Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Globuskänsla


Publicerad den: 2022-07-15
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Globuskänsla, globus pharyngeus/hystericus:1-4
  • Beskrivs bland annat som en klumpkänsla i halsen
  • Känslan av att något sitter fast i halsen (främmande kropp), men det går inte att svälja ner
  • Det föreligger ingen egentlig svårighet att svälja ner mat/dryck såsom vid kroniska sväljbesvär (dysfagi)
  • Läs mer under Anamnes

Förekomst

 • Många söker inte vård för symtomen.1 
 • Prevalens:
  • Prevalensen har uppskattats till 21,5–46 %1
  • Globuskänsla utgör cirka 4 % av remisser till ÖNH-kliniker5
 • Ålder och kön:
  • Vanligast hos kvinnor <50 år (M:K 1:3)1

Etiologi och patofysiologi

 • Etiologin är inte klarlagd och tillståndet tycks ha en multifaktoriell orsak. Trots detta klassas sjukdomen som somatoformt syndrom. 
 • Möjliga faktorer:1
  • Gastroesofageal reflux, GERD:
   • GERD kan bidra till globuskänsla, men det finns många med globuskänsla som inte har GERD
  • Psykologiska faktorer/stress:
   • Många studier har visat att personer med globuskänsla oftare har depression, ökad stressnivå och större antal livshändelser
   • Många personer med globuskänsla anger en försämring i symtomen vid kraftiga känslor
   • Det finns dock andra studier som inte har kunnat påvisa en samsjuklighet mellan globuskänsla och psykiatriska diagnoser
  • Irritation/inflammation i farynx/larynx:
   • Till exempel övre luftvägsinfektion/faryngit 
  • Underproduktion av saliv:
   • Till exempel vid användning av vissa läkemedel
  • Lokala anatomiska förändringar såsom tungbashypertrofi
  • Frekvent rapning?
  • Sköldkörtelförändringar?
   • Större knölar i tyreoidea kan ge globuskänsla men dessa förändringar förekommer även ofta utan globuskänsla och därför är sköldkörtelförändringarnas etiologiska roll är inte klarlagd
  • Reflux i luftvägar, laryngofaryngeal reflux?
   • Maginnehåll som kommer i kontakt med luftvägarna, kan ge hosta och andra luftvägssymtom
  • Abnorm övre esofagussfinkterfunktion?
  • Motilitetsstörningar i esofagus?
 • En sensitisering av nervändar i svalg och ökad uppmärksamhet riktad mot halsen är sannolikt bidragande faktorer för symtomutveckling.5

Predisponerande faktorer

 • Se Etiologi.

ICD-10

 • F45.8 Andra specificerade somatoforma syndrom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och avsaknad av kliniska fynd. 
 • Det finns Rome IV-kriterier för globus, men dessa används främst i forskningssammanhang. 

Rome IV kriterier för globus6

 • Kriterierna ska ha uppfyllts i minst 3 månader med symtomdebut minst 6 månader innan diagnos, med symtom minst 1 gång i veckan.
 • Persisterande eller intermittent, icke smärtsam känsla av en klump eller främmande kropp i halsen utan att man har kunnat identifiera någon strukturell lesion i status, laryngoskopi eller endoskopi.
 • Känslan uppträder mellan måltider.
 • Frånvaro av dysfagi eller odynogafi (smärtsam sväljning).
 • Frånvaro av ektopisk magslemhinna i proximala esofagus som orsak till symtomen.
 • Frånvaro av evidens att refluxsjukdom leder till symtomen.
 • Frånvaro av motilitetsstörningar i esofagus som förklaring till symtomen.

Differentialdiagnoser

 • Vid dysfagi:
  • Diverse orsaker till dysfagi
 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD):
  • GERD-symtom med globuskänsla ska primärt betraktas som GERD
  • Behandling med PPI kan förbättra globuskänslan
 • Vissa tillstånd som nämns under Etiologi såsom luftvägsinfektioner och torrhet i svalget.

Anamnes

 • Aktuella symtom:1-2,7
  • Beskrivs bland annat som en klumpkänsla i halsen:
   • Kartläggning av duration och förlopp rekommenderas
   • Snabb försämring är inte typiskt för globuskänsla
   • Ofta förläggs känslan centralt i halsen, ovanför bröstbenet
  • Det föreligger ingen egentlig svårighet att svälja ner mat/dryck såsom vid kroniska sväljbesvär:
   • Däremot kan besvären tillta vid sväljning av egen saliv
   • Ofta är besvären intermittenta och minskar under matintag eller när man dricker
  • Känslan av att något sitter fast i halsen (främmande kropp), men det går inte att svälja ner
  • Känslan kan också beskrivas som strypande, obstruerande eller irriterande/kliande:
   • Smärtsam sväljning är inte typiskt för globuskänsla 
  • Vanliga associerade symtom är harklingar, långvarig hosta, heshet och slemproduktion:
   • Heshet kan behöva utredas enligt SVF för larynxcancer, hypofarynxcancer eller tyreoideacancer
   • Långvarig hosta kan behöva utredas enligt SVF för Lungcancer
 • Anamnesen fokuseras på att upptäcka symtom eller tecken som inte är typiska för globuskänsla eller som kan tala för en specifik genes till symtomen:
  • Svårigheter att svälja mat/dryck (dysfagi) och smärtsam sväljning (odynofagi) 
   • Kan vara ett uttryck för cancer i matstrupen
  • Knöl på halsen:
   • Kan vara ett uttryck för diverse maligniteter
  • Långvarig heshet (se ovan)
  • Långvarig hosta (se ovan)
  • Halsbränna, refluxbesvär – talar för gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
 • Samsjuklighet:
  • Ångesttillstånd, särskilt GAD och panikångestsyndrom
  • Depression (PHQ-9)
  • Livshändelser
  • Andra somatoforma syndrom 
  • Sömnstörning

Röda flaggor vid globuskänsla

 • Symtom/tecken som inte talar för det benigna tillståndet globuskänsla och som kräver utvidgad diagnostik eftersom det kan vara tecken på cancer:
  • Långvarig hosta
  • Långvarig heshet
  • Smärtsam sväljning
  • Sväljsvårigheter för mat eller dryck
  • Blodig hosta
  • Oavsiktlig viktnedgång
  • Knöl på halsen (lymfkörtel, tyreoidea)

Kliniska fynd

 • Eftersom globuskänsla är en uteslutningsdiagnos rekommenderas rutinmässigt status för att upptäcka patologi i ÖNH-området:
  • Öronstatus
  • Lymfkörtelpalpation
  • Sköldkörtelpalpation
  • Inspektion av munhåla och svalg
  • Främre rinoskopi

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vanligen är kompletterande undersökningar i primärvården inte indicerade.1,7
 • Bedömning av TSH och T4 kan övervägas.2

Andra undersökningar

 • Kompletterande undersökning behövs inte rutinmässigt:1,7
  • Internationella översiktsartiklar rekommenderar att alla med globuskänsla som inte har effekt av PPI ska göra gastroskopi4-5
 • Undersökning som kan genomföras:1,7
  • Fiberendoskopi
  • Bariumröntgen
  • Gastroskopi
  • pH-mätningar i esofagus
  • Ultraljud hals
  • Tryckmätning i esofagus (manometri)

När remittera?

 • Uppgifter eller tecken som kan tala för malignitet vid anamnes eller status.
 • Globuskänsla i kombination med avvikande ÖNH-status. 

Behandling

Behandlingsmål

 • Minska symtom.

Behandlingen i korthet

 • Hos personer utan tecken på bakomliggande andra sjukdomar rekommenderas information om tillståndet och dess benigna natur:
  • Information om tillståndets benigna karaktär kan minska symtomen i sig3,5
 • Informera patienten om att undvika retning av farynx/larynx:7
  • Undvika tobaksprodukter, alkohol eller koffein
  • Undvika frekventa sväljningar eller harklingar, genom att till exempel dricka vatten regelbundet
  • Frekvent vätskeintag kan också rekommenderas vid torrhet i svalget
 • Hos personer med tecken på GERD:
  • Sedvanliga råd vid GERD och eventuellt provbehandling med PPI:
   • Behandling med hög dosering av PPI i 2–3 månader rekommenderas4-5
  • PPI har ingen effekt hos personer med globuskänsla utan tecken på GERD7
 • Eventuellt kan logopedi med avslappningsövningar övervägas:
  • Särskilt vid röstpåverkan
  • Eventuella positiva effekter kan också bero på en lugnande effekt av denna behandling1,7
 • Eventuellt KBT och SSRI:5
  • KBT har viss evidens medan behandling med SSRI eller ångestdämpande saknar evidens7
  • KBT kan övervägas vid till exempel stressrelaterad ohälsa eller ångesttillstånd
  • SSRI kan övervägas vid samsjuklighet med andra diagnoser såsom ångesttillstånd eller depression
 • Neuromodulerande läkemedel:
  • Amitriptylin:
   • Kan ha god effekt vid globuskänsla och tycks påverka sensitiseringen i svalget (20–30 mg per dag)5
  • Gabapentin kan prövas4
 • Eventuellt fysioterapi vid muskelspänningar. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Globuskänsla har ofta ett intermittent förlopp. 

Komplikationer

 • Det finns en risk för överdiagnostik vid utredning av globuskänsla vilket kan medföra ökad ångest för oupptäckt malign sjukdom.

Prognos

 • Globuskänsla är ett benignt tillstånd men har ofta ett långvarigt förlopp:
  • Upp till 75 % av patienterna har kvarstående symtom efter 3 år4
 • Faktorer som talar för god prognos med remission av symtomen:1
  • Manligt kön
  • Kortvarig duration av globuskänsla vid första besök
  • Inga andra halsbesvär
 • Risken för cancer?
  • Studier med patienter med globuskänsla har inte kunnat upptäcka ökad risk för cancersjukdom i ÖNH-området1,5

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Globuskänsla är ett benignt tillstånd och om det saknas tecken på andra sjukdomstillstånd behövsi regel ingen ytterligare diagnostik.
 • Risken för malignitet är ytterst liten. Vid förändrade symtom bör hen höra av sig, särskilt vid röda flaggor. 

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons