Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Osteomyelit/Osteit


Uppdaterad den: 2017-02-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Osteomyelit eller osteit betyder infektion i ben (skelettet) orsakad av pyogen organism.1-2
 • Olika klassifikationssystem har föreslagits, men mest använt är detta:
  • Akut:
   • Utvecklar sig inom två veckor efter infektion och karakteriseras av inflammatoriska förändringar i benvävnaden
  • Subakut:
   • Inom en till flera månader
  • Kronisk:
   • Efter flera månader och karakteriseras av nekrotisk benvävnad3
 • En annan indelning baserad på spridningssätt:
  • Osteomyelit som följd av lokal spridning
  • Osteomyelit – sekundär till vaskulär svikt (till exempel vid diabetes)
  • Hematogen osteomyelit

Förekomst

 • Incidens:
  • Är 10/100 000 barn/år i Europa
  • Är ökande för kroniska osteomyeliter, eftersom livslängden ökar och förekomsten av disponerande tillstånd som diabetes och perifer vaskulär sjukdom ökar2
 • Ålder:
  • Akut osteomyelit förekommer med högst frekvens hos barn och unga vuxna
  • Av dem under 20 år som får osteomyelit är hälften under fem år och en tredjedel under två år
 • Kön:
  • Pojkar drabbas av sjukdomen 1,2–3,7 gånger oftare än flickor

Etiologi och patogenes

 • Infektionsmekanism:4
  • Hematogen spridning
  • Direkt inokulation från en närliggande infektion i mjukdelsvävnad eller ett kroniskt öppet sår
 • Mikrobiologi:
  • 75–90 % av fall med akut hematogen osteomyelit beror på stafylokocker och utanför Skandinavien är en ökande andel MRSA5
  • Grupp A hemolytiska streptokocker är den näst vanligaste orsaken
  • Kingella kingae är en Gram-negativ bakterie som ofta orsakar osteomyelit i småbarnsåldern6
  • Bland sprutnarkomaner är Gram-positiva bakterier (till exempel Staphylococcus aureus) och Enterobacteriaceae (till exempel Escherichia coli) etiologiska i 80 % av fallen
  • Vertebral osteomyelit (spondylit) förekommer i ökande grad hos äldre patienter och vid fynd av alfa-streptokocker föreligger ofta (i 40%) samtidig endokardit.
 • Osteomyelit som beror på trauma, är ofta polymikrobiell.
 • Hemoglobinopatier disponerar för osteomyelit med salmonellabakterier.
 • Brucellos kan i enstaka fall leda till beninfektion.

Patofysiologi1

 • Akut suppurativ inflammation med bakterier eller andra mikroorganismer.
 • Olika inflammatoriska faktorer och leukocyter leder till vävnadsnekros och destruktion av bentrabekler och benmatrix.
 • Vaskulära kanaler komprimeras och stängs av som följd av inflammationen och ischemin som uppstår bidrar till bennekrosen.
 • Bensegment utan blodtillförsel kan skiljas av och bilda sekvestrar som kan fortsätta att innehålla bakterier trots antibiotikabehandling.
 • Antibiotika och inflammatoriska celler kan inte nå detta avaskulära område, vilket gör att läkemedelsbehandling misslyckas.
 • Vid infarktkanten är det reaktiv hyperemi och ökad osteoklast-aktivitet. Detta ger benförlust och lokaliserad osteoporos.

Vertebral osteomyelit7

 • Beror antingen på hematogen spridning eller kirurgi.
 • Predisponerande tillstånd kan vara extraspinala infektionsfoci framför allt endokardit, kateterisering av urinvägar, venkateter som har legat inne länge, hemodialys, intravenös narkomani, cancer och diabetes.
 • Tillstånden är ofta förbundna med starka smärtor och bristande funktion.
 • MR är den bästa diagnostiska metoden.
 • Behandlingen blir ofta mera långvarig än vid andra former av akut osteomyelit.

Predisponerande faktorer

 • Låg ålder:
  • Barn drabbas ofta, eftersom tillväxtzonerna i metafyserna till de långa benen är rikt vaskulariserade och sårbara även vid små trauman
  • Över hälften av fall med akut hematogen osteomyelit förekommer hos barn under fem år8
 • Hög ålder.
 • Hemoglobinopati.
 • Immunsuppression.
 • Diabetes mellitus.
 • Perifer ateroskleros.

Utlösande faktorer

 • Direkt smitta via öppet brott, kirurgiska procedurer, skottsår, diagnostisk aspiration eller läkemedels-/droginjektion.
 • Sekundär osteomyelit efter hematogen spridning från primärt infektionsfokus (vanligast hos barn6).

ICD-10

 • M86 Osteomyelit (benröta) Osteomyelitis:
  • M86.0 Akut hematogen osteomyelit
  • M86.1 Annan akut osteomyelit
  • M86.2 Subakut osteomyelit
  • M86.3 Kronisk multifokal osteomyelit
  • M86.4 Kronisk osteomyelit med draining sinus
  • M86.5 Annan kronisk hematogen osteomyelit
  • M86.6 Annan specificerad kronisk osteomyelit
  • M86.8 Annan osteomyelit
  • M86.9 Osteomyelit, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • M86- Osteomyelit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Feber och frysningar och smärtor och ömhet i det angripna benet.
 • Röntgenbild tagen tidigt i förloppet är typiskt negativ, skintigrafi är tidigt en mer sensitiv men ospecifik undersökning, medan CT och MR är de bästa undersökningsmetoderna.
 • Aspiration från benet är vanligtvis diagnostisk och skall företrädesvis utföras före behandlingsuppstarten.
 • Blododling eller odling av bakterier från benet är nödvändig för en exakt mikrobiologisk diagnos.

Differentialdiagnoser

Akut form:

 • Bakteriell artrit.
 • Reumatisk feber.
 • Cellulit.
 • Serös coxit (coxitis simplex).
 • Akut leukemi

Subakut form:

 • Tuberkulos.
 • Svampinfektion.
 • Skelettsarkom.

Vertebral osteomyelit (spondylit)

 • Benmetastas.

Anamnes

 • Hos barn:
  • Symtombilden är ofta akut med feber, frysningar, avsevärt påverkat allmäntillstånd och bensmärtor9
  • Lokala inflammationssymtom är vanliga
  • Barnet vägrar att röra den påverkade extremiteten
 • Små barn:
  • Har ofta diffusa symtom och tecken
  • Nedsatt användning av armar och ben utan föregående trauma bör väcka misstanke om osteomyelit
 • Vuxna:
  • Kan ha mer smygande och mindre uppenbara symtom och utvecklar ofta subakuta och kroniska former
  • Vanligen är dessa beninfektioner sekundära till ett öppet sår10
  • Patienter med diabetes11 och patienter med ledproteser är särskilt utsatta, medan bara 1–2 % av de med insatt protes får infektion12
  • Liggsår kan kompliceras av osteomyelit12
  • Vertebral osteomyelit beror för det mesta på hematogen spridning och den är vanligtvis lokaliserad till ländryggen. Dessa patienter har ofta ett underliggande medicinskt tillstånd13

Kliniska fynd

 • Försämrat allmäntillstånd med feber.
 • Lokal ömhet och eventuellt andra tecken på inflammation.
 • Ofta nedsatt rörlighet i angränsande leder.
 • Subakut och kronisk osteomyelit kan vara åtföljd av fistelbildning, deformitet, instabilitet och lokala tecken på störd cirkulation, rörlighet och förändrat neurologiskt status.

Kompletterande undersökningar

 • Patienten måste läggas in akut på sjukhus.
 • CRP, SR och LPK är ofta förhöjda, men inte alltid hos små barn.14

Andra undersökningar

 • Histopatologisk (visar nekros) och mikrobiell undersökning av benet är diagnostisk standard.15
 • Om möjligt, rekommenderas bilddiagnostisk utredning med MR i kombination med skelettskintigrafi vid frågor som rör akut osteomyelit hos små barn.

Mikrobiologi

 • Visuellt styrd aspiration från benet:
  • Är önskvärd för exakt diagnos, så att organismen kan odlas
  • Hos vuxna tas material från benpunktion, debridering eller biopsi för odling
  • Hos barn rekommenderas benpunktion för odling före behandlingsstart
 • Etiologiska agens:
  • Akut, hematogen osteomyelit: Oftast hos barn < 4 år (stora rörben), till och från hos äldre (ryggkotor)
  • Staphylococcus aureus, Hemophilus influenzae, streptokocker, Escherichia coli
 • Blododlingar hos febril patient, men de är positiva endast i hälften av fallen.16
 • Salmonella och Brucella kan avslöjas serologiskt.

Röntgen

 • Svullnad i mjukdelsvävnad, förlust av vävnadskonturer och periartikulär demineralisering är tidiga tecken.
 • Benerosioner, sekvestrering och periostit uppträder efter cirka 2–3 veckor.17-18
 • Brodies benabscess är beteckningen på en benabscess, som bildas under förloppet av en subakut eller kronisk hematogen osteomyelit.

Ultraljud

 • Kan vara bra vid tidig diagnostik av akut osteomyelit eller för att påvisa en purulent ansamling i mjukdelsvävnad.19-20

Datortomografi och MR

 • Sensitiva metoder som särskilt framställer mjukdelspåverkan på ett bra sätt.
 • Används för att utreda utbredningen av både ben- och mjukdelspåverkan och kan identifiera sekvestrar.
 • Kan användas för att demonstrera lämpligt ställe för perkutan biopsi:
  • CT-ledd punktionsbiopsi är rekommenderad undersökning vid vertebral osteomyelit
  • Ultraljud kan vara till hjälp, särskilt hos barn, om metall skapar artefakter vid MR/CT eller om skintigrafi är ospecifik på grund av nyligen utförd kirurgi
 • MR:
  • Föredras framför CT och kan påvisa osteomyelit 3–5 dagar efter sjukdomsstart17
  • MR har en sensitivitet > 90 % och en specificitet > 90 % när det gäller akut osteomyelit21-22
  • En tekniskt suboptimal undersökning kan emellertid ge falskt negativt svar
  • MR är bra på att skilja mellan påverkan på leder, ben och mjukdelar och har därför relativ hög specificitet
  • Undersökningen är mindre lämpad när det gäller multifokal osteomyelit
 • CT:
  • Är den bästa metoden för undersökning av skelettförändringar, men är mindre känslig för mjukdelsförändringar än MR och ger dessutom en relativt stor stråldos

Skintigrafi

 • Skelettskintigrafi skiljer bra mellan mjukdelspåverkan och påverkan på benvävnad.
 • En annan fördel är att hela kroppen snabbt kan undersökas vid misstanke om multifokal osteomyelit.
 • Sensitiviteten är cirka 75 % under första veckan efter sjukdomsdebuten och 90 % under andra veckan, men bara med en specificitet på 60–70 % :23
  • Undersökningen är också mera osäker hos de minsta barnen24
 • PET:
  • Har visat sig vara en användbar diagnostisk undersökning vid kronisk osteomyelit25

Osteomyelit/osteit, med utgångspunkt i mjukdelssår eller vaskulär insufficiens

 • Etiologiska agens:
  • Postoperativ osteomyelit:
   • Staphylococcus aureus eller koagulasnegativa stafylokocker (KNS), till exempel Staphylococcus epidermidis
  • Vaskulär insufficiens, utgående från mjukdelssår:
   • Staphylococcus aureus, Gram-negativa tarmbakterier, anaeroba bakterier, polymikrobiell infektion
   • Sällan Pseudomonas
  • TB-osteomyelit är nästan alltid importsjukdom
 • Diagnostiska undersökningar:
  • Stansbiopsi från benvävnad innan antibakteriell terapi påbörjas
  • Blododlingar vid feber
  • Datortomografi, MR

Osteomyelit associerad med ledprotes

 • Kan vara svårt att skilja mekanisk från infektiös lossning.
 • En positiv odling av vätska aspirerad från den konstgjorda ledhålan preoperativt, eller flera positiva odlingar av ben och mjukdelar under ingreppet, är nödvändig för att bekräfta diagnosen.
 • Staphylococcus aureus eller koagulas-negativa stafylokocker utgör mer än 50 % av bakterierna.

När remittera?

 • Vid misstanke om osteomyelit ska patienten läggas in på sjukhus.

Checklista vid remittering

Ortopediska infektioner, subakut eller kroniskt tillstånd där detta förvärras över tid

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Konservativ behandling? Kirurgi?
 • Anamnes:
  • Debut? Ursprunglig behandling? Förlopp och utveckling?
  • Symtom? Grad av funktionsnedsättning?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Stående läkemedel?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Feber?
  • Lokala fynd?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hb, SR, CRP, vita blodkroppar
  • Bakteriologi?
  • Röntgenfynd? Resultat från annan bilddiagnostik – CT och MR särskilt aktuellt

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektionen och hindra kronicitet samt komplikationer.

Allmänt om behandlingen

 • Sjukhusbehandling.
 • Vila och antibiotika.
 • Behandlingen måste ofta påbörjas utifrån klinisk misstanke.
 • Subakuta och kroniska osteomyeliter kan kräva kirurgisk debridering och stabilisering av benet.

Egenbehandling

 • Vila och sängläge.
 • Upphöjning av det aktuella området.
 • Smärtstillande läkemedel.

Läkemedelsbehandling

Behandlingstid vid akut osteomyelit

 • Minimum 3–4 veckors parenteral behandling har varit vanligt att rekommendera:
  • Vid tillfredsställande klinisk bild och låga värden på CRP/SR kan antibiotika ges intravenöst i två veckor och därefter peroral behandling de följande fyra veckorna
 • Det har varit vanligt att rekommendera totalt sex veckors antibiotikabehandling, men en studie har visat att 3–4 veckors total behandlingstid är försvarbar vid bortfall av kliniska symtom och lågt CRP-värde.26
 • Till barn ges fortfarande minst två veckors intravenös behandling och fyra veckor med peroral behandling (minimum sex veckor totalt).6

Etiologiskt antibiotikum

 • Ges efter att provsvar är klara och etiologin är känd.27

Empiriskt antibiotikum

 • Antibiotika:
  • Barn under 2 månader:
   • Ampicillin och aminoglykosid
  • Barn över 2 månader och vuxna:
  • Vid akut allergi mot penicillin:
  • Doserna skall vara höga som vid sepsis
 • Rekommenderade riktlinjer inom akut pediatri:6
  • Kloxacillin intravenöst, behandlingstid två veckor
  • Barn < 1 år: Dessutom aminoglykosid intravenöst
  • Vid penicillinallergi klindamycin intravenöst
  • Överväg antibiotikabyte vid avsaknad av klinisk effekt efter 3–4 dagar
  • Efter två veckor med intravenös behandling och kliniskt svar övergår man till peroral behandling i fyra veckor
  • Peroral behandling:

Kronisk osteomyelit

 • Inga entydiga riktlinjer.
 • Nekrotiska benrester måste avlägsnas.
 • Vid stafylokocker:
  • Betalaktambehandling intravenöst (sepsisdoser) under 2–4 veckor, följt av minst två månader med peroralt penicillinasstabilt penicillin beroende på etiologi
  • Flukloxacillin: 1,5 g tre gånger dagligen vid känslig stafylokockinfektion
 • Vid Gram-negativa stavbakterier:
 • Lokalbehandling:
  • Lokal gentamicinbehandling kan övervägas

Infektioner hos patienter med främmande föremål

 • Särskilt ledproteser:1
  • Även med mikroorganismer som har låg patogenicitet
  • Risken är som störst de två första åren efter implantation
 • Kan vid sen upptäckt sällan botas utan att implantatet avlägsnas.
 • För ledproteser kan detta ske i samband med insättning av ny protes.
 • Utbyte av ledprotes sker ofta i två steg:
  • Först avlägsnas den infekterade protesen och patienten ges behandling med antibakteriella medel i upp till sex veckor, baserat på resultatet av resistensundersökningen av etiologiskt agens
  • Därefter implanteras den nya ledprotesen
 • Om den infekterade protesen behålls, blir vanligtvis livslång suppressiv antibiotikabehandling nödvändig.

Osteomyelit, med utgångspunkt i mjukdelssår eller vaskulär insufficiens

 • Antimikrobiell behandling:
  • Avvakta om möjligt odlingssvar
  • Vid septiskt förlopp, empirisk behandling:
  • Sistnämnda är också ett alternativ vid akut penicillinallergi
  • Revidera behandlingens upplägg när etiologin är känd.
  • Behandlingstiden varierar utifrån kliniska fynd och behandlingsrespons

Annan behandling

 • Dränage av lesionen kan bli nödvändigt när snabb klinisk respons inte sker med antibiotika.
 • Vid kronisk osteomyelit blir det oftast nödvändigt att excidera patologisk benvävnad. Det är samtidigt viktigt att fylla urgröpningen för att undvika att tillståndet förvärras.1,28
 • Ingreppet är sällan nödvändigt vid akut hematogen osteomyelit, där diagnosen ställs tidigt.

Förebyggande åtgärder

 • Antibiotikaprofylax för att hindra sårinfektioner efter kirurgi för collumfraktur och vid insättning av höft- eller knäledsprotes.29
 • Extremt aseptiska procedurer vid ovannämnda typ av ingrepp.
 • Tidig behandling med antibiotika vid öppna frakturer.30
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Kronisk osteomyelit vid inadekvat behandling.
 • Spridning av infektionen till närliggande ben och leder.
 • Recidiv av osteomyelit kan resultera i anemi, viktnedgång och svaghet samt, i sällsynta fall, amyloidos eller nefrotiskt syndrom.
 • Pseudoepitelial hyperplasi, skivepitelkarcinom eller fibrosarkom kan i enstaka fall uppkomma i kvarvarande infekterad vävnad.
 • Vertebral osteomyelit:
  • Mjukdelsextension, epidural abscess, psoasabscess, kompression av medulla

Prognos

 • Om sterilitet i vävnaden uppnås efter 2–4 veckor, kommer prognosen att vara god i de flesta fall. Spondylit har oftast god prognos avseende mikrobiologisk utläkning, men ryggproblemen kan kvarstå.
 • Kliniska tecken som kvarstår längre än tio dagar, hänger samman med utveckling av bennekros och kronisk osteomyelit.31
 • Kronisk osteomyelit är speciellt vanlig i underextremiteterna och hos personer med dålig blodcirkulation, till exempel vid diabetes.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Vid akut osteomyelit ska inte behandlingen upphöra förrän två till tre veckor efter att de kliniska symtomen har försvunnit.
 • Kontroll bör utföras av en infektionsmedicinare eller ortoped.

Vad bör kontrolleras?

 • SR och CRP

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons