Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Nekrotiserande/malign extern otit


Uppdaterad den: 2022-05-05
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Nekrotiserande/malign extern otit (MEO):
  • Destruktiv och aggressiv infektion i hörselgången och närliggande strukturer1-2
  • Benämns också invasiv extern otit
 • Tillståndet är en komplikation till extern otit. 

Förekomst

 • MEO är en sällsynt komplikation till extern otit.2
 • Kön:
  • Vanligare hos män
 • Ålder:
  • Vanligast hos personer >65 år
 • Samsjuklighet:
  • Förekommer främst hos personer med diabetes och personer med nedsatt immunförsvar
  • Se även Predisponerande faktorer 

Etiologi och patogenes

Patogenes

 • Infektionen börjar vanligtvis i hörselgången och sprider sig till närliggande strukturer:1-2
  • Infektionen kan genom små sprickor (Santorinis sprickor) nå temporalbenet och orsaka osteit, eller sprida sig till parotiskörteln, periaurikulära mjukdelar och käkleden
  • Infektionen kan leda till skador på inneröra och kranialnerver, sinustrombos, meningit och hjärnabscesser
  • Diabetes leder till sämre immunförsvar genom mikroangiopati med försämrad sårläkning och minskad immunrespons3
 • Granulation:
  • Osteit kan leda till granulationsvävnad i ben-brosk-övergången i den yttre hörselgången
 • Malign mediaotit är mycket ovanligt hos barn.1 

Mikrobiologi

 • Pseudomonas aeruginosa (50–90 %) och S. aureus är de vanligaste patogenerna vid MEO.1-2,4
 • Andra patogener är Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniaeAspergillus fumigatus, Candida, Proteus spp och stafylokocker.2-3 

Predisponerande faktorer

 • Personer över 65 år med nedsatt immunförsvar, såsom diabetes, otillräckligt behandlad hivinfektion, transplanterade patienter, blodcancersjukdomar, njursvikt och ateroskleros:2
  • Cirka 90–100 % har diabetes
 • Trauma i hörselgången.

ICD-10

 • H60.2 Malign extern otit

ICD-10 Primärvård

 • H60- Extern otit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Det saknas vedertagna diagnoskriterier för tillståndet. 
 • MEO bör misstänkas hos personer med nedsatt immunförsvar och hos personer där given behandling inte har effekt:3
  • Det är viktigt att tänka på när patienten har långvariga öronsmärtor
  • Tiden mellan första presentation och diagnos kan uppgå till 70 dagar
 • Diagnosen ställs med hjälp av anamnes, kliniska fynd, provtagning och bilddiagnostik.2

Differentialdiagnos

 • Pagets sjukdom
 • Mastoidit:
  • Förekommer främst hos barn
  • Ytterörat kan stå ut, erytem bakom öronen, ödem och smärta vid palpation av mastoidbenet
  • Allmänpåverkan är mycket vanligare
 • Malignitet i hörselgången.
 • Kolesteatom 
 • Extern otit:
  • Förbättras ofta snabbt med perorala antibiotika
 • Akut mediaotit med sprucken trumhinna
 • Perikondrit:
  • Befinner sig på ytterörat
 • Seborroiskt eksem i hörselgången

Anamnes

 • Misstanke:
  • OME bör misstänkas hos personer med nedsatt immunförsvar, särskilt personer med diabetes, eller om extern otit inte reagerar på behandling 
 • Symtom:
  • Stark, nattlig öronsmärta och otorré/sekretion från örat är mycket vanligt5
  • Hörselnedsättning och käkledssmärta förekommer
  • Feber är mindre vanligt (förekommer hos cirka 1 på 10 patienter)5
 • När infektionen sprider sig kan den orsaka hjärnnervsförlamningar:
  • På grund av sin anatomiska lokalisation i temporalbenet är facialisnerven ofta den nerv som skadas först

Kliniska fynd

 • Allmänsymtom:
  • Feber förekommer (se Anamnes)
 • Otoskopi:
  • Svullnad i hörselgången med ömhet
  • Granulationsvävnad i ben-brosk-övergången i den yttre hörselgången är ett tecken på osteit
 • Hörselnedsättning:
  • Av typen ledningshinder
 • Tecken på komplikationer:
  • Trismus
  • Till exempel facialispares men även kranialnerver IX, X och XI kan påverkas med till exempel stämbandspares och dysfagi

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodprover:
  • SR, CRP och leukocyter kan vara förhöjda vid MEO men behöver inte vara det och utesluter därmed inte diagnosen2-3
  • SR och CRP kan användas för att monitorera behandlingen3
 • Mikrobiologi:
  • Odling av sekret för att identifiera patogenen och bedömning av resistensmönster (bakterier, svamp och mykobakterier)3

Andra undersökningar

Histologi

 • Biopsi av granulationsvävnad:
  • För att utesluta malignitet

Bilddiagnostik

 • Aktuella undersökningar är DT, MRT och skintigrafi.
 • DT:
  • Är ofta förstahandsvalet vid akut presentation3
  • Fastslår lokalisation och utbredning i främst benvävnader
  • Patologiska förändringar uppträder sent, minst 1/3 av benmineralerna måste ha förlorats innan röntgenologiska ändringar syns, och de försvinner sent (efter att tillståndet har förbättrats)
 • MRT:
  • Har en bra anatomisk precision och förändringar på osteomyelit kan ses 3–5 dagar efter tillståndets debut2
 • Nukleärmedicin:
  • Kan lokalisera områden med förhöjd metabolism såsom vid osteomyelit men ger inte mycket information om mjukvävnad eller benerosion1
  • 99mTc binder sig till osteoklaster och osteoblaster och användning av detta ämne ger positiv skintigrafi även vid benreparation, vilket gör metoden olämplig vid uppföljning
  • 67Ga absorberas av makrofager och celler i det retikuloendoteliala systemet, vilket gör användningen av detta ämne till en känslig metod vid pågående infektiösa processer. Den kan användas för att bestämma sig för att avsluta antibiotikabehandling
 • Genom att kombinera resultaten från DT eller MRT med skintigrafi kan man uppnå högst sensitivitet och specificitet (96 % respektive 91 %) för att påvisa eller utesluta osteomyelit.2 

När remittera?

 • Vid misstanke om MEO bör patienten remitteras till ÖNH-mottagning (akut).
 • Remiss till ÖNH-läkare vid ihållande extern otit:
  • Patienter med extern otit som inte blir bättre efter 48–72 timmar behöver bedömas på nytt3
  • Ingen förbättring efter 3–7 dagar efter insatt behandling talar emot okomplicerad extern otit3
  • Låg tröskel hos äldre, personer med diabetes och personer med nedsatt immunförsvar

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektionen.
 • Förebygga komplikationer och död.

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen av nekrotiserande extern otit består av systemisk antibiotikabehandling och smärtbehandling:3,6
  • Antibiotikabehandling bör täcka P. aeruginosa och S. aureus
  • Behandlingen behöver ofta pågå i minst 4–6 veckor
  • Lokal antibiotikabehandling kan ges bredvid peroral behandling
  • Vid risk för svampinfektion bör man även sätta in systemiska antimykotika
 • Huvudansvarig för behandlingen bör vara en ÖNH-läkare (i samråd med infektionsläkare):
  • Om en ÖNH-läkare inte är tillgänglig ges empirisk antibiotikabehandling
  • Patienter behöver ofta läggas in
 • Kirurgiska åtgärder kan övervägas vid till exempel nekros och abscessbildning.

Förebyggande åtgärder

 • Patienter som är predisponerade för nekrotiserande extern otit bör varnas för att manipulera hörselgången med instrument som kan skapa en ingångsport för bakterier.
 • Optimalt metabol kontroll vid diabetes.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlad är MEO en sjukdom med hög dödlighet (upp till cirka 70 %).2

Komplikationer

 • Hjärnabscess.
 • Sepsis.
 • Kranialnervskada.
 • Parotit.
 • Meningit.

Prognos

 • Även med behandling är mortaliteten upp till 15–18 %:3
  • I vissa subgrupper med faktorer som talar för dålig prognos (se nedan) är mortaliteten upp till 42 % 
 • Faktorer som anger dålig prognos:3
  • Svampinfektion
  • Recidiv av MEO
  • Behov av kirurgi
  • Större radiologiska förändringar
  • Möjligen facialispares

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Nekrotiserande extern otit

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons