Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Höftledsartros


Uppdaterad den: 2023-02-20
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Artros:
  • Ett tillstånd som karakteriseras av skada eller minskad kvalitet av brosket i en eller flera leder. Ibland har brosket försvunnit helt1-4
  • Det underliggande benet kan förändras/remodelleras, tillståndet kan leda till en mild synovit och de kringliggande mjukdelarna kan påverkas (till exempel muskler och ligament)5
 • Höftledsartros:
  • Artros i höftleden (synovialleden mellan caput femoris och acetabulum)
  • Höftledsartros kan föreligga radiologiskt utan att personen upplever symtom eller söker vård för det. Höftledsartros är vanligen benämningen på tillståndet som ger symtom
  • Höftledsartros (och knäledsartros) kräver stora resurser i hälso- och sjukvården

Förekomst

 • Incidensen och prevalensen beror till stor del på kriterier för diagnos (symtomatisk artros, radiologisk artros eller egenrapporterad diagnos). 
 • Prevalens:
  • Höftledsartros är en av de vanligaste formerna av artros, efter artros i hand och knäled2
  • Upp till 25 % av alla som har levt till 85 års ålder riskerar att utveckla symtomatisk höftledsartros6
 • Incidens:
  • Cirka 2,1 per 1000 personer per år (artros, odifferentierad)2
  • Incidensen är cirka 6 % vid 75-årsåldern7
 • Ålder:
  • Höftledsartros uppstår vanligen efter 50-årsåldern3
 • Kön:
  • Artros är något vanligare hos kvinnor än hos män2
  • Hos vissa personer debuterar artros tidigare, från cirka 20-årsåldern:3,5
   • Det har vanligen samband med tidigare skador i leden (sekundär artros)
 • Höftoperationer:8
  • Under 2019 utfördes cirka 20 0000 totala höftprotesoperationer i Sverige
  • Primär artros är den vanligaste orsaken till operation med höftprotes

Etiologi och patogenes

 • Allmänt:
  • Artros anses inte längre vara en sjukdom i endast brosket
  • Vid artros uppstår förutom progressiv förlust av ledbrosk även subkondrala cystor, utveckling av osteofyter, förslappning av ligament/ledband, muskelsvaghet och eventuell inflammation i ledkapseln7
 • Etiologi:
  • Man tror att det finns olika faktorer i samspel som leder till utveckling av artros:
   • Lokala faktorer såsom existerande subklinisk leddysplasi och små skador
   • Allmänna riskfaktorer såsom ålder, kön (kvinnor drabbas i högre grad i ålder >50 år), övervikt (kan även ge metabola riskfaktorer), genetiska faktorer och belastande yrken 
 • Primär artros (idiopatisk artros) är vanligare än sekundär artros (till följd av exempelvis skador, tidigare inflammation i en led, infektion, metabola faktorer, endokrin sjukdom eller neuropatiska sjukdomar).

Predisponerande faktorer

 • Stigande ålder.
 • Övervikt:
  • Övervikt kan öka risken för höftledsartros med upp till 4 gånger9
  • Riskfaktor övervikt är dock mindre viktig vid höftledsartros än vid knäledsartros7
 • Ledyteinkongruens:
  • Till följd av fraktur, morbus Calvé-Legg-Perthes, epifysiolys
 • Ledinflammation:
  • Reumatoid artrit, psoriasisartrit, bakteriell artrit, axial spondylartrit
 • Deformiteter i barn- och ungdomsåldern:
  • Höftledsdysplasi, coxa vara
 • Metabola besvär:
  • Kondrokalcinos
 • Hemofili med ledblödningar.
 • Yrken som kräver långvarigt stående, lyft eller flyttning av tunga föremål:10-11
  • Ett fysiskt ansträngande arbete med/eller mycket lyftande, bärande, gång i trappor eller klättring på stege, eller ett arbete som innebär böjd eller vriden position, innebär högre förekomst av artrosbesvär i höft än hos andra
  • Kvinnor och män med likartad arbetsmiljö utvecklar artrosbesvär i samma utsträckning
  • Särskilt för yrken inom jordbruk och konstruktionsindustri är risken förhöjd7
 • Deltagande i belastande idrotter:
  • Fotboll, handboll, hockey, brottning och tyngdlyftning7
  • När det gäller långdistanslöpning på elitnivå finns tvärsnittsstudier som talar för att det kan ha betydelse7,12

ICD-10

 • M16 Höftledsartros (coxarthrosis)

ICD-10 Primärvård

 • M16- Höftledsartros

Diagnos

Nationella rekommendationer

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Höftledsartros

 • A. Misstanke föreligger vid symtom som talar för höftledsartros. Vid misstanke om tillståndet skickas patienten i första hand till fysioterapeut för utredning och bedömning. 
 • B–C. Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och status med ibland kompletterande undersökningar.
 • D–E. Patienten får information om diagnosen höftledsartros, dialog kring förlopp, prognos, samt behandling utifrån patientens individuella behov och situation:
  • En behandlingsplan upprättas
  • Information ges om vårdens kontaktperson
 • F–G. Grundbehandling och tilläggsbehandling erbjuds enligt behandlingspyramiden. Uppföljning och utvärdering med fysioterapeut vad gäller funktionsnivå och smärtsituation, eller läkare vid behov.
 • H–J. Information och dialog med patienten om fortsatt egenvård, med långsiktig behandlingsplan för:
  • Förebyggande, symtomlindrande och underhållande egenvård
  • Eventuellt fysisk aktivitet på recept (FaR)
  • Eventuell försämring såsom kontaktperson och kontaktvägar vid behov av förnyad kontakt med vården
  • Eventuell uppföljning av symtom eller levnadsvanor som sker utanför vårdförloppet
  • Uppföljning av självrapporterad funktions- och smärtsituation. Anpassning av behandlingsplan 
 • K–M. Försämrat tillstånd/utebliven förbättring trots grund- och eventuell tilläggsbehandling:
  • Besök hos läkare eller fysioterapeut med ny utredning av patientens funktions- och smärtsituation
  • Överväg differentialdiagnoser, komplettera med eventuell radiologisk eller annan undersökning
  • Slätröntgen vid oklar diagnos och inför remiss för ortopedisk bedömning
  • Fortsatt grund- och tilläggsbehandling med eventuellt remiss för ortopedisk bedömning (med information om vikt och längd, rökning och alkoholintag), se N
 • N/J. Aktuell för ortopedisk bedömning:
  • Remisskriterier:
   • Oacceptabel smärta trots analgetika
   • Vilovärk eller nattlig smärta
   • Svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
   • Kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling
  • Patient är intresserad av operation
  • Radiologisk undersökning inför remiss 
  • Patient blir aktuell för kirurgisk åtgärd eller inte, i så fall sker vård enligt H–J

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ska baseras på en samlad bedömning av anamnes/symtom och kliniska fynd:3,7
  • Röntgen behövs inte rutinmässigt för diagnos och bör främst övervägas vid atypiska symtom, misstanke om en allvarlig sjukdom eller inför en kirurgisk åtgärd

Differentialdiagnoser

 • Trokantertendinit:
  • Smärta lokaliserad lateralt i låret över trochanter major
 • Utstrålande smärtor från ryggen, exempelvis ischias:
  • Ofta typisk distribution av smärtorna
 • Piriformissyndrom:
  • Ofta diffus smärta, den kan kännas i höften, svanskotan, sätet, ljumsken och nedre delen av benen
  • I typfallet föreligger värk i sittbenet som eventuellt strålar ned på baksidan av låret och i enstaka fall hela vägen ned i benet
 • Artrit:
  • Artriter ger oftare systemiska symtom och stelhet >30 minuter
  • Reumatoid artrit:
   • Ovanligare i höftleden
  • Septisk artrit
   • Ofta äldre och/eller nedsatt immunförsvar
   • Ofta, men inte alltid, feber
   • Ofta riskfaktorer för septisk artrit
  • Reaktiv artrit:
   • Ofta infektion innan smärtornas debut
  • Giktartit:
   • Ovanligt i höftleden
  • Psoriasisartrit:
   • Ofta känd psoriasis
   • Ovanligt i höftleden
 • Cancer – primär bentumör eller metastaser:
  • Skelettsarkom förekommer främst hos barn 
  • Djup, bestående skelettsmärta utan annan uppenbar förklaring
  • Ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet och utan annan uppenbar förklaring
  • Palpabel resistens i skelettet
 • Inflammationer i gluteus medius eller tensor fascia lata
 • Osteonekros (Perthes sjukdom, Legg-Calvé-Perthes sjukdom, Chandlers sjukdom):
  • Vanligast hos barn
  • Vaga symtom med kortvariga, övergående episoder av hälta och lätt eller ingen smärta
  • Nedsatt rörlighet i höftleden
 • Osteokondrit (osteochondritis dissecans):
  • Ovanligt tillstånd
  • Kortvarig, vass smärta
 • Höftimpingement:
  • FAI är en vanlig orsak till höftsmärtor
  • Förekommer framför allt hos yngre människor
  • Typiskt är episoder med plötsliga, huggande smärtor, som med tiden kan gå över i mer ihållande smärtor
 • Trauma:
  • Anamnestisk uppgift på trauma/överbelastning

Anamnes

Aktuellt

 • Symtom vid artros (allmänt):
  • Smärta
  • Kortvarig stelhet i leden på efter vila (till exempel på morgonen)
  • Funktionsnedsättning i leden
 • Smärtor:2,13
  • Smärtorna känns vanligen i ljumsken eller ibland lateralt på låret, utstrålande ner mot knäet eller skinkan
  • Smärtorna utvecklas ofta långsamt och gradvis, men ibland kan debuten vara plötslig
  • Smärtorna försämras av belastning men kan också bli bättre av aktivitet:
   • Typiskt är igångsättningsbesvär som försvinner efter en kortare stunds rörelse, särskilt rörelser som stretchar ledkapseln
   • Intensiv aktivitet ger ofta ökad smärta
   • Belastningsbesvär kan komma tillbaka efter en längre stunds rörelse
  • Vilo- och nattsmärtor utvecklas gradvis:
   • Nattsmärtor uppträder vanligen först i senare stadier av höftartros
 • Kortvarig stelhet:
  • Personen upplever ofta stelhet i höften efter vila som dock försvinner inom 5 till maximalt 30 minuter
  • Stelheten uppstår till exempel efter att ha sovit, suttit eller vilat
  • Stelheten kan leda till att man har svårt att gå eller böja fram
 • Minskad funktion:
  • Gångförmågan påverkas med till exempel hälta, nedsatt gångsträcka eller behov av käpp (som ska användas på motsatt sida)
  • Påverkan på stämning, socialt liv, relationer, yrke, fritidsaktiviteter och sömn
 • Andra symtom:
  • Krepitationer i höften förekommer 
  • Upphakningar eller låsningar kan förekomma

Övriga frågor

 • Tecken på annan sjukdom?
  • Atypiska besvär (snabbt tilltagande smärta/vilosmärta)
  • Systemiska symtom (feber, uppgifter om inflammatorisk sjukdom)
 • Predisponerande faktorer?
  • Hereditet
  • Tidigare sjukdomar i höftleden eller systemsjukdomar som kan ge ökad risk för höftledsartros
  • Trauma
  • Belastande yrken/idrott
 • Genomförd behandling?
  • Effekt av träning
  • Effekt av smärtstillande läkemedel

Kliniska fynd

 • Inspektion:
  • Bedömning av eventuell benlängdsskillnad som kan ha uppstått till följd av artrosen
  • Bedömning av gångförmågan, hälta?
  • Atrofi av gluteal- och lårmuskulatur är inte ovanligt
 • Rörligheten:
  • Är påverkad i tidiga stadier och har högt prediktionsvärde för artros
  • Tidiga tecken på höftledsartros är smärta och inskränkt rörlighet vid passiv inåtotation, passiv flexion och passiv abduktion – det kapsulära mönstret:
   • Inåtrotationen är vanligen påverkad först
   • Efter hand kommer de flesta rörelser att påverkas14
   • Hos 20 % är tillståndet bilateralt; undersök alltid bägge höfterna14
  • Ibland kan man lägga märke till krepitationer, låsningar eller upphakningar
 • Kontrakturer:
  • Kan uppstå, som oftast i flekterad, adducerad och utåtroterad ställning
  • Kontrakturer kan ge en funktionell skolios
 • Palpation:
  • Höftleden kan palperas på framsidan och kan vara öm
  • Även andra strukturer bör palperas för att skilja från andra tillstånd såsom trokanterbursit
  • Eventuellt palpation av ljumskar och pulsar för andra orsaker som kan ge höftsmärtor
 • Se även instruktionsfilm: Höftstatus (5:50) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodprov:
  • SR, CRP och LPK är normala
  • Blodprov kan tas för att utesluta eventuella inflammatoriska sjukdomar
 • Harris Hip Score (HHS):
  • Det är en skattningsskala till hjälp vid bedömningen av höftfunktionen
  • Schemat är väl validerat och används internationellt, dock inte så ofta i Sverige

Andra undersökningar

Caput kan vara formförändrat, vilket kan ses vid röntgenologisk undersökning
 • Allmänt:
  • Röntgen behövs inte rutinmässigt för diagnos och bör främst övervägas vid atypiska symtom eller inför en kirurgisk åtgärd3
  • Tidig artros kan sakna typiska artrosförändringar på röntgen och en negativ röntgenundersökning kan fördröja diagnosen och därmed behandling2
 • Röntgen:
  • Röntgenförändringar uppträder i ökande grad i artrossjukdomens förlopp men har ingen tydlig korrelation med symtomgraden
  • Röntgenförändringar vid artros kan bestå av ledspaltsförträngning, osteofyter, subkondral skleros och cystbildning samt en ändrad form på femurhuvud15-16
  • Ibland kan man påvisa erosion av acetabulums kanter
 • MRT:
  • Ska inte användas för artrosdiagnostik3

När remittera?

Till ortoped

 • Oacceptabel smärta trots analgetika
 • Vilovärk eller nattlig smärta
 • Svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
 • Kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling

Checklista vid remittering

Höftledsartros

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik?
  • Ställningstagande till insättning av höftprotes? 
 • Anamnes:
  • Varaktighet och debut? Trauma? Förlopp och utveckling? Ihållande besvär?
  • Graden av smärta? Vilosmärtor? Smärtor nattetid? Grad av funktionsnedsättning?
  • Erfarenhet av icke-kirurgisk behandling? Artrosskola, fysisk träning, fysioterapi
  • Andra sjukdomar av betydelse? Aktuella läkemedel?
  • Alkoholkonsumtion, rökning?
  • Träningspotential?
  • Konsekvenser:
   • Funktionsbortfall som påverkar livskvaliteten
   • Arbetsförmåga
   • Påverkan på sömn och socialt liv
 • Kliniska fynd:
  • Smärta? Reducerad rörlighet (rotation, flexion, abduktion). Kontraktur?
  • Vikt, längd
 • Kompletterande undersökningar:
  • Blodprover
  • Resultat av slätröntgen

Komplikation i proteshöft

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Byte av höftprotes? Annan kirurgi?
 • Anamnes:
  • Aktuella symtom
  • När blev protesen insatt? Utveckling?
  • Orsaken till komplikationer i proteshöft – infektion, instabilitet, malalignment, lossning eller slitage av proteskomponenter?
  • Grad av smärta, funktionsnedsättning, funktionsbortfall som påverkar livskvaliteten
  • Andra sjukdomar av betydelse
  • Träningspotential, psykosociala förhållanden
 • Kliniska fynd:
  • Fynd vid klinisk undersökning (smärta, reducerad rörlighet, kontraktur, malalignment, instabilitet)
 • Kompletterande undersökningar:
  • Fynd vid röntgenundersökning (infektion, malalignment, proteslossning, protesslitage, benförlust, fissur/fraktur)

Behandling

Nationella rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Nedan listas de viktigaste rekommendationer med rangordning 1–3/4 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Artros – diagnostik och utredning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Strukturerat omhändertagande och behandling enligt behandlingspyramid (prioritet 2)
 • Symtom som ger misstanke om artros i knä eller höft:
  • Diagnostik med stöd av en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd (prioritet 3)
 • Symtom som ger misstanke om fler potentiellt allvarliga hälsotillstånd än artros i knä eller höft:
  • Bilddiagnostik som tillägg till klinisk bedömning (prioritet 4)

Artros – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Fysisk träning (prioritet 2)
  • Patientutbildning som tillägg till fysisk träning (prioritet 3)

Artros – läkemedelsbehandling och annan smärtlindring

 • Personer med artros i höft:
  • Akupunktur med eller utan elstimulering (icke-göra)
 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Manuell terapi som enskild behandling (icke-göra)
  • Injektion av hyaluronsyra i leden (icke-göra)

Artros – kirurgi

 • Artros eller misstänkt degenerativ meniskskada och smärta i knä:
  • Artroskopisk kirurgi (icke-göra)
 • Artros i knä:
  • Broskcellstransplantation (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – diagnostik, prognostik och utredning

 • Odifferentierad artrit och välgrundad misstanke om reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för reumatoid artrit eller ledskador (prioritet 3)
 • Tidig reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för ledskador (prioritet 3)
  • Bentäthetsmätning i mellanhanden med DXR (digital X-ray radiogrammetry) för att bedöma risken för ledskador (icke-göra)
 • Långvarig inflammatorisk ryggsmärta enligt anamnes:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att upptäcka axial spondylartrit (prioritet 4)
 • Axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att bedöma effekten av biologisk läkemedelsbehandling (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – teamrehabilitering och samordning av vårdinsatser

 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit och nedsatt funktion i händerna:
  • Handträning (prioritet 3)
 • Personer med tidig reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med etablerad reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit:
  • Sjuksköterskemottagning med samordnade vårdinsatser (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

 • Personer med reumatoid artrit:

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit

 • Personer med ankyloserande spondylit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
 • Personer med axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • IL17-hämmare (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid psoriasisartrit

 • Personer med psoriasisartrit och medelhög till hög sjukdomsaktivitet och tillräcklig effekt av eller intolerans mot standardbehandling (cox-hämmare och kortisoninjektioner och andra sjukdomsmodifierande läkemedel):
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
  • IL17A-hämmare eller IL12/23-hämmare (prioritet 3)
  • JAK-hämmare (prioritet 3)

Osteoporos – diagnostik och utredning

 • Benskörhetsfraktur:
  • Systematisk riskvärdering, utredning och behandling (frakturkedja med koordinatorer) (prioritet 1)
 • Planerad eller pågående systemisk kortisonbehandling:
  • Systematisk riskvärdering och utredning för osteoporos eller benskörhetsfraktur (prioritet 2)
 • Personer med misstänkt osteoporos eller hög frakturrisk:
  • Beräkning av risk för benskörhetsfrakturer enligt FRAX (prioritet 2)
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning, inklusive VFA-undersökning (prioritet 2)
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning (prioritet 3)

Osteoporos – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
  • Patientutbildning, till exempel osteoporosskola (prioritet 4)

Osteoporos – läkemedelsbehandling och övriga åtgärder

 • Benskörhetsfraktur i rygg eller höft:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, antiresorptiva (prioritet 2)
 • Multipla benskörhetsfrakturer i rygg och uttalat låg bentäthet:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, teriparatid (prioritet 2)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder eller äldre män med systemisk kortisonbehandling:
  • Benspecifika läkemedel (prioritet 4)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder med benskörhetsfraktur och uttalat låg bentäthet:
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning, utan dokumenterad brist på kalcium eller D-vitamin, utan behandling med systemisk kortison eller benspecifika läkemedel mot osteoporos:
  • Behandling med kalcium och D-vitamin (icke-göra)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – Stöd för styrning och ledning, publicerad 2021-01-20 

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Höftledsartros

 • A. Misstanke föreligger vid symtom som talar för höftledsartros. Vid misstanke om tillståndet skickas patienten i första hand till fysioterapeut för utredning och bedömning. 
 • B–C. Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och status med ibland kompletterande undersökningar.
 • D–E. Patienten får information om diagnosen höftledsartros, dialog kring förlopp, prognos, samt behandling utifrån patientens individuella behov och situation:
  • En behandlingsplan upprättas
  • Information ges om vårdens kontaktperson
 • F–G. Grundbehandling och tilläggsbehandling erbjuds enligt behandlingspyramiden. Uppföljning och utvärdering med fysioterapeut vad gäller
  funktionsnivå och smärtsituation, eller läkare vid behov.
 • H–J. Information och dialog med patienten om fortsatt egenvård, med långsiktig behandlingsplan för:
  • Förebyggande, symtomlindrande och underhållande egenvård
  • Eventuellt fysisk aktivitet på recept (FaR)
  • Eventuell försämring såsom kontaktperson och kontaktvägar vid behov av förnyad kontakt med vården
  • Eventuell uppföljning av symtom eller levnadsvanor som sker utanför vårdförloppet
  • Uppföljning av självrapporterad funktions- och smärtsituation. Anpassning av behandlingsplan 
 • K–M. Försämrat tillstånd/utebliven förbättring trots grund- och eventuell tilläggsbehandling:
  • Besök hos läkare eller fysioterapeut med ny utredning av patientens funktions- och smärtsituation
  • Överväg differentialdiagnoser, komplettera med eventuell
   radiologisk eller annan undersökning
  • Slätröntgen vid oklar diagnos och inför remiss för ortopedisk
   bedömning
  • Fortsatt grund- och tilläggsbehandling med eventuellt remiss för ortopedisk bedömning (med information om vikt och längd, rökning och alkoholintag), se N
 • N/J. Aktuell för ortopedisk bedömning:
  • Remisskriterier:
   • Oacceptabel smärta trots analgetika
   • Vilovärk eller nattlig smärta
   • Svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
   • Kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling
  • Patient är intresserad av operation
  • Radiologisk undersökning inför remiss 
  • Patient blir aktuell för kirurgisk åtgärd eller inte, i så fall sker vård enligt H–J  

Behandlingsmål

 • Kontrollera smärtor och andra besvär.
 • Bevara eller förbättra funktionsnivån.

Behandlingen i korthet

Socialstyrelsens behandlingspyramid för artros
 • Hos patienter med höftledsartros rekommenderas ett strukturerat omhändertagande och behandling enligt behandlingspyramiden för artros (se bild):3
  • Grundbehandling hos alla som har besvär, bestående av patientutbildning, handledd fysisk träning, egenbehandling och vid behov viktminskning
  • Tilläggsbehandling hos personer med otillräcklig effekt av grundbehandlingen, bestående av till exempel läkemedel och/eller hjälpmedel
  • Kirurgi hos personer med svåra besvär och otillräcklig effekt av såväl grund- som tilläggsbehandling
 • En helhetsbedömning måste alltid göras och val av behandling måste bedömas i förhållande till patientens allmänna hälsotillstånd. 
 • Det finns inga läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen vid artros. 

Egenbehandling

 • Patientundervisning:
  • Information om behandlingspyramiden
  • Information om sjukdomsprocessen och förväntad prognos
  • Information om hur man ska göra vid utebliven förbättring (behandlingsplan)2
 • Fysisk träning:
  • Minskar smärta och höjer funktionen i leden:17-19
   • Fysisk träning kan öka självrapporterad fysisk funktionsförmåga och minska smärta, främst direkt efter avslutad träningsperiod
   • Det vetenskapliga underlaget har dock vissa brister, vilket gör att effekten av träning kan vara överskattad
  • Rekommenderas hos alla med symtomatisk höftartros:6-7,13,20
   • Enkla åtgärder såsom aerobisk träning, stärkande av muskulatur och stimulering till fysisk aktivitet är troligtvis lika effektivt som läkemedelsbehandling
   • Handledd (övervakad) träning med hjälp av en fysioterapeut kan ge bättre effekt än egen träning 
   • Eventuellt kan fysisk aktivitet på recept (FaR) erbjudas
  • Mål av fysisk träning:20
   • Bygga upp höftmuskler
   • Bevara ledmobiliteten
   • Senarelägga behov av andra insatser (farmakologisk eller kirurgisk behandling)6
  • Metoder:20
   • Aerob fysisk aktivitet (20–30 minuter, 2–3 gånger i veckan)
   • Muskelstärkande fysisk aktivitet av relevanta muskelgrupper (8–12 repetitioner, minst 1 set, 2–3 gånger i veckan)
   • Hos främst överviktiga personer kan bassängträning ge minskad smärta och därmed vara att föredra (likvärdig effekt som landträning)20-21
 • Viktminskning:
  • Dokumentationen om effekten av viktminskning vid höftledsartros är bristfällig7
  • Viktminskning kan ge bättre kontroll på smärta/funktion, men fysisk träning är viktigare20
  • Övervikt innan protesoperation är associerad med sämre utfall (smärta, funktion och komplikationer) oavsett graden av fysisk aktivitet innan operationen22
 • Undvika viss belastning:
  • Långvarigt stående arbete, tunga lyft och bärande
  • Vridning av höften såsom vid golf eller löpning kan med fördel ersättas med andra aktiviteter såsom yoga, cykling eller simning13 
 • Hjälpmedel:
  • Användning av krycka/käpp på andra sidan än den onda höften
  • Stötdämpande skor kan prövas men dokumentationen är inkonklusiv7,13

Läkemedelsbehandling

Behandlingsstrategier

 • Den farmakologiska behandlingen är symtomlindrande och påverkar inte sjukdomsförloppet.15
 • NSAID-preparat (cox-hämmare) är förstahandsval eftersom paracetamol har sämre effekt:3,7,23
  • Peroral behandling har god evidens men kan leda till (gastrointestinala och kardiovaskulära) biverkningar: 
   • Behandling kan ges vid behov, intermittent (i perioder) eller kontinuerligt (högre risk för biverkningar)
   • De lägsta doserna ska eftersträvas
  • Lokal behandling med NSAID (topikal behandling) kan också ge smärtlindring men rekommenderas sällan för höftledsartros6
 • Kombinationsbehandling:
  • Kombination av läkemedel med olika verkningsmekanismer (till exempel COX-hämmare och paracetamol eller opioid) kan övervägas
 • Kortisoninjektion:
  • Är svårt att genomföra i höftleden men kan precis som vid knäledsartros ha effekt på smärta, främst kortvarigt6
  • Kan vara associerad med ökad broskdestruktion i höftleden, se nedan
 • Nedtrappning:
  • Om patienten blir smärtfri, bör seponeringsförsök utföras
  • Eventuellt kan man gå över till behandling vid behov, eller intermitterande behandling
 • Det är viktigt att diskutera biverkningar med patienterna.

NSAID (cox-hämmare)

 • NSAID kan ges som peroral eller lokal, topikal behandling.
 • Peroral behandling:
  • Till exempel ibuprofen 400–600 mg, maximalt 2400 mg/dygn
  • Till exempel naproxen 500 mg, maximalt 1000 mg/dygn
  • Hos patienter med tidigare magsår finns det tre alternativ:
   • (1) Byte till cox-2 hämmare, till exempel etoricoxib eller celecoxib
   • (2) Kombinera NSAID-preparat med misoprostol
   • (3) Kombinera NSAID-preparat med protonpumpshämmare i normal dosering
 • Lokal/topikal behandling:
  • Används sällan vid höftledsartros
  • Exempelvis diklofenak eller ibuprofen i gelberedning
  • Ger inga systemiska biverkningar

Paracetamol

 • Studier talar för att monoterapi med paracetamol inte har tillräcklig verkan för att rekommenderas7,23-24
 • Paracetamol kan prövas med andra läkemedel, såsom NSAID eller opioider.
 • Peroral behandling:
  • Paracetamol 500–1000 mg, maximalt 3000–4000 mg/dag

Opioider

 • Opioider har inte bättre effekt än NSAID-preparat.3 
 • Bör generellt undvikas på grund av risk för allvarliga biverkningar/beroende och ökad risk för fall:3,7
  • Eventuellt kan det vara aktuellt med kodein/paracetamol eller tramadol i kortare perioder med uttalade nattsmärtor
  • Tramadol med eller utan paracetamol har ingen effekt eller en liten effekt på smärta/funktion vid artros, jämfört med placebo25
  • I en metaanalys (2023) såg man en liten statistisk effekt på smärta och funktion av tramadol 300 mg jämfört med placebo, men den kliniska effekten bedöms vara osäker26 

Övriga

 • Kortisoninjektion:
  • Kan ges till vid höftledsartros som inte reagerar på peroral eller topikal behandling, ofta behövs ultraljudsledd injektion6-7
  • En studie hittade en association med (främst) hög dos eller upprepad intraartikulär injektion med kortikosteroider i höftleden och snabb försämring av artrosen27
  • Är inte praxis i Sverige
 • Glukosamin:
  • Det finns ingen evidens för att glukosamin eller kombination med kondroitin, har någon smärtlindrande effekt, eller någon effekt på ledspaltens storlek, jämfört med placebo7,28-30
  • Enligt en litteratursökning av SBU:s upplysningstjänst från år 2022 visade fem systematiska översikter att behandling på kort sikt (sex månader) gav effekt på smärtlindring beroende av produktformuleringen och inte uppvisade statistisk signifikans i alla översikter. Det var oklart ifall effekterna som sågs var kliniskt betydelsefulla. Vid behandling på lång sikt (>12 månader) sågs inga statistiskt säkerställda effekter. En del av studierna som inkluderades finansierades av företag som tillhandahåller preparaten varför jävsproblematik var vanligt förekommande31
 • Kondroitin:31 
  • Enligt en litteratursökning av SBU:s upplysningstjänst från år 2022 visade fem systematiska översikter att behandling på kort sikt (sex månader) gav effekt på smärtlindring. Det var oklart ifall effekterna som sågs var kliniskt betydelsefulla. Vid behandling på lång sikt (>12 månader) sågs inga statistiskt säkerställda effekter. En del av studierna som inkluderades finansierades av företag som tillhandahåller preparaten varför jävsproblematik var vanligt förekommande
 • Injektion av hyaluronsyra i leden rekommenderas inte.3
 • Duloxetin (SSRI och SNRI i kombination):32
  • I en studie från år 2022 sågs ingen effekt på smärta av duloxetin i tillägg till etablerad behandling som fysioterapi, artrosskola, livsstilsändring, smärtstillande samt injektion med glukokortikoider eller remiss till specialistläkare inom ortopedi

Kirurgi

Proteskirurgi

 • Årsrapporterna från Svenska Höftprotesregistret ger information om vilka proteser som används i Sverige liksom hur resultaten efter operation är.
 • Det finns dokumentation om att det kan vara skadligt att avvakta med behandlingen alltför länge.6,13
 • Ständiga förbättringar:33
  • Bättre material och bättre design har lett till ökad rörlighet, förstärkt stabilitet och nedsatt slitage
  • Minimalt invasiv kirurgisk teknik begränsar skadorna på mjukdelsvävnad, förkortar sjukhusvistelsen och rekonvalescenstiden
  • Datorassisterad kirurgi kan i framtiden komma att ytterligare förbättra de redan goda resultaten
 • Länk till Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Höftledsartros - proteskirurgi

Långtidseffekt

 • Positiva effekter:
  • Överlevnaden av bra höftproteser (innan revision till ny protes eller avlägsnande från leden) är över 90 % efter 10 år och mer än 80 % efter 25 år om patienten har en god allmän hälsa, kan motionera och har normalvikt13
  • En systematisk litteraturöversikt (2019) som inkluderar internationella data från >228 000 totala höftprotesoperationer visade att höftprotesen håller i 25 år hos cirka 58 % av patienterna34
  • Insättning av höftledsprotes är mycket kostnadseffektivt
 • Negativa effekter:
  • Risk för tromboembolisk sjukdom och infektion
  • Risk för neurovaskulära skador

Rehabilitering

 • Patienten bör följa ett rehabiliteringsprogram i flera månader efter operationen – varaktigheten styrs av de individuella behoven.
 • Rehabiliteringen förbättrar patientens funktion.
 • Maximal reduktion av smärtor och funktionsförbättring efter total höftplastik kan ta upp till 12 månader.

Annan behandling

Fysioterapi

 • Se även Egenbehandling.
 • Regelbunden fysisk träning rekommenderas hos alla personer med höftledsartros.3 
 • Det finns dokumentation om att handledd träning är mer effektiv än egen träning:20
  • Patienter kan behöva instruktioner om hur man kan träna specifika muskelgrupper
  • En Cochranerapport (2018) visade att deltagande i ett träningsprogram till viss grad kan förbättra fysisk funktion, depression och smärtor35

Manuell terapi 

 • Manuell terapi som enskild behandling rekommenderas inte

Akupunktur

 • Akupunktur vid höftledsartros, med eller utan elstimulering, rekommenderas inte3

Platelet Rich Plasma (PRP)

 • Det finns studier som visar på en positiv effekt av PRP men resultaten är motstridiga:
  • Behandling rekommenderas endast inom ramen för forskning och utveckling3

Växtbaserade preparat

 • Enligt en litteratursökning av SBU:s upplysningstjänst från år 2022 visade fem systematiska översikter som inkluderade olika växtbaserade preparat som säljs som kosttillskott eller receptfria naturläkemedel. Sammanfattningsvis var de få studier som visade statistiskt signifikanta effekter:36
  • Curcumin (gurkmeja), ingefära och extrakt av Boswellia serrata hade viss effekt på smärtlindring, och i några fall funktionsförbättring, jämfört med placebo
  • Ingen statistiska signifikanta effekter identifierades för behandling > 6 månader (ett preparat)
  • Det fanns stora skillnader mellan de verksamma substanserna i de preparat som undersöktes
  • Studierna var ofta små
  • En del av studierna som inkluderades finansierades av företag som tillhandahåller preparaten varför jävsproblematik var vanligt förekommande

Förebyggande behandling

 • Optimal behandling av övervikt.
 • Preoperativt:
  • Eftersträva normalvikt37
  • Träna upp muskulaturen
  • Rökstopp reducerar komplikationsfrekvensen38
 • Tidig postoperativ mobilisering:
  • Hindrar komplikationer som till exempel pneumoni och djup ventrombos
Annons
Annons

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Artros är en sjukdom som ofta blir sämre med tiden:
  • Ofta är det en långsam process men i vissa fall kan det gå snabbare3
 • Artros har ofta ett fluktuerande förlopp:
  • Patienter kan vara symtomfria i perioder med försämringar (lindriga symtom) under kortare eller längre tid39
  • Hos en del blir efter hand de smärtfria perioderna kortare, med en tendens till att smärtorna håller i sig även under vila och eventuellt med smärtor på natten

Komplikationer

 • Till följd av höftledsartrosen:
  • Nedsatt funktion med eventuell påverkan på arbete, relationer och fritidsaktiviteter
  • Psykisk ohälsa och sömnbesvär
 • Operationsrelaterade komplikationer:
  • Infektioner kan även förekomma senare i förloppet 

Protesrelaterade komplikationer

 • Inga proteser sitter biologiskt fastvuxna.
 • Det kan därför uppstå mikrorörelser i förbindelsezonerna vid användning av extremiteten, men dessa orsakar inte smärtor och protesen betraktas som fast förankrad.
 • Cirka 2 % av patienterna behöver en reoperation inom 2 år och lossning är den vanligaste orsaken.40
 • 97 % av alla höftoperationer med helprotes behöver ingen omoperation inom 10 år.8
 • Symtom på aseptisk lossning:
  • Aseptisk lossning kan vara asymtomatisk men ofta förekommer ökad smärta
 • Symtom på luxation:
  • Ofta lägger patienten märke till en distinkt händelse som med ett klickande ljud, akut smärta och svårigheter att belasta benet

Prognos

 • Många har tillfredsställande effekt av icke-kirurgiska åtgärder.
 • Hos patienter som opereras får de flesta god effekt med minskad smärta och tillfredställelsen är mycket hög (4,5 av maximalt 5 poäng).40 
 • I en systematisk kunskapsöversikt från år 2019 har man undersökt hur länge en höftprotes beräknas hålla. Slutsatsen av denna studie blev att man kan räkna med att cirka 66 % av höftproteser kommer att hålla i 15–20 år och cirka 50 % kommer att hålla i 25 år hos patienter med höftledsartros.41 

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Höftledsartros är ett vanligt och ofarligt tillstånd som i perioder kan ge varierande grader av besvär.
 • Regelbunden träning är mycket viktig som behandling av tillståndet. 
 • Hur patienten ska göra om besvären inte minskar. 
 • Kirurgi ska endast göras om andra åtgärder inte haft god effekt. 

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Artros
 • Artros i höften
 • Insättning av konstgjord höftled

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons