Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Underarmsfraktur


Uppdaterad den: 2018-11-27
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Fraktur i underarmen.1-2
 • Klassificeras i förhållande till lokalisationen av frakturen till proximala, mittersta eller distala skaftet.
 • Monteggias fraktur:
  • Fraktur i ulna med samtidig luxation av capitulum radii
 • Galeazzis fraktur:
  • Radiusfraktur och luxation av distala radioulnarleden
 • Frakturer i ulna/radius i nära anslutning till handleden och armbågen presenteras för sig:
  • Distal radiusfraktur
  • Armbågsfraktur
  • Olecranon

Förekomst

 • Underarmsfrakturer är förhållandevis vanliga.

Etiologi och patogenes

 • Fall på utsträckt arm ger frakturer nära handleden och armbågsleden.
 • Underarmsfrakturer är oftare ett resultat av ett direkt slag.

Predisponerande faktorer

 • Sport
 • Olyckor
 • Barnmisshandel
 • Osteoporos

ICD-10

 • S52 Fraktur på underarm
  • S52.0 Fraktur på övre delen av ulna
  • S52.1 Fraktur på övre delen av radius
  • S52.2 Fraktur på ulnaskaftet
  • S52.3 Fraktur på radiusskaftet
  • S52.4 Fraktur på skaften av både ulna och radius
  • S52.5 Fraktur på nedre delen av radius
  • S52.6 Fraktur på nedre delen av både ulna och radius
  • S52.7 Multipla frakturer på underarm
  • S52.8 Fraktur på andra delar av underarm
  • S52.9 Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation

ICD-10 Primärvård

 • S525 Fraktur på nedre delen av radius

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd och bekräftelse via röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Luxation av armbåge
 • Luxation av hand
 • Luxation av handled
 • Frakturer i armbågen
 • Frakturer i handen
 • Frakturer i handleden

Anamnes

 • Fall på utsträckt arm eller eventuellt direkt våld mot underarmen.
 • Isolerad ulnafraktur:
  • Oftast direkta slag
 • Monteggias fraktur:
  • Fall på utsträckt och fullt pronerad arm
  • Eventuellt direkt våld mot ulna som i sin tur stöter mot radiushuvudet
 • Galeazzis fraktur:
  • Fall på utsträckt arm

Kliniska fynd

 • Lokaliserad smärta, ömhet och svullnad på frakturstället.
 • Direkt ömhet och indirekt belastningssmärta.
 • Eventuellt krepitationer.
 • Vanligtvis synlig och palpabel felställning.
 • Barn kan ha greenstickfraktur.
 • OBS! Känn efter luxation av proximala radius! (Monteggia-fraktur).
 • Benpiporna kan perforera huden så att det föreligger en öppen fraktur.
 • Monteggias fraktur:
  • Som vid isolerad ulnafraktur
  • Dessutom föreligger ömhet över caput radii
 • Galeazzis fraktur:
  • Som vid radiusfraktur
  • Lokal ömhet och instabilitet vid palpation av ulnas distala ände
 • Se instruktionsfilm: Armbågsstatus (5:47) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Andra undersökningar

 • Neurologisk undersökning – föreligger perifer nervskada?
  • Sensibilitet
  • Medianusnerven – "ok"-tecken-testen
  • Radialisnerven – extendera fingrarna eller handleden mot ett motstånd
  • Ulnarisnerven – separera fingrarna mot ett motstånd
 • Cirkulation:
  • Perifer arteriell cirkulation och kapillär återfyllnad
 • Handled och armbågsled:
  • Ömhet?
  • Rörelseinskränkning?

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Anteroposteriora och laterala bilder av handled, underarm och armbåge
 • Olika frakturtyper:
  • Parerskada:
   • Isolerad fraktur mitt på ulnaskaftet (kallas batongfraktur eller "nightstick fracture"):
   • Uppkommer när den drabbade försöker skydda huvudet mot angrepp
  • Monteggia-fraktur:
   • Fraktur i ulnas proximala tredjedel med dislokation av radiushuvudet
   • Luxationen av caput radii missas ofta
   • En linje dragen mitt genom radius ska gå mitt igenom capitulum humeri hos barn och mitt igenom laterala humerusepikondylen hos vuxna
  • Galeazzi-fraktur (fractura radii typica):
   • Fraktur i radius distala tredjedel med dislokation av den distala radioulnarleden
   • Luxation av den distala radioulnarleden missas ofta
   • Röntgenologiska tecken:
    • Fraktur av processus styloideus ulnae vid basen
    • Bred distal radioulnar ledspalt på anteroposterior bild
    • Dislokation av distala ulna i förhållande till radius på rak sidobild
  • Samtidiga frakturer i radius och ulna
  • Greenstick-fraktur:
   • Hos barn

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Reponera och stabilisera frakturen.
 • Återupprätta normal funktion i armen.

Allmänt om behandlingen

 • Fraktur mitt på skaftet på ulna + radius hos vuxna är alltid instabila och mycket svåra att hålla reponerade i gott läge i gips:3-4
  • Därför opereras i princip samtliga sådana frakturer
 • Isolerade ulna- eller radiusfrakturer där längdaxeln är vinklad <10° kan behandlas konservativt med gips (eventuellt ortos).
 • Vuxna:
  • Viktigt med exakt reposition i samtliga plan för att återetablera den normala rörligheten mellan radius och ulna
  • Kom ihåg att reponera rotationsfelställning!
  • Ett slutet repositionsförsök i plexusanestesi under genomlysning kan göras
  • Om detta misslyckas utförs kirurgisk behandling
 • Barn:
  • En viss vinkelfelställning kan accepteras om frakturen är lokaliserad till den nedre tredjedelen av underarmen
  • Hur stor felställning som kan accepteras hos barn är omdiskuterat, men är också avhängig av lokalisationen
  • För lednära frakturer accepteras en mindre grad av vinkling i längdaxeln än vid frakturer mitt på skaftet
  • I vissa ortopediska läroböcker anges att en vinkling i längdaxeln på upp till 15° accepteras hos barn upp till 6 år, upp till 10° hos barn 7–12 år, medan barn >12 år ska behandlas som vuxna

Isolerad ulnafraktur

 • Vuxna:
  • Odislocerade frakturer och frakturer går att reponera slutet till ett tillfredsställande läge behandlas konservativt4-6
  • Vid misslyckad reposition eller senare glidning övervägs operation
  • Röntgenkontroller bör ske varje vecka de första tre veckorna för att se efter en eventuell förskjutning i frakturläget7
  • Batongfrakturer ("nightstick fractures") som inte är dislocerade, eller bara delvis är det, behandlas med en avtagbar underarmsstöd för smärtlindring och tidig mobilisering8
 • Barn:
  • Odislocerade frakturer behandlas alltid konservativt
  • Dislocerade frakturer bör också behandlas konservativt med sluten reposition och gips

Monteggias fraktur

 • Vuxna (över cirka 12 år):
  • Som regel operativ behandling
 • Barn:
  • Först försök till konservativ behandling med sluten reposition och gips

Galeazzis fraktur

 • Vuxna:
  • Alltid operativ behandling
 • Barn:
  • Först försök till sluten reposition och gips
  • Om en stabil reponering inte kan uppnås på sluten väg övervägs operation

Konservativ behandling

 • Vuxna:
  • Cirkulärt armbågsgips från metakarpofalangeallederna till axillen i 10–14 veckor
  • Kan eventuellt bytas till ortos ledad över armbågen efter 6 veckor
 • Barn:
  • Reponeras i narkos
  • Cirkulärt armbågsgips som ovan, men i 6–8 veckor
  • Hos barn med frakturer i bägge underarmsbenen där ställningen var stabil efter reposition visade en studie att man tryggt kunde byta från armbågsgips till underarmsgips efter 3 veckor9
 • Kontroller:
  • Utförs med röntgen 1, 2, 3 och eventuellt 6 veckor efter skadan, och vid avgipsning
  • Se speciellt efter glidning i frakturen
  • Stor risk för glidning vid greenstick-frakturer hos barn

Isolerad ulnafraktur

 • Långvarig gipsning av armbågsleden måste undvikas!
 • Gipsskena i 2–4 veckor till kallusbildning och därefter byte till en ortos ledad i armbågen är ett bra alternativ.
 • Bäst är en specialtillpassad underarmsortos som kan immobilisera frakturen och motverka rotationsrörelser.
 • Barn kan gipsas med armbågen i 90° i 4–8 veckor.
 • Kontroller som ovan.

Monteggias fraktur

 • Sluten reposition och cirkulärt armbågsgips från metakarpofalangeallederna till axillen en sådan ställning att ulnafrakturen och caput radii är reponerade och stabila.
 • Underarmen supinerad.
 • 90°–100° i armbågen.
 • Om caput radii är luxerad bakåt ska vinkeln vara 45° eller mindre.
 • Immobilisering i 6 veckor.
 • Kontroll med röntgen 1, 2 och 3 veckor efter skadan och vid avgipsning.

Galeazzis fraktur

 • Försöks först hos barn.
 • Sluten reposition av radiusfrakturen, supinera underarmen och reponera eventuellt manuellt radioulnarleden.
 • Cirkulärt armbågsgips från metakarpofalangeallederna till axillen i 90° vinkel i armbågen i 6 veckor.
 • Kontroll med röntgen 1, 2 och 3 veckor efter skadan och vid avgipsning.

Greenstick-fraktur

 • Fraktur som inte är genomgående:
  • Böjs utan att brytas (som en färsk gren – green stick)
 • Ses hos barn där skelettet är mer elastiskt än hos vuxna.
 • Behandlas vanligtvis med gips, men studier tyder på att frakturerna även kan behandlas med bandagering.10

Kirurgisk behandling

 • Öppen, exakt reponering och fixation med platta och skruvar.

Monteggias fraktur

 • Öppen reposition och stabil fixation av ulnafrakturen med platta och skruvar.
 • Caput radii reponeras före operation av ulnafrakturen.
 • Om det inte går att reponera caput radii måste man reponera operativt.
 • Högt cirkulärgips från metakarpofalangeallederna till axillen med underarmen supinerad.
 • Armbågsvinkel samma som vid konservativ behandling.
 • Efter 3 veckor byter man vanligtvis till en ledad ortos och extentionsrörelser med små utslag påbörjas.
 • Sammanlagd immobiliseringstid 6 veckor.
 • Kontroll med röntgen 1 och 3 veckor efter skadan och vid avgipsning.

Galeazzis fraktur

 • Vuxna:
  • Öppen reposition och stabil fixation av radiusfrakturen med platta och skruvar
  • Efter osteosyntes av radiusfrakturen undersöks radioulnarleden med armen supinerad
  • Om radioulnarleden är stabil läggs gips som ovan beskrivet
  • Om radioulnarleden är instabil reponeras caput ulna manuellt, och medan underarmen hålls supinerad fixeras ulna med ett Kirschnerstift insatt perkutant genom ulna och in i radius
  • Kontrollera röntgenbilder noga efter operationen!
 • Barn:
  • Kirurgisk fixation med stift eller platta med 4–5 hål, för övrigt som hos vuxna
  • Postoperativt gips som ovan i 6 veckor:
   • Efter 3 veckor byter man vanligtvis till en ledad ortos, så att flexion-extension i armbågen kan tränas
  • Kontroll med röntgen 1–3 veckor efter skadan och vid avgipsning
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Hos barn är det inte ovanligt med refrakturer efter underarmsfrakturer.
 • Vissa får besvär med sämre supination och/eller pronationsrörlighet efter underarmsfrakturer med stor felställning.
 • Vid mycket stora skador finns risk för kompartmentsyndrom.
 • Neurovaskulära skador.

Prognos

 • Avhängig av allvarlighetsgrad och frakturtyp.
 • Frakturer mitt på benet tenderar att ha sämre prognos än frakturer i distala eller proximala tredjedelen av underarmen.
 • Isolerade ulnafrakturer:
  • God prognos vid täta kontroller som möjliggör tidig upptäckt av eventuell glidning
 • Monteggias fraktur:
  • Vid inadekvat behandling kan caput radii-luxationen bli kvarstående

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons