Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Anorexia nervosa


Uppdaterad den: 2019-09-02

Annons

Bakgrund

 • Beskrivning av anorexia nervosa enligt ICD-11 (fritt översatt):
  • Signifikant låg kroppsvikt i förhållande till längd, ålder och utvecklingsstadium.
  • BMI ≤18,5 kg/m2 för vuxna och åldersrelaterad BMI under femte percentilen för barn och ungdomar, som inte beror på en annan sjukdom eller bristande tillgång till mat.
  • Låg kroppsvikt följs av ett beteenden för att att förhindra återgång till normalvikt, såsom begränsat ätande, självframkallade kräkningar, användning av laxermedel, eller överdriven träning. Rädsla för att gå upp i vikt.
  • Låg kroppsvikt eller kroppsform är centralt för personens värdering av sig själv, eller uppfattas inkorrekt som normalt eller över normalt.
 • Svårighetsgraden bedöms enligt DSM-5 utifrån BMI i fyra grader:
  • Lindrig (BMI 17–18.49 kg/m2)
  • Medelsvår (BMI 16–16,99 kg/m2)
  • Svår (BMI 15–15,99 kg/m2)
  • Mycket svår (BMI <15 kg/m2)
 • Ovanstående BMI gäller för vuxna, för barn och ungdomar används motsvarande BMI percentiler.
 • Hos många föreligger de typiska symtomen utan att kroppsvikten ligger under normalintervallet (atypisk anorexi) och denna grupp underdiagnostiseras sannolikt

Epidemiologi

 • Prevalensen från internationella studier är 0,5–1 % bland kvinnor i övre tonåren och yngre vuxna.
 • De flesta insjuknar under tonåren, och som mest under högstadieåren.
 • Tillståndet är 10 gånger vanligare bland kvinnor jämfört med män.

Etiologi och patogenes

 • Individuella och sociokulturella faktorer samspelar.
 • Genetisk predisposition är trolig – högre förekomst hos monozygota än hos dizygota tvillingar.
 • Sekundärt till undernäring och svält bidrar hormonrubbningar och ändrad ämnesomsättning till att tillståndet vidmakthålls.
Annons
Annons

ICD-10

 • F50.0 Anorexia nervosa

Anamnes

Tidig upptäckt

 • Tidig upptäckt och behandling av anorexia nervosa är viktigt för att undvika kronicitet av tillståndet.
 • Tidiga tecken på möjlig ätstörning:
  • Uttalat kroppsmissnöje
  • Minskat välbefinnande, trötthet
  • Minskat intresse för kamrater
  • Dåliga skolprestationer
  • Ändrade mat- och aktivitetsvanor
  • Viktförändringar
  • Sekundär amenorré
 • SCOFF-testet kan användas i primärvården för att hitta personer som kanske har en ätstörning.
 • Anorexia nervosa och bulimia nervosa ingår också i MINI, Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju.

Anamnesupptagning

 • Låt det tydligt framgå för patienten att detta är symtom som man får tala om.
 • Till att börja med kan man fråga vad viktnedgången beror på, om det är en medveten strategi.
 • Viktförändring, tillväxt och menstruationer:
  • Det är viktigt med noggrann anamnes kring längdtillväxt och tidigare utveckling.
  • Tillståndet kan ge utebliven längdtillväxt och försenad pubertetsutveckling.
  • Kartlägg hur mycket och under vilken tidsperiod som patienten har minskat i vikt.
  • Ta en menstruationsanamnes hos kvinnor.
  • Ta reda på hur patienten själv uppfattar sin kropp:
   • Vid anorexia förlorar patienten sin naturliga självbild och upplever sig själv som överviktig även när vikten är mycket låg
 • Matvanor, förhållningssätt till mat
  • Patienten och eventuellt närvarande anhörig bör beskriva vad som äts under dygnets måltider och om det blir matintag mellan måltider.
 • Psykosociala förhållanden:
  • Information om skola, fritid och vänner.
  • Klargör graden av funktionsnedsättning i relation till symtomen.
  • Svåra ätstörningar har hög samsjuklighet framförallt med depression.
 • Centrala upplevelser vid anorexia nervosa:
  • Är du mycket rädd för att gå upp i vikt?
  • Tycker du att du är tjock eller att delar av din kropp är för tjocka?
 • Metoder för viktkontroll?
  • Fysisk aktivitet och träning?
  • Kräkningar?
  • Laxermedel?
  • Andra viktminskningsmetoder?
 • Hetsätning?
 • Symtom på svält:
  • Trötthet och koncentraionssvårigheter
  • Eventuellt förstoppning, diarré, illamående och buksmärtor
  • Amenorré
  • Huvudvärk
  • Sömnsvårigheter
  • Håravfall
  • Blödande tandkött
 • Anhöriganamnes:
  • När började matsvårigheterna?
  • Hur påverkar matsvårigheterna familjen?
  • Vad har anhöriga gjort för att försöka få patienten att äta bättre?

Kliniska fynd

 • Somatisk undersökning är viktigt för att bedöma svältens svårighetsgrad och för att kartlägga eventuell somatisk sjuklighet.
 • Patienten ska vägas och viktutvecklingen fram till idag ska klarläggas:
  • Ofta försenad längdtillväxt och pubertetsutveckling hos barn och ungdomar
  • Många är mycket utmärglade, har slutat menstruera och är försvagade.
 • Vissa har låg puls (40–60/min) och lågt blodtryck (75/55 mm Hg).
 • Hud och hår:
  • En fin behåring, lanugohår, i ansikte nacke och på rygg kan ses på mycket magra patienter.
  • Torr och sprucken hud, ibland infekterade sår framförallt på fötter.
  • Sår på knogar talar för självframkallade kräkningar.
  • Tunt och sprött hår.
 • Perifera ödem.
 • Låg kroppstemperatur, fryser lätt.
 • Dåligt tandstatus.

Utredning av anorexia nervosa

 • Biokemiska prover:
  • Blodstatus (Hb, EPK, MCV, MCHC, LPK och TPK)
  • Elektrolyter (Na, K, Ca, Mg, Fosfat)
  • S-albumin
  • HbA1c
  • TSH, fritt T4/T3
  • Leverfunktionsvärden (ASAT, ALAT, ALP)
  • Kreatinin
  • Urinsticka (glukos, protein)
 • Eventuellt kan följande prover också tas:
  • Ferritin, vitamin B12, folsyra, zink
  • Transglutaminasantikroppar
  • CRP
  • Tillväxthormon
  • Kortisol (vid misstanke om Addisons sjukdom)
 • Andra undersökningar:
  • BMI, eventuellt tillväxtkurva:
   • Tillväxtkurva kan beställas från elevhälsan.
   • I tillväxtkurvan finns medelvärden för BMI avseende ålder, längd och kön.
  • Bukpalpation:
   • Bedömning av eventuella mag-tarmsjukdomar.
   • Palpation av urinblåsan för att bedöma om patienten har druckit stora mängder vatten före undersökningen för att påverka sin vikt.
  • Kroppstemperatur
  • Puls och blodtryck i liggande och stående
  • EKG (ST-sänkningar, avflackad T-våg, förlängt QT-intervall kan finnas vid svår svält):
   • Låg vikt i kombination med frekventa kräkningar kan ge livshotande hjärtrytmsrubbningar till följd av hypokalemi, hypokalcemi, och eller hypomagnesi
   • Lång QT-tid kan utlösa ventrikulära takykardier
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Depressiva tillstånd
 • Tvångssyndrom
 • Personlighetsstörningar
 • Somatiska orsaker till viktnedgång:
  • Långvariga infektioner, hjärntumör, neurologiska sjukdomar, hypofyssvikt, tyreotoxikos, binjurebarkssvikt (Addisons sjukdom), diabetes mellitus, funktionell dysfagi, magtarmsjukdomar
  • Läkemedelsbiverkningar

Behandling av anorexia nervosa

 • Behandling inom specialiserad vård, oftast öppenvård.
 • Nyligen insjuknade ska behandlas med hög prioritet och tidigt insatt behandling.
 • Behandlingsallians med patienten, och om möjligt även med anhöriga/familj.
 • Medicinsk stabilisering och hävning av svälten.
 • Strukturerad psykologisk behandling som tar hänsyn till eventuell samsjuklighet när patienten kommit ut ur svälten:
  • Det finns få kontrollerade behandlingsstudier. Utifrån de befintliga studierna kan familjeterapi för patienter yngre än 19 år rekommenderas.
  • Vad gäller individuell terapi för vuxna går det inte säkert att välja någon psykoterapeutisk metod framför någon annan.
 • Vid ätstörning under lång tid (>10 år) är viktuppgång inte alltid primärfokus. Förbättrad nutrition, kartläggning av socialt liv och hjälp att förbättra livskvaliteten kan vara fokus.
 • Antidepressiva läkemedel används ibland för behandling av samsjuklighet som ångest eller depression.

Egenbehandling

 • Stödgrupper för patienter som lider av anorexia nervosa organiseras av intresseorganisationer i vissa delar av landet (Riksföreningen Anorexi/Bulimi).

Komplikationer

 • Rubbad elektrolyt- och vätskebalans.
 • Ortostatisk hypotoni.
 • Långvarig amenorré.
 • Kroniskt förlopp och död.
 • Ökad risk för benbrott i hög ålder.
 • Somatiska fynd:
  • En amerikansk studie av öppenvårdspatienter patienter fann hög förekomst av metabola, hematologiska och hemodynamiska rubbningar. Även skelettförändringar var vanliga:
   • 41% hade bradykardi, 39% anemi, 35 % osteoporos, 22 % hypotermi (<36ºC) och 15% primär amenorré
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Vid debut under tonåren uppnår 70–80 % remission.
 • Patienter som behöver sjukhusvistelse och vuxna har lägre remissionsfrekvens.
 • Nyare studier indikerar förbättrad prognos och lägre dödlighet än tidigare.
 • Det tar i genomsnitt 6 år att tillfriskna från en ätstörning.
 • Mortalitet:
  • En uppföljningsstudie över 20 år visade att patienter med anorexi hade 3 gånger ökad risk för död jämfört med befolkningen i övrigt.
  • De som hade haft anorexia nervosa i 16–30 år hade en 7-faldigt ökad mortalitetsrisk.
  • Suicid är en betydande dödsorsak tidigt i förloppet.
 • Faktorer för god prognos:
  • Debut i ung ålder
  • Snabb insättning av behandling
 • Anorexia nervosa och senare graviditet:
  • En svensk studie fann att tidigare anorexi inte var förenad med särskilda problem under graviditet och förlossning

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.