Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Käkledssmärta, temporomandibulär dysfunktion (TMD)


Uppdaterad den: 2022-06-30
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD) omfattar en samling tillstånd som ger dysfunktion och smärta relaterad till tuggmuskulaturen och/eller käkleden med omkringliggande strukturer:
  • Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation, TMD UNS, används som övergripande diagnos1
 • Innefattar käkfunktionsstörning, käkledsdysfunktion och Costens syndrom.
 • De vanligaste diagnoserna relaterade till tillståndet är myalgi, artralgi, huvudvärk relaterad till käkfunktionsstörningen, förskjutning av ledytorna, hypermobilitet och degenerativ käkledssjukdom.
 • Besvären kan vara akuta, recidiverande eller kroniska:1
  • Akut smärta i käkarna beror oftare på tandvärk
  • Långvarig smärta beror ofta på funktionsstörning i käkarna

Förekomst

 • Käkledsproblem är vanliga men kan ofta vara självbegränsande.3-4
  • Studier har visat på att så lite som  5 % av alla personer med ett eller flera tecken på temporomandibulära rubbningar söker vård
 • Det är svårt att veta exakt förekomst men studier från pekar på en förekomst på 5–15 %.4-5
 • Patienterna är ofta yngre kvinnor mellan 20 och 40 år.4
 • Det är 2–4 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.4

Klinisk anatomi

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till störningar i käkleden är ofta multifaktoriell och ofta samverkar flera faktorer.4
 • Man känner till flera faktorer som kopplas till TMD men långt ifrån alla med dessa faktorer får symtom och symtomen varierar från individ till individ.
 • Lokala faktorer:
  • Inflammation eller skador i kapseln till följd av reumatisk sjukdom eller trauma:
   • Trauma kan vara ett större trauma eller upprepat mikrotrauma
  • Myalgi kan bero på obalanserad aktivitet, överbelastning, ökad användning och spänning i tuggmuskulaturen:
   • Myalgi tenderar att bli långvarigt och behandling bör riktas mot de utlösande faktorerna
  • Skador på den intraartikulära ledskivan, disken
  • Bruxism, tandgnissling, kan vara bidragande
 • Generella faktorer:
  • Stress och ångest:
   • Förekomsten av TMD hos patienter med ångest och depression tycks vara dubbelt så stor4
  • Sociala förhållanden
  • Samtidiga sjukdomar, långvariga smärttillstånd, fibromyalgi
 • Malocklusion "bettfel":
  • Det finns inget klart samband med käkfunktionsstörning
  • Är vanligt även bland personer utan symtom på käkledsproblem
  • Korrigering av malocklusion förbättrar inte alltid besvären6-8

Käkfunktionsstörningar indelning (enligt American Academy of Orofacial Pain 2013)4

 • Extraartikulära orsaker:
  • Myofasciell smärta/myalgi, smärtor i tuggmuskulaturen:
   • Är det vanligaste tillståndet hos personer med käkfunktionsstörning och svarar för minst 50% av fallen
   • Patienterna kan i tillägg ha nedsatt käkfunktion, med eller utan käkledsljud
   • Både lokala och generella faktorer såsom trauma, tandpressning, tungpressning, psykisk hälsa, sociala förhållanden, genetiska faktorer, inflammationstillstånd och samtida sjukdomar som kan disponera för, utlösa och/eller upprätthålla smärtor i tuggmuskulaturen
   • Hittills har man inte funnit ett tydligt sammanhang mellan malocklusion (tändernas ställning och hur bettet är) och utveckling av käkfunktionsstörningar, med undantag av akuta förändringar i tandocklusionen
  • Mer sällsynta extraartikulära orsaker är  myosit, neoplasi, myospasm eller myofibrotisk kontraktur (kontraktur med bindvävsförändringar som kan uppstå efter trauma eller inflammation)
 • Intraartikulära orsaker:
  • Förskjutning av disken:
   • Den vanligaste patologin är att ledskivan är förskjuten framår och ligger framför ledhuvudet. Vid öppning av munnen glider disken bakåt och på rätt plats med ett litet klick
   • Vid stängning av munnen glider disken framåt mot den onormala positionen, detta föregår oftast ljudlöst utan något knäppande ljud
   • En förskjuten disk som blir liggande på framsidan av kondylen påverkar mekaniken i leden och kan leda till minskad rörlighet och smärtor
   • Tillståndet är oftast stationärt i flera år och årtionden utan progression eller komplikationer
  • Osteoartrit eller osteoartros:
   • Lokaliserad inflamamtion som led i reumatisk sjukdom, exempelvis efter juvenil reumatoid artrit vid reumatoid artrit, pelvospondylit och psoriasisartrit
   • Synovit i akut fas, och i efterhand degenerativa förändringar, eventuellt remodellering, skleros och erosioner ( synligt med radiologiska metoder DT eller MR-T)
   • Degenerativa förändringari form av artros ses främst hos äldre
   • Krepitationer/skrapljud i leden kan tyda på degenerativa förändringar
  • Mer ovanliga intraartikulära orsaker är hypermobilitet, hypomobilitet (kan uppstå som följd av strålning, ankylos eller trismus), orsaker kopplade till missbildning/utvecklingsstörning, infektion, neoplasi eller trauma 

Predisponerande faktorer

 • Tandpressning och tungpressning kan bidra till utvecklingen.
 • Reumatisk ledsjukdom:
  • Man har funnit en hög förekomst av käkledsförändringar hos vuxna många år efter genomgången juvenil reumatoid artrit9
 • Ångest och depression:
  • Leder till en fördubbling i risk för temporomandubulär dysfunktion10
 • Sömnapnésyndrom.4,11
 • Man har inte funnit några tydliga faktorer som kan förklara varför några är mer disponerade för att få käkledsbesvär än andra.

ICD-10

 • K07.6 Rubbningar i käkleden
 • M79.1 Myalgi
 • M26.62 Artralgi
 • S03.5 Distorsion av leder och ligament i andra och ospecificerade delar av huvudet
 • F45.4 Somatoformt smärttillstånd 

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras vanligen på anamnes och kliniska fynd.
 • Ofta finns ett behov av bedömning från flera olika hälsoprofessioner:
  • Det kan förutom allmänläkare och/eller tandläkare vara aktuellt med bedömning av fysioterapeut, psykolog, tandläkare, käkkirurg eller specialisttandläkare/bettfysiolog
 • För att förbättra diagnostiken har man utvecklat standardiserade diagnostiska kriterier och ett utvärderingsinstrument för vidare utredning av TMD, "DC/TMD" som är främst till för den specialiserade vården.12

DC/TMD-kriterier

 • Artralgi, kriterier enligt DC/TMD inkluderar:
  • Anamnes: 30 dagars anamnes på smärta i käke, tinning, i örat eller framför örat och smärtan som påverkas av underkäksrörelser, funktion (såsom tuggning, gapning, gäspning) eller parafunktioner (tandgnissling, tandpressning, tuggummituggande)
  • Status: Smärtlokalisation bekräftad av undersökaren lokaliserad till käkleden och bekant smärta från käkleden vid specificerat provokationstest:
   • Palpation av laterala polen (0,5 kg tryck) eller runt den laterala polen (1 kg tryck)
   • Smärta från käkleden vid rörelse av underkäken, d v s vid maximal gapning, sidorörelse eller protrusion
  • Andra diagnoser som skulle kunna förklara smärtan skall vara uteslutna
 • Myalgi, kriterier enligt DC/TMD inkluderar:
  • Anamnes: 30 dagars anamnes på smärta i käke, tinning, i örat eller framför örat som påverkas av underkäksrörelser, funktion (t ex tuggning, gapning) eller parafunktioner (t ex tandgnissling/tandpressning, tuggummituggande).
  • Status: Smärtlokalisation bekräftad av undersökaren till masseter- eller temporalismuskulaturen vid specificerat provokationstest:
   • Klinisk undersökning visar minst ett område med bekant smärta i form av palpationssmärta (1 kg tryck) eller smärta vid maximal gapning i m. masseter eller temporalismuskeln
  • Andra diagnoser som skulle kunna förklara smärtan ska vara uteslutna

Differentialdiagnoser

 • Sjukdom i hörselgången:
  • Furunkel, extern otit, hård vaxpropp
 • Mellanörat:
  • Bullös myringit , otitis media, mastoidit
 • Tänder:
  • Karies, tandabscess, perikoronit, tandköttsjukdomar
 • Herpes zoster och postherpetisk neuralgi.
 • Trigeminusneuralgi.
 • Temporalisarterit.
 • Trauma.
 • Andra orsaker till huvudvärk som spänningshuvudvärk, migrän med mera.
 • Neuropatisk smärta.
 • Sjukdomar i bihålor, svalg, spottkörtlar, lymfkörtlar och halsryggrad.

Anamnes

 • Tillståndet kan ge svåra smärtor och medföra försämrad livskvalitet.1,3
 • Besvären är nästan alltid relaterade till rörelser i underkäken, om inte det ter sig så bör andra tillstånd misstänkas.4
 • Vanliga symtom är käksmärtor, nedsatta eller smärtande rörelser i leden, huvudvärk, smärta i öronen, nacksmärtor eller nackstelhet, käkledsljud och ibland svårigheter att gapa.6,13
 • Smärtor:
  • Smärtorna kan komma och gå om orsaken är myofasciell
  • Är vid nattlig bruxism (tandgnissling) värst på morgonen. Patienterna berättar ofta om ömma tänder efter tandgnissling
  • Smärtorna strålar ofta ut till örat eller framför örat, tinningen, kinden eller längs mandibeln
 • Rörelseproblem:
  • Knäppningar i käkleden, tillfälligt eller långvarigt nedsatt gapförmåga, låsningar
  • Enbart knäppningar är mycket vanligt och behöver inte betyda framtida besvär
 • Ledbroskförändringar:
  • Smärtorna är oftast ihållande och förvärras vid rörelse i käkleden
  • Vid degenerativ käkledssjukdom (osteoartrit/artros) finns ofta skrapande ljude vid käkledsrörelser.
 • Smärtan lokaliseras ofta mer precist till leden vid ledaffektion
 • Diskförskjutning:
  • Symtomatisk diskförskjutning med återgång (initialt förskjuten ledskiva som glider på plats vid käkrörelser):
   • Kännetecknas ofta av käkledsljud i form av klickljud vid käkrörelser.
   • Växlande käklåsning med begränsat gap kan förekomma.
  • Symtomatisk diskförskjutning utan återgång (permanent förskjuten ledskiva) med eller utan begränsad gapmöjlighet:
   • Kännetecknas ofta av käklåsning med begränsat gap och smärta vid gapning.
 • Huvudvärk, nacksmärtor eller smärtande käkrörelser tyder på att problemet är muskulärt:
  • Smärtangivelsen är ofta mer diffust relaterad till käkområdet vid muskulär orsak

Samtidiga tillstånd

 • Många patienter har samtidiga funktionsstörningar som kronisk huvudvärk, nack- eller ryggsmärtor.
 • Stress, ångest och depression kan vara bidragande faktorer.
 • Huvudvärk:
  • Många har huvudvärk och/eller- ansiktssmärtor
  • Smärtan blir ofta värre när käken öppnas och stängs
  • Exponering för kallt väder eller luftkonditionering kan öka muskelsammandragningar och smärtorna.
 • Öronsmärtor:
  • Vissa patienter med käkfunktionsstörning kan uppleva smärta från örat
  • Öronsmärtan beskrivs vanligtvis som lokaliserad framför eller under örat
 • "Täppt" i örat:
  • Omkring en tredjedel av patienterna med käkfunktionsstörning besväras av en känsla av att vara täppt i örat
  • Patienterna märker att örat eller öronen smäller till vid avgång och landing med flyg. Dessa symtom orsakas vanligtvis av dysfunktion i den eutaschiska tuben, som är ansvarig för att reglera trycket i mellanörat
  • Det antas att patienter med käkfunktionsstörning har hyperaktivitet (spasmer) i musklerna som är ansvariga för att reglera öppning och stängning av den eustaschiska tuben
 • Tinnitus:
  • Orsaken till sambandet med tinnitus är inte klarlagd14
  • En stor andel av patienter med TMD upplever tinnitus (33–76%)15
  • Hos en del av dessa försvinner besvären  efter behandling av käkfunktionsstörning
 • Yrsel:
  • En stor andel patienter med TMD upplever yrsel16
  • Mekanismen bakom detta är oklar men olika hypoteser har lyfts fram
  • Mer än hälften blir förbättrade efter behandling mot TMD

Kliniska fynd

 • Vid undersökning av huvud, hals, nacke, ansikte, käkled och munhåla, titta efter:
  • Asymmetri
  • Svullnad
  • Hypertrofisk tuggmuskulatur
  • Kroppshållning
 • Bettet:
  • Onormal kontakt mellan tänderna som försvårar bettet (interferenser) 
  • Tecken till bruxism/tandgnissling i form av tandslitage
  • Tandimpressioner på kinder eller tunga (så kallad eklövstunga)
 • Palpation:
  • Käkledsområdet med m. masseter, m. temporalis och m. sternocleidomastoideus
  • Kan avslöja ömmande områden, triggerpunkter och mönster för smärtans utstrålning
  • Ömhet i nacke- och skuldermuskulaturen
 • Bedöm öppning av munnen:
  • Föregår rörelsen enkelt och utan sidoskillnad? Klickande och knäppande kan indikera en förskjutning av ledskivan
  • Sidodeviation av underkäken vid gapning kan vara uttryck för ledskada, förskjutning av ledskiva
  • Registrera maximal gapförmåga:
   • Bedöms i regel som nedsatt om <35 mm mellan framtänderna i över- och underkäke17

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Många fall är övergående och blir bra med enkel behandling som information och egenaktivitet, och radiologiska metoder är då inte av något värde.
 • Bilddiagnostik kan var indicerat vid:
 • Lokala vårdprogram och behandlingsriktlinjer kan finnas:
  • Radiologiska undersökningar görs ofta vid enhet för odontologisk radiologi via specialiserad enhet såsom specialisttandvård eller käkkirurg17

Provtagning

 • Det kan vara relevant att kontrollera inflammationsparametrar som CRP/SR, LPK, Hb, i differentialdiagnostiskt syfte (infektion, reaktiv artrit, psoriasisartrit, gikt, artrit på grund av reumatisk sjukdom, temporalisarterit)18

Andra undersökningar

 • DT:
  • Är aktuellt vid bedömning av skelettet i kondylerna eller käkleden4
  • Kan visa frakturer, dislokationer, erosioner, usurer, pålagringar och osteofyter
 • MRT:
  • Den bästa metoden för påvisning av inflammation och förändringar i mjukdelsvävnad som synovit, ökad ledvätska  eller förskjutning av disken4
  • Kan påvisa eller utesluta diskförskjutning, diskdeformitet eller skelettförändringar av kondylen (ledhuvudet) på mandibula eller ledskålen på temporalbenet
 • Ortopantomogram/panoramaröntgen (OPG):
  • Används ofta av tandläkare
  • Ger en översikt över tänder och käke, större patologiska förändringar i ledhuvud kan påvisas
 • Ultraljud:
  • Kan användas för att påvisa förändringar i käkleden, men metoden har osäker pålitlighet för denna led och är generellt mycket beroende av den som utför undersökningen. Metoden används därför sällan på käkleden, i motsats till andra leder

Annat

 • Diagnostiska injektioner:4
  • Injektion av lokalanastetika vid triggerpunkter i tuggmuskualturen kan användas i vissa fall men bör i regel utföras av en specialist
 • För att förbättra diagnostiken har man utvecklat standardiserade diagnostiska kriterier och ett utvärderingsinstrument främst för vidare utredning av TMD, "DC-TMD":12

När remittera?

 • Alarmsymtom och kliniska fynd som kan kräva en snabb remittering:
  • Neurologiska bortfall (intrakraniell patologi)
   • Allvarliga allmänsymtom
  • Tidigare tumörsjukdom
  • Ensidig hörselnedsättning
  • Nedsättning av luktsinnet
  • Svullnader på halsen (tumörsjukdom)
  • Svullnad i ansiktet
  • Uttalade besvär med att gapa (infektion, artrit, tumör)
  • Synstörningar (jättecellsartrit, tumörsjukdom)
  • Unilateral tempotal ömhet (temporalisartrit, jättecellsartrit)
 • Patienten har svåra smärtor som inte svarar på behandling. 

Tandvård

 • Tandläkare kan göra primära bedömningar av personer med smärta och funktionsstörningar i käkmuskler och käkled:
 • Det kan finnas lokala variationer i vårdöverenskommelser och vårdprogram i olika regioner.
 • Socialstyrelsen rekommenderar att allmäntandvården identifierar personer med TMD med frågeformulär:1
 • Remiss till specialisttandvård/bettfysiolog kan vara indicerad vid  följande symtom/fynd (enligt vårdprogram VISS, region Stockholm):17
  • Ansiktssmärta
  • Artralgi, käkledsartros
  • Spänningshuvudvärk relaterat till tuggmuskulatur
  • Rörelseinskränkning med smärta, upphakning eller låsning
 • Remiss till käkkirurgisk mottagning kan vara aktuellt vid:
  • Utebliven effekt av NSAID 4–6 veckors behandling och:
   • Käkledssmärta med minskad gapförmåga <35 mm
   • Smärtsam knäppning, upphakning eller låsning i käkleden
  • Svullnad över käkleden
  • Upprepade luxationer (ej subluxation)

Checklista vid remittering

Käkbesvär

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • När och hur började besvären? Utveckling?
  • Smärtor, rörelseproblem, tandgnissling, andra symtom?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Aktuella läkemedel? Eventuell effekt av NSAID?
  • Bettskena?
  • Konsekvenser?
 • Kliniska fynd:
  • Bettet? Palpationsömhet i tuggmuskulaturen?
  • Gapning - sker det problemfritt eller hörs klickljud och knäppningar? Gapförmåga? Deviation?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Eventuellt röntgen, CT eller MR.
Annons
Annons

Behandling

Nationella rekommendationer

Nationella riktlinjer för tandvård (Socialstyrelsen; 2021)

Allmänt

 • Socialstyrelsen har i sina rekommendationer för vuxentandvård från 2021 prioritet olika behandlingsalternativ vid käkfunktionsstörning utifrån diagnos:
  • Åtgärder med prioritet 1 är mest angelägna och åtgärder med prioritet 10 är minst angelägna (de ger ingen eller mycket liten nytta i förhållande till risken eller kostnaden)
 • Rekommendationerna är för tandvården, det framgår inte i vilken omfattning behandling bör ske inom hälso- och sjukvård.

Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation, TMD UNS

 • Töjning (prioritet 4) och rörelseträning (prioritet 6).
 • Bettskena (prioritet 4).
 • Akupunktur (prioritet 6).
 • Terapilaser och TENS har låg prioritet (8 respektive 9).

Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning

 • Antiinflammatorika, NSAID (prioritet 5).
 • Bettskena (prioritet 5).
 • Akupunktur (prioritet 6).

Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)

 • Bettskena: stabiliseringsskena (prioritet 4), mjukplastskena (prioritet 6), partiell skena med framtandskontakt (prioritet 7).
 • Töjning (prioritet 5) hållningsträning (prioritet 7).
 • Akupunktur (prioritet 6).
 • NSAID eller salicylatkräm har låg prioritet (prioritet 8) liksom triggerpunktsbehandling, pulserande ultraljud och ocklusal korrigering (prioritet 9), botuliniumtoxin-injektion och diazepam (prioritet 10).

Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta

 • Tricykliska antidepressiva (prioritet 4).
 • Rörelseträning (prioritet 6).
 • Bettskena (prioritet 8).
 • Ocklusal korrigering; kunskapsunderlag saknas.

Käkledssmärta (artralgi)

 • NSAID (prioritet 4).
 • Bettskena (prioritet 4).
 • Rörelseträning; passiv töjning, leddistraktion, stretch, underkäksrörelser med motstånd, koordinationsträning och hållningsträning (prioritet 5).
 • Glukokortikoid intraartikulärt (prioritet 5).
 • Natriumhyaluronat intraartikulärt  (prioritet 7).
 • Lågt prioriterat är: icke invasiv radiofrekvensterapi (värmeterapi),  
  capsaicinkräm (prioritet 8) och terapilaser, pulserande elektromagnetiska fält, samt ketamin intraartikulärt (prioritet 10).
Långvarig käkledssmärta (artralgi)
 • Ocklusal korrigering kan minska symtom om återkommande eller långvarig smärta kan orsakas av ett instabil ocklusion (prioritet 5).

Symtomatisk käkledsartros

 • Bettskena; stabiliseringsskena (prioritet 5)
 • Läkemedel NSAID rekommenderas (prioritet 6) före opioider (prioritet 9).
 • Glukokortikoid intraartikulärt rekommenderas (prioritet 7) före natriumhyaluronat intraartikulärt (prioritet 8).

Symtomatisk käkledsartros med omfattande leddestruktion

 • Ocklusal korrigering (prioritet 5).

Symtomatisk diskförkjutning med återgång

 • Bettskena: stabiliseringsskena (prioritet 5) eller reponeringsskena (prioritet 6).

Symtomatisk diskförkjutning med återgång med utebliven förbättring efter reversibel behandling

 • Kirurgisk behandling; diskektomi eller diskreponering (prioritet 3), modifierad kondylektomi (prioritet 4), artroskopi (prioritet 7), artrocentes (prioritet 7).

Symtomatisk diskförkjutning utan återgång

 • Töjning som tilläggsbehandling  (prioritet 4).
 • Bettskena; stabiliseringsskena (prioritet 6).
 • Ocklusal korrigering har låg prioritetritet (8) liksom TENS (9) och jontofores med glukokortikoid och lokalantesteika (10) och hyaluronsyra intraartikulärt (10).

Symtomatisk diskförkjutning utan återgång med utebliven förbättring efter reversibel behandling:

 • Kirurgisk åtgärd: diskektomi (prioritet 4), artroskopi (prioritet 3), artrocentes (prioritet 4). 

Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom

 • Glukokortikoid intraartikulärt har högst prioritet (3), följt av NSAID (4) och bettskena (4).
 • Vid samtidig bettförändring kan ocklusal korrigering vara aktuellt (prioritet 4)
 • Vid utebliven av effekt av reversibel behandling kan käkledskirurgi vara aktuellt (prioritet 2).
 • Artriter associerade med inflammatorisk sjukdom följs i regel av specialist i reumatologi och det kan vara aktuellt med annan immunosuppressiv behandling.

Behandlingsmål

 • Minska smärtor och obehag.
 • Förbättra funktion och rörlighet i käkleden.
 • Avlasta käkarna och skydda tänderna vid behov med till exempel bettskena

Behandlingen i korthet

 • Spontan förbättring är vanligt:
  • 5 % till 15 % av patienterna behöver behandling1
  • Behandlingen bör i första hand vara reversibel/konservativ:
   • Endast ett fåtal av patienter med käkfunktionsstörning behöver mer avancerad behandling som kirurgiska åtgärder eller mer omfattande tandläkarisatser som protetisk behandling1
  • Hos de flesta patienter förbättras besvären över tid oavsett om aktiv behandlling eller ej 
  • En studie visade att 50 % var bättre efter ett år och 85 % var symtomfria efter tre år20
 • Är tillståndet primärt är funktionellt eller organiskt?
   • Patienter med myofasciella besvär behöver först och främst få god information om tillståndet, och eventuellt få individuella insatser med fysioterapi, avslappningsövningar eller samtalskontakt
   • Vid långvarig komplex smärta eller samsjuklighet med smärttillstånd som fibromyalgi rekommenderas multimodal behandling1
 • Behandlingen riktas mot orsaken till käkledsdysfunktionen, om sådan kan påvisas.
 • Det är viktigt att se över bidragande faktorer som stress, ångest, depression och tandgnissling.

 Egenbehandling

 • Kvalificerat rådgivande samtal är en viktig del i behandlingen av TMD för att stötta egenbehandling.1
 • Förklaring och försäkring om att tillståndet är godartat kan ha positiv effekt.

Råd vid besvär av kronisk karaktär

 • Egenbehandling kan innebära minskad användning av käkleden och kringliggande muskler: 
  • Försöka minska rörelser och aktiviteter som utlöser eller förstärker besvären
  • Man kan låta käken vila genom att ha några millimeter avstånd mellan tänderna och säga mmm
  • Enkla övningar och användning av avslappningsövningar kan vara av värde21
  • Stressfaktorer kan identifieras och försöka minskas

Råd vid besvär av akut karaktär

 • Man bör undvika sega och hårda matvaror som kan förvärra smärtorna och äta skonkost i cirka 2 veckor:
  • När de akuta smärtorna är över är det viktigt att återgå till vanliga matvanor igen
 • Försöka behålla en normal käkaktivitet:
  • Det är viktigt att behålla tuggmuskulaturen stark och flexibel
 • Korttidsbruk (upp till 7 dagar i första hand) av smärtstillande läkemedel kan lindra besvären:
 • Kyla eller värme kan provas som symtomlindring, beroende på vad som känns behagligt.

Läkemedelsbehandling

 • Korttidsbruk (upp till 7 dagar) av smärtstillande läkemedel kan lindra smärtan:
  • Paracetamol i första hand
  • Vuxna: 1 g upp till 4 gånger per dygn
  • Barn: 15 mg/kg upp till 4 gånger per dygn
  • Gravida/ammande: ingen justering behövs
 • Vid TMD UNS är kunskapsunderlaget för val av analgetika bristfälligt.
 • Socialstyrelsens expertgrupp bedömer att paracetamol endast är kostnadseffektivt då patienten inte kan rekommenderas NSAID på grund av risk för biverkningar.1
 • Vid kroniskt smärtkaraktär kan man prova olika läkemedel men det saknas dokumentation för exempelvis muskelavslappnande, antiepileptika, centralt verkande analgetika och läkemedel mot ångest och depression.
 • NSAID-preparat:
  • Har effekt om inflammation är en bidragande faktor
  • Effekten kan dröja 3-4 veckor17
  • Naproxen 500 mg x 2
  • Ibuprofen 600 mg x 3
  • Lokalbehandling kan vara ett alternativ
 • Tricykliska antidepressiva:
  • Exempelvis amitryptylin kan hjälpa vid långvariga smärtor, käkmuskelsmärta associerad med generell smärta och spänningshuvudvärk1,22
 • Vid reumatisksjukdom i käkleden kan kortikosteroidinjektioner vara aktuellt, och eventuellt behandling annan immunosupressiv behandling i samråd med reumatolog.

Injektioner

 • Ledinjektion:
  • Kan vara aktuellt vid långvariga besvär utan effekt av konservativ behandling
  • Det vetenskapliga underlaget är bristfälligt men Socialstyrelsens expertgrupp har bedömt att glukokortikoider är det bästa alternativet och prioritetriteten högst (prioritetritet 3) vid käkledsartrit med associerad inflammatorisk sjukdom:
   • Hyaloronsyra (natriumhyaluronat) intraartikulärt har låg till måttlig effekt och bedöms inte kostnadseffektivt jämfört glukokortikoid (prioritetritet 7)1
 • Botulinumtoxin i muskulatur:
  • Efter neurologisk eller smärtmedicinsk bedömning kan injektion med botulinumtoxin vara aktuellt på specifika indikationer23
  • Effekten på smärtan verkar vara liten och övergående, därutöver är också dokumentationen bristfällig
  • Socialstyrelsens expertgrupp bedömmer inte att det är kostnadseffektivt vid käkmuskelsmärta (prioritetritet 10)1
 • Injektion av dextros ("proloterapi"):24
  • Det saknas rekommendationer för proloterapi
  • En studie med 3 injektioner med 1 månads mellanrum visade god effekt både på smärtor och käkfunktion:
   • Injektionen skapar en lokal irritation/cellulär proliferation

Annan behandling

Bettskena

 • Bettskena som tandläkare kan utrusta patienten används till exempel vid bruxism.
 • Vid tandslitage med risk för progression har åtgärden prioritetritet 5 enligt Socialstyrelsen
 • Nyare forskning ifrågasätter däremot om denna åtgärd har effekt för att lindra smärtan eller förbättra rörligheten i käkleden.25
 • Eventuellt kan man permanent justera tänderna vid ett onormalt bett.6-7
 • Malocklusion har generellt sett inte visats vara bidragande till besvären.26 

Kirurgi

 • Kirurgisk behandling har generellt inte bättre effekt än konservativ behandling.
 • Generellt sett bör reversibel behandling provas i första hand.1
 • Kirurgi kan vara aktuellt vid diskförskjutning eller kronisk käkledsartrit asscoierad med inflammatorisk sjukdom som inte förbättrats på reversibel behandling.1

Käkledsluxation

 • Käkledsluxation kan leda till att käkleden låses i öppet läge.
 • Kan leda till smärtsam inflammation i ledkapseln och försvåra sväljning och födointag.
 • Många med detta tillstånd har en tendens att få återkommande besvär:
  • Vid återkommande käkledsluxation bör man överväga kirurgi:
   • Kirurgisk reduktion av tuberkulum artikulare, eminektomi (Socialstyrelsen prioritet 3)1
 • Manuell reponering bör ut föras så snart som möjligt.17

Andra behandlingar

 • Fysioterapi kan hjälpa några.25
 • Kognitiv terapi kan vara aktuellt.25
 • Psykoterapi kan vara aktuellt.
 • I de fall käkledsfunktionsstörningen är ett somatiskt uttryck för en depression eller andra psykiatriska tillstånd bör de behandlas.
 • Akupunktur kan ge kortvarig smärtminskning.

Ej rekommenderade behandlingar

 • Följande behandlingar saknar tillräcklig dokumentation:

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet är generellt sett sällan progressivt men påverkas av bakomliggande och bidragande faktorer. 

Komplikationer1

 • Försämrad funktion i käkleden kan leda till svårigheter att tugga, äta och tala vilket ofta leder till edsatt livskvalitet. 
 • Ofta förekommer smärttillstånd i andra delar av kroppen vilket kan medföra nedsatt arbetsförmåga och försämrat psykiskt mående.

Prognos

 • Generellt sett symtomen övergående och förbättras spontant utan behandling eller med enkla medel som information och egenbehandling.
 • Prognosen beror på den underliggande orsaken till besvären, i många fall kan egenvård, stresshantering eller vila av käken ge snabb förbättring.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

Skriftlig patientinformation

 • Käksmärtor

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons