Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Onkologi

Palliativ behandling av dyspné (andnöd)


Uppdaterad den: 2020-04-08
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Dyspné är en subjektiv upplevelse av obehag i samband med andning: 
  • Det är en känsla av att inte få luft (andnöd, andfåddhet) och påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och omgivningsmässiga faktorer1
  • Dyspné kan förekomma utan hypoxemi (till exempel vid ångest), och tvärtom kan hypoxemi föreligga utan dyspné (vid en del kroniska sjukdomar)

Förekomst

 • Dyspné förekommer hos cirka 55–80 % av alla patienter, med högst förekomst under de sista två dagarna av livet: 
  • Sådana symtom är vanligast vid lungcancer eller cancerspridning till lungorna och förvärras av ansträngning eller psykisk stress
  • Högst förekomst fann man hos personer med KOL (90–95 %)1
 • Dyspné är det dominerande symtomet i den palliativa fasen av ett flertal icke-maligna sjukdomar såsom kronisk hjärtsvikt och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 • Patienter med lungcancer har ofta KOL och är därför extra utsatta för andningsbesvär.
 • Vid amyotrofisk lateral skleros (ALS) är andningsbesvär ett helt centralt problem, och behandlingen kräver särskilt kompetens (till exempel neurolog, lungläkare).

Orsaker

Cancer

 • Tumörväxt i alveoler, bronker, pleura eller thoraxväggen
 • Pleuraexsudat
 • Stokes krage, vena cava superior-stas
 • Ascites och abdominal tumör
 • Uttalad kyfos/skolios till följd av metastaser i ryggraden
 • Nervskador, till exempel tumörinväxt
 • Som paramalignt symtom vid vissa neuroendokrina tumörer eller mastocytos

Behandling

 • Strålpneumonit
 • Lungfibros
 • Pneumothorax
 • Osteoporos som ger kyfos/skolios
 • Nervskador, behandlingsassocierade 

Övrigt

 • Anemi
 • Pneumoni
 • Lungemboli
 • Hjärtsvikt
 • Astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
 • Ångest, paniksyndrom (hyperventilation), depression
 • Se även: Andningssvårigheter och dyspné hos vuxna

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Utredningen ska bedömas utifrån praktiska konsekvenser och vinst för patienten.

Anamnes

 • Andningsbesvärens intensitet och karaktär?
  • Använd till exempel visuell analog skala (VAS) för egenrapportering
 • Variation under dygnet och vid belastning?
 • Förekomst av hosta och smärta?
 • Känd sjukdom som kan ge dyspné, särskilt hjärt- eller lungsjukdomar?
 • Utlösande faktorer?
 • Påverkan på sömn och aktivitet?

Symtomregistrering

 • RDOS (Respiratory Distress Observation Scale):2
  • Engelskt bedömningsinstrument som kan användas inom palliativ vård hos medvetandesänkt person
 • ESAS-formuläret för kartläggning av symtom kan vara ett bra hjälpmedel för att ställa diagnos och följa utvecklingen av symtom:
  • ESAS-symtomregistreringsschemat för palliativa patienter

Kliniska fynd

 • Den kliniska undersökningen bör anpassas till patientens tillstånd. I vissa fall kan en enklare undersökning räcka medan det i andra fall krävs en mer omfattande bedömning.
 • Se texten om Andningssvårigheter och dyspné hos vuxna (Kliniska fynd)

Basal bedömning

 • Grad av ångest. 
 • Andningsfrekvens.
 • Temperatur – feber?
 • Lungor och luftvägar.
 • Pleuravätska? Ascites?
 • Förstorad lever?
 • Fysikaliska tecken på andra orsaker till dyspné?

Kompletterande undersökningar

 • Kompletterande undersökningar kan övervägas:
  • Hb
  • CRP
  • eGFR (kreatinin, cystatin C)
  • Leverprover, leverfunktionsprover

Andra undersökningar

 • Saturation.
 • Lungröntgen/DT thorax.
 • EKG.
 • Blodgaser.

Behandling

Behandlingsmål

 • Lindra, begränsa och förebygga dyspné.

Behandlingen i korthet

 • Om möjligt bör behandlingen inriktas mot bakomliggande orsaker men i praktiken blir behandlingen oftast symtomlindrande.3
 • Det är viktigt att skapa en trygg miljö runt patienten med enkel kontakt till sjukvården. 
 • Enklare åtgärder kan ha god effekt, såsom frisk luft, användning av fläkt (inte vid smittsamma sjukdomar såsom covid-19), en kall trasa på pannan, anpassning av klädsel eller god kroppsställning i stol eller sängen:
  • Andra åtgärder är att undvika luftvägsirriterande ämnen (cigarettrök, starka dofter) och att förhindra övervätskning4
 • Läkemedelsbehandling baseras på kunskap om hur man behandlar andra sjukdomstillstånd, såsom lungsjukdomar och hjärtsvikt. 
 • Det specifika som tas upp här är behandling av symtom, inte av grundläggande orsaker.

Palliativ behandling vid covid-19

 • Det är viktigt att förhindra smitta bland personal genom att använda skyddsutrustning. Använd inte öppet fönster/fläkt hos personer med covid-19. Läs mer i texten om covid-19.
 • Vid allvarlig covid-19 syns ofta dyspné, hosta, sjukdomskänsla, smärta och feber. Hos patienter med andnödsyndrom (ARDS) som inte kan få respiratorvård kan svår dyspné med svår ångest/panik uppstå.5-6 
 • Behandlingsprinciperna vid covid-19 är för övrigt lika.
 • Mer information finns på Palliativt kunskapscentrum (Region Stockholm):
  • Undervisningsvideo (20 minuter) om dyspné i palliativ vård
  • Andra videoklipp:
   • Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård (inklusive PDF)
   • Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19
   • Omvårdnad i livets slutskede vid covid-19

 Kausal behandling

 • När det finns en kausal behandling bör denna övervägas. Exempel är cytostatika, hormonell terapi och radioterapi. 
 • Lungödem (vid hjärtsvikt eller sent skede av KOL):
  • Diuretika
 • Obstruktion i luftvägar eller hemoptys:
  • Bronkoskopisk eller kirurgisk åtgärd (stent, laser), radioterapi
 • Perikardvätska:
  • Perikardpunktion, vid behov läkemedel direkt i det interpleurala hålrummet
 • Pleuravätska:
  • Pleurapunktion, -dränage. Eventuellt pleurodes vid frekvent behov av dränage
 • Ascites:
  • Punktion
 • Anemi:
  • Blodtransfusion
 • Obstruktiv lungsjukdom:
  • Behandling med bronkvidgande och antiinflammatoriska läkemedel
  • Vid risk för smitta, till exempel vid covid-19, bör personens egna inhalatorer användas eller en spacer med sprej
 • Infektioner:
  • Antibiotika
 • Kompression av kärl som leder till stas:
  • Antikoagulantia, stent, kortikosteroider, radioterapi, laser
 • Refluxbesvär:
  • Behandling såsom vid gastroesofageal refluxsjukdom

Symtomatisk behandling

Morfin

 • Morfin är förstahandsmedel vid dyspné av icke-obstruktiv karaktär:
  • Opioider dämpar dyspné och minskar syreförbrukningen. Toleransen för hypoxi och hyperkapni ökar och andingsmönstret förbättras
 • En patient som inte står på morfin (opioidnaiva patienter):
  • Morfintabletter 5–10 mg x 6, med lägre doser till äldre och patienter med njursvikt
  • Kan ges subkutant och intravenöst, om det finns sväljssvårigheter eller om peroral behandling tycks störa patienten
 • Hos de som redan använder morfin kan dosen ökas med cirka 20–30 % av den totala dygnsdosen1,6-7
 • Alla opioider anses ha samma symtomlindrande effekt. Morfin har effekt i cirka 4 timmar. Oxynorm har samma doser:
  • En extrados kan ges som 1/6 dos av dygnsdosen 
 • Risk för andningsinsufficiens föreligger inte vid försiktig titrering av dosen. 
 • Profylax mot förstoppning bör sättas in. 
 • Vid illamående kan antiemetika såsom metoklopramid användas

Bensodiazepiner

 • Bensodiazepiner vid plågsam ångest i samband med dyspné:
  • Till exempel oxazepam peroralt, 10 mg vid behov eller 2–3 gånger dagligen
  • Till exempel diazepam injektion 2,5–5 mg upp till 3 gånger dagligen
  • Till exempel midazolam subkutant, 5 mg/mL 0,2–0,5 mL vid behov
 • Erfarenheten visar att risken för kliniskt relevant andningsdepression är liten.

Diuretika

 • Vid hjärtsvikt:
  • Furosemid 20–40 mg intravenöst eller subkutant (olika beredningar)

Syrgas

 • Syrgas lindrar inte andnöd bättre än placebo.
 • Om tillförsel av syrgas används (5–10 L/min) görs det hos patienter med påvisad hypoxemi: 
  • Kan särskilt övervägas hos personer med KOL eller ARDS (covid-19) med syresättning <90 %
  • Effekten märks inom kort tid (en timme) – utvärderingen bör vara subjektiv, inte med hjälp av en saturationsmätare
  • I annat fall sätts behandlingen ut och fönstret öppnas (frisk luft). Ett alternativ är att använda en fläkt som blåser på patientens ansikte och därmed minskar andnöden

Terminal behandling

 • Det är viktigt att förklara orsaker och palliativa behandlingsmöjligheter med närstående.
 • Döende patienter, patienter som förväntas dö inom cirka en vecka, kan behandlas med opioider mot smärta och dyspné.
 • Ifall opioider inte ger tillräckligt bra resultat kan bensodiazepiner användas:
  • Dosen justeras i förhållande till behovet, där målet är ångestdämpning och inte sedering 
  • I slutfasen, sista dygnet, kan midazolam ges subkutant enligt ovan eller intravenöst i upprepade doser om smärtpump inte används
 • Rosslingar:
  • Anger att döden närmar sig
  • Det är viktigt att förklara för närstående att patienten själv sällan besväras av rosslingar 
  • Lägesändringar och munvård (rengöring, fuktning) kan lindra rosslingarna
  • Glykopyrronium 0,2 mg/mL, 1 mL subkutant (eller intravenöst) vid behov, 1–4(6) gånger dagligen, kan användas mot plågsam rossling hos medvetandesänkt patient i sent palliativt skede:8
   • Kan leda till tjockt slem och svårare att hosta upp slemmet och bör därför inte användas rutinmässigt
   • Ger uttalad muntorrhet
   • Ett alternativ är hyoscinbutylbromid 20 mg/mL, 1–2 mL subkutant (maximalt 120 mg/dygn)9
  • Sugning av slem rekommenderas inte – kan ge ökad slembildning
  • Ibland kan furosemid, 20 mg intravenöst, prövas

Annan behandling

 • Medel mot segt slem:
 • Kortison:
  • Kan vara generellt symtomlindrande vid luftvägsbesvär och kan användas i ett sent palliativt skede vid covid-19 (inte tidigare på grund av risk för eventuell försämrad prognos)10
 • Eventuell fysioterapi:1
  • Sekretstagnation och obstruktivitet kan behandlas med inhalation och motståndsandning som följs upp med huffing (hosta med öppet struplock), forcerad utandning eller understödd hoststöt efter patientens ork och förmåga
  • Man kan andas med patienten för att hitta en mer optimal frekvens och teknik
  • Man kan också stödja med sina händer runt bröstkorgen och följa med i bröstkorgens rörelser.
  • Andra åtgärder är lägesdränage
 • Eventuella tekniska hjälpmedel:
  • Till exempel elryggstöd, CPAP
 • Anpassning av hemförhållanden.
Annons
Annons

Patientinformation

Övriga texter (palliativ behandling)

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons