Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Knäledsartros


Uppdaterad den: 2023-02-20
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Knäledsartros innebär degenerativa förändringar i knäleden.
 • Andra beteckningar är gonartros samt osteoartrit (osteoarthritis) i engelskspråkig litteratur.
 • Det är först brosket som degenererar, senare utvecklas degeneration av synovia och efter hand skelettet.1-2
 • Man skiljer mellan primär och sekundär artros:
  • Sekundär artros är orsakad av annan skada eller sjukdom som trauma, infektion eller övervikt

Artros allmänt

 • Artros är en samlingsbeteckning för ledsjukdom som karakteriseras av sviktande ledfunktion med varierande grad av brosknedbrytning och benombyggnad:
  • Det underliggande benet kan förändras/remodelleras, tillståndet kan leda till en mild synovit och de kringliggande mjukdelarna kan påverkas (till exempel muskler och ligament)3-4
 • Vid röntgenundersökningar av en artrosled kan förändringar ses som reducerad ledspalt, subkondral skleros och osteofyter:
  • Det finns i många fall en diskrepans mellan röntgenfynd och symtom, speciellt graden av smärta 

Förekomst

 • Knäledsartros är den vanligaste formen av artros.5
 • Prevalens:
  • Förekomsten är något svårt att uppskatta på grund av att det inte finns en precis definition av tillståndet 
  • I Skåne hittade man att 12 % av individer 45 år och äldre och 21 % av individer 65 år och äldre sökte läkarvård och fick en diagnos på knäartros3
  • I USA har 7 % av individer vid 55-årsåldern knäartros, detta stiger till 17 % vid 75-årsåldern6
   • Prevalensen har dubblerats i loppet av 70 år
  • Som följd av ökad livslängd och ökad förekomst av övervikt förväntar man sig att prevalensen kommer att öka under de kommande åren3,7
 • Kön:
  • Hos yngre är det vanligare hos män än hos kvinnor (sannolikt på grund av högre förekomst av sekundär artros)
  • Tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män efter menopausen
 • Knäledsartros är en av de viktigaste orsakerna till nedsatt mobilitet hos äldre. 
 • Risken för sjukskrivning:
  • Är nästan dubblerad vid knäledsartros4
  • Risken för sjuk- och aktivitetsersättning är ökad med 40–50%
  • Knäledsartros står för cirka 2 % av alla årliga sjukfrånvarodagar

Etiologi och patogenes

 • Knäleden består av tre enheter:
  • Laterala tibiofemorala delen
  • Mediala tibiofemorala delen
  • Patellofemorala delen
 • Patogenes:
  • Artros uppstår när ledytorna skadas med påföljande synovial irritation, remodellering med osteofytbildning, sklerosering och i senare stadier också subkondrala cystor
  • Detta ger de typiska röntgenfynden
 • Knäledsartros påverkar alla strukturer i en led:
  • Det uppstår förlust av brosk, benremodellering, kapselsträckning och försvagad periartikulär muskulatur. Samtidigt är ofta meniskerna degenerativt förändrade med sprickbildning och fransighet
  • Hos en del föreligger synovit, slappa ligament, lesioner i benmärgen som följd av skador mot benet8
  • Med ökande broskförlust och remodellering av ben blir individen alltmer hjulbent, något som accelererar degenerationsprocessen9
 • Smärta:
  • Lokal inflammation av synovia och brosk bidrar till smärta och ledförstörelse10
  • Ben, synoviainflammation och en sträckt ledkapsel på grund av hydrops är de troliga smärtkällorna, men även bursit kan ge symtom11-13

Predisponerande faktorer

 • Ålder.
 • Kön, se förekomst. 
 • Ärftlighet:4,14
  • Kan förklara en del av förekomsten av knäledsartros
 • Övervikt är en stark riskfaktor:15
 • Yrkesmässig belastning/överbelastning på grund av mycket böjning, huksittande och lyft:2
 • Tidigare skador:
  • Tidigare ledskada som har skapat ojämna ledytor eller snedbelastning i knäleden
  • Tidigare sjukdom som har skadat ledbrosket, till exempel reumatoid artrit
  • Tidigare intraartikulära förändringar, såsom korsbands- och meniskskada eller osteochondritis dissecans:
   • Vid skador på menisken eller korsbandet ökar risken för artros i knäleden tiofaldigt15
 • Icke-fysiologisk varus- eller valgusställning i knät. Det verkar som om valgusfelställning (kobenthet) är mindre belastande än varus-felställning.

ICD-10

 • M17 Knäledsartros (gonartos)

ICD-10 Primärvård

 • M17- Knäartros

Diagnos

Nationella rekommendationer

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Knäledsartros

  • A. Misstanke föreligger vid symtom som talar för knäledsartros. Vid misstanke om tillståndet skickas patienten i första hand till fysioterapeut för utredning och bedömning. Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och status. 
  • B–C. Om klinisk diagnos på knäledsartros ställs får patienten information om diagnosen knäledsartros och en rehabiliteringsplan upprättas tillsammans med patienten. Information om vårdens kontaktperson ges. 
  • D–E. Grundbehandling och tilläggsbehandling erbjuds enligt behandlingspyramiden. Uppföljning och utvärdering med fysioterapeut vad gäller funktionsnivå och smärtsituation, eller läkare vid behov.
  • F–G. Information och dialog med patienten om fortsatt egenvård, remittera till relevant instans samt långsiktig behandlingsplan för:
   • Förebyggande, symtomlindrande och underhållande egenvård
   • Eventuellt fysisk aktivitet på recept (FaR)
   • Eventuell försämring såsom kontaktperson och kontaktvägar vid behov av förnyad kontakt med vården
   • Eventuell uppföljning av symtom eller levnadsvanor som sker utanför vårdförloppet
   • Eventuell uppföljning av viktnedgång
  • H–I. Bedömning av behov för förnyad eller kompletterande utredning samt om differentialdiagnos föreligger.
J–K.
    Information och dialog med patient om behandling och om eventuellt behov av utredning hos ortoped vid: 
   • Icke acceptabel smärta eller funktionsinskränkning föreligger
   • Röntgenverifierad knäartros
   • Patienten intresserad av operation och träning före och efter operation
L.
  Remiss för ortopedisk bedömning där relevant information om status, aktuella sjukdomar, status, tidigare operationer samt aktuell röntgen framgår. Inför remiss bör följande förberedelser göras:
  • Riskfyllda levnadsvanor identifieras
  • Identifiera och optimera behandling av tillstånd/sjukdomar som utgör riskfaktorer i samband med proteskirurgi (till exempel hypertoni, diabetes, hjärtsjukdom, psykisk ohälsa och demens)
  • Aktuell läkemedelslista
  • Information till patient om vad operation innebär bland annat vad gäller risker, rehabilitering och smärta
  • Komplikationsrisken minskar vid rök- och alkoholfri operation
 • M. Revidering rehabiliteringsplan inför ortopedisk bedömning och eventuell operation i dialog med patienten. Under väntetiden till ortopedisk bedömning ansvarar primärvården för patientens fortsatta smärtlindring och eventuell sjukskrivning.

Diagnoskriterier

 • Anamnes och kliniska fynd ger diagnos:15
  • Diagnosen bör ställas med hjälp av en samlad bedömning av anamnes, tre vanliga symtom och tre typiska kliniska fynd15
 • Vid osäkerhet kan röntgenundersökning utesluta annan åkomma:
  • Röntgenförändringarna motsvarar inte alltid den kliniska bilden, så kliniken är därför viktigast

Differentialdiagnoser

 • Artros i höft med smärta projicerad i knä.
 • Ryggbesvär som projiceras mot knät.
 • Bursiter och tendiniter runt knäleden.
 • Patellofemoral artros.
 • Degenerativa förändringar med ruptur i menisker ingår vanligen i artrosförloppet.

Anamnes

 • Tre vanliga symtom är smärta, stelhet efter inaktivitet och nedsatt funktion. 
 • Smärtor:
  • I första fasen måttlig styrka och intermitterande
  • Smärtan debuterar oftast i mediala eller främre delar av knäleden
  • Aktivitet förvärrar smärtorna, särskilt aktiviteter som innebär mycket knäböjning som att resa sig upp från sittande, gå i trappor, hoppning2
  • Nattliga smärtor kan störa sömnen
 • Stelhet:
  • Särskilt efter vila, eller efter långvarigt gående eller stående arbete17
  • Blir bättre efter cirka 30 minuters aktivitet
 • Många patienter kan berätta om tidigare skador i knäna.
 • Vid uttalad artros:
  • Föreligger ofta vilosmärtor och nattsmärtor
  • Inskränkt rörlighet och kontrakturer kan också utvecklas
 • Komplikationer:
  • Degenerationen kan leda till lösa broskfragment och akuta låsningar

Kliniska fynd

 • Tre typiska fynd är krepitationer (ett knastrande ljud som kan höras och kännas i en led med artros), nedsatt rörlighet och en svullen knäled.
 • Inspektion:
  • Ledsvullnad är vanligt
  • Quadricepsmuskulaturen blir ofta atrofierad vid artros i knät
  • Vid uttalade fall kan man finna flexionskontraktur, varus- eller valgusfelställning och tilltagande instabilitet i leden
  • Gångfunktionen blir så småningom sämre
 • Rörlighet:
  • Nedsatt rörlighet i form av ett kapsulärt mönster, vid passiva mobilitetstester. Ändkänslan kommer att vara av hård karaktär
  • Passiv flexion är mer nedsatt än passiv extension
 • Palpation:
  • Vid palpation finner man ofta ömma ledspalter och eventuellt palpabla exostoser
 • Funktion:
  • Nedsatt gångförmåga och -sträcka
 • Se instruktionsfilm: Knästatus – undersökningsteknik (palpation, extension, flexion) (2:56) – Universitetssjukhuset Örebro

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodprov kan ibland vara aktuellt för att utesluta reumatiska besvär och kristallartrit, men knäledsartros ger inte patologiska prov.

Undersökning av ledvätska

 • Vid artros är vätskan klar och gulaktig med lågt celltal (färre än 1000 leukocyter per mm3).

Röntgen

Indikation 
 • Röntgen av knä bör göras om diagnosen fortfarande är oklar efter en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd, eller om man misstänker ett annat allvarligt tillstånd såsom cancer.4
 • Inför en kirurgisk åtgärd krävs vanligen en röntgenundersökning av knäet. 
Tolkning
 • En röntgenundersökning ger inte en säkrare diagnos jämfört med en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd: 
  • Sambandet mellan graden av ledförändringar och symtom är ofta svagt. Patientens symtom (och inte röntgenbilden) borde avgör därmed vilken behandling som är lämpligast
  • Röntgenförändringar uppträder sent i artrossjukdomens förlopp
 • Reducerad ledspalt i tidig fas:
  • Inte nödvändigtvis korrelerat till graden av besvär18
  • Röntgenbilder tagna stående med 30° flexion i knäna rekommenderas för att påvisa reduktion av broskhöjd
 • Osteofyter utvecklas så småningom.
 • Senare subkondral skleros, cystbildningar och randexostoser.
 • I uttalade fall uppkommer bendestruktion och felställningar.
 • Stående bild med belastning används för att bedöma eventuella felställningar.

MRT

 • Rekommenderas inte vid utredning av knäledsartros (se även nedan).4

Andra undersökningar

Andra undersökningar preoperativt

 • Artroskopi:
  • Rekommenderas inte vid artros eller misstänkt degenerativ meniskskada och smärta i knä 
  • Artroskopi kan genomföras vid lösa fragment som ger låsning eller mekaniska besvär19
 • MRT:
  • Rekommenderas inte för endast artrosdiagnostik4
  • Ger god topografisk framställning av knäledet
  • Visar brosk och ligament och gör artroskopi överflödig
  • Studier visar dock att artrosförändringar (osteofyter, broskskador, benmärgslesioner) är vanliga hos äldre och ökar med tilltagande ålder:
   • I en studie hittades artrosförändringar på MR hos cirka 90 % av patienter med genomsnittsålder på 62 år, oberoende av symtomgraden20

När remittera?

 • Remiss till specialist vid nattsmärtor, vilosmärtor eller kontrakturer.
 • Vid bristande effekt av konservativ behandling.
 • Artros hos unga patienter.

Checklista vid remittering

Knäledsartros

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Insättning av knäledsprotes? Annan kirurgi?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Trauma? Förlopp och utveckling? Ihållande besvär?
  • Graden av smärta? Vilosmärtor? Smärtor nattetid? Grad av funktionsnedsättning?
  • Erfarenhet av konservativ behandling? Träningspotential?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Läkemedel?
  • Konsekvenser. Funktionsförlust som påverkar livskvalitet?
 • Kliniska fynd:
  • Smärta? Minskad rörelseförmåga? Kontraktur? Malalignment? Instabilitet?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Röntgenundersökning

Proteskomplikationer

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Kirurgi?
 • Anamnes:
  • När blev protesen insatt? Förlopp och utveckling? Ihållande besvär?
  • Antagen orsak? infektion, instabilitet, malalignment, lossning eller slitage av proteskomponenter?
  • Grad av smärta? Vilosmärtor? Smärtor nattetid? Grad av funktionsnedsättning? Påverkad livskvalitet?
  • Effekt av konservativ behandling?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Läkemedel?
  • Träningspotential?
 • Kliniska fynd:
  • Smärta? Minskad rörelseförmåga? Kontraktur? Malalignment? Instabilitet?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Röntgen – fynd såsom infektion, malalignment, proteslossning, protesslitage, benförlust, fissur/fraktur?

Behandling

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Nedan listas de viktigaste rekommendationer med rangordning 1–3/4 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Artros – diagnostik och utredning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Strukturerat omhändertagande och behandling enligt behandlingspyramid (prioritet 2)
 • Symtom som ger misstanke om artros i knä eller höft:
  • Diagnostik med stöd av en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd (prioritet 3)
 • Symtom som ger misstanke om fler potentiellt allvarliga hälsotillstånd än artros i knä eller höft:
  • Bilddiagnostik som tillägg till klinisk bedömning (prioritet 4)

Artros – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Fysisk träning (prioritet 2)
  • Patientutbildning som tillägg till fysisk träning (prioritet 3)

Artros – läkemedelsbehandling och annan smärtlindring

 • Personer med artros i höft:
  • Akupunktur med eller utan elstimulering (icke-göra)
 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Manuell terapi som enskild behandling (icke-göra)
  • Injektion av hyaluronsyra i leden (icke-göra)

Artros – kirurgi

 • Artros eller misstänkt degenerativ meniskskada och smärta i knä:
  • Artroskopisk kirurgi (icke-göra)
 • Artros i knä:
  • Broskcellstransplantation (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – diagnostik, prognostik och utredning

 • Odifferentierad artrit och välgrundad misstanke om reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för reumatoid artrit eller ledskador (prioritet 3)
 • Tidig reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för ledskador (prioritet 3)
  • Bentäthetsmätning i mellanhanden med DXR (digital X-ray radiogrammetry) för att bedöma risken för ledskador (icke-göra)
 • Långvarig inflammatorisk ryggsmärta enligt anamnes:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att upptäcka axial spondylartrit (prioritet 4)
 • Axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att bedöma effekten av biologisk läkemedelsbehandling (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – teamrehabilitering och samordning av vårdinsatser

 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit och nedsatt funktion i händerna:
  • Handträning (prioritet 3)
 • Personer med tidig reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med etablerad reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit:
  • Sjuksköterskemottagning med samordnade vårdinsatser (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

 • Personer med reumatoid artrit:

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit

 • Personer med ankyloserande spondylit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
 • Personer med axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • IL17-hämmare (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid psoriasisartrit

 • Personer med psoriasisartrit och medelhög till hög sjukdomsaktivitet och tillräcklig effekt av eller intolerans mot standardbehandling (cox-hämmare och kortisoninjektioner och andra sjukdomsmodifierande läkemedel):
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
  • IL17A-hämmare eller IL12/23-hämmare (prioritet 3)
  • JAK-hämmare (prioritet 3)

Osteoporos – diagnostik och utredning

 • Benskörhetsfraktur:
  • Systematisk riskvärdering, utredning och behandling (frakturkedja med koordinatorer) (prioritet 1)
 • Planerad eller pågående systemisk kortisonbehandling:
  • Systematisk riskvärdering och utredning för osteoporos eller benskörhetsfraktur (prioritet 2)
 • Personer med misstänkt osteoporos eller hög frakturrisk:
  • Beräkning av risk för benskörhetsfrakturer enligt FRAX (prioritet 2)
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning, inklusive VFA-undersökning (prioritet 2)
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning (prioritet 3)

Osteoporos – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
  • Patientutbildning, till exempel osteoporosskola (prioritet 4)

Osteoporos – läkemedelsbehandling och övriga åtgärder

 • Benskörhetsfraktur i rygg eller höft:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, antiresorptiva (prioritet 2)
 • Multipla benskörhetsfrakturer i rygg och uttalat låg bentäthet:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, teriparatid (prioritet 2)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder eller äldre män med systemisk kortisonbehandling:
  • Benspecifika läkemedel (prioritet 4)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder med benskörhetsfraktur och uttalat låg bentäthet:
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning, utan dokumenterad brist på kalcium eller D-vitamin, utan behandling med systemisk kortison eller benspecifika läkemedel mot osteoporos:
  • Behandling med kalcium och D-vitamin (icke-göra)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – Stöd för styrning och ledning, publicerad 2021-01-20 

Behandlingsmål

 • Lindra smärtor.
 • Förbättra rörlighet och funktion.
 • Förebygga progression.

Behandlingen i korthet

Socialstyrelsens behandlingspyramid för artros
 • Hos patienter med knäledsartros rekommenderas ett strukturerat omhändertagande och behandling enligt behandlingspyramiden för artros (se bild):4
  • Grundbehandling hos alla som har besvär, bestående av patientutbildning, handledd fysisk träning, egenbehandling och vid behov viktminskning
  • Tilläggsbehandling hos personer med otillräcklig effekt av grundbehandlingen, bestående av till exempel läkemedel och/eller hjälpmedel
  • Kirurgi hos personer med svåra besvär och otillräcklig effekt av såväl grund- som tilläggsbehandling
 • En helhetsbedömning måste alltid göras och val av behandling måste bedömas i förhållande till patientens allmänna hälsotillstånd. 
 • Det finns inga läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen vid artros. 

Egenbehandling

 • Patientutbildning:4
  • Patientutbildning såsom artrosskola rekommenderas som tillägg till fysisk träning
  • Patienten kan bli bättre rustad för egenvård och mer benägen att fullfölja andra behandlingar
 • Viktminskning:21-22
  • Är sannolikt den viktigaste enskilda åtgärden för att bromsa utvecklingen av knäledsartros
  • Amerikanska riktlinjer rekommenderar minst 5 % viktreduktion för alla med ett BMI >2519
 • Fysisk träning:
  • Handledd fysisk träning rekommenderas hos alla med artros i knä4
  • Effekt:
   • Fysisk aktivitet kan öka självrapporterad fysisk funktionsförmåga, minska smärta samt öka hälsorelaterad livskvalitet. Detta främst direkt efter avslutad träningsperiod. Effekten av träning kan dock vara överskattad23
   • Minskar ledsmärtan och förbättrar funktionen och är en säker behandlingsmetod24
   • Bidrar till viktnedgång
   • Är dokumenterat effektivt när det gäller att lindra smärtor och reducera funktionshinder vid knäartros25-26
   • En studie har visat att handledd fysisk träning i 20–30 minuter 3 gånger i veckan kan ge en märkbar symtomlindring:27
    • Handledd fysisk träning i 70–90 minuter 3 gånger i veckan visade ännu bättre effekt på symtomlindring
   • Träning med som mål att stärka quadricepsmuskulaturen minskar smärtor och förbättrar rörligheten, även vid avancerad artros:28
   • Den smärtstillande effekten är jämförbar med behandling med NSAID30
   • Kan till viss grad förbättra depression och smärtor31
  • Träningsprogram/-metoder med styrkeövningar och aerob träning har god dokumentation:
   • Träning med hjälp av fysioterapeut (handledd träning) rekommenderas15
   • Träning förvärrar inte artrosen32
   • Positiv effekt kan vara från 2–6 månader efter avslutad träning25
   • Ett individanpassat program med styrketräning 3 gånger i veckan i minst 4 veckor har visat sig ge bäst resultat28
   • Aktiviteter som verkar muskelstärkande utan stor viktbelastning, som gång, simning och cykling, har också smärtstillande effekt33
   • Även hemträningsprogram kan vara effektiva för att lindra besvär av knäartros34
   • Vid upplevd instabilitet i knät kan neuromuskulär träning (med fokus på koordination, balans och proprioception) vara av värde24
   • Se videoklipp med förslag på träningsövningar vid artros under Video
  • Bassängträning:
   • En metaanalys visar god smärtlindrande effekt av styrketräning och rörlighetsövningar i bassäng35
   • Det finns måttlig evidens för att regelbunden vattengymnastik under upp till 12 veckor kan ge viss, temporär lindring av smärta och förbättra rörlighet för patienter med knä- och höftartros36
  • Biverkningar:
   • Ökad smärta efter träning kan förväntas och är acceptabelt och ofarligt om den är övergående
 • Avlastning:
  • Användning av käpp/krycka för att minska viktbelastningen på den aktuella sidan
  • Stötdämpning, till exempel mjukt inlägg, kan vara effektiv och en enkel metod att pröva
  • Det saknas dock evidens för om olika typer av stöd eller ortoser ger minskad smärta och stelhet37
 • Tejpning av patella under kortare perioder rekommenderas för att lindra smärtor:
  • En cirkulär tejp infrapatellärt, det vill säga precis distalt om patella, och en suprapatellar tejp som går 2/3 runt låret precis ovanför patella (går från laterala kanten av patella och runt låret på medialsidan)
  • Har visat sig minska smärtorna och förbättra funktionen38
 • Kostråd:
  • Vid muskelsvaghet kan eventuellt kostråd ges för att öka intaget av proteiner, särskilt hos äldre patienter
 • Ortos:
  • Behandling med en avtagbar skena kan erbjudas men får låg prioriteringsgrad i nationella riktlinjer4

Remiss till fysioterapeut

 • Diagnos:
  • Knäledsbesvär. Symtomatisk gonartros?
 • Fråga:
  • Bekräftelse av klinisk diagnos. Handledd, individanpassad aerob träning och muskelträning. Minst 2–3 gånger per vecka under minst 4–8 veckor. Eventuellt neuromuskulär träning vid osäkerhetskänsla i knät   

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsstrategi4

 • Läkemedel kan verka symtomlindrande men påverkar inte sjukdomsförloppet. 
 • Effekten verkar vara måttlig och avtagande under veckor/månader39
 • Förstahandsval:
  • Perorala NSAID-preparat (cox-hämmare):
   • Behandling kan ges vid behov, intermitterande (i perioder) eller kontinuerligt
   • Hos patienter med lätta och måttliga besvär är behandling vid behov ofta tillräckligt
  • Topikala, lokala NSAID:
   • Kan prövas vid artros i knä
 • Kombinationsbehandling:
  • Kombination av NSAID och paracetamol eller svag opioid kan vara verksamt hos vissa patienter
  • Opioider ska dock i hög grad undvikas på grund av risk för allvarliga biverkningar, beroenderisk och ökad risk för fall
 • Injektionsbehandling:
  • Injektion av kortison i knäleden kan övervägas hos vissa patienter4
 • Nedtrappning:
  • Hos patienter som blir smärtfria bör ett seponeringsförsök göras
  • Eventuellt behandling vid behov/intermittent behandling
 • Det är viktigt att diskutera biverkningar med patienten.

Läkemedelsbehandling

NSAID

 • Ger bättre effekt än paracetamol.40-41
 • Peroralt:
  • Vid kontinuerlig användning får många äldre biverkningar
  • Naproxen rekommenderas i första hand:
   • Intermittent, smärtstyrd behandling rekommenderas
   • Till exempel 500 mg: 1 tablett 1–2 gånger dagligen 
   • Risken för kardiovaskulära biverkningar är mindre än vid andra NSAID15
   • Observera biverkningar (till exempel försämring av njurfunktionen, ökad blödningsrisk, ökat blodtryck)
  • COX-2-hämmare:
   • Ger möjligen lite mindre dyspepsi40
   • Medför möjligen högre risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört med COX-1-hämmare men det är något osäkert42
 • Lokalt:
  • Kan ge god effekt hos vissa43
  • En äldre studie (2013) hittar dock ingen effekt:44
   • Placebogel medförde större reduktion av smärtor än gel med NSAID
  • Vid ketoprofengel förekommer fotoallergiska reaktioner. Patienter ska undvika solexponering45

Paracetamol

 • Flera studier hittar att paracetamol har ingen eller mycket liten effekt vid artrossjukdomar.41,46-47
 • Paracetamol kan erbjudas men får låg prioriteringsgrad i nationella riktlinjer (lägre än NSAID peroralt/topikalt).4

Glukokortikoider

 • Peroralt:
  • Rekommenderas inte
 • Lokalt:
  • Kan användas som kortvarig smärtlindring vid artros, ingen längre tids effekt har påvisats19,48
  • Kan tillfälligtvis förvärra symtomen det första dygnet49
  • Två placebokontrollerade långtidsstudier har visat att triamcinolon vid knäledsartros inte har någon positiv långtidseffekt på smärta50
  • Injektion med 40 mg triamcinolonacetonid i knäleden var tredje månad visade efter två år signifikant större förlust av brosk i knäleden jämfört med placebogruppen som fick injektioner med koksaltlösning51
  • En mindre studie hittade att effekten av fysioterapi är bättre än lokalbehandling med glukokortikoider52
  • Exempel på preparat och dos:

Opioider

 • Opioider ska användas med största möjliga försiktighet eller bör undvikas helt på grund av beroendepotential, toleransutveckling och biverkningar:
  • Se text om långvarig smärta
 • Kodein:
  • Kan eventuellt bli aktuellt vid uttalade nattliga smärtor
  • Till exempel: kodein (med eller utan paracetamol) 25–50 mg till natten (maximal dygnsdos 240 mg)
 • Tramadol:
  • Obs, risk för beroende
  • En metaanalys (2007) visade att tramadol minskade smärtorna, gav symtomlindring och förbättrade funktionen hos patienter med artros, men dessa vinsterna var små:53
   • Cirka 20 % angav biverkningar och 1/8 slutade med läkemedlet på grund av biverkningar
  • En Cochranerapport (2019) konkluderade att det verkar som om tramadol, eller tramadol kombinerat med paracetamol, inte har någon större effekt på smärta eller funktion vid artros54
  • Till exempel: tramadol 50–100 mg till natten (maximal dygnsdos 400 mg)

Annan läkemedelsbehandling

 • Metotrexat:
  • Minskade smärta, synovit och förbättrade fysisk funktion i en studie51
 • Kondroitin:
  • Forskningsresultaten går isär avseende effekten och ytterligare studier behövs för att bedöma vilken position kondroitin har vid artrossjukdom
  • Dokumentation: 
 • Glukosamin:
  • Rekommenderas inte15
  • Enligt en litteratursökning av SBU:s upplysningstjänst från år 2022 visade fem systematiska översikter att behandling på kort sikt (sex månader) gav effekt på smärtlindring beroende av produktformuleringen och inte uppvisade statistisk signifikans i alla översikter. Det var oklart ifall effekterna som sågs var kliniskt betydelsefulla. Vid behandling på lång sikt (>12 månader) sågs inga statistiskt säkerställda effekter. En del av studierna som inkluderades finansierades av företag som tillhandahåller preparaten varför jävsproblematik var vanligt förekommande
 • Hyaluronsyra, intraartikulär injektion:
  • Rekommenderas inte4,61
 • Bisfosfanater?
  • En metaanalys visar ingen effekt på benförlust eller symtom62
  • En randomiserad studie visade att årlig zoledronsyrainjektion hade ingen effekt på benförlust/symtom63
 • Antidepressiva:
  • Duloxetin (SSRI och SNRI i kombination):
   • I en studie från år 2022 sågs ingen effekt på smärta av duloxetin i tillägg till etablerad behandling som fysioterapi, artrosskola, livsstilsändring, smärtstillande samt injektion med glukokortikoider eller remiss till specialistläkare inom ortopedi64
  • SNRI:
   • I en översiktsartikel (2023) konkluderades att det fanns effekt mot knäledsartros men evidensen hade låg tillförlitlighet65
 • Växtbaserade preparat:66
  • Enligt en litteratursökning av SBU:s upplysningstjänst från år 2022 visade fem systematiska översikter som inkluderade olika växtbaserade preparat som säljs som kosttillskott eller receptfria naturläkemedel. Sammanfattningsvis var de få studier som visade statistiskt signifikanta effekter: 
   • Curcumin (gurkmeja), ingefära och extrakt av Boswellia serrata hade viss effekt på smärtlindring, och i några fall funktionsförbättring, jämfört med placebo 
   • Ingen statistiska signifikanta effekter identifierades för behandling > 6 månader (ett preparat)
   • Det fanns stora skillnader mellan de verksamma substanserna i de preparat som undersöktes 
   • Studierna var ofta små
   • En del av studierna som inkluderades finansierades av företag som tillhandahåller preparaten varför jävsproblematik var vanligt förekommande

Annan behandling

Träning

 • Se Fysisk träning.

Fysikalisk behandling

 • Manuell terapi:
  • Verkar att kunna förbättra stelhet, smärta och funktion:67
   • Behandlingsdurationen behöver sannolikt vara >4 veckor
  • Bör endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling4
 • TENS (transkutan elektrisk nervstimulering):
  • En Cochraneöversikt kan inte hitta evidens för effekt av behandlingen68
  • Hälso- och sjukvården kan erbjuda denna behandlingsform i undantagsfall4
 • Transkutan elektrostimulation/elektroakupunktur:
  • Har effekt på smärta och kan erbjudas15
 • Lågenergilaser:
  • Kan i undantagsfall erbjudas enligt Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen från 2012:15
  • En systematisk översikt från 2015 indikerar dock att lågenergilaser vare sig på kort eller på längre sikt, har effekt på smärta eller rörlighet69
 • Ablation av nerver ("Radiofrequency procedures"):
  • Nervablation med värme eller kyla har i en flera studier visat sig kunna lindra smärtor och ge bättre livskvalitet hos patienter som inte får tillfredsställande smärtlindring med konservativ behandling:70
   • Det rekommenderas fler studier med längre tids uppföljning
 • Akupunktur?
 • Helkroppsvibration:15
  • Rekommenderas inte
 • Massage:15
  • Rekommenderas inte
 • Magnetterapi:15
  • Rekommenderas inte

Övriga

 • PRP-behandling (platelet-rich plasma)?
  • Blod från patienten centrifugeras och plasma med koncentrat av trombocyter och eventuellt leukocyter injiceras i knäet
  • Trombocyter innehåller växtfaktorer som teoretiskt kan bidra till regeneration av brosk
  • Effekt:
   • Det finns ett antal små studier som har visat positiv effekt men evidensgraden är låg och observationstiden är kort
   • En randomiserad, dubbelblind studie hittade ingen effekt av PRP-behandling hos personer med symtomatisk, röntgenologisk bekräftad mild till måttlig knäledsartros73
   • Ytterligare studier behövs för att kunna fastslå om PRP-behandling bör bli en del av rutinbehandlingen vid knäledsartros4,74-75
 • Stamcellsbehandling rekommenderas inte:

Kirurgi

Indikation

 • Kirurgi kan vara indicerat vid uttalade smärtor och stora begränsningar i arbete, dagliga aktiviteter och gångdistans eller sömnstörning på grund av smärta.7
 • Otillfredsställande effekt av icke-kirurgisk behandling.

Val av kirurgisk behandling

 • Metod beror på allvarlighetsgrad och utbredning av artrosen.
 • Nästan alla patienter med knäledsartros har meniskskador, men dessa är sällan orsak till symtomen.78 Meniskerna bör inte tas bort med mindre än att det föreligger symtom på låsning eller extensionsblockad.79
 • I en tidig fas kan korrigerande osteotomi vara aktuellt.
 • I sen fas kan det vara aktuellt med proteskirurgi.

Om de enskilda operationsmetoderna

 • Artroskopi + debridering/lavage (meniskresektion):
  • Rekommenderas inte4
  • Behandlingen kan endast vara aktuell hos personer med mekaniska låsningar, och ska inte ges för att behandla artrossymtom7
 • Osteotomi?
 • Unikompartmentell protes vid fokal (medial) artros:
 • Totalprotes:
  • Vid uttalad artros sätts en totalprotes in
  • Röntgenologiska förändringar är inte alltid korrelerade till symtomatologin, och då är den kliniska bedömningen avgörande. Först bör patienten ha genomgått icke-kirurgisk behandling
  • Totalprotesen har visat sig att vara intakt efter 15 år hos 84–98 %85-86
  • Långtidsresultaten är goda både med avseende på livskvalitet och patienttillfredsställelse87
  • Komplikationer har rapporterats hos 5 % av patienterna och 8 % av knäna:88
  • Biverkningar:
 • Artrodes:
  • Används sällan, och då helst hos yngre patienter med atypiska artroser

Fysioterapi och träning efter insättning av totalprotes

 • En metaanalys visade bara på en blygsam och kortvarig effekt av ett 12-veckors träningsprogram efter ingreppet, lett av en fysioterapeut.92
 • Den blygsamma effekten av fysioterapi kan bero på stor brist på vetenskapliga undersökningar.93
 • Extra postoperativ balansträning förbättrar balans, mobilitet och funktion jämfört med generell funktionsträning94

Nya tekniker

 • Minimal incision:
  • Är aktuellt vid insättning av unikompartmentell protes
  • Tekniken har gett uppmuntrande resultat vad avser blodförlust, varaktighet för sjukhusvistelsen och noggrannhet vid implantationen95
 • Bildvägledning:
  • Datornavigering med vägledning av CT- och MR-bilder
  • Metoden kan bidra till större noggrannhet vid ingreppet och bättre positionering av proteskomponenterna
  • Det är än så länge oklart om datornavigerad insättning av knäprotes förbättrar knäfunktion eller patientnöjdhet96

Förebyggande åtgärder

 • Förebygga progression med hjälp av åtgärder enligt beskrivning under Egenbehandling.
 • Preoperativt:
  • Rökstopp reducerar komplikationsfrekvensen97
 • Sjukhushygieniska åtgärder efter proteskirurgi:
  • Extra skydd och tillträdeskontroll till patienter efter proteskirurgi leder till färre infektioner och ökad operationskapacitet
  • Antibiotikaprofylax är en mycket viktig åtgärd för att förebygga postoperativ infektion i protesleden
Annons
Annons

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Artros har ofta ett fluktuerande förlopp, ibland med spontan förbättring av både symtom och ledstruktur.
 • Likväl är det ett progredierande och kroniskt tillstånd, men vid viktreduktion och intermitterande belastning kan man uppnå en förbättring kliniskt och röntgenologiskt.

Komplikationer

 • Ofrivilligt inskränkt fysisk aktivitetsnivå.
 • Störd nattsömn på grund av smärtor.
 • Specifika komplikationer efter operation är sällsynta, man kan vara:
  • Infektion runt protesen
  • Lossning av protes
  • Instabilitet eller nedsatt rörlighet i leden
  • Fraktur omkring protesen, eller fraktur i protes
  • Kvarstående smärtor

Prognos

 • Är beroende av de terapeutiska åtgärder som sätts igång och eventuell sjukdom som ligger till grund.
 • Behovet av reoperation av knäledsprotes är ovanligare än vid höftprotes.

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning av egenbehandling.
 • Utredning och uppföljning vid frågor om kirurgi sker i samarbete med ortoped.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Behovet av viktreduktion och fysisk träning.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Artros
 • Insättning av konstgjord knäled
Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons