Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Cancer i munhålan


Uppdaterad den: 2021-04-26
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Cancer i tunga, tandkött, munbotten, kindslemhinnan och hårda gommen:1
  • Om tumören har växt över till flera anatomiska regioner i munhålan klassificeras den efter det område där den har störst utbredning
 • Munhålecancer föregås ofta av förändringar i slemhinnan som är lätta att känna igen, vilket ger möjlighet till tidig diagnos och behandling av förstadier till cancer.

Förekomst1

 • I Sverige:
  • Under 2016 registrerades 442 fall
  • Mellan 2008 och 2016 ökade incidensen med 3,3 % årligen
  • Medianålder för insjuknande är runt 70 år

Etiologi och patogenes

 • Skivepitelcancer utgör 90 % och maligna spottkörteltumörer 7 %.1
 • Inte alla premaligna tillstånd utvecklar sig till maligna tillstånd. Å andra sidan finns det många typer av munhålecancer som inte utvecklas via ett premalignt stadium.
 • Munhålecancer växer lokalt infiltrativt, vilket leder till vävnadsdestruktion och tidig metastasering till lymfvävnaden.

Predisponerande faktorer

 • Rökning och alkohol är riskfaktorer:1
  • Studier har inte kunnat påvisa att svenskt snus ökar risken
 • Humant papillomvirus (HPV) påvisas mindre ofta än vid orofaryngeal cancer.1

ICD-10

 • C02 Malign tumör i annan och ospecificerad del av tungan
 • C03 Malign tumör i tandköttet
 • C04 Malign tumör i munbotten
 • C05 Malign tumör i gom
 • C06 Malign tumör i annan och ospecificerad del av munhålan
 • C14 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp, munhåla och svalg

ICD-10 Primärvård

 • Munhålecancer C14-P

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Ett sår som inte läker, eller en bestående röd eller vit fläck ger misstanke om diagnosen.
 • Biopsi och histologi bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Stomatit.
 • Benigna munhålelesioner.
 • Leukoplaki.
 • Glossit.
 • Epulis.

Anamnes

 • Tidigt i förloppet är det flesta lesionerna asymtomatiska.
 • Patienten kan ha lagt märke till ett smärtfritt sår eller en fläck i munhålan.
 • Efterhand tillkommer smärta och förstorade lymfkörtlar på halsen.
 • Vid långt gången sjukdom kan näringsbrist och dysartri förekomma.

Kliniska fynd

 • I ett tidigt stadium kan tillståndet presentera sig som ett sår som inte läker eller en röd eller vit fläck:
  • Icke homogena fläckar har större benägenhet att vara dysplastiska
 • I ett mellanstadium där lesionerna har fått utveckla sig till viss del kan de sitta fast i underliggande vävnad och spridning till lokala lymfkörtlar kan förekomma.
 • I senare stadier kan det finnas stora, indurerade, kraterliknande sår med en markerad vall runt:
  • Det kan också finnas skelettdestruktioner, lösa tänder samt förlust av tänder och patologiska frakturer
  • Dessa tillstånd kan åtföljas av smärta, domning eller parestesier

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om huvud- och halscancer enligt Nationellt vårdprogram

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, exempelvis pågående infektion:

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor)
 • Knuta i spottkörtel
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit)

Vid misstanke ska patienten remitteras till ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke (start av SVF) uppstår först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.

Huvud och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knuta i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet

Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer, RCC (hämtad 2021-07-15)

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga av specifikt värde.

Andra undersökningar

 • DT av huvud, hals och thorax.
 • MR av tumörområdet och skallbas är aktuellt när storlek och infiltration är svårvärderat med DT.
 • Ultraljudsledd finnålspunktion av halsens lymfkörtlar kan användas frikostigt då munhålecancer ofta metastaserar tidigt:
  • Ger möjlighet att diagnostisera metastaser i små lymfkörtlar på halsen
  • Bör vara vägledd av tidigare DT eller MR
 • Cone Beam DT (CBCT) kan vara aktuellt vid misstänkt benengagemang.
 • FDG-PET-DT bör göras vid större och infiltrerande (T3–T4) tumörer.

När remittera?

 • Vid misstanke om malignitet, se Vägrundad misstanke ovan.
 • Inför remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion) vid misstanke om huvud- och halscancer, informera om att:
  • Det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • Patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer.
 • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Checklista vid remittering

Svullnad på halsen, remiss till ÖNH-klinik huvud- och halscancer

 • Se även Välgrundad misstanke om om huvud- och halscancer
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • Samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel
  • Rökning
  • Social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Behandling

Behandlingen i korthet

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Personer med lesioner i munhåla söker ofta läkare sent.
 • Vid sent ställd diagnos progredierar tillståndet särskilt lokalt, men efter hand tillkommer också fjärrmetastaser.

Prognos

 • Den relativa 5-årsöverlevnaden för all munhålecancer är i Sverige 62 %, men varierar beroende på var tumören sitter:1
  • Bäst prognos för cancer i hårda gommen och sämst för munbottencancer

Uppföljning

 • Under de första 2 åren görs kontroller var 3:e månad, och mellan år 3–5 var 6:e månad.1
 • Syftet är att tidigt upptäcka återfall samt behandla och hjälpa patienterna med de problem som kan kvarstå, exempelvis svårt att äta och tala, smärta och försämrad bettfunktion.
 • Strålbehandlade patienter följs och behandlas för osteoradionekros.
 • Även behov av psykosocialt stöd följs upp.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Animationer

 • Cytostatika, cellgiftsbehandling
 • Intensitetsmodulerad strålbehandling
 • Strålsjuka

Patientföreningar

 1. Cancerfonden
 2. Mun- och halscancerförbundet

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons