Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Fragilt X-syndrom


Uppdaterad den: 2012-10-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Genetiskt betingat syndrom med fysiska, kognitiva och neuropsykologiska problem.
 • Tillståndet förekommer även under namnet Martin-Bell syndrom.

Förekomst

 • Fragilt X-syndrom (FRAXA) är den vanligaste orsaken till ärftlig psykisk utvecklingsstörning och den näst vanligaste orsaken till genetiskt betingad psykisk utvecklingsstörning (efter trisomi 21).
 • Prevalensen antas vara ca 1 per 4 000–5 000 för män och 1 per 8 000 för kvinnor.
 • Det uppskattas att bärarfrekvensen (premutationen) bland kvinnor är cirka 1 per 250 och bland män 1 per 1 000.

Etiologi och patogenes

 • Ärftligheten verkar vara X-bunden dominant med variabel penetrans.1-3
 • Den genetiska defekten ligger i den distala delen av X-kromosomens långa arm (Xq27.3), på den så kallade FMR1 (fragile X mental retardation 1) -genen:4.
  • Den här delen av X-kromosomen består hos friska personer av 5–55 upprepade CGG bassekvenser
  • 65–230 upprepade sekvenser kallas premutation
  • Vid full mutation finns det mer än 230 upprepade sekvenser
  • Fullständig mutation resulterar i hypermetylering av cysteinbaserna, något som hindrar bindning till protein och medför inaktivering av genen5
  • Därmed hämmas produktionen av FMR1-proteinet, något som antas vara den direkta orsaken till sjukdomen6
  • Antalet upprepade sekvenser varierar från generation till generation, så graden av sjukdomspenetransen blir oförutsägbar

Ärftlighet

 • Män:
  • Män med full mutation har fragilt X-syndrom:
   • Deras mödrar har antingen en premutation eller en full mutation
   • Döttrar till män med fragilt X-syndrom har en full mutation eller en premutation i en av sina X-kromosomer
   • Söner till män med det här tillståndet kommer inte att ärva sjukdomsgenen, eftersom de har sin fars Y-kromosom
  • Män med en premutation är som regel friska och bara påverkade i liten grad:
   • Manliga bärare har ökad risk för att utveckla FXTAS (fragile X-associated tremor/ataxia syndrome), ett tillstånd med tremor, ostadighet och kognitivsvikt vid hög ålder
   • Premutationen ärvs av döttrar, men är stabil i antalet bassekvenser2
 • Kvinnor:
  • Hälften av alla kvinnor med full mutation i en X-kromosom förblir opåverkade på grund av genetisk inaktivering:
   • Den andra hälften kommer att ha fragilt X-syndrom (men är ofta mindre påverkade än män)
   • Både döttrar och söner till kvinnor med full mutation i en X-kromosom kan få sjukdomen
  • Kvinnor med en premutation är som regel friska eller har lätta inlärningssvårigheter:
   • Premutation hos kvinnor kan ärvas av både döttrar och söner och är instabil, på så sätt att ett antal bassekvenser ofta ökar i oogenesen och kan resultera i full mutation i nästa generation2

Predisponerande faktorer

 • Familjär förekomst av tillståndet.

ICD-10

 • Q99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras annostädes
  • Q99.2 Skör kromosom. Fragilt X-syndrom

ICD-10 Primärvård

 • Q99-P Annan kromosomavvikelse

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs vid en molekylärgenetisk undersökning.

Differentialdiagnoser

 • Inlärningssvårigheter
 • Marfans syndrom
 • Autism
 • Retts syndrom
 • Ehler Danlos syndrom

Anamnes

 • Tillståndet konstateras inte vid födseln eftersom barnet då kan framstå som helt normalt.
 • I de flesta fall ser man en familjehistoria med kognitiva, neuropsykiatriska och fysiska problem hos nära familjemedlemmar.
 • Barn med fragilt X-syndrom har ofta ett milt till moderat autismliknande beteende, men fungerar vanligtvis bättre socialt.
 • Män påverkas ofta mer av tillståndet än kvinnor.
 • Kvinnor med fragilt X-syndrom har en förhållandevis hög förekomst av infertilitet på grund av ovariesvikt.7
 • Cirka 20 % har haft ett eller flera epileptiska anfall.

Kliniska fynd

 • Psykisk utvecklingsstörning, IQ oftast i området 35–80:
  • Så gott som alla pojkar med syndromet och en hel del av flickorna har en utvecklingsstörning, som varierar i svårighetsgrad
 • Flaxande med händerna.
 • Undviker ögonkontakt, autistiska drag.
 • Neuropsykiatriska problem:8-10
  • Svårighet med uppmärksamhet, koncentration och uthållighet
  • Reducerat korttidsminne
  • Sänkt stämningsläge eller depression, särskilt vanligt hos kvinnor med fragilt X-syndrom11-12
  • Ångest och tvångssyndrom
  • Problem med abstrakt tänkande och problemlösning
  • Beteendesvårigheter
  • Dålig impulskontroll, hyperaktivitet
  • Fördröjda milstolpar (särskilt språk och tal)
  • Språkstörning förekommer särskilt i form av perseveration och ekolali
  • Dålig finmotorik och koordinationsförmåga
 • Fysiska tecken:
  • Blir ofta tydliga först i puberteten
  • Tidig tillväxtspurt
  • Äldre ungdomar och vuxna med fragilt X-syndrom är ofta måttligt kortvuxna
  • Kraniofaciala anomalier kan omfatta:
   • Ett avlångt, smalt ansikte
   • Ansiktsassymetri
   • Framskjuten panna och käke
   • Hög gom
   • Stora, utstående öron
  • Anomalier i genitalierna:
   • Makroorkidism ses hos alla män (testisvolym >25 ml, i motsats till genomsnittlig volym 17 ml). Makroorkidism uppträder vanligtvis först efter cirka åtta års ålder
  • Muskuloskeletära avvikelser13, bland annat:
   • Pes planus
   • Instabila leder
   • Skolios
   • Pectus excavatum
 • Medicinska problemställningar:
  • Recidiverande sinuiter
  • Otitis media
  • Refluxesofagit
  • Reducerad visus och strabism.
  • Mitralisklaffprolaps

Kompletterande undersökningar i primärvården.

 • Undersökning av syn och hörsel.

Andra undersökningar

 • Eventuellt röntgen av columna vid skolios.
 • Ekokardiografi, vid misstanke om mitralisklaffprolaps.
 • Molekylärgenetisk undersökning:
  • Den viktigaste metoden för att ställa diagnosen
  • Antalet CGG-sekvenser kan bestämmas exakt
  • Molekylärgenetiska undersökningar görs antingen med hjälp av PCR eller southern bloth
  • Screening har övervägts i Danmark för att förbättra den genetiska rådgivningen14

När remittera

 • Vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Tvärprofessionella insatser som optimerar barnets uppväxtår och åstadkommer en god funktion och livskvalitet som vuxen. Dessa kan oftast erbjudas vid Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Allmänt om behandlingen

 • Ingen specifik behandling.
 • Tidig stimulering är viktig:
  • Tal och språk
  • Motorik
 • Underlättande av utbildning, boende och arbete.

Läkemedelsbehandling

 • Läkemedelsbehandling av földjtillstånd kan vara aktuell.
 • Centralstimulerande medel vid ADHD-liknande tecken.
 • SSI-preparat vid uttalad ångest och depression.

Annan behandling

 • Uppföljning och kontroll av medicinska och kirurgiska problemställningar.
 • Uppföljning och träning med hjälp av fysioterapi är nyttigt för många.
 • Beteendeterapi och kommunikationsutbildning, logopedhjälp.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillstånden diagnosticeras ofta först i femårsåldern eller senare.
 • Symtom och tecken blir ofta särskilt uttalade när puberteten startar.
 • De flesta med fragilt X-syndrom behöver omfattande underlättande av utbildning, boende och arbete (se Psykisk utvecklingsstörning).

Komplikationer

 • Mitralisklaffprolaps
 • Nedsatt syn och hörsel
 • Skolios
 • Epilepsi

Prognos

 • Den förväntade levnadstiden är inte signifikant påverkad.

Patientinformation

Vad bör man informera patienten om?

 • Erbjud genetisk rådgivning och eventuellt fosterdiagnostik genom amniocentes, chorionvillibiopsi eller preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD).

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons