Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Oral herpes simplex-infektion


Uppdaterad den: 2018-07-18
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Se även vår text Herpes simplex

Basfakta

Definition

 • Herpes simplex-virus av typ 1 (HSV-1) kan orsaka orala infektioner:
  • Akut form vid primär infektion
  • Recidiverande former
 • Den primära infektionen är i de flesta fall subklinisk, men yttrar sig hos 10–15 % som akut herpetisk gingivostomatit.

Förekomst

 • I den vuxna befolkningen i europa har cirka 60–90 % HSV 1-antikroppar och 5–40 % HSV 2-antikroppar.1
 • Livstidsprevalensen av läppherpes är 15–45 %.2-3
 • Akut herpetisk gingivostomatit ses främst hos barn i åldrarna sex månader till fem år.4-5

Etiologi och patogenes

 • Infektioner med herpes simplex-virus, som är ett DNA-virus.
 • Smitta med HSV-1 sker i barndomen:6
  • Smittan överförs via saliv
  • Inkubationstiden är ofta tre till sex dagar, men ibland upp till 2 veckor7
  • Vid 30 års ålder har 50 % av alla personer i välfärdsländer antikroppar mot viruset, i jämförelse med 80 % i länder med lägre levnadsstandard

Predisponerande faktorer

 • Hos personer med immunsvikt kan HSV-1 infektioner få ett allvarligt och livshotande förlopp.6

ICD-10

 • B00 Herpes simplex-infektioner
  • B00.2 Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus

ICD-10 Primärvård

 • Herpes simplexinfektion B009P
 • Herpesstomatit B002
 • Munsår B002

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs som regel mot bakgrund av anamnes och det typiska kliniska förloppet.

Differentialdiagnoser

 • Herpes zoster:
  • Ger mer uttalad ömhet och smärta
  • De påverkade området är vanligtvis skarpt avgränsat och ensidigt
 • Erythema multiforme:
  • Ger ofta typiska hudförändringar (target-lesioner) och större blåsor i munslemhinnan.
  • Erythema multiforme kan dock föregås av simplex-infektion.
 • Recidiverande aftös stomatit.

Anamnes

Akut form

 • Tillståndet är vanligast bland barn.
 • Den sjuka klagar över ömhet/smärta, vill inte äta, är allmänt håglös, har eventuellt feber och lokala lymfkörtlar är förstorade och ömma.
 • Tidigt i förloppet kan man se vesikulära lesioner i munhålan – på slemhinnan, tungan, läpparna och tandköttet.
 • Tillståndet går över på 7–14 dagar.

Recidiverande former

 • Ger inte alltid symtom men manifesterar sig oftast som herpes labialis. Det kan även uppträda intraoralt, vanligtvis baktill i gomslemhinnan som intraoral recidiverande herpes.
 • Det hävdas att tillståndet kan framkallas igen av bland annat stress, solljus och menstruation.8

Kliniska fynd

 • Dilemmat är att patienter med herpesinfektion ofta först ses när vesikelstadiet är över. Tillståndet kan då vara svårt att skilja från recidiverande aftösa sår.
 • Vid den akuta formen:
  • Ses tättsittande, vätskefyllda, gulaktiga vesiklar
  • Vesiklarna utvecklas över ett par dygn. De samlas ofta i klasar, brister snabbt och efterlämnar små ulcerationer som flyter samman till större ulcerationer
  • Gingivan är vanligtvis engagerad och framstår med diffus rodnad, med eller utan vesikelbildning
 • Vid den recidiverande formen:
  • Enantemet karakteriseras av små vesiklar som ofta är samlade i klasar
  • De är mindre omfattande och symtomgivande än primärinfektionen och betydligt mindre smärtsamma än herpes zoster
  • Vesiklarna brister snabbt och efterlämnar fibrinklädda sammanflytande ulcerationer och på läppen en sårskorpa som stöts bort efter 7–14 dagar

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga aktuella.

När remittera?

 • Är vanligen inte nödvändigt.

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Ge barn med akut gingivostomatit rikligt med dryck och eventuellt glass.
 • Primärinfektionen kan behandlas med aciklovir, men ofta träffar man patienten så sent i förloppet att det inte finns någon mening med att behandla.
 • Utbrott av Herpes labialis kan mildras med penciklovirkräm eller aciklovirkräm. Endast marginell effekt dock.
 • Recidiverande intraoral herpes är sällan behandlingskrävande.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt smärtstillande i form av paracetamol eller NSAID-preparat.

Förebyggande behandling

 • Förebyggande behandling har osäker eller kliniskt obetydlig effekt:
  • En Cochranerapport (2015) konkluderar att det är osäkert om långtidsbehandling (> 1 månad) med lokal aciklovir/valaciklovir förbygger utbrott av läppherpes och att peroral långtidsbehandling (> 1 månad) med antivirala medel har viss förebyggande effekt mot läppherpes, men att behandlingsnyttan är liten9
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos.

Förlopp

 • Tillståndet läker spontant inom loppet av 7–14 dagar.
 • Virusutsöndringen kan fortsätta i ytterligare tre veckor.

Prognos

 • Utmärkt när det gäller det akuta förloppet.
 • Herpes labialis är den vanligaste manifestationen av recidiverande infektioner.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons