Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Kotkompressionsfraktur


Uppdaterad den: 2020-10-27
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Ihoppressning, kompression, av ryggkota.1
 • Den vanligaste komplikationen vid osteoporos.

Förekomst

 • Förekomsten ökar med åldern.
 • Incidenser i ett svenskt material:2
  • Åldersgruppen 50–54 år:
   • Cirka 520 fall per 100 000 årligen bland män
   • Cirka 1 060 fall per 100 000 årligen bland kvinnor
  • Åldersgruppen 80–84 år:
   • Cirka 2 560 fall per 100 000 årligen bland män
   • Cirka 6 750 fall per 100 000 årligen bland kvinnor
  • Cirka 42 % av kotkompressionerna hos män respektive 22 % av kotkompressioneran hos kvinnor var kliniska. Övriga, det vill säga majoriteten, upptäcktes vid röntgenundersökning utan att patienten sökt på klinisk misstanke om kotkompression

Etiologi och patogenes

 • Kotkompressionsfrakturer beror nästan alltid på osteoporos och många av riskfaktorerna är desamma.
 • Akuta frakturer uppstår när den övre kroppshalvans vikt överskrider en kotkropps förmåga att tåla belastningen.
 • Uttalad osteoporos:
  • Ett trauma är ofta utlösande orsak, men traumat kan vara bagatellartat, som att kliva upp ur badkaret, kraftig nysning, lyft av ett mindre föremål eller belastning som följd av muskelaktivitet
 • Mindre uttalad osteoporos:
  • Kräver stötkraft för att en osteoporotisk fraktur ska uppstå

Kliniska konsekvenser

 • Kyfos och minskad kroppslängd:
  • Frakturen sker som regel i kotans främre del, i corpus, medan den bakre delen är intakt
  • Detta medför en reducerad höjd av kotans framsida men inte av baksidan, vilket ger upphov till kyfos
  • Multipla frakturer kan med tiden medföra en betydande reduktion av kroppslängden
 • Sammantryckning av thorax och buken:
  • Minskad kroppslängd ger även förkortning av den paraspinala muskulaturen, vilket kan kräva en ökad användning av musklerna för att hålla upp ryggen – detta kan ge ryggsmärtor som följd av muskeltrötthet. Denna smärta kan kvarstå lång tid efter att den akuta frakturen är läkt
  • Patienten utvecklar en torakal kyfos och lumbal lordos efterhand som kotornas höjd reduceras
  • Bröstkorgen pressas ned på bäckenet och minskar bröst- och bukhålans storlek
  • I allvarliga fall kan detta ge nedsatt lungfunktion, utskjutande buk, tidig mättnad (på grund av sammanpressade bukorgan) och viktminskning
 • Liten risk för neurologiska komplikationer:
  • Eftersom frakturen sker på kotans framsida är frakturen vanligtvis stabil och innebär liten risk för neurologiska komplikationer

Predisponerande faktorer

 • Icke påverkbara faktorer:1,3
  • Hög ålder
  • Kvinna
  • Kaukasier
  • Demens
  • Ökad risk för att falla
  • Tidigare frakturer i vuxen ålder
  • Frakturer hos föräldrar och syskon
 • Påverkbara faktorer:1
  • Ökat alkohol- och tobaksbruk
  • Osteoporos eller östrogenbrist
  • Tidig menopaus eller bilateral ooforektomi
  • Nedsatt syn
  • Nedsatt fysisk aktivitet
  • Låg kroppsvikt – övervikt skyddar
  • Kalcium- och/eller D-vitaminbrist
  • Malign sjukdom
  • Användning av kortikosteroider

ICD-10

 • M48 Andra spondylopatier
  • M48.5 Kotkompression som ej klassificeras annorstädes
 • M80 Osteoporos med patologiska frakturer
  • M80.0 Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur
  • M80.1 Osteoporos efter ooforektomi med patologisk fraktur
  • M80.2 Osteoporos på grund av inaktivitet med patologisk fraktur
  • M80.3 Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption med patologisk fraktur
  • M80.4 Läkemedelsutlöst osteoporos med patologisk fraktur
  • M80.5 Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur
  • M80.8 Annan specificerad osteoporos med patologisk fraktur
  • M80.9 Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur

ICD-10 Primärvård

 • M80- Osteoporos med patologisk fraktur

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes och kliniska fynd ger misstanke om tillståndet.
 • Bilddiagnostik bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Akuta låga ryggsmärtor.
 • Skelettmetastaser.
 • Myelom.

Anamnes

 • Runt 2/3 av alla kotkompressioner är asymtomatiska och upptäcks vid undersökning på grund av annan indikation.4 
 • Kompressionsfraktur bör misstänkas vid varje fall av akuta låga ryggsmärtor hos personer över 50 år.5
 • Sängläge lindrar smärtorna och försök att stiga upp och gå förvärrar smärtorna.
 • Kotkompressionsfrakturer kan leda till längdminskning och kyfosutveckling.

Kliniska fynd

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Se Kompletterande undersökningar i texten Osteoporos.

Andra undersökningar

 • Se även Andra undersökningar i texten Osteoporos.
 • Röntgen:
  • Frontal- och sidobilder
  • Kompression av ryggkotans främre del medför att kotan sjunker ihop och trängre förhållanden på framsidan av ryggraden6
  • En minskning av kothöjden på 20 % eller mer, eller minst 4 mm, uppfattas som diagnostisk för kompressionsfraktur5
  • Lokalisation. Kompressionsfrakturer kan uppstå var som helst, men oftast i T8–T12, L1 och L4
  • Multipla frakturer förekommer hos 20–30 %, i närliggande kotor eller i andra delar av kotpelaren
 • DT- eller MR-undersökning:
  • Används ibland för att bedöma kotans bakre del, för att utesluta andra orsaker till frakturen samt risk för skada på ryggmärgen
  • Malign sjukdom kan ge kompressionsfraktur och vid sådan problematik är MR lämpligast för att differentiera ett malignt från ett benignt tillstånd, och om det är en färsk eller gammal skada7
  • DT- eller MR-undersökning bör också övervägas hos patienter som inte blir förbättrade eller där tillståndet progredierar
 • Mätning av bentäthet:
  • Vid utredning av osteoporos3
  • Vertebral fracture assessment (VFA):
   • I samband med bentäthetsmätning med DXA av ländryggen kan numera många DXA-apparater också ge en bedömning av om det föreligger kotkompressioner i bröst- eller ländrygg.
   • Undersökningen innebär en mycket låg stråldos jämfört med traditionell slätröntgen av ryggen och har ändå en sensitivitet och specificitet på cirka 90 %.
   • Eftersom upp till 75 % av alla kotkompressioner är "tysta" och inte upptäcks på grund av symtom, men samtidigt innebär en kraftigt ökad risk för nya frakturer, är VFA ett viktigt tillskott vid frakturriskbedömning

När remittera?

 • Mycket sällan nödvändigt frånsett remiss till fysioterapeut och arbetsterapeut.

Behandling

Nationella rekommendationer

Osteoporos – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2020)

 • Efter en benskörhetsfraktur ska alla postmenopausala kvinnor samt män över 50 år utredas för osteoporos och benspecifik läkemedelsbehandling ska alltid övervägas.
 • Beslut om benspecifik behandling ska grundas på en samlad klinisk värdering, inte enbart på bentäthetsvärden vid DXA eller fast gränsvärde på en riskkalkylator. Särskilt stark behandlingsindikation föreligger vid fraktur i kota eller höft.
 • Genomgång av riskfaktorer och icke-farmakologisk behandling ska erbjudas till alla.
 • Vid bakomliggande sjukdom som orsak till benskörhet ska denna i regel behandlas före ställningstagande till benspecifik behandling.
 • Glukokortikoidbehandling är den vanligaste orsaken till sekundär osteoporos. Vid behandling motsvarande prednisolon ≥ 5 mg/dag under en sammanlagd period av tre månader är benspecifik behandling motiverad vid förhöjd risk för fraktur.
 • Bisfosfonater i form av infusion zoledronsyra eller veckotablett alendronat/risedronat är förstahandsval vid behandling av osteoporos. Zoledronsyra ges en gång årligen, vilket innebär bättre följsamhet.
 • Denosumab rekommenderas vid intolerans eller kontraindikationer mot bisfosfonat, till exempel vid svår njursvikt. Effekten på bentäthet avtar snabbare efter avslutad behandling med denosumab jämfört med bisfosfonater.
 • Långtidsbehandling med antiresorptiva läkemedel (bisfosfonater och denosumab) kan bidra till ökad risk för sällsynta biverkningar som käkbensnekros och atypiska lårbensfrakturer. Behandling bör utvärderas baserat på en individuell nytta-riskbedömning, senast efter fem års sammanlagd kontinuerlig behandlingstid.
 • Behandling med teriparatid under två års tid kan övervägas som förstahandsval vid mycket hög frakturrisk som vid kotfrakturer och uttalat låg bentäthet. Behandlingen bör följas av antiresorptiv behandling.
 • Kalcium och D-vitamin rekommenderas inte som enda behandling vid primär osteoporos.
 • Kvinnor som behandlas med menopausal hormonbehandling har ett frakturskydd och ytterligare benspecifik behandling efter en fraktur behövs sällan.

Osteoporos – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2020)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Nedan listas de viktigaste rekommendationer med rangordning 1–3/4 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Artros – diagnostik och utredning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Strukturerat omhändertagande och behandling enligt behandlingspyramid (prioritet 2)
 • Symtom som ger misstanke om artros i knä eller höft:
  • Diagnostik med stöd av en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd (prioritet 3)
 • Symtom som ger misstanke om fler potentiellt allvarliga hälsotillstånd än artros i knä eller höft:
  • Bilddiagnostik som tillägg till klinisk bedömning (prioritet 4)

Artros – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Fysisk träning (prioritet 2)
  • Patientutbildning som tillägg till fysisk träning (prioritet 3)

Artros – läkemedelsbehandling och annan smärtlindring

 • Personer med artros i höft:
  • Akupunktur med eller utan elstimulering (icke-göra)
 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Manuell terapi som enskild behandling (icke-göra)
  • Injektion av hyaluronsyra i leden (icke-göra)

Artros – kirurgi

 • Artros eller misstänkt degenerativ meniskskada och smärta i knä:
  • Artroskopisk kirurgi (icke-göra)
 • Artros i knä:
  • Broskcellstransplantation (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – diagnostik, prognostik och utredning

 • Odifferentierad artrit och välgrundad misstanke om reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för reumatoid artrit eller ledskador (prioritet 3)
 • Tidig reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för ledskador (prioritet 3)
  • Bentäthetsmätning i mellanhanden med DXR (digital X-ray radiogrammetry) för att bedöma risken för ledskador (icke-göra)
 • Långvarig inflammatorisk ryggsmärta enligt anamnes:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att upptäcka axial spondylartrit (prioritet 4)
 • Axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att bedöma effekten av biologisk läkemedelsbehandling (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – teamrehabilitering och samordning av vårdinsatser

 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit och nedsatt funktion i händerna:
  • Handträning (prioritet 3)
 • Personer med tidig reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med etablerad reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit:
  • Sjuksköterskemottagning med samordnade vårdinsatser (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

 • Personer med reumatoid artrit:

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit

 • Personer med ankyloserande spondylit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
 • Personer med axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • IL17-hämmare (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid psoriasisartrit

 • Personer med psoriasisartrit och medelhög till hög sjukdomsaktivitet och tillräcklig effekt av eller intolerans mot standardbehandling (cox-hämmare och kortisoninjektioner och andra sjukdomsmodifierande läkemedel):
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
  • IL17A-hämmare eller IL12/23-hämmare (prioritet 3)
  • JAK-hämmare (prioritet 3)

Osteoporos – diagnostik och utredning

 • Benskörhetsfraktur:
  • Systematisk riskvärdering, utredning och behandling (frakturkedja med koordinatorer) (prioritet 1)
 • Planerad eller pågående systemisk kortisonbehandling:
  • Systematisk riskvärdering och utredning för osteoporos eller benskörhetsfraktur (prioritet 2)
 • Personer med misstänkt osteoporos eller hög frakturrisk:
  • Beräkning av risk för benskörhetsfrakturer enligt FRAX (prioritet 2)
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning, inklusive VFA-undersökning (prioritet 2)
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning (prioritet 3)

Osteoporos – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
  • Patientutbildning, till exempel osteoporosskola (prioritet 4)

Osteoporos – läkemedelsbehandling och övriga åtgärder

 • Benskörhetsfraktur i rygg eller höft:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, antiresorptiva (prioritet 2)
 • Multipla benskörhetsfrakturer i rygg och uttalat låg bentäthet:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, teriparatid (prioritet 2)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder eller äldre män med systemisk kortisonbehandling:
  • Benspecifika läkemedel (prioritet 4)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder med benskörhetsfraktur och uttalat låg bentäthet:
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning, utan dokumenterad brist på kalcium eller D-vitamin, utan behandling med systemisk kortison eller benspecifika läkemedel mot osteoporos:
  • Behandling med kalcium och D-vitamin (icke-göra)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – Stöd för styrning och ledning, publicerad 2021-01-20 

Behandlingsmål

 • Smärtlindring.
 • Rehabilitering – återhämtning av funktion.
 • Behandla osteoporos och förebygga ytterligare frakturer.

Behandlingen i korthet

 • Kompressionsfrakturer är vanligtvis stabila och kräver sällan åtgärder för att stabiliseras.
 • Konservativ behandling rekommenderas.8

Frakturkedja

 • Ur Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2021:9
  • Patienter som har haft en benskörhetsfraktur bör tas omhand på ett strukturerat sätt för att minska risken för nya frakturer, enligt en så kallad frakturkedja
  • I frakturkedjan ingår att identifiera aktuella patienter, värdera risken för nya frakturer, utreda sjukdomen (till exempel med bentäthetsmätning) och behandla
  • En frakturkoordinator är central för att samordna processen och är vanligen placerad på en specialistmottagning för patienter med frakturer eller osteoporos
  • Även personer med planerad eller pågående systemisk kortisonbehandling behöver utredas systematiskt och få sin risk för benskörhetsfrakturer värderad, eftersom kortisonbehandlingen ökar den risken

Egenbehandling

 • Eventuellt sängläge i några få dagar.
 • Långvarig inaktivitet ska undvikas, särskilt hos äldre personer, eftersom det ökar risken för ytterligare frakturer, muskelatrofi, trycksår och djup ventrombos.10

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande:
  • Det saknas studier om den smärtstillande effekten av paracetamol, NSAID och opioider11
  • Paracetamol kan prövas – eventuellt i kombination med tramadol eller kodein, men observera risken för förstoppning
  • Vid starka smärtor kan opioider vara aktuella + eventuellt laxantia12
 • Behandling av Osteoporos:
  • Läs i texten Osteoporos

Fysioterapi

Träning och mobilisering

 • Kan behövas för att återfå tidigare funktion.
 • En Cochranerapport (2019) konkluderar att det inte finns tillräckligt med evidens för att avgöra effekter av fysisk träning – på ytterligare frakturer, fall eller andra ogynssamma händelser – bland personer som har haft en kotkompression.13

Stödkorsett

 • Kan vara till hjälp i rehabiliteringen.
 • En systematisk översikt (2016) konkluderar att det finns begränsad evidens om ryggortoser efter en akut osteoporotisk kotkompression, mer forskning behövs. Dock finns lovande resultat som talar för att:14
  • "Semirigid backpack thoracolumbar orthosis" (TLO) kan vara fördelaktigt vad gäller styrka, smärta, hållning och livskvalitet
  • "Weighted kypho-orthosis (WKO)" kan förbättra balansen

Annan behandling

 • Eventuellt behov av arbetsterapi.
 • Perkutan vertebroplastik och ballongkyfoplastik?15
  • Metoder där den sammanfallna kotan injiceras med bencement för att stabilisera den och därmed uppnå snabb smärtlindring.
  • En Cochranerapport (2018) konkluderar att det finns god till måttlig evidens för att perkutan vertebroplastik inte har någon större fördel gällande smärta, funktionsnedsättning eller livskvalitet jämfört med "sham"-procedurer15
  • En systematisk översikt (2018) konkluderar att ballongkyfoplastik, jämfört med perkutan vertebroplastik, minskar risken för cementläckage, men att det inte finns någon signifikant skillnad mellan metoderna avseende smärta eller funktionsnedsättning. RCT:er med större material och längre uppföljningstid behövs för att bekräfta fynden16

Förebyggande åtgärder

Primärprevention

 • Träning som stärker ryggmuskulaturen.17
 • Rökstopp.
 • Åtgärder för att förebygga fall.

Sekundärprevention

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

Målsättning

 • Målsättning med vårdförloppet är att patienter som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur ska:
  • Identifieras systematiskt
  • Få adekvat riskbedömning och utredning avseende osteoporos
  • Få personanpassad intervention avseende läkemedel, fallprevention och övriga preventiva åtgärder
 • Med hjälp av strukturerad och systematisk sekundärprevention såsom frakturkedjor (systematisk riskvärdering med hjälp av särskild frakturkoordinator med specialkompetens inom osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer) kan sannolikt risken för ytterligare frakturer minska signifikant och patientens chanser att bibehålla funktion, oberoende och deltagande i samhället därmed förbättras.

Ingång i vårdförloppet

 • Ingång i vårdförloppet ska ske vid misstanke om osteoporos hos patienter som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur.
 • Misstanke om osteoporos hos patient med hög risk för ny fraktur föreligger om något av följande kriterier är uppfyllda:
  • Patienten har nyligen haft en fraktur som misstänks vara osteoporosrelaterad och är 50 år eller äldre
  • Patienten har en höftfraktur oavsett ålder. Tabellen anger de vanligast förekommande osteoporosrelaterade frakturerna, men en patient med en annan typ av fraktur kan också inkluderas i vårdförloppet om det finns en tydlig misstanke om osteoporos och förhöjd risk för ny fraktur.
 • Diagnoskoder som kan vara aktuella i vårdförloppet:
  • Höftfraktur (collum, pertrochantär, subtrochantär):
   • S72.0, S72.1, S72.2
  • Kotfraktur (bröstkota, multipla bröstkotor, ländkota, multipla ländkotor + bäcken, kotkompression):
   • S22.0, S22.1, S32.0, S32.7, M48.5
  • Bäckenfraktur (sacrum, os ilium, acetabulum, os pubis):
   • S32.1, S32.3, S32.4, S32.5
  • Överarm (proximala humerus):
   • S42.2
  • Handled (distala radius, distala radius och ulna):
   • S52.5, S52.6
 • Ingång i vårdförloppet ska inte ske om:
  • Frakturen är lokaliserad i skalle, hand eller fot
  • Patienten är yngre än 50 år och har en fraktur som inte är en höftfraktur

Utgång ur vårdförloppet

 • Utgång ur påbörjat vårdförlopp kan ske på något av följande sätt:
  • Patienten har genomgått riskvärdering och bedöms ha låg risk för ny fraktur
  • Patienten har genomgått utredning, blivit föremål för riktade åtgärder och fått en plan för fortsatt omhändertagande och uppföljning
  • Patienten har behov av osteoporos- eller endokrinologspecialistbedömning
  • Patienten inte bedöms gagnas av fortsatt utredning och behandling relaterat till exempelvis kort förväntad överlevnad • patienten redan står på adekvat behandling och behandlingssvikt inte bedöms föreligga
  • Patienten väljer att avstå från att ingå i vårdförloppet

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur, Nationellt kliniskt kunskapsstöd, hämtad 2021-03-24.

 • De primärpreventiva åtgärderna gäller även för sekundärprevention.
 • Behandling av osteoporos.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De allra flesta frakturer läker och blir stabila, med motsvarande minskning av smärtorna inom 8–12 veckor med konservativ behandling.18

Komplikationer

 • Förstoppning
 • Djup ventrombos
 • Ökad osteoporos
 • Ökad muskelsvaghet
 • Ökat beroende av andra
 • Lungproblem

Prognos

 • Prognosen för den enskilda kompressionsfrakturen är god, men risken för nya frakturer är förhållandevis hög.
 • En svensk studie på kvinnor i åldern 75–80 år visade att de med lätta kotfrakturer diagnostiserade med VFA hade en risk för osteoporosfrakturer på 13,6 % jämfört med 7,4 % i kontrollgruppen, uppföljningstid var 3,6 år. 19

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Patientorganisation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons