Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Förmaksseptumdefekt


Uppdaterad den: 2016-03-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Medfödd öppning i septum mellan höger och vänster förmak, ASD.
 • Det finns fyra undergrupper av ASD:
  • Ostium primum-defekt
  • Ostium secundum-defekt
  • Sinus venosus-defekt
  • Sinus coronarius-defekt

Förekomst

 • Isolerad ASD utgör cirka 7–10 % av alla medfödda hjärtfel.
 • Förekomsten är cirka 0,5–2 per 1 000 levandefödda.
 • I Sverige föds varje år cirka 70 barn med ASD.
 • Fler flickor än pojkar drabbas (förhållandet är cirka 2:1).
 • ASD svarar för nästan 40 % av alla acyanotiska medfödda hjärtfel hos vuxna.
 • Ostium secundum-defekt är vanligast (utgör 75–80 %), därefter kommer ostium primum-defekt (cirka 15 %). Sinus venosus- och sinus coronarius-defekter utgör mindre än 10 %.

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • De flesta fall av ASD uppkommer spontant.
 • Ostium primum-defekt ses ofta tillsammans med trisomi 21 (Downs syndrom):
  • Hos barn med trisomi 21 har 25–35 % ostium primum ASD, oftast i kombination med en kammarseptumdefekt, VSD (atrioventrikulär defekt)
 • Familjära fall av ostium secundum-defekt ses bland annat i samband med Holt-Orams syndrom (autosomalt dominant ärftligt tillstånd).

Morfologi

 • Ostium primum-defekter:
  • Defekt i nedre främre delen av förmaksseptum
  • Förknippas ofta med kluven mitralisklaff eller atrioventrikulär septumdefekt
 • Ostium secundum-defekter:
  • Defekt i foramen ovale-området i förmaksseptum
  • Beror på ett fel vid bildandet av septum secundum eller onormalt stor ostium secundum
  • Man måste skilja detta från öppetstående foramen ovale, eftersom det inte är en defekt i septum och ingen shunting uppstår vid normalt förmakstryck
 • Sinus coronarius ASD:
  • Defekt i den del av förmaksseptum som ligger mellan öppningen på sinus coronarius och vänster förmak
  • Förknippas ofta med mer komplexa medfödda hjärtsjukdomar

Patofysiologi

 • Graden av shuntning genom defekter i förmaksseptum beror i huvudsak på defektens storlek, tryck och kärlmotstånd i det systemiska kretsloppet och lungkretsloppet samt relativ compliance i höger och vänster kammare:
  • Före födseln är kärlmotståndet i lungkretsloppet högt och blod shuntas fysiologiskt genom foramen ovale
  • Vid födseln sjunker kärlmotståndet i lungkretsloppet snabbt och trycket i det systemiska kretsloppet blir relativt högre Eftersom ASD:n inte stängs, som foramen ovale normalt ska göra, uppstår en vänster-till-högershunt genom defekten
  • Compliance är till att börja med densamma i höger och vänster kammare och därför shuntas lite blod genom ASD:n
  • När barnet blir äldre sjunker relativ compliance i höger kammare, något som ger en ökad vänster-till-högershunt
  • Signifikanta pulmonella stenoser är undantagna, eftersom det då kan uppkomma höger-till-vänstershunt genom ASD:n
 • De patofysiologiska konsekvenserna beror på shuntningens omfattning:
  • Defekter med en pumonell-systemisk flödesratio som är mindre än 1,5:1–2:1 leder sällan till komplikationer och behöver ofta inte behandlas
  • Vid ökad shuntning ökar belastningen på höger kammare och lungkretsloppet, och om detta inte behandlas kan det leda till pulmonell hypertension och Eisenmengers syndrom

Predisponerande faktorer

 • Familjär förekomst av ASD ökar risken två till tre gånger.
 • Trisomi 21 (Downs syndrom).
 • Holt-Orams syndrom.

ICD-10

 • Q21 Medfödda missbildningar av hjärtats skiljeväggar (septum cordis)
  • Q21.1 Förmakseptumdefekt (ASD)

ICD-10 Primärvård

 • Q24-P Medfödd hjärtmissbildning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs genom ekokardiografiskt påvisande av defekt i förmaksseptum.

Differentialdiagnoser

 • Atrioventrikulär septumdefekt.

Anamnes

 • De flesta mindre ASD:er är asymtomatiska.
 • Isolerade ostium secundum-defekter och sinus coronarius-defekter ger sällan symtom i barndomen, oavsett storlek.
 • Barn med betydande defekter kan ha nedsatt fysisk kapacitet och utveckla tecken på hjärtsvikt i ett-till tvåårsåldern.
 • Måttliga och stora defekter som inte korrigeras i ung ålder ger som regel symtom före 40 års ålder:
  • Funktionsdyspné på grund av begynnande hjärtsvikt är ofta det första symtomet
  • Andra debutsymtom kan vara supraventrikulära arytmier, högersidig hjärtsvikt, embolier och recidiverande pneumonier

Kliniska fynd

 • Vid auskultation hörs en tydligt kluven andra hjärtton som inte förändras vid andning.
 • Ökad flöde genom pulmonalisklaffen kan ge ett systoliskt biljud av grad 1–3/6 med punctum maximum längs övre vänstra sternalranden.
 • Vid stor vänster-till-högershuntning av blod hörs ett mittdiastoliskt biljud med punctum maximum längs nedre vänstra sternalranden på grund av ökat flöde genom trikuspidalisklaffen.
 • Tecken på hjärtsvikt vid större defekter är takykardi, tendens till svettningar, irritabilitet, takypné, hyperpné, dyspné, hepatosplenomegali.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Sällan aktuellt

Andra undersökningar

 • Ekokardiografi med Doppler:
  • Den viktigaste undersökningen för att påvisa ASD
  • Ekokardiografi kan ofta påvisa själva defekten, i tillägg till eventuell förstoring av höger förmak och kammare:
   • Sinus venosus-defekter kan dock vara svåra att påvisa1
  • Dopplerultraljud visar flödet genom shunten och kan användas för att beräkna pulmonell-systemisk flödesratio
  • Det är viktigt att påvisa eventuell mitralisinsufficiens med tanke på kirurgiskt ingrepp
 • Transesofagal ekokardiografi:
  • Ofta nödvändig för att kartlägga defektens storlek och betydelse, framför allt på äldre patienter
 • EKG:
  • Kan vara normalt
  • Högerställd el-axel är vanlig:
   • Vid ostium primum-defekt ses ofta vänsterställd el-axel
  • Komplett eller inkomplett högersidigt grenblock ses ofta
 • Röntgen av thorax:
  • Vid större shunter kan man se förstorad hjärtkontur och ökade kärlteckning i lungorna
 • Angiografi:
  • Är sällan nödvändig för diagnostisering eller preoperativ bedömning
  • Kan vara aktuell för att utreda eventuell pulmonell hypertension

När remittera?

 • Vid misstanke om icke-diagnostiserad ASD ska patienten remitteras till pediatriker eller barnkardiolog för bedömning.

Checklista vid remittering

Biljud hos barn

 • Syftet med remitteringen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Är diagnosen ställd? Av vem? Av vilket skäl?
  • Förlopp och utveckling? Ihållande besvär?
  • Har patienten symtom, om ja vilka? Tungandning? Snabb andning? Cyanos? Svaghet? Tillväxt? Näringsbrist?
  • Föreligger eventuell misstanke om underliggande syndrom? Eventuellt andra sjukdomar?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser. Funktionsnedsättning, vikt- och utvecklingshämning?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd?
  • Andningsstatus – andningsfrekvens, cyanos, ödem?
  • Hjärt- och cirkulationsstatus – puls, perifer cirkulation, blodtryck (barnmanschett, arm och ben) voussure/fremissement, iktus förskjuten? Förstorad lever? Beskriv billjuden - systoliskt/diastoliskt, var hörs ljuden bäst, styrka?
  • Vikt och längd. Tillväxtkurva är nödvändigt, beställ kopia av diagram från BVC.
 • Kompletterande undersökningar:
  • Det krävs inga kompletterande undersökningar.

Behandling

Behandlingsmål

 • Eftersträva normal uppväxt för barnet och förhindra tidiga och sena komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • De flesta ASD:er, särskilt ostium secundum-defekter, kräver ingen behandling.
 • Större defekter behöver slutas, vilket nu för tiden oftast kan göras med kateterteknik när det gäller ostium secundum-defekter. De allra största secundum-defekterna opereras, liksom övriga typer av ASD (sinus venosus, primum och sinus coronarius-defekter).
 • Vid komplicerande mitralisinsufficiens bör tidpunkten för kirurgi som regel påskyndas.
 • Frågan om hur defekter som blir symtomgivande efter 40 års ålder ska behandlas har varit omstridd:2-4
  • Flera studier de senaste åren visar minskad mortalitet och färre fall av hjärtsvikt vid kirurgisk behandling jämfört med medicinsk behandling5-7
  • Kirurgisk behandling verkar också återställa den fysiska uthålligheten hos dessa patienter8
  • Kirurgi minskar dock inte förekomsten av arytmier, och förekomsten av kardiovaskulära komplikationer är större vid kirurgisk korrigering i vuxen ålder än i barndomen9

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt symtomatisk behandling i väntan på kirurgi eller kateterbehandling, bland annat vid hjärtsvikt.

Kateterbehandling/kirurgi

 • Rekommenderas vid en pulmonell-systemisk flödesratio > 1,5:1.5,9
 • Den optimala tidpunkten är troligen tre till fyra års ålder.10
 • Öppen kirurgi har varit standardingreppet under flera decennier och är fortfarande den enda metoden för att sluta ostium primum-defekter.
 • Defekten sutureras eller täcks med en autolog eller en syntetisk patch.
 • Ostium secundum-defekter kan oftast slutas med kateterbaserad teknik.11

Förebyggande åtgärder

 • Endokarditprofylax:
  • Behövs inte vid ostium secundum-defekter eller sinus coronarius-defekter, men kan vara aktuell efter operation med kvarstående restshunt och de första månaderna efter slutning med kateterteknik.
  • Profylax kan vara aktuellt vid ostium primum-defekter och bör oftast ges vid åtföljande klaffel
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet vid ostium secundum-ASD:er beror på defektens storlek:12
  • Nästan alla defekter med diameter < 3 mm hos nyfödda sluts spontant
  • Cirka 80 % av defekterna med diameter 5–8 mm sluts spontant före 18 månaders ålder
  • ASD:er > 8 mm sluts sällan spontant
 • Ostium primum-defekter sluts sällan spontant.

Komplikationer

 • Hjärtsvikt.
 • Arytmier:
  • Förmaksflimmer och förmaksfladder sekundära till kronisk dilatation av höger förmak är särskilt vanliga9,13
  • Förekomsten av arytmier och risken för att förmaksflimmer eller förmaksfladder ska blir kroniska ökar med åldern vid kirurgisk behandling
 • Död.
 • Pumonell hypertension och Eisenmengers syndrom.
 • Det är omstritt om mindre ASD:er i sig själva kan leda till embolier och stroke, eller om dessa beror på en ökad förekomst av förmaksarytmier.
 • Infektiös endokardit.
 • Postoperativa komplikationer:
  • Postpericardiotomi syndrom
  • Skador på ductus thoracicus och nervus phrenicus

Prognos

 • Vid korrekt bedömning för eventuell kirurgisk/kateterbaserad intervention i barndomen är prognosen god.
 • Låg operativ mortalitet:
  • Sämre prognos vid preoperativ hjärtsvikt
 • Primum-defekt är allvarligare än secundum-defekt.
 • Större defekter som inte sluts ökar risken för arytmier, hjärtsvikt och andra komplikationer i vuxen ålder.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Information om tillståndet, behandling och prognos.
 • Information till föräldrar (och senare till barnet) om behovet av endokarditprofylax för de enstaka barn som behöver sådan.
 • Fritidsdykning är kontraindicerad hos personer med obehandlad ASD.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Så fungerar hjärtklaffarna
 • Medfött hjärtfel

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons