Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Frakturer och luxationer i armbågen


Uppdaterad den: 2023-01-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Luxationer och frakturer i armbågen förekommer både hos barn och vuxna.   

Anatomi

Figur 1. Armbågens anatomi
 • Armbågen utgörs av en gångjärnsled mellan dels humerus och radius och dels humerus och ulna samt den proximala vridleden mellan radius och ulna:1
  • Humeroradialleden – bildas av caput radii och capitulum humeri
  • Humeroulnarleden – bildas av incisura trochlearis ulnae och trochlea humeri
  • Proximala radioulnarleden (proximala vridleden) – bildas av de proximala delarna av ulna och radius
 • Ligamentär stabilitet består av:1 
   • Ulnara och radiala kollaterala ligament
   • Anullära ligamentet kring collum radii

Skador

 • Armbågsluxationer:
  • Okomplicerade: 
   • Klassificeras i förhållande till riktningen på den radiala och/eller ulnara förskjutningen i relation till distala humerus
   • Posterolateral luxation är den vanligaste luxationstypen2
   • Skador i varierande omfång på mjukdelar uppstår ofta i samband med armbågsluxation (ligament, kapsel och muskel)3
  • Komplexa:
   • Samtidig fraktur och skada på mjukdelar
Figur 2. Transkondylär humerusfraktur
 • Armbågsfrakturer:
  • Distala humerusfrakturer:
   • Frakturer hos barn: 
    • Extraartikulära:
     • Fraktur med avrivning av mediala och/eller laterala epikondylen
     • Okomplicerad suprakondylär fraktur
     • Komminut suprakondylär fraktur
    • Intraartikulära/transkondylära:
     • Medial och lateral kondylfrakturer (se figur 2)
   • Frakturer hos vuxna:
    • Extraartikulära
    • Intraartikulära/bikondylära/ interkondylära:
     • Transkondylär fraktur (T-fraktur)
     • Y-formad bikondylär fraktur
     • Fraktur av capitulum humeri
     • Fraktur av trochlea humeri
     • Komplex komminut fraktur
  • Proximal radiusfraktur: 
   • Radiusfraktur, caput:
    • Ses oftast hos vuxna
   • Radiusfraktur, collum:
    • Ses ofta hos barn
  • Ulnafrakturer:
   • Olekranon
    • Främst hos vuxna
   • Processus coronoideus
   • Monteggias fraktur:
    • Fraktur i ulna med samtidig luxation av capitulum radii
  • Skada på ulnare och radiala kollaterala ligament4

Förekomst

 • Incidensen av luxation i armbågen beräknas vara cirka 5–6 per 100 000 personer och år:5-6
  • Förekommer oftare hos yngre män3,6
 • Posterolateral luxationer utgör 90 % av alla luxationer i armbågen.2
 • Suprakondylära frakturer är vanligast hos barn och utgör 60 % av alla humerusfrakturer hos barn.7
 • Transkondylära frakturer är vanligare bland äldre med osteoporos.
 • Interkondylära frakturer förekommer oftast i 40–60-årsåldern.

Vuxna

 • Fraktur av caput radii (radiushuvudet) är den vanligaste frakturen bland vuxna och utgör 30 % av alla armbågsfrakturer:4
  • Incidensen beräknas vara 2,5 per 10 000 personer och år8
 • Olekranonfrakturer utgör cirka 10–20 % av frakturerna i armen.9-11
 • Processus coronoideusfraktur (os ulnaris) är mindre vanliga än andra frakturer i armbågen och ses ofta i samband med luxationer i armbågen:4,12
  • "Terrible triad of the elbow" är en komplex skada som karakteriseras av luxation i armbågen (i de flesta fall posterolateral) samt fraktur i caput radii och processus coronoideus13
 • Armbågsluxation är den näst vanligaste luxationen hos vuxna (efter axelledsluxation).

Barn

 • Traumatisk armbågsluxation är ovanlig hos barn men är den vanligaste luxationstypen av de stora lederna.14-15
 • Pigluxation är en beteckning på subluxation av radiushuvudet:
  • Det finns många alternativa beteckningar:
   • Piglux, pulled elbow, Malgaigne's luxation, Goyrand's injury

Etiologi och patogenes

 • Armbågsfraktur:
  • Varierar med skademekanismen, patientens ålder och kraften i skadeögonblicket men ses ofta på grund av fall på utsträckt arm:
   • Distala humerusfrakturer uppstår oftast hos yngre vuxna efter ett högenergitrauma och hos äldre med osteoporos4
   • Proximal radiusfraktur:
    • Fraktur av caput radii uppstår i de flesta fall på grund av fall med utsträckt arm/hand (axiellt kompressionsvåld)8,16-17
   • Proximala ulnafrakturer: 
    • Olekranonfraktur uppstår oftast hos yngre efter  högenergitrauma eller hos äldre i samband med lågenergitrauma9 
    • Fraktur i processus coronoideus ses ofta som del av en komplex skada med samtidig ligamentskada och instabilitet
 • Armbågsluxation:
  • Uppstår ofta på grund av fall på utsträckt arm6
  • Cirka 40 % sker i samband med idrottsaktiviteter6
  • Det krävs betydande krafter för att åstadkomma en armbågsluxation
  • Samtidig fraktur av armbågen kan förekomma
  • Hos barn:
   • Luxation kan även uppstå i samband med trafikolyckor14
   • Är ofta inte isolerade skador. Övriga strukturer hos barn som kan skadas:15 
    • Avulsion (avrivning) av mediala epikondyl
    • Ruptur av kollaterala ligament

Predisponerande faktorer

 • Trauma
 • Osteoporos
 • Idrottsskador

ICD-10

 • S52 Fraktur på underarm
  • S52.0 Fraktur på övre delen av ulna
   • Fraktur på övre delen av ulna
   • Armbåge UNS
   • Monteggiafraktur-luxation
   • Olekranon
   • Processus coronoideus ulnae
  • S52.1 Fraktur på övre delen av radius
   • Proximala delen av radius
   • Radiushalsen
   • Radiushuvudet
 • S53 Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
  • S53.0 Luxation av radiushuvudet
   • Radiohumeralleden
  • S53.1 Ospecificerad luxation i armbåge
   • Ulnohumeralleden
  • S53.2 Traumatisk ruptur av radiala kollateralligamentet
  • S53.3 Traumatisk ruptur av ulnara kollateralligamentet
  • S53.4 Distorsion i armbåge

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes samt misstänkta kliniska fynd. Röntgen bekräftar diagnosen. 

Differentialdiagnoser

 • Humerusfrakturer
 • Underarmsfrakturer
 • Pigluxation

Anamnes

 • De flesta skador orsakas av fall på utsträckt arm. Högenergitrauma hos yngre och  lågenergitrauma hos äldre kan även orsaka fraktur.
 • Fraktur och luxation medför som regel smärta, svullnad och/eller nedsatt rörlighet i leden.

Kliniska fynd

Figur 3. Handens sensoriska innervation
 • Armbågen undersöks både aktivt och passivt: 
  • Om armbågen är tydlig deformerad kan undersökning av rörelseomfång utelämnas12,15
 • Undersök hela armen, även axlar och handled.
 • Armbågsextensionstest:18-21
  • Olika studier har undersökt om man kan bedöma behovet av röntgenundersökning med hjälp av så kallad armbågsextensiontest med eller utan samtidig palpationsömhet över armbågen: 
   • Resultaten har varit varierande varför en generell rekommendation om uteslutning av röntgenundersökning vid normal flexion (90 grader), normal extension samt normal supination- och pronationsrörelse inte kan göras
 • Svullnad, smärta, krepitationer och instabilitet:
  • Vid suprakondylär fraktur intar armbågen ofta en ställning som kan feltolkas som luxation
  • Krepitation vid fraktur i processus coronoideus12
 • Neurovaskulärt status:
  • Ska alltid utföras innan och efter reponeringsförsök14
  • A. brachialis och a. radialis palperas
  • Handens sensoriska innervation illustreras i figur 3
  • N. medianus motoriska funktion:22
   • Tum- och fingerflexion
   • Pronation
   • Handledsflexion
   • Opposition av tumme
  • N. ulnaris motoriska funktion:22
   • Flexion av digiti 4–5 vid DIP-led
   • Fingerabduktion/-adduktion (fingerspretning) genom interosséer
   • Tumadduktion (hålla ett papper i tumvecket)
   • Ulnar handledsflexion
  • N. radialis motoriska funktion:22
   • Handledsextension
   • Ulnardeviation i handleden
   • Tum- och fingerextension
 • Luxation:14
  • Hos barn ses ofta en extenderad armbåge med armen i abducerat läge
  • Vid bakre luxation är underarmen förkortad och olekranon förskjuts posteriort
 • Se instruktionsfilm: Hand- och handledsstatus (10:20). Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Andra undersökningar

Röntgen

 • Främre/bakre och laterala projektioner. Friska sidan kan användas som kontroll. 
 • Komplettering med DT eller MRT beroende på misstänkt skada: 
  • Misstänkt fraktur i processus coronoideus kan vara svår att identifiera på röntgenbild och behöver ofta kompletteras med DT4
 • Luxation:
  • Ofta föreligger en förskjutning bakåt av både radius och ulna i förhållande till distala humerus
  • Kontroll av eventuell samtidig coronoideus-fraktur, collum radii-fraktur eller olekranonfraktur
  • Hos barn ska man även kontrollera för eventuell samtidig kondyl- och epikondylfraktur som ofta är epifyseolyser

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur eller luxation. 

Behandling

Behandlingsmål

 • Läkning utan felställning eller försämrad funktion i armbågen.

Behandlingen i korthet

 • Se behandling av de olika frakturerna:
  • Distala humerusfrakturer
  • Capitulum humeri-fraktur
  • Olekranonfraktur
  • Radiusfraktur, caput
  • Radiusfraktur, collum
  • Subluxation av caput radii, pigluxation
  • Underarmsfraktur
 • Processus coronoideus-fraktur:
  • Icke-kirurgisk eller operativ behandling beroende på frakturens utsträckning23
 • Frakturer i ulnara och radiala kollaterala ligament som uppstått i samband armbågsfrakturer behandlas i de flesta fall med operation.4

Armbågsluxation

Allmänt

 • Icke-kirurgisk behandling i första hand vid okomplicerade luxationer.
 • Vid samtidig fraktur kan operation behövas.

Icke-kirurgisk behandling

 • Efter klinisk undersökning bör reposition av okomplicerade armbågsluxationer utföras utan dröjsmål.14
 • Anestesi/narkos:
  • Narkos med muskelrelaxation underlättar repositionen och minskar risken för skador
  • Alternativet är lokalanestesi i den humeroradiala ledspalten:
   • Aspirera blod från armbågsleden. Tillför lokalanestesi i leden via samma kanyl. Till exempel Lidokain 2 % eller bupivakain 5 %, cirka 10 ml. Bedövning ger god effekt efter 10 minuter, utför reposition
 • Reposition av bakre luxation:
  • Det finns olika tekniker för reponering14
  • Armbågen hålls lätt flekterad i armbågen och drag utförs i underarmens längdriktning
  • Om nödvändigt kan man eventuellt försiktigt öka flexionen i armbågen medan draget upprätthålles
  • Leden "snäpper" på plats
  • Efter reposition ska stabiliteten kontrolleras i alla riktningar
  • Kontroll med röntgen efter reponering ska alltid göras
 • Gips:23
  • Immobilisering i dorsal gipsskena från axillen till handleden i en vecka med efterföljande kontroll av stabilitet och ny röntgenkontroll
  • Vid kvarstående instabilitet ytterligare gips eller ortosbehandling (extensionsbegränsning -30°) i 2–3 veckor 
 • Kontroll:
  • Vid borttagning av gipset, därefter individuellt
 • Länk till film (på engelska) där reponering av posterolateral luxation av armbågen demonstreras (7:15).

Operation

 • Öppen reposition kan bli nödvändigt i fall där sluten reposition av okomplicerade luxationer inte lyckats.24
 • Vid samtidig skada på laterala kollaterala ligamentet är operation indicerad då ligamentet är viktigt för stabiliteten i armbågen.23 

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande vid behov.
 • Eventuell narkos eller lokalbedövning.

Annan behandling

 • Fysioterapeutisk rehabilitering:23
  • Armbågsluxation:
   • Rörlighetsträning påbörjas när armbågen bedöms som stabil
   • Förväntad rehabiliteringstid är 4–6 månader
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

Till armbågsluxationer

 • Stelhet och nedsatt rörlighet i armbågen.14,25-26
 • Neurovaskulära skador hos 10–15 %:14
  • Skada på n. ulnaris är vanligast
  • Vaskulära komplikationer är sällsynta. I de fall de förekommer är det ofta a. brachialis som har skadats
  • Kan uppstå i samband med reponeringsförsök
 • Kompartmentsyndrom (sällsynt).14

Till armbågsfrakturer

 • Se beskrivning av möjliga komplikationer till de olika frakturerna: 
  • Distala humerusfrakturer
  • Capitulum humeri-fraktur
  • Olekranonfraktur
  • Radiusfraktur, caput
  • Radiusfraktur, collum
  • Subluxation av caput radii, pigluxation
  • Underarmsfraktur
  • Processus coronoideus-fraktur:27
   • Komplikationer i samband med "terrible triad" kan vara: 
    • Stelhet
    • Instabilitet
    • Ulnarisneuropati
    • Komplikationer relaterade till fixationsmaterial

Prognos

 • Tidig och korrekt behandling är avgörande för prognosen.
 • Beroende på frakturtyp kan nedsatt rörelseomfång uppstå.   

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons