Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Nasofarynxcancer


Uppdaterad den: 2021-07-15
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

Nasofarynx, definition

 • Bakre övre väggen.
 • Sträcker sig från övergången mellan hårda och mjuka gommen och till skallbasen.
 • Nedre väggen består av den övre ytan av mjuka gommen.

Stadieindelning av cancer i nasofarynx

Förekomst

 • Incidens:1
  • I Sverige insjuknar drygt 30 personer årligen i nasofarynxcancer
  • Incidensen är betydligt högre i vissa delar av Asien
 • Kön:1
  • Cirka två tredjedelar av fallen är män
 • Ålder:1
  • Medianålder vid diagnos i Sverige är 59 år

Etiologi och patogenes

 • Oftast lågt differentierade skivepitelkarcinom, men ibland non-Hodgkins lymfom eller plasmocytom.
 • Patienterna är ofta länge utan symtom och tillståndet är ofta långt framskridet vid tidpunkten för diagnosen.

Predisponerande faktorer

 • Epstein-Barr virus har betydelse i Asien.
 • I Europa och USA är denna cancertyp mer associerad till alkohol- och tobaksanvändning.

ICD-10

 • C11 Malign tumör i rinofarynx
  • C11.0 Malign tumör i övre väggen av rinofarynx
  • C11.1 Malign tumör i bakre väggen av rinofarynx
  • C11.2 Malign tumör i sidovägg av rinofarynx
  • C11.3 Malign tumör i främre väggen av rinofarynx
  • C11.8 Malign tumör i rinofagus med övergripande växt
  • C11.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i rinofarynx
 • C76 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation
  • C76.0 Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen
   Kind INA
   Näsa INA

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen bekräftas med en histologisk undersökning.
 • På grund av diffusa symtom ställs diagnosen ofta inte förrän tumören har nått ett avsevärt stadium.

Differentialdiagnoser

 • Näspolyper

Anamnes

 • Det vanligaste symtomet är en förstorad körtel på halsen. Andra är otalgi (öronsmärta), ensidig hörselnedsättning eller nasalstenos:
  • Nasalstenos beror på förslutning av choanae och leder till nasalt tal och eventuellt näsblod
 • Mellanörssymtom kan relateras till tubar ocklusion och kan ge otosalpingit (ensidighet är särskilt malignitetssuspekt):
  • Vid ensidig otosalpingit (serös mediaotit) ska nasofarynx undersökas för att utesluta tumör, även hos yngre patienter
 • Skallbaserosioner kan ge förlamningar i den femte och sjätte kranialnerven, något som leder till huvudvärk, diplopi, ansiktsmärtor och domningar.

Kliniska fynd

 • Nasofarynxcancer kan debutera med stora metastaser i de djupa lymfkörtlarna under och bakom den översta delen av m. sternocleidomastoideus; dessa lymfkörtlar är ofta bilaterala.
 • Vid invasiv växt i skallbasen kan symtom från kranialnerver förekomma, speciellt ögonmuskelpareser (nn. III, IV, VI) och ansiktssmärtor (n. V).
 • Foramen jugulare kan omfatta de fyra sista kranialnerverna samt truncus sympaticus (Horners syndrom) som en följd av att tumören involverar foramen jugulare.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om huvud- och halscancer enligt Nationellt vårdprogram

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, exempelvis pågående infektion:

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor)
 • Knuta i spottkörtel
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit)

Vid misstanke ska patienten remitteras till ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke (start av SVF) uppstår först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.

Huvud och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knuta i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet

Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer, RCC (hämtad 2021-07-15)

Andra undersökningar 

 • Huvudsakligen ÖNH-specialistutredning:1
  • Biopsi från primärtumören för PAD och EBV-analys
  • DT av huvud, hals och thorax och kompletterande MR av primärtumörområdet

När remittera?

 • Inför remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion) vid misstanke om nasofarynxcancer:
  • Informera om:
   • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
   • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
   • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
  • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Checklista vid remittering

Cancer nasofarynxcancer

 • Se även Välgrundad misstanke om huvud- och halscancer 
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • Samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel
  • Rökning
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Behandling

Behandlingsmål

 • Bot eller förbättring av livskvaliteten.

Behandlingen i korthet1

 • Strålbehandling är den huvudsakliga behandlingen. Vid misstanke om kvarvarande tumör på halsen efter slutförd strålbehandling görs kompletterande halslymfkörtelutrymning, förutsatt att komplett remission av primärtumören har uppnåtts.
 • Tillägg av cytostatikabehandling ökar 5-årsöverlevnaden för patienter med lokoregionalt avancerade tumörer.
 • I mycket selekterade fall kan radikal kirurgi mot primärtumören göras.
 • Se Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer för detaljerad beskrivning av behandling.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos.

Förlopp

 • Nasofarynxcancer upptäcks ofta sent i förloppet.

Komplikationer

 • Inväxt i omkringliggander strukturer eller metastaser.

Prognos

 • Den relativa 5-årsöverlevnaden vid kurativt syftande behandling för patienter med nasofarynxcancer är i Sverige 75 %.1

Uppföljning

 • Uppföljning av specialist i området:1
  • Kontroller var 3:e månad under de 2 första åren
  • Kontroller var 6:e månad under år 3–5

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom.

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons