Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Poststreptokocksjukdom


Uppdaterad den: 2012-11-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Betahemolytisk grupp A-streptokockfaryngit, scharlakansfeber och i undantagsfall asymtomatiska bärare är kopplade till en rad poststreptokock-suppurativa och icke-suppurativa komplikationer.1
 • Grupp A-streptokocker kan utlösa postinfektiösa syndrom som akut reumatisk feber och poststreptokock-glomerulonefrit.

Förekomst

 • Akut reumatisk feber och poststreptokock-glomerulonefrit förekommer oftast hos barn.
 • Incidensen är högst i åldersgruppen 5–15 år men förekommer även bland tonåringar och yngre vuxna.

Etiologi och patogenes

Patofysiologi

 • Grupp A-streptokocker frigör en rad ytkomponenter på celler och extracellulära produkter som är viktiga i patogenesen vid infektion och för värdens immunrespons.
 • Även om patofysiologin för poststreptokocksyndrom inte är känd fullt ut verkar det vara antigena faktorer som är utlösande för autoimmunitet.
 • Hos obehandlade personer med streptokockfaryngit finns nedbrytningsprodukter som har molekylär likhet med mänsklig vävnad (till exempel hjärtklaffsvävnad) och som kan utlösa en skadlig immunrespons.
 • Dessutom producerar grupp A-streptokocker extracellulära produkter som kan vara viktiga vid lokal och systemisk toxicitet, samt vid spridningen av infektion i vävnaden:
  • Det är streptolysiner och toxiner som skadar cellmembran och som ansvarar för den betahemolys som dessa organismer orsakar

Förebyggande effekt av antibiotika

 • Komplikationer till streptokockinfektion uppstår först och främst efter faryngit och scharlakansfeber, sällan från asymtomatiska bärare.
 • Även om antibiotika dämpar allvarlighetsgraden för de akuta symtomen och förkortar sjukdomsförloppet med cirka en dag, är mer än 90 % av både behandlade och icke-behandlade patienter med faryngit symtomfria dag sju.2
 • Den huvudsakliga orsaken till att behandla okomplicerade streptokockrelaterade halsproblem är att minska incidensen av eventuell akut reumatisk feber eller recidiv av en sådan sjukdom.3 Dessutom minskar risken för komplicerande halsinfektioner vid antibiotikabehandling.
 • Det är osäkert om en lämplig antibiotikabehandling minskar risken för poststreptock-glomerulonefrit.4

Predisponerande faktorer

 • Halsinfektion
 • Scharlakansfeber

ICD-10

 • I00 Akut reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom
 • I01 Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom
  • I01.0 Akut reumatisk perikardit
  • I01.1 Akut reumatisk endokardit
  • I01.2 Akut reumatisk myokardit
  • I01.8 Annan akut reumatisk hjärtsjukdom
  • I01.9 Akut reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad
 • I02 Reumatisk korea (danssjuka)
  • I02.0 Reumatisk korea med hjärtsjukdom
  • I02.9 Reumatisk korea utan uppgift om hjärtsjukdom
 • N00 Akut glomerulonefrit

ICD-10 Primärvård

 • N05-P Glomerulonefrit

Reumatisk feber

Förekomst

 • Sjukdomen drabbar främst fattiga och de som lever under dåliga hygieniska förhållanden. Man räknar med 10–20 miljoner nya tillfällen per år i utvecklingsländerna.5
 • Observera att reumatisk feber bara uppstår efter halsinfektioner eller scharlakansfeber och inte efter till exempel impetigo.6

Kliniska drag

Symtom och tecken

 • Tillståndet manifesterar sig som en akut systemisk febersjukdom med migrerande artriter i de stora lederna, symtom och tecken på kardit och valvulit, erythema marginatum, subkutana knutor och koreoatetotiska rörelser i form av Sydenhams korea.
 • Det finns inga specifika fynd som är patognomoniska för reumatisk feber.7
 • Artrit:
  • Är den vanligaste och minst specifika manifestationen av reumatisk feber
 • Kardit:
  • Endokardit kan vara asymtomatisk eller presentera sig som ett nytt blåsljud. Vid klaffsjukdom drabbas följande klaffar med fallande frekvens: mitralisklaffen, aortaklaffen, trikuspidalisklaffen och pulmonalisklaffen8
  • Reumatisk hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till ärftlig klaffsjukdom i världen9 och uppkommer ofta 10–20 år efter den ursprungliga sjukdomen
 • Sydenhams korea:
  • Är vanligtvis självbegränsande, uppträder hos maximalt 5 % av patienterna och varar i normalfallet två till tre månader10
 • Subkutana knutor:
  • Finns hos cirka 10 % av patienterna11

Reaktiv artrit av poststreptokocktyp

 • Är ett distinkt kliniskt tillstånd som skiljer sig åt från artrit kopplad till reumatisk feber.
 • Det går minst en till två veckor mellan den akuta streptokockinfektionen och debuten för reaktiv artrit av poststreptokocktyp.
 • Responsen på ASA och NSAID-preparat är dålig.
 • Tillståndet kan vara långvarigt eller recidiverande och även intensivt och åtföljas av tenosynovit och njurkomplikationer.12-14
 • Det finns inga klara riktlinjer för behandlingen.15-16
Annons
Annons

PANDAS

 • Pediatrisk autoimmun neuropsykiatrisk störning förbunden med streptokockinfektion (PANDAS) kan uppträda hos en undergrupp av barn med tvångsbesvär eller tic-störningar i samband med streptokockinfektion.17
 • Autoantikroppar antas vara den bakomliggande orsaken till denna autoimmuna sjukdom i basalganglierna, motsvarande immunreaktionerna för reumatisk feber och poststreptokock-glomerulonefrit.18
 • Sydenhams korea förekommer som regel samtidigt.19
 • Diagnosen och kausal koppling till GAS-infektion är omdiskuterat.20

Poststreptokock-glomerulonefrit

 • Förekomst:
  • Är den vanligaste orsaken till akut nefritsyndrom hos barn
  • De flesta fall uppträder sporadiskt
  • Sjukdomen uppträder oftast i åldersgruppen fem till tolv år efter föregående halsinfektion21
  • Sjukdomens incidens är avtagande22
 • Patogenes:
  • Sjukdomen uppstår cirka tio dagar efter halsfluss eller två veckor efter en hudinfektion med en nefritogen stam av hemolytiska grupp A-streptokocker
 • Symtom och tecken:
  • Nefritsyndrom präglas av akut oligurisk njursvikt
  • De flesta får ett milt tillstånd och subkliniska fall är vanliga
  • Patienter med uppenbar sjukdom har makroskopisk hematuri, huvudvärk och allmänna symtom som anorexi, illamående, kräkningar och slöhet23
  • Svullnad i njurkapseln kan ge flank- eller ryggsmärtor
  • Hypervolemi, ödem eller hypertension kan föreligga
  • Samtidig reumatisk feber är mycket ovanligt24
 • Labbprover:
  • Serologi, förhöjt CRP och SR, samt mätningar av njurfunktion bekräftar diagnosen
  • Halsodlingar är som regel negativa vid den tidpunkt då sjukdomen bryter ut25
  • CRP och SR kan användas för att övervaka förloppet
 • Prognos:
  • Prognosen är i allmänhet god
  • Mer än 95 % blir bra av sig själva och återfår normal njurfunktion inom tre till fyra veckor utan långvariga följdsjukdomar26
  • Allvarligare sjukdomsförlopp kräver att biopsi genomförs under utredningen27

Laboratorieundersökningar

 • Halsodlingar är som regel negativa vid den tidpunkt då sjukdomen bryter ut.25
 • Antikroppsresponsen når vanligtvis sin höjdpunkt runt debuten för poststreptokocksjukdomen.
 • Antistreptolysin O (ASO):
  • Är det serologiska test som först ger utslag
  • Ett positivt test bekräftar en nyare invasiv streptokockinfektion
  • Titern når sitt maximum efter fyra till fem veckor
  • ASO kan vara negativt hos upp till 20 % av dem som utvecklar akut reumatisk feber10
  • Ett förhöjt ASO-titer ger stöd för, men är ingen slutgiltig bekräftelse på, att det föreligger en poststreptokock-komplikation
 • Mer specifika tester behövs i den vidare utredningen och uppföljningen:
  • Exempel: antihyaluronidas-, antideoxyribonukleas B- och antistreptokinas-antikroppar
 • Antibiotikabehandling kan förhindra utveckling av antikroppsrespons.
 • Vid klinisk misstanke, men negativ serologi, rekommenderas nya prover cirka två veckor senare.10

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Senkomplikationer till halsfluss
Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons