokala lymfkörtlar?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Mammografi? Resultat?
  • Ultraljud? Resultat?
  • Biopsi? Resultat?
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Behandling

Behandlingsmål

 • Bot vid lokaliserad sjukdom.
 • Förhindra fortsatt spridning och öka överlevnad vid metastatisk sjukdom.
 • Palliativ vård och förbättring av livskvalitet.
 • Optimera kosmetiska resultat och minimera negativa psykosociala följder.

Behandlingen i korthet

 • Primärbehandling är kirurgi vid operabel tumör och eventuellt adjuvant behandling (endokrin-, cytostatika- och/eller strålbehandling) för att eliminera kvarvarande mikrometastaser.
 • Vilken adjuvant behandling som ges beror på det kliniska stadiet och andra prognostiska faktorer.
 • Behandling beslutas av ett multidisciplinärt team bestående av kirurg, onkolog, cytolog och röntgenolog.
 • För detaljerad beskrivning av behandling, se Nationellt vårdprogram bröstcancer.1

Fysioterapi och fysisk träning

Fysioterapi

 • Kontrollerad styrketräning för arm och skuldra ökar styrkan samt minskar smärtan i detta område och utgör inte någon risk förförsämring av lymfödem.1

Fysisk träning

 • Regelbunden fysisk träning, antingen handledd eller på egen hand, bidrar till att motverka den minskning av fysisk kapacitet som cancersjukdomen medför.16
 • Fysisk aktivitet minskar risken för död i bröstcancer.1
 • Kvinnor med bröstcancer som är fysiskt aktiva tycks må bättre avseende livskvalitet, fatigue och depression.1
 • Resultaten av interventioner med syfte att öka fysisk aktivitet är varierande.1

Behandling av östrogenbristsymtom

 • Värmevallningar drabbar 65–85 % av kvinnor med bröstcancer med eller
  utan behandling:1
  • Det är en något högre prevalens jämfört med friska kvinnor i klimakteriet
  • Svettningarna och vallningarna verkar vara något värre och håller i sig längre hos kvinnor som behandlats för cancer
 • Hormonbehandling (HRT) anses kontraindicerat vid tidigare bröstcancer:1
  • Tre RCT med HRT till kvinnor med bröstcancer har genomförts varav två visade ökad risk för återfall17-19
  • En svensk 10-årsuppföljning visade ingen ökad risk för bröstcanceråterfall men en signifikant ökad risk för ny kontralateral bröstcancer20
 • Flera alternativa behandlingar mot svettningar och vallningar har prövats varav nedanstående har svag till måttlig evidens:1
  • Motion och akupunktur, ger inte svåra biverkningar
  • Venlafaxin ((37,5–75 mg dagligen) eller gabapentin (900 mg dagligen) kan prövas
  • Paroxetin och fluoxetin bör undvikas vid samtidig tamoxifenbehandling
  • Alla naturpreparat ska undvikas till bröstcancerpatienter

Lokala östrogenbristsymtom

 • Rekommendationer för patienter behandlade med tamoxifen:
  • I första hand ska lågpotenta lokala östriolpreparat (Ovesterin®eller Blissel®) väljas om hormonfria alternativ inte är tillräckliga. Vid utebliven effekt kan man diskutera med patienten om lokala östradiolpreparat (Vagifem®). Perorala beredningar bör absolut undvikas
 • Rekommendationer för patienter behandlade med aromatashämmare:
  • Generellt, undvik samtidig behandling med vaginalt applicerat östrogen.
  • Rekommendera i första hand östrogenfria behandlingar såsom Replens® eller Repadina Plus®
  • Vid utebliven effekt av östrogenfria behandlingar kan lokala östriolpreparat ( i första hand Blissel®) prövas (B)
  • Rekommendera glidmedel vid samlag
  • Vid klåda, tänk på svampinfektion och bakteriell överväxt, remittera till gynekolog vid behov
  • Vid fortsatta besvär, överväg byte till tamoxifen
  • För patienter med metastaserad bröstcancer kan lågpotenta lokala östriolpreparat (Ovesterin® eller Blissel®) prövas om hormonfria alternativ inte är tillräckliga. Förnyad remissionsbedömning bör göras inom 3 månader efter insättandet (A)
 • Evidensgradering

Nationellt vårdprogram för bröstcancer RCC (hämtad 2022-06-16)

Förebyggande åtgärder

 • Diagnostisering av bröstcancer i ett tidigt stadium ger bättre prognos än diagnos i ett sent stadium.
 • Självundersökning av brösten:
  • Det är osäkert om detta har betydelse. Två metaanalyser21 visar att regelbunden egenkontroll:
   • (1) Inte har visat sig förbättra prognosen vid bröstcancer
   • (2) Ökar antalet läkarbesök för godartade lesioner
   • (3) Ökar antalet biopsier med godartade resultat
 • Mammografiscreening (se under Mammografi – Screening nedan):
  • Rekommenderas för alla kvinnor mellan 40 och 74 år var 18–24:e månad6
 • MR-screening:1
  • MR har hög sensitivitet och något lägre specificitet. Låg specificitet leder ibland till omfattande utredning av oklara fynd, och till och med onödiga diagnostiska ingrepp
  • MR kan vara av värde för selekterade grupper, till exempel kvinnor med BRCA1- eller BRCA2- mutation
 • Se Nationellt vårdprogram bröstcancer, kap 10.3, för handläggning av personer familjärt ökad risk.1 

Påverkbara riskfaktorer22

 • Undvik postmenopausal fetma.
 • Ökad fysisk aktivitet/träning.
 • Minska alkoholintag.
 • Amma.
 • Undvik långtidsbehandling med hormonersättning (HRT) efter klimakteriet.
Annons
Annons

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Risk för metastaser eller recidiv är kraftigt beroende av primärstadiet:
  • Recidivrisken är störst de första fem åren
  • Det är sällsynt med lokal recidiv eller metastasering efter tio år
  • Prognosen är god om det endast finns en lokal tumör i bröstet eller spridning bara till regionala lymfkörtlar
  • Vid spridning utanför regionala lymfkärl (fjärrmetastaser) är prognosen mer osäker
  • Recidivrisken kan reduceras vid en optimal primärbehandling

Komplikationer

 • Lokalt recidiv
 • Metastaser
 • Lymfödem i armen
 • Psykosociala problem:1
  • Fatigue
  • Sömnstörningar
  • Ångest
  • Depression
  • Kognitiv funktionsnedsättning

Prognos

 • Bröstcancer är den viktigaste orsaken till förkortad livslängd hos kvinnor upp till 65 år och ligger alltså före både hjärt- kärlsjukdomar och olyckor.
 • Prognosen har förbättrats de senaste tio åren. Cirka 90 % lever fortfarande 5 år efter att diagnosen har ställts och >80 % lever fortfarande tio år efter att diagnosen har ställts.1

Prognostiska faktorer

 • Stadium av bröstcancer vid diagnos är den bäst förutsägande prognostiska faktorn.
 • Prognosen är bäst för dem som har lokaliserad cancer i bröstet.23
 • Andra prognostiska faktorer är ålder (sämre hos yngre), tumörstorlek, antal lymfkörtlar som är påverkade, östrogenreceptorstatus, HER2neu-status/ och grad av celldifferentiering.23-24
 • Hos postmenopausala kvinnor med bröstcancer verkar fetma vara en ogynnsam prognosfaktor.25
 • I en stor kohort från USA påvisades att manligt kön var associerat med sämre överlevnad, även efter justering för kliniska karakteristika, behandlingsfaktorer, etnicitet, ålder och tillgång till hälso-och sjukvård.26

Uppföljning

 • Vem?
  • Uppföljning vid kirurgisk eller onkologisk avdelning, eller hos allmänläkare
  • Ansvar för årliga läkarundersökningar kan fördelas mellan allmänläkare och specialist efter lokala samarbetsrutiner:
   • Kontroll hos allmänpraktiserande läkare har visat sig ge lika tidig diagnos av recidiv och lika god upplevd livskvalitet hos patienterna som kontroll på specialistavdelning27
  • Akuta och sena biverkningar till behandling bör handläggas av de
   behandlingsansvariga, ofta onkolog eller kirurg.28
 • Syfte:
  • Det viktigaste vid uppföljningen är att upptäcka om det finns en behandlingsbar tumör i det kvarvarande bröstet eller ny tumör i bröstet efter bröstbevarande behandling
 • Recidiv:
  • Recidiv/metastaser kan ses > 10–20 år efter primäroperationen. Viktigast är att patienten fått kännedom om symtom från eventuella metastaser och då lätt kan få kontakt med bröstmottagning vid nytillkomna symtom
  • Det är viktigt att primärvården är lyhörd för till synes okaraktäristiska symtom såsom långvarig hosta, värk i skelettet, oförklarlig trötthet
   eller lågt blodvärde28

Uppföljning bröstcancer enligt nationellt vårdprogram

 • Man har inte kunnat påvisa någon skillnad i sjukdomsfri eller total överlevnad mellan intensivuppföljning och konventionell uppföljning (++).
 • Det finns data som visar att uppföljningen kan göras av olika professionella utövare och på olika sätt (++).
 • Patienter med bröstcancer ska erbjudas en strukturerad årlig uppföljning inklusive bröstradiologi i minst 5 år (nivå 4).
 • Omhändertagandet ska inkludera uppföljning och hantering av biverkningar efter genomförda och pågående behandlingar (A).
 • Kontroller efter bröstcancerdiagnosen bör syfta till att upptäcka botbara lokoregionala återfall. Uppföljningen av bröstcancerpatienter kan organiseras på många olika sätt och varierar i landet. Patienter med tidigare bröstcancer bör erbjudas återbesök vid symtom som inger misstanke om återfall eller biverkan av given behandling (A).
 • Uppföljningen bör individualiseras och bygga på att patienten själv görs delaktig i beslut om hur uppföljningen ska ske utifrån aktuell evidens, individens risksituation och individuella önskemål och lokala förutsättningar.
 • Evidensgradering

Nationellt vårdprogram för bröstcancer RCC (hämtad 2022-06-16)

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Om sjukdomen, behandlingen, prognosen.
 • Fara för lymfödem i armen – undvik stora belastningar.
 • Tillgängliga behandlingar för lymfödem i armen.

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Animationer

Patientföreningar

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons