Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i bäckenet


Publicerad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Bäckenfraktur innefattar:
  • Bäckenringsfraktur
  • Sakrumfraktur
  • Acetabulumfraktur
  • Ramusfraktur (lågenergiskada hos äldre)
 • Beroende på lokalisation:
  • Fraktur i bäckenringens främre del
  • Fraktur i bäckenringens bakre del

Förekomst

 • Kan förekomma i alla åldersgrupper, etiologin är dock olika för yngre och äldre.
 • Kvinnor är mer utsatta än män.
 • Bäckenfrakturer utgör 3 % av alla skelettfrakturer.
 • De olika typerna av skador efter skademekanism:
  • Lateral kompression: 50 % av frakturerna i bäckenet
  • Anteroposterior kompression: 20 %
  • Vertikal förskjutning: 6 %
  • Kombinerade mekanismer: 20–25 %

Etiologi och patogenes

 • Unga: Efter högenergetiskt trauma, trafikolyckor och liknande. Oftast kombination av främre och bakre skador.
 • Äldre: Efter fall i samma plan. Oftast fraktur i främre delen, men ibland finns även skador dorsalt.
 • Vid lågenergiskadorna ses i princip aldrig allvarlig blödning eller nervskada. Symtombilden är inte heller så dramatisk, ofta saknas yttre tecken på skada.
 • Lågenergiskadorna får ändå betraktas som allvarliga, då de drabbar individer som är känsliga för immobilisering, med risk för allmänna komplikationer.

Predisponerande faktorer

 • Lågenergiskador:
  • Osteoporos: Ofta bidragande orsak, kvinnor drabbas oftare än män
  • Hög ålder, fallrisk
  • Metastaser

ICD-10

 • S32 Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
  • S32.1 Fraktur på sakrum
  • S32.2 Fraktur på koccyx
  • S32.3 Fraktur på os ilium
  • S32.4 Fraktur på acetabulum
  • S32.5 Fraktur på os pubis
  • S32.7 Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet
  • S32.8 Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet

ICD-10 Primärvård

 • S328P Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Trauma med smärta i bäckenregionen, ofta åtföljt av inre blödningar.
 • Fynd av fraktur på röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Höftfraktur
 • Kontusion utan fraktur

Anamnes

 • Skada eller fall med smärtor i bäckenregionen.
 • Ofta högenergiskada/multitrauma.
 • Obs! Vid ramusfraktur efter lågenergiskada kan smärtan uppträda smygande och komma efter någon dag.

Kliniska fynd

 • Vid bäckenfraktur efter högenergiskada måste intraabdominell, retroperitoneal, gynekologisk och urologisk skada förmodas tills motsatsen är bevisad.
 • Allmänt vid frakturer i bäckenet:
  • Lokala smärtor och ömhet, särskilt vid gång
  • Ödem, ekkymoser, lacerationer och deformiteter i bäcken eller peritoneum
  • Hematom, särskilt över inguinalligamentet eller över skrotum. Perifera pulsar bör palperas
  • Vid palpation noteras ojämnheter, krepitationer eller rörelser i crista iliaca och ramus inferior ossis pubis
  • Rektalundersökning kan avslöja blödning/hematom, utskjutande bendelar eller ömhet längs frakturlinjen. Förskjutning av prostata. Rektala skador kan tyda på intraperitoneal eller urologisk skada
  • Svag eller ingen sfinktertonus är tecken på neurologisk skada
  • Blod i uretramynningen kan tyda på urologisk skada
  • Kompression av bäckenet för test av indirekt ömhet görs lateromedialt genom att läkaren klämmer ihop höftbenskammarna och anteroposteriort genom att läkaren klämmer på var sida om höftbenskammarna
 • Fraktur i bäckenringens främre del:
  • Direkt palpationsömhet lokalt
  • Indirekt ömhet/smärta över stället vid kompression av bäckenringen
  • Oftast stabil fraktur
 • Fraktur i bäckenringens bakre del:
  • Utvändiga märken efter traumat (enligt ovan)
  • Smärtpåverkad patient
  • Inre blödningar och chock (latent/manifest)
  • Oftast instabil fraktur
  • Smärtor vid palpation/kompression av bäckenringen

Andra undersökningar

Bilddiagnostik

 • Röntgen bäcken och höfter:
  • Alltid vid misstanke om fraktur
  • Vridbilder kan behövas för att se odislocerade ramusfrakturer. Outlet- och inlet-view samt sidobild ger ytterligare information
  • Notera att både odislocerad ramusfraktur och höftfraktur kan vara svår att se på en initial röntgenbild
 • Röntgen av sakrum:
  • Vid skada mot sakrum eller smärtor dorsalt
  • Röntgen kan förefalla normal vid odislocerade frakturer
 • CT:
  • Del i utredning av multitrauma. CT eller MT kan vara aktuell även vid isolerad (lågenergi-)skada där röntgen inte är konklusiv
 • Angiografi:
  • För identifiering och behandling av blödningskälla
 • Urografi/uretrocystografi:
  • Kan bli aktuell vid blödning från uretra
  • Kartläggning av eventuell urinvägsskada

När remittera?

 • Lågenergiskada: Alla patienter med misstanke om fraktur ska remitteras till röntgen.
 • Högenergiskada: Alla patienter med stora/instabila bäckenfrakturer förs till akutmottagning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtlindring.
 • Förhindra blödning och blödningschock.
 • Frakturbehandling för att återfå funktion.

Behandlingen i korthet

I akutfasen

 • Smärtlindring.
 • Chockprofylax och blödningskontroll.
 • Immobilisering och snabb transport till sjukhus.
 • Stabila frakturer behandlas icke-operativt, instabila opereras.

Prehospital behandling

 • Stabilisering och immobilisering av skadan:
  • Om specialgördel inte finns kan ett skärp eller lakan användas runt bäckenet. Placeras över trokanterpartiet på höfterna
 • Chockprofylax, allmänt:
  • Säkra fria luftvägar och ge 100 % syrgas på mask (10-12 l/min). Vid behov assisterad andning. Vätska enligt nedan
  • Planläge eller höjd fotända
  • Kompressionsbandage enligt ovan eller med speciell gördel
 • Hypotermiprofylax:
  • Lä, varmt rum, avtagning av våta kläder och liknande
 • Reposition:
  • Är vanligen inte aktuell. Lämna kvar eventuella penetrerande föremål
 • Infektionsprofylax:
  • Infektionsrisk vid öppna frakturer
  • Täck med fuktiga, sterila kompresser om transporttiden är lång
 • Eventuellt katetrisering:
  • Sätt aldrig kateter blint vid misstanke om uretraskada
  • Använd alltid suprapubisk kateter vid misstanke om lesioner i urinvägarna

Läkemedelsbehandling

 • Smärtlindring:
  • Morfin, paracetamol, ketamin – beroende på lokala PM. Var försiktig med smärtlindring vid cirkulatoriskt påverkad patient:
   • Smärtbehandling får endast ges till kontaktbar patient
   • OBS! Övervaka andningen
 • Chockprofylax:
  • Vätskeinfusion:
   • Om livshotande utblödd patient, starta infusion av Ringer-Acetat 1 000–2 000 ml iv/io med övertryck Om möjligt förvärmt till 38–40° C
   • Hög infusionshastighet. Vid systoliskt blodtryck under 90 mmHg kan upp till 2–3 liter behöva infunderas snabbt
  1. Sträva efter systoliskt blodtryck >90 mmHg.
  2. Vid uteblivet svar på infusion Ringer-Acetat ges infusion med plasmaersättningsmedel.
  3. Fortsatt behandling avgörs av blodtrycket:
   • Systoliskt blodtryck > 90 mmHg: sänk infusionshastigheten
   • Systoliskt blodtryck < 90 mmHg: upprepa enligt ovan
  4. Systoliskt blodtryck 80-90 mmHg kan accepteras om patienten är vid medvetande
 • Infektionsprofylax:
  • Preparatval enligt lokala rutiner. Indicerad vid öppna frakturer. Ska inledas snabbt, senast tre timmar efter skadan:
   • Tänk på att skydda såren från nosokomial infektion

Lågenergiskador – stabila frakturer

 • Inläggning blir ofta aktuell för allmän omvårdnad och smärtlindring.
 • Rehabilitering och planering av eftervård, på grund av ökat hjälpbehov, är viktig.

Högenergiskador - instabila frakturer

Allmänt

 • Akut handläggning avgörs av om patienten är hemodynamiskt instabil till följd av bäckenfrakturen.
 • Ett vidgat bäcken ger ökad bäckenvolym. Volymen reduceras med bäckengördel, främre externfixation eller bakre externfixation (C-clamp). Bäckengördel är lätt och snabb att anbringa, men kan ge trycksår. Den är också olämplig vid lateral kompression och acetabulumfraktur.
 • Externfixation – se nedan.
 • Om patienten är fortsatt hemodynamiskt instabil utan bäckenvidgning göres angiografi med coiling av blödande kärl eller retroperitoneal packning.
 • Hos patienter med hematuri sätts en suprapubisk kateter:
  • Försök inte att katetrisera via uretra

Operation

 • Patienten opereras omedelbart om det finns misstanke om blödning, eftersom patienten kan ha förlorat stora mängder blod in i bukhålan.
 • Om bäckenet är vidgat drages det samman med externfixation med pinnar i crista eller ovan acetabulum. C-clamp är en extern fixation som placeras över bakre delen av bäckenet.
 • Retroperitoneal packning innebär packning med sterila dukar i utrymmet mellan peritoneum och bäckenet via ett medellinjessnitt.
 • Sträckbehandling vid vertikal förskjutning av en bäckenhalva.
 • Definitiv behandling innebär antingen ingen ytterligare kirurgi, fortsatt behandling med extern fixation eller öppen kirurgi och osteosyntes.

Förebyggande åtgärder

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

Målsättning

 • Målsättning med vårdförloppet är att patienter som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur ska:
  • Identifieras systematiskt
  • Få adekvat riskbedömning och utredning avseende osteoporos
  • Få personanpassad intervention avseende läkemedel, fallprevention och övriga preventiva åtgärder
 • Med hjälp av strukturerad och systematisk sekundärprevention såsom frakturkedjor (systematisk riskvärdering med hjälp av särskild frakturkoordinator med specialkompetens inom osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer) kan sannolikt risken för ytterligare frakturer minska signifikant och patientens chanser att bibehålla funktion, oberoende och deltagande i samhället därmed förbättras.

Ingång i vårdförloppet

 • Ingång i vårdförloppet ska ske vid misstanke om osteoporos hos patienter som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur.
 • Misstanke om osteoporos hos patient med hög risk för ny fraktur föreligger om något av följande kriterier är uppfyllda:
  • Patienten har nyligen haft en fraktur som misstänks vara osteoporosrelaterad och är 50 år eller äldre
  • Patienten har en höftfraktur oavsett ålder. Tabellen anger de vanligast förekommande osteoporosrelaterade frakturerna, men en patient med en annan typ av fraktur kan också inkluderas i vårdförloppet om det finns en tydlig misstanke om osteoporos och förhöjd risk för ny fraktur.
 • Diagnoskoder som kan vara aktuella i vårdförloppet:
  • Höftfraktur (collum, pertrochantär, subtrochantär):
   • S72.0, S72.1, S72.2
  • Kotfraktur (bröstkota, multipla bröstkotor, ländkota, multipla ländkotor + bäcken, kotkompression):
   • S22.0, S22.1, S32.0, S32.7, M48.5
  • Bäckenfraktur (sacrum, os ilium, acetabulum, os pubis):
   • S32.1, S32.3, S32.4, S32.5
  • Överarm (proximala humerus):
   • S42.2
  • Handled (distala radius, distala radius och ulna):
   • S52.5, S52.6
 • Ingång i vårdförloppet ska inte ske om:
  • Frakturen är lokaliserad i skalle, hand eller fot
  • Patienten är yngre än 50 år och har en fraktur som inte är en höftfraktur

Utgång ur vårdförloppet

 • Utgång ur påbörjat vårdförlopp kan ske på något av följande sätt:
  • Patienten har genomgått riskvärdering och bedöms ha låg risk för ny fraktur
  • Patienten har genomgått utredning, blivit föremål för riktade åtgärder och fått en plan för fortsatt omhändertagande och uppföljning
  • Patienten har behov av osteoporos- eller endokrinologspecialistbedömning
  • Patienten inte bedöms gagnas av fortsatt utredning och behandling relaterat till exempelvis kort förväntad överlevnad • patienten redan står på adekvat behandling och behandlingssvikt inte bedöms föreligga
  • Patienten väljer att avstå från att ingå i vårdförloppet

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur, Nationellt kliniskt kunskapsstöd, hämtad 2021-03-24.

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Lågenergiskada

 • Smärtor och gångsvårigheter medför ofta behov av inläggning.
 • Behandlas med smärtlindring och mobilisering med lämpligt gånghjälpmedel. Sjukgymnast och arbetsterapeut medverkar vid rehabilitering och vårdplanering.

Högenergiskada

 • I akutskedet ett livshotande tillstånd, framför allt på grund av blödningar.
 • Efter akut och eventuell definitiv kirurgisk behandling påbörjas rehabilitering.

Komplikationer

 • Ruptur av stora blodkärl i bäckenbotten med blödningar och chock:
  • Huvudorsak till dödsfall vid bäckenskador
  • Retroperitoneal blödning kan förekomma, upp till sex liter blod kan ansamlas där
 • Skada på urinvägar.
 • Gynekologiska och rektala skador är mer sällsynta.
 • Nervrotsskador:
  • Symtomen kan komma sent i förloppet och följer vanligtvis normala nervrotsmönster
 • Skador på perifera nerver.
 • Kroniska smärtor är vanliga och sexuell dysfunktion förekommer, framför allt efter bakre skador som sakrumfrakturer.

Prognos

 • Beroende på:
  • Ålder – osteoporotiska skador läker under någon månads tid men nedsatt rörlighet ger risk för generella komplikationer som pneumoni etc.
  • Traumaenergins storlek
  • Andra samtidiga skador
 • Ofta dödsorsak vid multitrauma, till exempel vid bilolyckor.

Patientinformation

Vilken skriftlig information finns?

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons