Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Vestibularisneurit


Uppdaterad den: 2022-01-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Akut inflammation i den vestibulära delen av den åttonde kranialnerven.
 • Betecknas också balansnervsinflammation, vestibularisneuronit, neurolabyrintit, ensidig vestibulopati av okänd orsak.
 • Ett syndrom med akut vertigo av perifert ursprung. Om labyrinten är involverad kan tillståndet även ge hörselnedsättning.1-2
 • Vestibularisneurit beskrevs första gången av Ruttin 1903.3-4

Förekomst

 • Ungefär 175 per 100 000 invånare diagnostiseras årligen med rubbningar i balansapparatens funktion (i specialiserad öppen vård).

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd.
 • Tillståndet kan förekomma efter en viral övre luftvägsinfektion och kan uppträda epidemiskt med flera fall i en begränsad miljö.5
 • Herpes simplex virustyp 1 (HSV-1) kan möjligen spela en roll.6-7
 • Andra orsaker som har föreslagits är autoimmuna processer eller mikrovaskulära händelser.8
 • Vestibularisneurit är ensidig, vilket innebär att obalans uppstår mellan de två vestibulära organen. Detta orsakar de typiska kliniska kännetecknen.1
 • Restituering sker via en kombination av att den perifera labyrintfunktionen återkommer och en central vestibulär kompensation för obalansen i vestibularistonus.9

Predisponerande faktorer

 • Föregående eller pågående virusinfektion?

ICD-10

 • H81.2 Vestibularisneuronit

ICD-10 Primärvård

 • H812 Vestibularisneuronit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk klinisk bild med tecken på unilateral svikt av den vestibulära funktionen, som kännetecknas av snabbt insättande, allvarlig, kontinuerlig vertigo, illamående, kräkningar och gångsvårigheter. 
 • Det är viktigt att klarlägga om orsaken till yrseln är central eller perifer för att kunna skilja mot stroke.10

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till vertigo/yrsel

Perifer vertigo

 • Allmänna tecken på perifer vertigo:
  • Korta anfall
  • Rotatorisk yrsel
  • Lägesberoende
  • Ofta illamående och kräkningar
 • Ménières sjukdom:
 • Benign positionell vertigo:
 • Vestibularisschwannom:
 • Trauma:
 • Toxisk skada:

Central vertigo

 • Allmänna tecken:
  • Oftast kontinuerlig
  • Ofta nautisk och något lägesberoende
  • Mindre av illamående/kräkningar och ringa hörselsymtom
  • Andra symtom från hjärnstammen kan finnas
 • Stroke.
 • Vaskulär sjukdom i hjärnstammen eller lillhjärna.
 • Arteriovenösa missbildningar.
 • Tumör i hjärnstammen och cerebellum.
 • Multipel skleros.
 • Vestibulär migrän.
 • Persisterande postural perceptuell yrsel:

Anamnes

 • Akut (plötsligt, i loppet av några timmar) debut med vertigo (rotatorisk), ostadighet/falltendens, illamående och kräkningar:8
  • Yrseln är ofta kraftig i startfasen, även när patienten är i vila1
  • Ingen tinnitus, medvetslöshet, dubbelsyn eller synfältsbortfall. Vid påverkan av hörseln talas om labyrintit
  • I början förvärras symtomen kraftigt av huvudrörelser
  • I sittande eller stående (med fötterna ifrån varandra) kan balansen i vanliga fall upprätthållas genom visuell information och proprioception 
 • I vanliga fall ökar symtomen över första dygnet. Kraftiga symtom de första dagarna, sedan minskar yrseln. 
 • Vissa patienter har haft en virusinfektion; vissa har haft yrselkänningar dagarna före debuten.

Kliniska fynd

 • Spontannystagmus:
  • Är horisontell (vid perifer orsak) med en rotationskomponent
  • Ändrar inte riktning vid blickändring (som vid central vertigo)
  • I akutfasen påvisas nystagmus med snabb fas mot det friska örat
  • Förstärks när Frenzels glasögon används, eller vid horisontell skakning av huvudet, vibration på mastoidbenet eller vid hyperventilation8
 • Falltendens:
  • Patienten klarar att stå själv, men "tippar över" mot den sjuka sidan
  • Gångdeviation och fall mot den sjuka sidan vid Rombergs test
 • Inga övriga neurologiska fynd.
 • Samtidig hörselnedsättning indikerar labyrintsjukdom.

Differentialdiagnostik – tecken på central vertigo

 • Cerebrovaskulär lesion i cerebellum (stroke) eller hjärnstam är den viktigaste differentialdiagnosen vid ihållande vertigo:
  • HINTS (Head-Impulse-Nystagmus-Test of Skew) används för att bedöma om akut vertigo har en central eller perifer genes
   • Observera att testet har dåliga testegenskaper om den inte görs av specialutbildad personal11
  • Läs mer: Stroke (Kliniska fynd)
 • Spontannystagmus av central typ:
  • Är i regel helt horisontell, vertikal eller torsionell och ändrar vanligtvis riktning vid blickriktningsförändring9
 • Klarar inte av att stå själv.

Differentialdiagnostik – Benign positionell vertigo

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga. 

Andra undersökningar

 • Nedsatt kalorisk reaktion på det skadade örat kan förekomma.
 • Video-impulstest.
 • MRI av hjärnan är indicerat:10
  • Vid misstanke om central genes
  • Vid åtföljande neurologiska symtom och sjukdomstecken
  • Om debuten är plötslig hos en patient med riskfaktorer för cerebrovaskulär sjukdom
  • Om nytillkommen, kraftig huvudvärk åtföljer yrseln

När remittera?

 • Vid osäkerhet om diagnosen eller för att bekräfta diagnosen.
 • Vid behov av symtomlindring och/eller stöd att klara sig själv i hemmet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.
 • Behandling av eventuellt bakomliggande orsak. 
 • Vestibulär rehabiltering.

Behandlingen i korthet

 • Vestibulära rehabiliteringsövningar/aktivitet är aktuellt för alla.
 • Steroider används ofta för att behandla eventuellt bakomliggande orsak där inflammation och/eller ödem kan föreligga.
 • Antivirala medel har inte visat någon effekt.12
 • Symtomlindrande läkemedel kan utgöras av antihistaminer, antikolinergika, antidopaminämnen och GABA-preparat:
  • Kan dämpa yrseln men fördröja den centrala kompensationen

 

Egenbehandling

Vestibulära rehabiliteringsövningar

 • Vestibulära övningar bör inledas när den akuta fasen med illamående och kräkningar är över.13
 • Yrseln minskar snabbare och ADL-funktionen återställs snabbare om patienten börjar vestibulär rehabilitering så tidigt som möjligt.14
 • Innefattar försök att fixera blicken, öga-huvud-koordinerade rörelser när nystagmus blir mindre framträdande, gångövningar med stöd av till exempel väggen, balansövningar:
  • Träning 30 minuter minst 3 gånger per dag rekommenderas8
  • Många av övningarna kommer att ge ökad yrsel, men det ska inte avhålla patienten från att utföra övningarna.
 • Se patientinformation om träningsövningar vid vestibularisneurit.

Läkemedelsbehandling

 • I akutfasen kan det finnas behov av sedativa och antiemetika, till exempel antihistaminer:
  • Behandlingen bör seponeras så snart patienten inte lider av kräkningar eftersom alla former av sederande medicin hämmar den centrala kompensationen och förlänger därmed sjukdomsförloppet15
 • Kortikosteroider:
  • Verkar ha effekt med snabbare tillfrisknande, kortare vårdtid och bättre utläkning16-17
  • Har dock inte visat sig förbättra den kaloriska reaktionen jämfört med placebo; evidens kring effekten av livskvalitet och symtomintensitet saknas18
  • Doseringsförslag kortikosteroidbehandling:
 • Antivirala medel (till exempel aciklovir)?
  • Ingen visad effekt9,12,19
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp 

 • Akut debut (maximalt inom loppet av några timmar), med ofta försämring upp till en dag. Därefter minskar vertigo och obalans inom loppet av några veckor. 
 • Nystagmus försvinner ofta inom 3 veckor. 

Komplikationer

 • Utveckling av Benign positionell vertigo, som tycks hänga ihop med lossnande av otoliter på grund av inflammation.
 • Utveckling av persisterande postural perceptuell yrsel:
  • Fortsatt yrsel och obalans relaterad till rädsla för att falla utan att objektiv falltendens eller nedsatt vestibulär funktion föreligger

Prognos

 • Nästan alla patienter blir besvärsfria efter en episod av vestibularisneurit:
  • Cirka 30 % får en delvis normaliserad funktion medan resterande får en kvarstående uttalad ensidig vestibulär nedsättning, bedömd med kaloriskt prov20
 • De flesta patienter, även de med kvarvarande funktionsförlust, får på sikt inga problem. Endast ett fåtal patienter upplever återkommande ospecifik yrsel och balansproblem:9
  • Detta kan framför allt ske vid snabba huvudrörelser som följd av ofullständig central kompensation och/eller otillräcklig perifer funktion
 • Recidiv är mycket sällsynt.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • God prognos.
 • Bara symtomlindrande behandling.

Skriftlig patientinformation

 • Vestibularisneurit
 • Träningsövningar vid vestibularisneurit

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons