Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Hörselnedsättning hos barn


Uppdaterad den: 2022-08-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Det finns olika definitioner på hörselnedsättning, från 20–35 dB.
 • Ett vanligt sätt att dela in hörselnedsättning är följande:1
  • Lindrig hörselnedsättning (20–40 dB)
  • Måttlig hörselnedsättning (41–55 dB)
  • Måttligt allvarlig hörselnedsättning (56–70 dB)
  • Allvarlig hörselnedsättning (71–90 dB)
  • Uttalad hörselnedsättning (>90 dB)
 • Hörselnedsättning i förhållande till frekvensområde indelas enligt följande:1
  • Lågfrekvent (<500 Hz)
  • Mellanfrekvent (501–2 000 Hz)
  • Högfrekvent (>2 000 Hz)
 • Allvarlig/uttalad hörselnedsättning innebär det som man brukar kalla dövhet.2
 • Medfödd hörselnedsättning som inte upptäcks och behandlas leder till väsentligt försenad tal-, språk- och kognitionsutveckling.3
 • Tack vare tidig diagnos har habiliteringen av döva och personer med allvarlig hörselnedsättning förbättrats dramatiskt under de senaste åren.

Förekomst

 • Medfödd hörselnedsättning:
  • Cirka en av 1 000 nyfödda har en måttlig eller allvarlig bilateral hörselnedsättning – det vill säga den genomsnittliga hörseltröskeln är lägre än 40 dB i talfrekvensområdet4-5
  • Ny screeningteknik tyder på att incidensen är närmare 2–3 per 1 000 levande födda6
 • Förvärvad hörselnedsättning:
  • Otit är den vanligaste orsaken till förvärvad hörselnedsättning7
 • Hos ungdomar i USA fann man att 19,5 % hade en hörseltröskel på över 15 dB på minst ett öra 2005 – 1991 var motvarande siffra 14,5 %.8

Etiologi och patogenes

 • Det finns fyra typer av hörselnedsättning: konduktiv, sensorineural, blandad och central.6
 • Genetiska orsaker:
  • I cirka 50 % av fallen med medfödd sensorineural hörselnedsättning är tillståndet ärftligt9, i de flesta fallen ensidigt
  • I de flesta fallen har båda föräldrarna normal hörsel, så det rör sig om ett recessivt ärftligt tillstånd i 75–80 % av fallen (genen GJB2)2,10
  • Autosomalt dominanta tillfällen utgör cirka 20 %, X-bundna 2–5%
 • Infektion:
  • Cytomegalvirusinfektioner anges infektera cirka 1 % av alla nyfödda barn i USA. Bland dem med kliniska manifestationer kommer 75 % att utveckla en sensorineural hörselnedsättning9
 • Isolerade fynd eller del av syndrom:
  • Cirka 70 % av alla medfödda hörselnedsättningar är isolerade fysiska fynd, men hos 30 % ingår hörselnedsättningen i ett mer omfattande syndrom2
 • Atresi av hörselgång, varierande grad av hypoplasi av mellanörat.

Patologi

 • Hos patienter med allvarlig sensorineural hörselnedsättning kan inte hårcellerna i koklea omvandla akustisk energi till elektriska impulser, och hjärnan registrerar inga hörselintryck.
 • De flesta av dessa patienter har fortsatt intakta hörselnervceller och ett kokleaimplantat som placeras i innerörat stimulerar nervcellerna direkt så att man kringgår det icke-fungerande innerörat.

Predisponerande faktorer

Förvärvad hörselnedsättning

 • Kärlskada, infektion (parotitis epidemika, meningit), autoimmun orsak, diabetes, ototoxiska läkemedel, tumör.
 • Perinatala händelser som prematuritet, dysmaturitet, låg apgarpoäng, infektion i fosterlivet,11 intag av ototoxiska läkemedel under graviditeten, hyperbilirubinemi, Downs syndrom.
 • Hos nyfödda:
  • I länder där det saknas vaccinationsprogram mot rubella är medfött rubellasyndrom fortfarande den viktigaste orsaken till förvärvad hörselnedsättning hos nyfödda12
  • I mer utvecklade länder är medfödd cytomegalvirusinfektion den vanligaste orsaken till medfödd hörselnedsättning hos nyfödda13
 • Hos äldre barn:
  • Allvarligare hörselnedsättning beror oftast på genomgången bakteriell meningit14-15
 • Hos skolbarn:
  • Måttlig till allvarlig hörselnedsättning diagnostiseras hos 1,2–2,3 per 10 000 skolbarn16
  • Hos vissa av dem är förklaringen en lindrig medfödd hörselnedsättning som progredierar
  • Lindrig hörselnedsättning drabbar 10–15 % av alla skolbarn och kan ha en väsentlig inverkan på skolprestationer och sociala interaktioner17
  • Bullerskador är ett ökande problem18

ICD-10

 • H90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning
  • H90.0 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, dubbelsidig
  • H90.1 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida
  • H90.2 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ospecificerad
  • H90.3 Sensorineural hörselnedsättning, dubbelsidig
  • H90.4 Sensorineural hörselnedsättning, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida
  • H90.5 Sensorineural hörselnedsättning, ospecificerad
  • H90.6 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, dubbelsidig
  • H90.7 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida
  • H90.8 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ospecificerad
 • H91 Annan hörselnedsättning
  • H91.2 Plötslig idiopatisk hörselnedsättning
  • H91.8 Annan specificerad form av hörselnedsättning
  • H91.9 Hörselnedsättning, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • H919P Hörselnedsättning
 • H919P Dövhet

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes som ger misstanke.
 • Fynd vid audiometri, tympanometri, eventuellt hjärnstamsaudiometri, otoakustiska emissioner.
 • Nedsatt hörsel är ett dolt funktionshinder, och de allra flesta nyfödda med dövhet eller allvarlig hörselnedsättning har inga andra yttre kännetecken på att något är fel.

Differentialdiagnoser

 • Olika förklaringar till nedsatt hörsel, se predisponerande faktorer.

Anamnes

 • Föräldrar som misstänker att barnet hör dåligt.
 • Reagerar dåligt, dålig kontakt, försenad språkutveckling:
  • Ett barn börjar jollra vid två till tre månaders ålder, hos barn med hörselnedsättning upphör jollrandet efter några månader
  • En ettåring som hör normalt kan säga några få ord
  • En tvååring kan normalt sätta ihop korta meningar

Kliniska fynd

 • Reagerar dåligt på ljudstimuli.
 • Kan vara svårt att få bra kontakt med barnet.
 • Otoskopi kan visa förändringar i mellanörat, till exempel sekretorisk mellanöroninflammation.
 • Deformerad aurikel kan ge misstanke om deformitet i mellanörat.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Audiometri, om det är möjligt.
 • Tympanometri för att utesluta sekretorisk mellanöroninflammation.

Andra undersökningar

 • Otoakustiska emissioner (OAE):
  • Ljud som uppstår i koklea mäts i yttre hörselgången och reflekterar primärt aktiviteten i de yttre hårcellerna för ett brett spektrum av frekvenser2
  • När hörselnedsättningen överskrider 40–50 dB saknas otoakustiska emissioner
  • Metoden används som screening på alla nyföddhetsavdelningar och kompletteras med hjärnstamsaudiometri om resultatet på OAE inte är normalt19
 • Hjärnstamsaudiometri:
  • Kan göras oavsett ålder ("auditory brainstem response testing", kallas också "brainstem auditory evoked response")20
  • Mäter den stimulusutlösta elektrofysiologiska responsen från åttonde hjärnnerven och hjärnstammen av klick och toner som presenteras i örat
  • Svaret mäts via elektroder på huden
 • "Auditory steady-state response":
  • Har tidigare använts i begränsad utsträckning i Europa, men används nu alltmer
  • Kan ge mer differentierade elektrofysiologiska registreringar än hjärnstamaudiometri20-21
 • Ren tonaudiometri:
  • Kräver att barnet deltar aktivt och passar inte för barn under fem år. Mäter olika frekvenser, från 250 Hz till 8 000 Hz
  • En modifiering är "lekaudiometri" som kan används i åldern 2,5–5 år1
 • CT eller MR.

Screening22

 • Bakgrund:
  • Det finns en kritisk period för en optimal utveckling av språkfärdigheter och tidig intervention vid hörselnedsättning ger bättre resultat23-24
  • Genom tidig screening upptäcks de flesta fall av hörselnedsättning före sex månaders ålder25
  • Hos barn som inte screenas för hörselnedsättning kan diagnosen fördröjas med så mycket som tre år26-27
 • Metod:
  • OAE används som screening på alla nyföddhetsavdelningar och kompletteras med hjärnstamsaudiometri om resultatet på OAE inte är normalt:19
   • Tillsammans har dessa två undersökningsmetoder en sensitivitet på närmare 100 % och hög specificitet
  • Hörselscreening erbjuds också vid 4-årskontrollen, se Rikshandboken för barnhälsovård

När remittera?

 • Snabb remiss vid misstanke om hörselnedsättning av andra orsaker än sekretorisk otit.
 • Specialister ska följa upp barnet och se till att det får allt det behöver.

Checklista vid remittering

Hörselnedsättning hos barn

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Medfödd? Kontrollera eventuellt när och hur tillståndet började? Utveckling? Sannolik orsak?
  • Båda öronen? Andra symtom – öronsus, yrsel, smärtor i öronen, annat? Önskar föräldrarna/barnet hörapparat? Kokleaimplantat?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Regelbundna eller aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser – social kontakt, isolering, språkutveckling hos barn?
 • Kliniska fynd:
  • Tecken på grundsjukdom?
  • Otoskopi. Hörseltest. Weber. Rinne.
 • Kompletterande undersökningar:
  • Otoskopi. Kontrollera eventuellt audiometri, tympanometri.

Behandling

Behandlingsmål

 • Bättre hörsel.
 • Säkerställa att patienten får bästa möjliga utveckling.

Behandlingen i korthet

 • Hörselnedsättning vid nyföddhetsscreeningen följs inom specialistvården.
 • Sjukdom i mellanörat behandlas i enlighet med den specifika diagnosen.
 • Vid medfödd dövhet och allvarlig hörselnedsättning:
  • Habilitering bör inledas senast vid sex månaders ålder
  • En lyckad habilitering består av en samverkan mellan audiologiska åtgärder, eventuellt kokleaimplantat, och audiopedagogiska åtgärder
 • Kokleaimplantat:
  • Kan vara aktuellt både hos dövfödda och vid förvärvad dövhet, dock med individuella skillnader28
  • Hos barn med dövhet och allvarlig hörselnedsättning kommer cirka 15 % ha behov av kirurgisk audiologi i form av kokleaimplantat
  • I Sverige utgör detta cirka 60 per år

Annan behandling

 • Hörapparat/benförankrad hörapparat.
 • Pedagogisk hjälp.
 • Säkerställ uppföljning i förskola och skola, barnet bör gå tillsammans med normalhörande.
 • Helt döva barn bör lära sig teckenspråk och läppavläsning.

Kokleaimplantat

 • Metod:
  • Genom en mikrofon och en liten datamaskin (mikroprocessor) förmedlar kokleaimplantatet ljudet till en elektrod som opereras direkt in i koklea och ligger som en ledning längs basilarmembranet29
 • Effekt:
  • Kan användas för att etablera eller restituera taluppfattning och tal både hos dövfödda och dem med förvärvad dövhet, dock med individuella skillnader
  • Dövfödda måste få implantatet före två års ålder30-31
  • Kokleaimplantatet gör att egentligt döva barn kan fungera som om de har en hörselnedsättning32
 • Tidig implantation:
  • Leder till en snabbare utveckling av talförståelsen och att man inte når någon slutplatå i talutvecklingen över tid33
  • Mer än 75 % av döva opererade barn går i normalskola med viss stödundervisning34
 • Ett eller två implantat?
  • Även om ensidigt bruk av kokleaimplantat är lyckat och ger god talförståelse i lugna miljöer så har många av de här patienterna svårt att uppfatta tal i stökiga miljöer
  • Ny forskning har visat att bilaterala kokleaimplantat kan förbättra språkuppfattningen, i synnerhet vid mycket bakgrundsljud35-37
  • Patientens förmåga att lokalisera varifrån ljudet kommer förbättras också
 • Komplikationer:
  • Är ovanliga
  • Det finns en påvisad ökad risk för meningit,38 men risken är ändå mycket liten
  • Det är viktigt att se till att barnen är optimalt vaccinerade
  • Snabb behandling och noga övervakning av alla bakterieinfektioner är viktigt
 • Se egen beskrivning av kokleaimplantat och illustration.

Förebyggande åtgärder

 • Det är svårt att förutse hörselnedsättning hos barn till föräldrar som är genetiska bärare, eftersom arvsgången är komplicerad.
 • Genetisk vägledning före graviditet kan vara aktuellt.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Nedsatt hörsel kan göra barnet oroligt och okoncentrerat.
 • Fördröjd diagnos av dövhet och allvarlig hörselnedsättning är allvarligt i form av försenad eller bristande språkutveckling med dålig kognitiv funktion, försening av skolprestationer och svårighet att uppnå en stabil arbetssituation efter avslutad utbildning.

Komplikationer

 • Minskad språkutveckling och inlärning.
 • Social isolering.
 • En studie har visat att sensorineural hörselnedsättning i barndomen leder till snabbare åldrande av hörseln som vuxna.39

Prognos

 • Beror på den specifika diagnosen.
 • Hörselnedsättning påverkar utbildning, yrkesval, framtida inkomst, användning av sjukvård och levnadstid.40-41

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Hörcentralerna har information.
 • Hjälpmedelscentralen har gratis tekniska hjälpmedel.

Skriftlig patientinformation

Patientföreningar

Uppföljning

Plan

 • Audiologiska avdelningar samordnar insatserna.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons