Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Ganglion


Uppdaterad den: 2019-04-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Ganglion är en cystisk bildning med visköst, geléaktigt vätskeinnehåll, utgående från en synovialhinna eller från senskida.1
 • Vanliga lokalisationer är handleden och vävnaden nära fingerlederna. Lesionerna kan vara unilokulära eller multilokulära.
 • Ett ganglion kan ibland ge obehag eller störa ledfunktionen, vilket motiverar behandling.

Förekomst

 • Ganglion är den vanligast förekommande cystiska bildningen på handryggen.
 • Uppstår ofta spontant i åldersgruppen 20–50 år.
 • Tillståndet är vanligare hos kvinnor (3:1).2

Etiologi och patogenes

 • Ett ganglion är en cystisk svullnad över en led eller en senskida.
 • Ganglier beror på herniering genom senskida/ledkapsel av synovialhinna, med omgivande reaktiv fibros. De representerar mukoid degeneration och kan ha ett medfött ursprung.
 • Geléliknande vätska kan aspireras från lesionen.
 • Ganglier kan förekomma som tydliga svullnader, eller så manifesterar de sig endast som (hand-)ledsmärtor.

Anatomi

 • Dorsalt handledsganglion:
  • Utgör omkring 65 % av alla ganglier i handleden och handen
 • Volart handledsganglion:
  • Uppstår från distala delar av radius och utgör cirka 20–25 % av alla ganglier
 • Flexorsenskida-ganglion:
  • Utgör resterande 10–15 %

Predisponerande faktorer

 • Ganglion kan provoceras fram av upprepad belastning, speciellt i ytterställningar av handleden.

ICD-10

 • M67 Andra besvär i synovialhinnan och -senan
  • M67.4 Ganglion

ICD-10 Primärvård

 • M674 Ganglion

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiskt fynd

Anamnes

 • Upptäcks vanligtvis av en händelse som en svullnad/kula i handleden men även som obehag när handleden är i ytterläge.
 • Kulan kan variera i storlek.

Kliniska fynd

 • Cystorna är vanligtvis 0,5–2 cm i diameter.
 • Fast och lätt öm vid palpation.
 • Kan differentieras från solida tumörer genom att de går att genomlysa.
 • Finns relativt ofta på dorsalsidan av handleden, mera sällan radialt på volarsidan eller vid fingerbasen i handflatan.
 • Kan också ses på fotryggen, utgående från lederna i tarsus eller från senskidor.

Andra undersökningar

 • Ultraljud är ett bra alternativ vid osäker diagnos.3
 • Hos patienter med oklara handledssmärtor kan MR skilja de flesta ganglier från andra tumörförändringar.4 

När remittera?

 • Eventuell remiss vid uttalade och långvariga besvär.

Behandling

Behandlingsmål

 • Eventuellt invänta spontanförbättring eller borttagning av ganglion för att uppnå symtomlindring.

Behandlingen i korthet

 • Ett ganglion kan spontant gå tillbaka men också recidivera. Expektans avseende behandling är därför att rekommendera om inte svullnaden är smärtsam eller hämmar funktioner.5
 • Om gangliet bör behandlas är aspiration eller operation alternativ:
  • Recidivfrekvensen är stor men, mindre efter kirurgi än efter aspiration.
 • Se behandlingsalgoritm i artikel från läkartidningen (2019).5

Läkemedelsbehandling

Aspiration

 • Punktion och aspiration med eller utan injektion av kortikosteroid är effektivt hos 27–67 %:6-7
  • Det finns dock inte evidens för injektion av kortikosteroid i ganglier
 • Förslagsvis används en 5 ml spruta med grov kanyl för att möjliggöra aspiration av den mycket viskösa massan. Optimal aspiration utförs vid ganglionbasen:
  • Punktion bör göras under sterila förhållanden eftersom det finns risk för bakteriell artrit då gangliet kommunicerar direkt med leden
  • Punktion av volara ganglier bör undvikas, då de ligger i anslutning till arteria radialis
 • I en studie behövde knappt 20 % av patienterna som blev behandlade på detta sätt kirurgi senare.8

Kirurgi

 • Indikationer för kirurgi är långvarig smärta, nedsatt funktion eller, i undantagsfall, kosmetiska skäl.
 • Hela gangliet måste exstirperas och därför bör operation göras i bra anestesi och blodfritt fält.
 • Kirurgi uppfattas som ganska effektivt men om ingreppet inte utförs korrekt är recidivrisken stor.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ganglier ger få besvär hos de flesta och behöver vanligtvis inte behandlas.
 • De kan variera i storlek och försvinner ofta efter några månader.

Komplikationer

 • I sällsynta fall kan ganglier ge tryck på nervus ulnaris eller nervus medianus, och kan då medföra parestesier och pareser.

Prognos

 • Cirka hälften av ganglierna går tillbaka av sig själva.
 • Cirka hälften av de opererade ganglierna recidiverar.
 • Nettoeffekten är därför densamma, antingen cystorna behandlas kirurgiskt eller konservativt.9

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons