Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Vestibularisschwannom


Uppdaterad den: 2022-08-31
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Vestibularisschwannom har även benämnts akustikusneurinom.
 • Det är en histologiskt godartad, långsamt växande tumör, neurinom, som utgår från de schwannska cellerna runt nervus vestibulocochlearis (kranialnerv VIII) i inre hörselgången eller ponsvinkeln.

Förekomst

 • Incidens:
  • Cirka 1–2 fall per 100 000 invånare:1-2
   • I Sverige diagnostiseras omkring 100 nya fall årligen
 • Antalet är ökande, vilket beror på större uppmärksamhet samt bättre diagnostiska möjligheter med DT och MRT.1
 • Ålder och kön:
  • Uppträder vanligtvis i 50-årsåldern och är lika vanligt hos kvinnor som hos män1-2
 • Vestibularisschwannom är den tredje vanligaste intrakraniella tumören, efter meningiom och hypofystumörer, och den vanligaste ponsvinkeltumören och utgör 80–90 % av dessa.1

Etiologi och patogenes

 • Tumören som är godartad och långsamväxande utgår från de schwannska cellerna runt vestibulocochlearisnerven:
  • Vanligast är att någon av de två vestibularisgrenarna av nerven drabbas, i mer ovanliga fall cochlearisgrenen
 • På grund av tumörens lokalisation kan ökande storlek leda till betydande morbiditet beroende på trycket mot hjärnstammen och cerebellum.
 • I upp till 5 % av fallen är tumörerna bilaterala och är då vanligen kopplade till neurofibromatos typ 2 (NF2):
  • Vestibularisschwannom vid NF 2 uppkommer ofta hos yngre individer, före 20–30 års ålder

Predisponerande faktorer

 • Riskfaktorer för vestibularisschwannom har inte studerats i någon större omfattning:3
  • En brittisk-nordisk studie visade minskad risk för rökare och kvinnor utan barn men eventuella samband med bakomliggande biologiska mekanismer är inte helt klarlagt4
 • Andra potentiella riskfaktorer för vestibularisschwannom som studerats är främst strålning och mobilanvändning, men även buller, yrkesskador, allergisk rinit, astma och eksem. 5

ICD-10

 • D33 Godartade tumörer på kranialnerver
  • D33.3 Godartade tumörer på kranialnerver

ICD-10 Primärvård

 • D33-P Benign tumör i centrala nervsystemet

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes och kliniska fynd kan ge misstanke om tillståndet.
 • Diagnosen bekräftas med MRT hjärna/skallbas. 2-3

Differentialdiagnoser1

 • Meningiom.
 • Facialisneurinom:
  • Det förekommer mer sällsynt att ett schwannom utgår från en annan kranialnerv som facialisnerven.
 • Metastas.
 • Epidermoid (kolesteatom).
 • Lipom.
 • Hemangiom.
 • Aneurysm.

Anamnes

 • Ensidig sensorineural hörselnedsättning som är progredierande är vanligtvis det första symtomet och förekommer hos 95 % av patienterna, ofta även tinnitus.2-3
 • Vestibulära symtom som ostadighet förekommer hos cirka 60 % och kan fluktuera över tid.2
 • Större tumörer kan orsaka trycksymtom:1
  • Hydrocefalus med huvudvärk, gångsvårigheter, förvirring och minnesstörning
  • Tryck på lillhjärna eller hjärnstam och påverkan på kranialnerver med dysartri, dysfagi och heshet.
 • Mer ovanligt är påverkan på trigeminus- och facialisnerverna som förekommer hos färre än 10 % av patienterna.2 
 • Initialt kan symtomen vara sparsamma och det kan ta tid från första symtom till diagnos.

Kliniska fynd

 • Ensidig eller asymmetrisk sensorineural hörselnedsättning, särskilt i diskanten:
  • Weber lateraliserar till det bättre örat:
   • Vid ledningshinder lateraliserar Weber istället till det sjuka örat.
  • Rinnes test är positivt:
   • Rinne är positivt vid sensorineural hörselnedsättning, liksom vid normal hörsel, till skillnad från vid ledningshinder då benledning via processus mastoideus är bättre än luftledning.6
 • Taluppfattningen är ofta dålig.2
 • Påverkan på trigeminusnerven kan ge försvagad kornealreflex och nedsatt sensibilitet i ansiktet och smärtor, jämför trigeminusneuralgi.
 • Facialispares är sällsynt men förekommer.
 • Stora tumörer kan ge upphov till trycksymtom och symtom på hydrocefalus.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Audiometri. 
 • Neurologisk undersökning.

Andra undersökningar

Inom sekundärvård:

 • Balans- och koordinationstester.
 • Ton- och talaudiometri med stapediusreflextest.
 • MRT skallbas är den primära undersökningen för diagnos:7
  • Bör göras vid unilateral sensorineural hörselnedsättning om resultatet från hjärnstamsaudiometri är patologiskt eller om symtomen är misstänkta
  • Diagnosen verifieras med MR, som är en klart bättre metod än CT 
 • Hjärnstamsaudiometri (BRA) kan användas men kan missa små tumörer, därför är MRT att föredra.2-3

När remittera?

 • Remiss till ÖNH-läkare vid asymmetrisk hörselnedsättning eller tinnitus.
 • Yrsel, öronvärk, ostadighet, symtom på hydrocefalus, trigeminus och facialispåverkan kan också finnas vid vestibularisschwannom:2-3,7

Behandling

Behandlingsmål

 • Kontroll av tumörens tillväxt.
 • Vid kirurgi är målet att avlägsna tumören utan komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • Behandling sker inom sekundärvård och kan vara konservativ, observation, eller aktiv med kirurgisk resektion eller strålning med gammakniv.
 • Se även hjärntumörer hos vuxna.
 • Val av metod beror på en helhetsbedömning där man kan väga in patientens symtom, ålder, hörsel (ipsilateral och kontralateral), tumörens storlek och andra sjukdomar.

Observation

 • I många fall väljer man att konservativt följa tumörens utveckling då upp till 50 % av tumörerna inte växer alls de första åren:3,7
  • Det är dock svårt att förutsäga vilka tumörer som kommer att växa3

Kirurgi3

 • Målet med kirurgi är i regel total resektion av tumören.
 • På grund av risk för påverkan på facialis- och hörselnerv görs även partiell kirurgi följt av stereotaktisk behandling för att undvika recidiv.
 • Mikrokirurgi, kirurgi under mikroskop, sker suboccipitalt eller translabyrintärt, i vissa fall via mellersta skallgropen. 
 • Lång kirurgisk erfarenhet krävs och ofta sker ett samarbete med neurokirurg och andra specialiteter. 
 • Fullständig extirpation av tumören är möjlig hos nästan alla patienter och recidivrisken är då mycket låg:1
  • Vid ofullständig extirpation för att skona facialis- eller hörselnerven förekommer recidiv hos 15–20 %

Strålbehandling

 • Stereotaktisk strålbehandling kallas även gammakniv eller strålkniv.
 • Vid tumörer som är <3 cm i diameter har flera studier visat att stereotaktisk behandling har ett bättre resultat än mikrokirurgi vad gäller att bevara hörsel och facialisnervens funktion.3 
 • Vid stereotaktisk gammabestrålning får tumören en hög engångsstråldos.
 • Strålfältet kan formas noggrant efter tumörens form och storlek
 • Dosfallet är kraftigt i strålfältets periferi, så att omgivande område får liten stråldos.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillväxten vid vestibularisschwannom varierar.3
 • Många tumörer växer inte under många år, hos en del stannar tillväxten av och hos enstaka kan tumören minska i storlek. 1

Komplikationer1

 • Påverkan på hörsel och facialisnerven är de vanligaste komplikationerna till kirurgi.
 • Kontinuerlig övervakning av hörsel och facialisnerven under operationen öker chansen för att nervfunktionen bevaras.
 • Riskerna beror av tumörens storlek.

Prognos

 • Kirurgi har generellt sett ett gott resultat.1
 • Prognosen är beroende av tumörens storlek:
  • Livskvaliteten är god för de flesta efter behandling, men hörselnedsättning, eventuell facialispares och ostadighet kan komma att minska livskvaliteten.

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning inom sekundärvård. 

Vad bör kontrolleras?

 • Kontrollerna innefattar klinisk uppföljning, audiometri och MRT med regelbundna intervall beroende av tumörens omfattning och given behandling.1,3
 • Ofta sker kontrollerna årligen och kan glesas ut med tiden om tillståndet är stabilt.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vestibularisschwannom är en godartad tumör som på grund av sitt läge kan påverka nervfunktion främst hörselnerven.
 • Tillväxten är ofta långsam och den kan ofta kontrolleras under flera år vid små tumörer.
 • Uppföljning och eventuell behandling sker inom specialiserat behandlingsteam.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Strålkniv

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons