Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Onkologi

Förstoppning vid cancer


Uppdaterad den: 2022-04-27
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Artikeln innefattar även information om opioidinducerad förstoppning.

Basfakta

Definition

Vad är palliativ medicin?

 • Palliativ medicin är ett medicinskt kompetensområde som omfattar behandling av samt forskning och kompetensutveckling rörande patienter med obotlig livshotande sjukdom.
 • Det omfattar av tradition främst patienter med cancersjukdom, men behandlingsprinciperna är relevanta även för andra sjukdomsgrupper, till exempel progressiva neurologiska sjukdomar, svår hjärt- och lungsjukdom.

Palliation av gastrointestinala symtom1

 • Många cancerpatienter har besvär från mag-tarmkanalen.
 • För patienterna kan dessa symtom vara lika plågsamma som smärtor.
 • De vanligaste besvären är illamående, kräkningar, förstoppning och muntorrhet.

Förstoppning

 • Förstoppning är ett tillstånd med infrekventa, besvärliga och smärtsamma avföringar, ofta i kombination med illamående.
 • Vid förstoppning kan passagetiden förlängas till flera veckor.

Förekomst

 • Förstoppning är mycket vanligt och ses hos 50–60 % av patienter med långt framskriden cancer.
 • Nästan alla patienter som får opioider blir förstoppade om de inte använder laxermedel och det finns ingen toleransutveckling för den obstiperande effekten av opioider.

Orsaker

Generella predisponerande faktorer

 • Låg fysisk aktivitetsnivå.
 • Hög ålder.
 • Muskelsvaghet eller muskelatrofi till följd av grundsjukdomen eller behandlingen.
 • Bristande intag av mat och fibrer.
 • Bristande intag av vätska, eventuellt dehydrering.
 • Bristande tillgång till privat toalett.

Icke obstruktiv förstoppning

 • Biverkning av opioder är den viktigaste orsaken:
  • Opioder påverkar μ-opioidreceptorer i tarmslemhinnan och minskar sekretion och motilitet samt ökar intestinalt vätskeupptag
 • Biverkning av cystostatika:
 • Biverkning av andra läkemedel:
  • Antikolinerga läkemedel (antidepressiva, antipsykotika, antiparkinsonmedel)
  • SSRI, diuretika, antiarytmika, antihistaminer, barbiturater, kalciumblockerare, betablockerare, NSAID, antacida, järn och kalcium
 • Neuromuskulär sjukdom:
  • Stroke, MS, Parkinsons sjukdom, muskeldystrofier, tumörer i CNS, paraneoplastisk autonom dysfunktion
 • Metabol sjukdom eller rubbning:
  • Hypotyreos, diabetes mellitus, hypokalemi, hyperkalcemi, hyperparatyreoidism, uremi
  • Dehydrering, övervikt
 • Primär idiopatisk förstoppning: "slow transit constipation", IBS
 • Smärta anorektalt:
  • Proktit, hemorrojder, analfissurer
 • Sekundära faktorer:
  • Depression, demens, konfusion, delirium

Obstruktiv förstoppning

 • Obstruerande tumörer i tarmen
 • Tumörer som komprimerar tarm, primära tumörer eller metastaser
 • Godartad striktur i tarmen:
  • Fibros efter strålbehandling
  • Anastomosstrikturer
  • Strikturer på grund av adherenser eller herniering eller efter divertikulit eller ischemisk kolit
 • Godartade hinder i bäckenregionen:
  • Rektocele, slemhinneprolaps, megarektum
  • Bäckenbottenatrofi, sensibilitetsrubbningar eller bäckenbottendyssynergi

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs vanligtvis mot bakgrund av anamnes och kliniska fynd.
 • Det är dock vanligt att patienten inte berättar om förstoppningen och att problemet bagatelliseras.

Anamnes

 • Förstoppning följs ofta av ett eller flera av följande symtom:
  • Utspänd buk
  • Smärtor, obehag eller tryckkänsla med diffus lokalisation (viscerala smärtor) och/eller rektalt
  • Allmänsymtom: minskad matlust, illamående, kräkningar, huvudvärk, dålig smak i munnen, flatulens, rastlöshet och konfusion
  • Hemorrojder, analfissurer, perianala abscesser, urinretention
  • Eventuellt paradoxal förstoppningsdiarré med eller utan inkontinens
 • En grundlig anamnes är viktig.
 • Kartlägg tarmfunktion både för cancersjukdomen och aktuell sjukdom:
  • Eventuella episoder med diarré
  • Kvantitet och kvalitet på avföring – hur mycket, hur ofta, konsistens, färg, lukt, blod eller slem
  • Ändringar i tarmfunktion
  • Smärta eller obehag
  • Känsla av att tarmen inte töms helt
  • Yttre faktorer (tillgång till toalett, andra sjukdomar, läkemedel)
 • Kartlägg predisponerande faktorer och sjukdomar.
 • Läkemedelsanamnes.
 • Tidigare användning och effekt av avföringsmedel.

Symtomregistrering

 • Symtomskattning med Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) kan vara ett bra hjälpmedel både för att ställa diagnoser och följa utveckling av symtom.

Kliniska fynd

 • Allmän klinisk undersökning.
 • Grundlig undersökning av buk, rektum, bäckenbotten och analområdet.
 • Buk:
 •  Utspänd, synlig peristaltik, tarmljud, utfyllningar, ascites
 • Rektum:
  • Sfinktertonus, avföring i ampullen, palpabla tumörer, hemorrojder, fissurer
 • Bedömning av hydreringsstatus.

Tilläggsundersökningar

 • Behov av provtagning bedöms individuellt efter klinisk situation.
 • Blodprover:
  • Hb, Na, K, kreatinin, FT4, TSH, kalcium (totalt och joniserat), fosfat, albumin, glukos
 • Bilddiagnostik:
  • Buköversikt eller DT-buk för påvisning av tumörmassor
 • Endoskopiska undersökningar (rektoskopi, koloskopi):
  • Diagnostik
  • Eventuellt endoskopisk behandling av distal obstruktion

När remittera?

 • Förstoppning som inte går att behandla i öppenvård kan kräva sjukhusinläggning för intensifierad tarmtömning.
 • Eventuellt vid behov av avlastande stomi, endoskopisk behandling eller kirurgi.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förebygga, begränsa och lindra besvär.

Behandlingen i korthet

 • Förebyggande åtgärder prioriteras.
 • Allmän profylax med god lindring av smärtor och andra besvär främjar fysisk aktivitet.
 • Alla som påbörjar behandling med opioider bör få läkemedelsprofylax mot förstoppning.

Förebyggande åtgärder

 • God smärt- och symtomlindring förbättrar fysisk funktion och bidrar till ökat näringsintag.
 • Adekvat näringsintag så långt som möjligt:
  • Allmänna kostråd och fibertillskott
 • Tillräckligt vätskeintag och behandling av dehydrering – minst 1,5 liter vätska dagligen
 • Fysisk aktivitet om möjligt.
 • Läkemedelsprofylax mot förstoppning.
 • Korrigering av elektrolytrubbningar och hyperglykemi.
 • Utsättning av läkemedel som kan orsaka förstoppning, om möjligt.
 • Goda förhållanden för toalettbesök, inkluderande hjälpmedel.
 • Behandling av eventuell depression.

Förebyggande läkemedelsbehandling

 • Vid hård avföring – välj mjukgörande eller volymökande läkemedel:
  • Laktulos– volymökande, mjukgörande
  • Makrogol– volymökande och tarmperistaltikstimulerande
  • Loppfrö– volymökande:
   • Rikligt med vätska behövs för optimal effekt
   • Bulkmedel ska inte användas som laxermedel under behandling av opioder på grund av risk för ileus
  • Alla medel nämnda ovan måste ofta kombineras med tarmperistaltikstimulerande preparat
 • Vid mjuk avföring – välj tarmperistaltikstimulerande preparat:
  • Natriumpikosulfat – tarmperistaltikstimulerande och volymökande
  • Bisakodyl– tarmperistaltikstimulerande
  • Sennaglykosider– tarmperistaltikstimulerande
  • Tarmperistaltikstimulerande preparat kombineras oftast med mjukgörande eller volymökande läkemedel
 • Allmänna råd:
  • Börja med låg dos, gärna till kvällen, större doser delas
  • Om patienten får diarré görs uppehåll i laxantiatillförseln i 1–2 dagar. Påbörja behandlingen sedan på nytt, eventuellt med halva dosen
  • Om patienten får diarré under kombinationsbehandling kan det vara aktuellt att sätta ut det tarmperistaltikstimulerande preparatet
  • Om det uppstår avföringsinkontinens minskas dosen av mjukgörande preparat medan det tarmperistaltikstimulerande preparatet kan behållas eller ökas
  • För de flesta patienter är avföring 2–3 gånger per vecka ett adekvat behandlingsmål

Läkemedelsbehandling vid förstoppning

 • Det finns få vetenskapliga studier av hög kvalitet på effekten av läkemedel vid förstoppning hos patienter med cancer.2
 • Icke obstruktiv förstoppning:
  • Kombination av mjukgörande och tarmperistaltikstimulerande läkemedel, se Förebyggande läkemedelsbehandling ovan
  • Aktuella preparat i ökande doser, individuell titrering
 • Retrograd tömning om perorala läkemedel inte är tillräckligt:
 • Manuell plockning kan bli nödvändig vid särskilt hård avföring i ampullen:
  • Förbehandling med oljeretentionsklysma över natten kan hjälpa
  • I sådana situationer är det viktigt att ha intravenösa analgetika och lugnande medel i beredskap

Opioidinducerad förstoppning

 • Kombination av mjukgörande och tarmperistaltikstimulerande läkemedel, se Förebyggande läkemedelsbehandling ovan.
 • Bedöm eventuell ändring av opioidregim:
  • Minska dosen
  • Byte av opioid
  • Byte av administrationsväg
 • Opioidantagonist, metylnaltrexonbromid:
  • Behandlingen bör ges i specialiserad palliativ vård eftersom det finns rapporter om tarmperforation och särskilda kontraindikationer som bör beaktas3
  • Metylnaltrexonbromid är en perifert verkande opioidantagonist. Den passerar inte blodhjärnbarriären och blockerar därför inte den smärtlindrande effekten.
  • Evidensen för metylnaltrexonbromid är bedömd ha måttlig kvalitet4
  • Kan lösa förstoppning hos cirka 50 % av svårt sjuka patienter som använder opioider som smärtlindring: 
   • Dosering: En dos varannan dag
   • Vikt 38–61 kg: 8 mg subkutant
   • Vikt 62–114 kg: 12 mg subkutant
  • Alternativ till metylnaltrexonbromid är naloxon kombinerat med oxykodon
   • Kan användas i stället för oxykodon upp till 80 mg
  • Retrograd tömning om perorala läkemedel inte är tillräckligt:
   • Om spontan tarmtömning är möjlig bör först behandling med ett miniklysma prövas, eventuellt följt av peristaltikstimulerande suppositorium
  • Sjukhusinläggning med tarmtömning under flera dagar kan bli aktuellt

Kirurgisk behandling

 • Vid obstruktiv förstoppning kan olika kirurgiska ingrepp bli aktuella:
  • Endoskopisk dilatation eller stentning
  • Palliativ resektion
  • Bypass-operation
  • Anläggning av olika typer av stomier

Barn

 • Till barn används laktulos som förstahandsmedel vid förstoppning.

Biverkningar

 • Långvarigt bruk av tarmperistaltikstimulerande medel kan leda till utveckling av elektrolytrubbningar och irritation av tarmslemhinnan.
 • Särskilt vid överdosering kan tarmperistaltikstimulerande medel orsaka besvär med gaser, tarmkolik och diarré.
 • Sennaglykosider missfärgar urinen:
  • Alkalisk urin: rödfärgad
  • Sur urin: gulbrun
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Förstoppning kan ofta minska livskvaliteten i betydande grad.
 • Förstoppning kan ge kolonperforation och sepsis.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons