Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Rabdomyolys


Uppdaterad den: 2013-05-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Rabdomyolys betyder i direkt översättning upplösning av tvärstrimmig muskulatur.
 • Ett tillstånd som karaktäriseras av läckage av muskelcellerna såsom elektrolyter, myoglobin och andra sarkoplasatiska proteiner (kreatinkinas, aldolas, laktatdehydrogenas, alaninaminotransferas och aspartataminotransferas) till blodet.1-2
 • Akut njurskada är en potentiell komplikation till allvarlig rabdomyolys, oavsett orsak, och prognosen blir klart sämre om njursvikt uppstår.
 • Vid mindre allvarliga former av rabdomyolys eller vid fall av kronisk eller intermitterande muskeldestruktion har patienten ofta få symtom utan njursvikt.
 • Tidig diagnos och tidig intervention kan vara livsviktig och avgörande för prognosen.2

Etiologi och patogenes

 • Upplösning av skelettmuskulatur där muskelcellinnehållet läcker ut i blodet.
 • Massiv nekros, manifesterad som smärtor, allmänpåverkan svaghet, svullnad missfärgad urin, är den gemensamma nämnaren för både traumatisk och icke-traumatisk rabdomyolys.3
 • Det finns många orsaker till rabdomyolys:
  • Trauma – som ett led i ett "crush syndrome" vid blixtnedslag, elolyckor och utbredd brännskada
  • Utmattning – stora fysiska ansträngningar (maratonlopp, fysisk överansträngning hos otränad person, patologisk muskelbelastning)4-5, kramper, alkoholabstinens6
  • Muskelhypoxi – vanligen kompartmentsyndrom7
  • Infektioner – både virus och bakterier
  • Ändrad kroppstemperatur – värmeslag8, malign hypertermi, malingt neuroleptiskt syndrom, hypotermi
  • Metabola störningar eller elektrolytstörningar – hypokalemi, hypofosfatemi, hypokalcemi, icke-ketotiska hyperosmolära tillstånd, diabetisk ketoacidos
  • Läkemedel och toxiner – statiner, alkohol, heroin, kokain2
 • Recidiverande episoder med rabdomyolys är ofta ett tecken på metabol sjukdom.9-10

Patofysiologi

 • Vid rabdomyolys sker en uttömning av ATP i cellen, vilket leder till en okontrollerad ökning av intracellulärt kalcium.11-12
 • Detta leder i sin tur till stadigvarande kontraktion och energitömning av cellen och celldöd.3
 • Akut njurskada är relaterad till myoglobinuri. När tröskeln för njurens kapacitet att hantera myoglobin överskridits, blir urinen rödbrun (te-färgad).13 Myoglobin kan fällas ut och förorsaka renal tubulär obstruktion och njurskada.

Läkemedelsrelaterad rabdomyolys

 • Risken ökar av vissa läkemedel (statiner).

ICD-10

 • M62 Andra muskelsjukdomar
  • M62.8 Andra specificerade muskelsjukdomar
 • T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassiciferas på annat håll
  • T79.6 Traumatisk ischemi i muskel

ICD-10 Primärvård

 • T79- Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras annorstädes

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras på anamnes, kliniska fynd och förhöjt CK.

Differentialdiagnoser

 • Kompartmentsyndrom
 • Diabetesketoacidos
 • Disseminerad intravasal koagulation
 • Värmeslag

Anamnes och kliniska fynd

 • Många kliniska drag hos rabdomyolys är ospecifika och förloppet beror på den underliggande orsaken.
 • Tillståndet har både lokala och systemiska effekter och tidiga och sent insättande komplikationer kan inträffa.
 • Lokala tecken:
  • Muskelsmärtor
  • Ömhet
  • Svullnad
  • Blodutgjutningar
  • Svaghet
 • Systemiska effekter:
  • Te-färgad urin
  • Feber
  • Svaghet
  • Illamående och kräkningar
  • Förvirring
  • Agitation
  • Delirium
  • Anuri

Kompletterande undersökningar

 • Kreatinkinas (CK) är ofta förhöjt:
  • Det finns inget tröskelvärde för CK över vilket risken för akut njurskada är markerat förhöjd,14 men värden lägre än 15 000–20 000 U/l ger liten risk för akut njurskada15
  • I de fall där akut njurskada uppstår vid lägre CK-värden, är förklaringen ofta andra tillstånd som sepsis, dehydrering och acidos16
 • Serum-myoglobin:
  • Är inte diagnostiskt på grund av låg sensitivitet17
 • Kreatinin:
  • Akut njurskada på grund av rabdomyolys leder ofta till en snabbare ökning av kreatinin än vid andra former av akut njurskada
 • Elektrolyter:
  • Vid njurskada kan det uppstå hyperkalemi, hyperfosfatemi, hyperurikemi, metabol acidos på grund av högt anjon-gap, hypermagnesemi10
  • Hypokalcemi
 • Urin:
  • Rödbrun färg
  • Myoglobinuri ger positivt utslag på urinsticka (testet skiljer inte mellan myoglobin och hemoglobin), men vid mikroskopi ses inga röda blodkroppar i urinen. Denna kombinerade test har en sensitivitet på 80 % i att påvisa rabdomyolys18
  • Mikroskopi av urinsediment kan visa korniga pigmentcylindrar

Andra undersökningar

 • Biopsi:
  • När akut rabdomyolys misstänks, bör det tas en muskelbiopsi och histokemiska, immunohistokemiska samt mitokondrierespirationsstudier bör utföras för att en specifik diagnos skall kunna ställas3
  • Kan också bidra i en eventuell genetisk utredning

När remittera?

 • Omedelbart vid misstanke om tillståndet. Ofta intensivvårdsfall.

Behandling

Behandlingsmål

 • Initialt är huvudmålet med behandlingen att bevara njurfunktionen.

Allmänt om behandlingen

 • Tidig diagnos och behandling har stor betydelse för prognosen. Intensivvårdsfall.
 • Sjukdomsbilden hos patienter med rabdomyolys präglas av en avsevärd vätskeförlust, som ökar risken för akut njurskada. Följaktligen är primärbehandlingen aggressiv vätskebehandling – det kan krävas upp till tolv liter per dag.19-20

Vätskebehandling

 • Intravenös behandling måste startas så snabbt som möjligt. Ju senare vätskeinfusionen kommer i gång, desto högre är risken för njurskada:21
  • I en studie förhindrade forcerad diures under loppet av de första sex timmarna efter sjukhusinläggningen utveckling av njurskada22
 • Initial infusion:
  • Fysiologisk koksaltlösning efter behov. En urinproduktion på 300 ml per timme upprätthålls tills myoglobinurin har upphört
  • Stora volymer vätskeinfusion bör ges så länge CK-värdena ligger över 1 000 U/l
  • Om det går att undvika oliguri, kan byte ske till 0,45 % fysiologisk koksaltlösning eventuellt med tillägg av bikarbonat och mannitol (jämför nedan)2
 • Vätsketerapin måste indiviualiseras efter förloppet:
  • Vissa läkare rekommenderar infusion av bikarbonat, andra inte1
  • Avsikten med bikarbonat är att alkalinisera urinen till ett pH högre än 6,5, så att myoglobintoxiciteten sänks och myoglobincylindrar kan sköljas ut
  • Om bikarbonat ges, bör kalcium- och kaliumnivåerna i blodet noga följas. Om urin-pH inte har stigit efter fyra till sex timmar, eller om det uppstår hypokalcemi, bör alkaliniseringen stoppas och hydreringen fortsätta med fysiologisk koksaltlösning

Läkemedelsbehandling

 • Diuretika?
  • Är kontroversiellt, men skall eventuellt bara ges till patienter där god vätskebalans uppnåtts
  • Mannitol kan vara aktuellt1
  • Loop-diuretika är också osäkert, men kan kanske bidra till att reducera risken för utfällningar av myoglobin23
 • Korrektion av elektrolytstörningar vid akut njurskada:
  • Speciellt viktigt är snabb korrektion av hyperkalemi.24 Kan uppnås genom ökad diures, användning av intestinala kaliumbindare eller dialys10
  • Hypokalcemi behöver inte behandlas med mindre det föreligger symtom eller att störningen är avsevärd. Ofta växlar tillståndet till hyperkalcemi i bättringsfasen av rabdomyolys25
  • Kalciumhaltiga kelater kan användas med försiktighet för att behandla hyperfosfatemi

Annan behandling

 • Akut dekomprimerande fasciotomi är indicerad vid kompartmentsyndrom:26
  • En försening på mer än sex timmar vid komprimering kan leda till irreversibel muskelskada och död
 • Dialys:
  • Vid allvarlig och behandlingsrefraktär njurskada är tidig dialys indikerad23
 • Plasmaferes?1

Förebyggande åtgärder

 • Vid kombination av läkemedel som kan ge rabdomyolys bör läkaren vara särskilt uppmärksam. Vid behandling av allvarliga tillstånd måste läkaren genast se över patientens läkemedel och sätta ut icke-livsviktig behandling.
Annons
Annons

Övervakning

 • Patienten måste initialt intensivvårdsbehandlas.
 • Urinvolym måste mätas kontinuerlig via KAD.
 • Vätsketerapi och elektrolytstatus måste monitoreras sorgfälligt.
 • Regelbunden kontroll av CK.
 • Övervakning med centralt ventryck kan vara aktuell.

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ospecifikt förlopp i början.
 • Eventuell utveckling av akut njurskada är avgörande för tillståndets utveckling.

Komplikationer

 • Akut njurskada:
  • Är den allvarligaste komplikationen och uppstår som följd av myoglobinuri
  • Incidensen vid rabdomyolys är osäker, men uppskattas i olika studier till att ligga i området 13–50 %16,18,27
  • Kan vara livshotande och är en ganska vanlig (7–10 %) orsak till akut njurskada i USA10,27
  • Tillståndet leder ofta till oliguri och ibland till anuri
 • DIK:
  • Inträder som regel tre till fem dagar in i förloppet
 • Multiorgansvikt:
  • Kritiskt sjuka patienter med akut njursvikt kan utveckla multiorgansvikt med hög mortalitet28
 • Plötslig hjärtdöd:
  • Allvarlig hyperkalemi kan orsaka arytmi och i värsta fall hjärtstillestånd

Prognos

 • Prognosen är vanligtvis god om det inte uppstår akut njurskada.
 • Tidig diagnos och behandling förbättrar prognosen.2
 • Långtidsöverlevnaden hos patienter med rabdomyolys och akut njurskada är cirka 80 %. De allra flesta återfår sin njurfunktion.29

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons