Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Kronisk rinosinuit


Uppdaterad den: 2022-03-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kronisk/persisterande rinosinuit (KRS) är en inflammation i en eller flera av de paranasala bihålorna och i nässlemhinnan och kallas för kronisk om den varar i över 12 veckor trots behandlingsförsök.
 • Definieras också som symtom i 12 veckor eller mer:
  • Minst två av följande symtom:
   • Nästäppa eller snuva (obligatoriskt)
   • Tryck/smärta i ansikte
   • Nedsatt eller upphävd luktsinne (vuxna) eller hosta (barn)
  • Förekommer med eller utan näspolyper
 • Diagnosen behöver objektiva fynd på mukosal inflammation:
  • Se även diagnoskriterier

Förekomst

 • Det finns få aktuella studier som utvärderar förekomsten av KRS.
 • Om symtom kombineras med endoskopi/DT är prevalensen 3–6 %.1
 • Förekomsten, enbart baserad på anamnestiska uppgifter, uppskattas till 10,9 % i Europa:2
  • På grund av att objektiva fynd saknades är det svårt att ange prevalens för 'äkta KRS'
 • I 2007 uppskattades 4,9 % av den amerikanska befolkningen ha KRS, baserad på journalstudier.3
 • KRS med polyper uppskattades till 6,3 per 10 000 i Danmark i början av 2000-talet.4
 • Förekommer oftare hos rökare och personer med astma.
 • Tillståndet är vanligast bland yngre och medelålders personer men kan även förekomma hos barn.5

Etiologi och patogenes

 • Vid utveckling efter akut rinosinuit så föreligger oftast först en virusinfektion med åtföljande bakteriell funktion:
 • KRS anses vara ett tillstånd med många olika fenotyper och bakomliggande faktorer och det är inte alltid tydligt vilka patientfaktorer gör att KRS uppstår.
 • KRS indelas i tre huvudgrupper och har olika radiologiska fynd:6
  • KRS utan näspolyper – en heterogen grupp som kan inkludera patienter med både allergisk och icke-allergisk rinit. Det föreligger en neutrofil inflammation
  • KRS med näspolyper – det finns näspolyper bilateralt i mellersta näsgången. Det föreligger en eosinofil inflammation
  • Allergisk fungal rinosinuit:
 • Det är inte helt klarlagt hur de olika typerna av kronisk rinosinuit uppstår:7
  • Bör betraktas som ett tillstånd med störning i balansen mellan nässlemhinnan och dess normala flora, orsakad av potentiella patogena agens (mikroorganismer, toxiner, allergen) och exogen stress
   (luftföroreningar och rökning)
  • Immunbristsjukdomar och inflammatoriska systemsjukdomar kan också orsaka en kronisk rinosinuit

Predisponerande faktorer

 • Astma, med eller utan samtidig intolerans mot NSAID, förekommer ofta samtidigt.
 • Allergi och allergisk rinit, särskilt perenna allergier.8
 • Slemhinnepolyper.
 • Tandinfektion eller nyligen genomförd tandsanering i ovankäken.
 • Nedsatt immunförsvar.
 • Nedsatt mukociliär transport, såsom vid cystisk fibros eller primär ciliär dyskinesi.
 • Rökning.9
 • Systemsjukdomar, såsom vaskuliter och sarkoidos.
 • Gastroesofagal reflux?
 • Virusinfektion?
 • Anatomiska missförhållanden?
 • Genetiska faktorer?

ICD-10

 • J32 Kronisk sinuit (Bihåleinflammation)
  • J32.0 Kronisk maxillarsinuit
  • J32.1 Kronisk frontalsinuit
  • J32.2 Kronisk etmoidalsinuit
  • J32.3 Kronisk sfenoidalsinuit
  • J32.4 Kronisk pansinuit
  • J32.8 Annan kronisk sinuit
  • J32.9 Kronisk sinuit, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • J01- Sinuit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Symtom/tecken som varat i minst 12 veckor:
  • Kan uppstå efter akut rinosinuit och övre luftvägsinfektion eller mer smygande under loppet av månader till år
 • Två eller fler av följande:
  • Nästäppa eller snuva (obligatoriskt)
  • Tryck/smärta i ansikte
  • Minskad eller förlorad lukt/smak
  • Nedsatt eller upphävd luktsinne (vuxna) eller hosta (barn)
 • Förekommer med eller utan näspolyper.
 • Enbart symtom har en hög sensitivitet men mycket låg specificitet (2–12 %) så att även objektiva fynd (endoskopi eller bilddiagnostik) måste finnas för diagnos:10
 • Diagnosen delas upp i KRS med polyper (polyper i näsan, bilateralt) och KRS utan polyper:

Differentialdiagnoser

 • Migrän:
  • Återkommande migrän med smärtor lokaliserade över bihålorna förekommer11
 • Spänningshuvudvärk.
 • Ansiktssmärtor.
 • Akut bihåleinflammation.
 • Allergisk rinit och andra former av kronisk rinit:
  • Vid allergisk rinit förekommer ofta nysning och klåda
 • Olfaktoriska störningar (sjukdomar i luktsinnet).

Anamnes

 • Tillståndet kan debutera ganska akut som en ospecifik övre luftvägsinfektion eller akut sinuit som inte upphör eller så kan det utvecklas långsamt och tilltar under månader och år.12 Symtomen blir ihållande med framför allt vid kronisk rinosinuit utan polyper periodvisa försämringar som kan uppfylla krav för akut rinosinuit.
 • Se diagnoskriterier för symtombeskrivning:
  • Nästäppa beskrivs ofta som blockad snarare än mycket produktion av snor och är i regel bilateral:
  • Ansiktssmärtor, -tryck eller fyllnadskänsla förekommer hos de flesta patienter men förekommer även hos olika andra sjukdomar:
  • Nedsatt luktsinne (hyposmi/anosmi) förekommer framför allt vid kronisk rinosinuit med polyper
 • Relevanta frågor:
  • Duration av symtom?
  • Predisponerande faktorer såsom astma eller rökning?
  • Tidigare behandling? Tidigare röntgenfynd?
  • Allergiska symtom? Exponering hemma/skola/arbete?
 • Cirka 20 % av de med kronisk rinosinuit har samtidigt astma, speciellt gäller det gruppen med polyper.13 En del av dessa är också överkänsliga för acetylsalicylsyra.14
 • Halitos, tandsmärta och hosta kan förekomma och vara relaterade till KRS men ingår inte i diagnosen.
 • Ospecifika symtom kan vara fatigue, sjukdomskänsla, hosta, sömnstörning, öronvärk eller lockkänsla i öron, yrsel, halitos, tandvärk, heshet och irritation i näsa eller svalg.
 • Följande symtom är inte förenliga med kronisk rinosinuit: hög feber, dubbelseende, återkommande näsblödningar, neurologiska symtom, ögonsymtom och periorbitalt ödem.

Kliniska fynd

 • Diagnosen kronisk rinosinuit kräver ÖNH-undersökning efter avsvällning:
  • Kan göras med rinoskopi (med nässpekulum eller otoskop) efter användning av avsvällande medel såsom oxymetazolin
  • Var – vitaktigt eller lätt gulfärgat – i en eller bägge näskaviteterna, speciellt lokaliserat till mellersta näsgången
  • Eventuellt näspolyper vid kronisk rinosinuit med polypos
 • Bedöm förekomsten av polyper, mukosal svullnad/erytem, septumdeviation och andra anatomiska missförhållanden.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Eventuellt blodstatus, CRP, SR, LPK.
 • Eventuellt andra prover för att utesluta andra differentialdiagnoser.
 • Provtagning vid misstänkt allergi:
  • Prevalensen av IgE-medierad allergi hos patienter med kronisk rinosinuit är cirka 60 % jämfört med 30–40 % i den allmänna befolkningen8

Andra undersökningar

 • Vilka undersökningar?
  • Slätröntgen av bihålorna är en ospecifik och lågsensitiv undersökning15
  • CT är en bättre undersökning och är den som föredras, hos vuxna16
  • Endoskopi har betydligt lägre sensitivitet men gör att man kan undvika strålning
 • DT av näsa och bihålor:
  • I första hand kan DT sinus med lågdos göras för att undvika högre stråldoser
  • Kartlägger mukosal svullnad, obstruktion av ostiomeatala komplexet, fyllnad av bihålorna
  • Rekommenderas hos patienter som uppfyller kriterier för KRS utan objektiva fynd vid rinokopi eller endoskopi eller vid preoperativ planering10 
  • Kan påvisa polyper, som har samma densitet som mucosa
  • Subtyper:
 • MR sinus kan övervägas, särskilt vid misstanke på malignitet:
 • Rinoskopi och endoskopi utförda av öron-näsa-hals läkare:
  • Ger en möjlighet till direkt observation av näskaviteterna och delar av bihålorna17

När remittera?

 • Vid misstanke om KRS remitteras patienten till öron-näsa-hals specialist:
  • Eventuellt kan DT sinus (lågdos) genomföras innan remittering

Checklista vid remittering

Sinuit eller rinosinuit, kronisk

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • När började tillståndet? Akut eller stegvis? Utveckling? Båda näsborrarna?
  • Mukopurulent sekret? Nästäppa? Ansiktssmärtor? Nedsatt luktsinne?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Astma? Hösnuva?
  • Behandlingsförsök -effekt?
  • Permanenta eller aktuella läkemedel?
  • Följder av tillståndet?
  • Besvär från tänder?
 • Kliniska fynd:
  • Var i näsan? Synliga näspolyper? Andra fynd?
  • Tandundersökning?
 • Kompletterande undersökningar:
  • CT av näsa och bihålor?18

Behandling

Nationella rekommendationer

Läkemedel vid rinosinuit - behandlingsrekommendation (Läkemedelsverket; 2020)

 • Definitioner:
  • Akut viral rinosinuit (förkylning):
   • Akut inflammatorisk reaktion i näsa och sinus
   • Symtom mindre än 10 dagar
  • Akut postviral rinosinuit:
   • Försämring efter 5 dagar eller symtom mer än 10 dagar, men mindre än 12 veckor
  • Akut bakteriell rinosinuit:
   • Akut postviral rinosinuit som orsakas av
    bakterier
  • Kronisk rinosinuit:
   • Symtom i 12 veckor eller mer. Förekommer med eller utan näspolyper
 • Både akut postviral rinosinuit och akut bakteriell rinosinuit kännetecknas av symtom i tio dagar eller mer. Att skilja mellan dessa är svårt, men det finns vissa anamnestiska uppgifter och kliniska fynd som talar för en akut bakteriell rinosinuit. Vare sig normal temperatur eller normal CRP utesluter en akut bakteriell rinosinuit:
  • Anamnes:
   • Anamnes på akut viral rinosinuit 10 dagar eller mer, eller försämring av symtom efter 5 dagar
   • Ensidig smärta i ansiktet (över sinus), smärta i tänder, dålig lukt i näsan, purulent snuva
  • Kliniska fynd:
   • • Ensidig purulent sekret (vargata) i mellersta näsgången eller på bakre svalgväggen, där det förstnämnda fyndet har störst klinisk signifikans
   • Temperatur >38 grader
 • Symtomlindring akut rinosinuit:
  • Nässköljningar med koksalt och lokala vasokonstriktorer under maximalt tio dagar
  • Analgetikabehandling som till exempel paracetamol
  • Nasala steroider vid akut rinosinuit med samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit
 • Antibiotikabehandling:
  • Det saknas tydlig evidens för när antibiotika bör ges
  • Komplikationer till rinosinuit är sällsynta och de har en avvikande symtombild. De kan inte säkert förebyggas med antibiotika
  • Antibiotika kan övervägas vid svåra symtom såsom hög feber eller svår smärta eller försämring efter 10 dagar
  • Vid tecken på komplikation, eller vid misstanke om allvarlig infektion, bör konsultation med ÖNH-specialist ske 
  • Hos individer med nedsatt infektionsförsvar rekommenderas alltid antibiotika
 • Antibiotikabehandling:
  • Förstahandsval:
   • Fenoximetylpenicillin 1,6–2 g x 3 i 7 dagar
   • Vid penicillinallergi typ ges doxycyklin 200 mg x 1 dag 1, följt av 100 mg x 1 i 7 dagar
  • Vid terapisvikt (utvärdera effekt tidigast efter 5 dagar):
   • Doxycyklin 200 mg x 1 dag 1 följt av 100 mg x 1 i 7 dagar
   • Amoxicillin med klavulansyra 875 mg x 3 i 7 dagar
 • Behandling av akut rinosinuit hos barn:
  • Symtomlindrande behandling kan rekommenderas (koksaltsköljning, analgetika, lokala vasokonstriktorer och högläge)
  • Antibiotikabehandling rekommenderas inte vid okomplicerad sjukdom
  • Barn med tecken på allvarlig infektion och/eller tecken på  begynnande komplikationer kopplade till sinus ska omhändertas akut och remitteras till specialistsjukvård (ÖNH/barnmedicin)
 • Kronisk rinosinuit med näspolyper:
  • Behandlas med koksaltsköljning och nasal steroid i maximal dos under fyra veckor. Därefter ska
   utvärdering ske och lägsta effektiva dos titreras fram
  • Kronisk rinosinuit utan näspolyper behandlas också med koksalt men evidens för nasala steroider saknas. Klinisk erfarenhet talar dock för nytta även här

Läkemedel vid rinosinuit - behandlingsrekommendation (Läkemedelsverket; 2020)

 

Behandlingsmål

 • Minska symtomen och förbättra livskvaliteten.
 • Förbättra dränaget och sanera en eventuell infektion.
 • Förebygga försämringar (akut rinosinuit).

Behandlingen i korthet

 • Behandlingsrekommendationerna delas upp i KRS med och utan polyper, KRS med polyper och KRS utan polyper.
 • Det finns sparsamt med evidens för att antibiotika är av nytta vid KRS.18

KRS med och utan polyper

Egenbehandling

 • Minska/ta bort exponering för rökning.
 • Bra tandhygien.
 • Sköljning av näshålan med koksaltlösning kan vara till nytta:19-21
  • Trygg och enkel metod som har visat sig minska symtompoäng jämfört med placebo
  • Mindre effektiv än behandling med intranasala steroider
  • Effekten är sannolikt minimal för koksaltlösning i sprejform21 och därför föredras kanna/spruta med minst 200 mL koksalt

KRS med polyper

 • Se även KRS med och utan polyper.
 • Screening/behandling för astma.
 • Lokala steroider, nässprej:
  • Kan för många patienter minska besvären i betydlig grad1,7,10,19-20,22-23
  • Det finns stark evidens för att daglig användning av näsdroppar med kortikosteroider är första linjens behandling24
  • Biverkningar är ovanliga men det finns en något ökad förekomst av näsblödningar och huvudvärk
 • Perorala kortikosteroider rekommenderas som en kort kur hos dessa patienter vid terapisvikt eller otillräcklig symtomlindring:
  • Till exempel prednisolon 30 mg dagligen under 7 dagar, därefter 20 mg under 7 dagar och till slut 10 mg under 7 dagar
 • Eventuellt kan desensitisering för ASA (acetylsalicylsyra) genomföras:
 • Behandling med makrolider och behandling med leukotrienantagonister kan övervägas.
 • Det saknas dokumentation om effekten av barnshampo, xylitol och honung.
 • Perorala antibiotika utan tecken på infektion, intravenösa antibiotika, antifungala läkemedel och kolloidalt silver rekommenderas inte.10 

KRS utan polyper

 • Se även KRS med och utan polyper.
 • Intranasala steroider:
  • Kan ha god effekt även hos patienter med KRS utan polyper
  • Dosering är densamma som vid KRS med polyper
 • Det saknas dokumentation om effekten av perorala glukokortikoider, antibiotika (icke-makrolider), xylitol, honung.
 • Intravenösa antibiotika, antifungala läkemedel, barnshampo och kolloidalt silver rekommenderas inte.10
 • Vid utebliven effekt rekommenderas behandling med makrolider (≤3 veckor) och peroral behandling med kortikosteroider kan övervägas.

Övrig behandling

Astmabehandling

 • Hos patienter med astma kan en adekvat medicinsk behandling av KRS ge en förbättrad astmakontroll.10

Allergibehandling

 • Nasala och perorala antihistaminer kan vara lämpliga om det finns tecken på allergi.

Biologiska läkemedel

 • Biologiska läkemedel, såsom anti-IgE och anti-IL-4/5/13/25 kan vara ett alternativ för patienter med KRS med polyper där annan behandling inte gett tillräckligt resultat:
  • Detta gäller särskilt vid en typ 2-inflammation där eosinofil aktivering står centralt25
  • Det finns mest evidens för dupilumab och förbättring av livskvalitet26

Slemhinneavsvällande läkemedel

 • Ska bara användas vid akut sinuit.
 • Medlen har ingen god inverkan på förloppet av KRS och faran för missbruk är stor vid längre tids användning (rhinitis medicamentosa).

Annan behandling

Kirurgi

 • Kirurgi används om maximal medicinsk behandling inte gett tillfredställande resultat.
 • ESS anses vara förstahandsval om man går över till kirurgisk behandling hos patient med KRS med polyper.
 • Kirurgi verkar inte vara bättre än läkemedelsbehandling gällande patientrapporterade symtom och livskvalitet men det saknas god dokumentation.10
 • Kirurgi kan användas för korrektion av disponerande faktorer (näspolyper, septumdeviation).
 • Indikationer för kirurgi:
  • För att sinusventilationen ska återupprättas
  • Avlägsnande av eventuella polyper
  • När målet inte uppnås med hjälp av medicinsk behandling
  • Benerosioner eller utbredning av sjukdomen utanför bihålorna
 • Vid KRS med polyper och astma kan såväl kirurgisk behandling som inflammationshämmande läkemedel övervägas:
  • Det saknas evidens för att avgöra vilket alternativ av leukotrienantagonister och kirurgi som ger bäst resultat27
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Långvariga symtom som minskas med medicinsk behandling. Akuta försämringar förekommer (se nedan).

Komplikationer

 • En plötslig försämring av symtomen kan vara tecken på en akut bakteriell bihåleinflammation, ett mukocele eller andra komplikationer utanför sinus såsom orbital cellulit, kavernös ventrombos eller erosion i det centrala nervsystemet.28
 • Hjärnabscess.
 • Meningit.

Prognos

 • Tillståndet är kroniskt och botas sällan.
 • Adekvat och aggressiv behandling lindrar besvären och gör det lättare att leva med sjukdomen.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Kronisk bihåleinflammation
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons