Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Fysiolysis capitis femoris


Uppdaterad den: 2019-01-29
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • På engelska "slipped capital femoral epiphysis" (SCFE).
 • Fysiolys beror på en glidning i fysen mellan caput femoris och metafysen.1
  • Fysiolys är därför en mer korrekt benämning än epifysiolys, den tidigare mest använda termen.
  • Caput ligger kvar i acetabulum medan metafysen och resten av femur glider ventralt/proximalt. Graden av glidning varierar och beror bland annat på symtomduration
 • Epiphysiolysis capitis femoris beskrevs först av Ambroise Paré 1572.

Förekomst

 • Incidensen:
  • Enligt statistik från USA är incidensen cirka 5 fall/100 000 barn årligen2
  • Enligt statistik från Nederländerna opereras cirka 1 av 100 000 barn årligen på grund av fysiolysis capitis femoris3
 • Kön:
  • Förhållandet pojkar:flickor är 2,4:1
 • Ålder:
  • Tillståndet förekommer hos pojkar i åldern 8–16 år (13,5 år) och hos flickor i åldern 9–14 år (12 år)4-5
 • Övervikt:
  • Överviktiga barn har ökad risk för sjukdomen
 • Bilateralt/unilateralt:
  • I ett av fyra fall uppkommer tillståndet i bägge höftlederna samtidigt4
  • När tillståndet är ensidigt är risken 25–80 % att det även utvecklas i den andra höften vid en senare tidpunkt

Etiologi och patogenes

 • Orsaken antas vara multifaktoriell och kan innefatta övervikt, för hastig tillväxt och mer sällsynt endokrina rubbningar:6-8
  • Relaterade endokrina rubbningar kan vara hypotyreos, tillskott av tillväxthormon, hypogonadism och panhypopituitarism.5

Patofysiologi

 • Hos ungdomar med epifysiolys är tillväxtplattan (epifysen) ovanligt bred, främst på grund av utbredning i hypertrofizonen:
  • Hypertrofizonen utgör 15–30 % av den normala tillväxtskivan, men vid epifysiolys utgör den upp till 80 % av bredden hos drabbade patienter
  • Histologiskt föreligger onormal broskmognad, endokondral benbildning och perikondral ring-instabilitet
  • Detta förstör broskstrukturens normala palissadmönster
 • Glidning sker i det försvagade området.
 • Debut:
  • Hos de flesta drabbade barn är debuten smygande och med varierande grad av symtom. Ofta förläggs smärtan till knät vilket försvårar diagnostiken
 • Hos barn som drabbas av fysiolys uppvisar fysen ofta en mer vertikal orientering än normalt, vilket teoretiskt ökar skjuvkrafterna.
 • Andra samtidiga fynd kan vara inflammatorisk synovit och kvalitativa förändringar i tillväxtskivan – men om detta är en orsak till eller ett resultat av sjukdomen är oklart.

Predisponerande faktorer

 • Övervikt:
  • Bland barn med epifysiolys är mer än 60 % överviktiga9-10
  • Är en riskfaktor eftersom den ökar skjuvkrafterna över fysen i höften
 • Genetik:
  • Kan spela en roll eftersom tillståndet förekommer i släkten i 5–7 % av fallen
 • Hos barn <10 år:
  • Är tillståndet förknippat med metabola endrokrina rubbningar som hypotyreos, panhypopituitarism, hypogonadalt tillstånd, renal osteodystrofi, tillväxthormonstörningar
  • Bilaterala förändringar är vanligare bland de yngre patienterna
 • Avbrott i behandling med tillväxthormon.11

ICD-10

 • M92 Annan juvenil osteokondros
  • M92.8 Annan specifierad juvenil osteokondros
  • M92.9 Juvenil osteokondros, ospecificerad
 • M93 Andra sjukdomar i ben- och broskvävnad
  • M93.8 Annan specificerad osteokondropati
  • M93.9 Osteokondropati, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • M929P Annan juvenil osteokondros

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska röntgenologiska fynd där femurhuvudet ligger förskjutet bakåt/nedåt i relation till lårbenshalsen.

Differentialdiagnoser

 • Perthes sjukdom
 • Serös coxit
 • Septisk artrit
 • Lårbenshalsbrott
 • Stressbrott i lårbenshalsen
 • Andra skador i lårbenet
 • Ljumskskada
 • Osteitis pubis

Anamnes

 • Tillståndet förekommer hos pojkar i åldern 8–16 år (13,5 år) och hos flickor i åldern 9–14 år (12 år)
 • Höger höft är oftare drabbad än vänster.
 • Man bör misstänka fysiolys hos barn i den aktuella åldersgruppen som börjar halta och som klagar över smärtor i höften, ljumsken, låret eller knät12-14
 • Debut:
  • Oftast smygande utveckling över flera veckor, undantagsvis kan debuten ske akut12,15 
 • Smärtor:
  • Kan ha varierande lokalisation, men är vanligen lokaliserad till höften, insidan av låret och/eller knät – ökar med belastning
  • Medför att barnet börjar halta, klarar inte extra viktbelastningar och höftens rörlighet minskar ofta
  • Knäsmärtor i den här åldersgruppen ska alltid ge upphov till misstanke om epifysiolys i höften
 • Instabilt?
  • Tillståndet kännetecknas som instabilt när man inte kan stödja sig på höften ens med hjälp av kryckor16
  • Cirka 10 % av fallen är instabila17

Kliniska fynd

 • Kan barnet stödja på höften?
 • Bedöm barnets gångmönster:
  • Hälta
  • Trendelenburgs gång. På grund av svaghet i gluteus medius orkar patienten inte hålla bäckenet i balans utan bäckenet tippar ned mot den friska sidan
 • Den drabbade extremiteten hålls ofta vriden utåt och är något förkortad.
 • Rörlighet i höft- och knäled:
  • Testa både passiv och aktiv rörlighet och jämför de två sidorna
  • Vid fysiolys roterar benet utåt vid flexion av höftleden
  • Inåtrotationen är mest inskränkt,18 men även förmågan till abduktion och flexion är minskad

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Är vanligtvis inte nödvändigt.
 • Var dock uppmärksam på att tillståndet hos barn <10 år kan bero på en underliggande metabol störning:
  • Kontrollera eventuellt hypotyreos, panhypopituitarism, hypogonadalt tillstånd, renal osteodystrofi, tillväxthormonstörningar

Andra undersökningar

Röntgen:

 • Beställ röntgen av bägge höfter, dels för jämförelse men också för tillståndet kan föreligga bilateralt.
 • Sidobilder eller en grodbild (Lauenstein) av bägge höfter visar att femurmetafysen ligger förskjuten i varierande grad ventralt och superiort om caput som ligger kvar i acetabulum.19
 • Tillståndet klassificeras utifrån förskjutningsgraden i förhållande till lårbenshalsen (Wilson-metoden):20
  • Typ 1 är mindre än 33 % förskjutning
  • Typ 2 innebär 33–50 % förskjutning
  • Typ 3 är mer än 50 % förskjutning

När remittera?

 • Snarast vid misstanke om, eller bekräftat tillstånd.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra ytterligare glidning:4
  • Standardbehandlingen vid fysiolys är att fixera caput för att stoppa ytterligare glidning tills fysen sluter sig
  • Allvarliga komplikationer som caputnekros och kondrolys måste undvikas
 • Glidningens storlek påverkar risken för framtida rörelseinskränkning och artrosutveckling.16

Behandlingen i korthet

 • Inför behandlingen är det viktigt att ta reda på:
  • Om tillståndet är akut (<3 veckor), kroniskt (≥3 veckor) eller akut försämring av kroniskt tillstånd
  • Om fysiolysen är stabil eller instabil, se Anamnes ovan
  • Grad av förskjutning på röntgen
 • Immobilisering.
 • Kirurgi, vilket bör ske subakut:20
  • Vid stabil/kronisk fysiolys är standardbehandlingen att fixera med en spik/skruv15,21
 • Ofta fixeras även den friska höften profylaktiskt

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt smärtstillande som lätta analgetika, eventuellt NSAID.

Kirurgi

Vid stabil fysiolys är

 • Perkutan fixering av caput femoris med en kanylerad skruv eller spik är den rekommenderade behandlingen.
 • Detta förhindrar ytterligare glidning och lindrar symtomen.
 • En eller två spikar/skruvar?
  • I jämförelse med flera pinnar eller flera skruvar ger en enskild skruv tillräcklig stabilitet om den placeras korrekt22-23
  • Dessutom tar en skruv upp mindre plats i epifysen, och det blir mindre risk för att skruven placeras i områden i epifysen där blodförsörjningen till caput kan skadas
 • Det finns alternativa operationsmetoder vid uttalad fysiolys såsom korrigerande subkapitulär osteotomi. En sådan operation kan vara indicerad vid mycket stor glidning men medför även stor risk för caputnekros.4

Instabil fysiolys

 • Detta är ett mycket allvarligare tillstånd eftersom förekomsten av osteonekros är så hög som 20–50 %.24
 • Behandlingsmålen är desamma som för de stabila fysiolyserna med in situ-fixation, men det råder oenighet om detaljer vid behandlingen – till exempel när ingreppet bör ske, värdet av reposition och om traktion bör användas.21

Hur minskas felställningen?

 • Det viktigaste målet med behandlingen är att förhindra ytterligare glidning. Det finns dock även förutsättningar för remodellering av caput-collum efter operation.
 • Förutsättningen för remodellering av felställningen är bäst om fixationen tillåter fortsatt tillväxt i fysen.25 Detta bidrar också till minskad benlängdsskillnad.
 • I Sverige används därför uteslutande skruv eller spikfixation som tillåter fortsatt tillväxt:
  • Internationellt är omedelbar fysiodes med skruvfixation över fysen dock den vanligaste operationsmetoden
  • Olmed skruven och LIH-spiken är de vanligaste implantaten i Sverige för fixation av fysiolys. Bägge implantat har använts i decennier med goda resultat och få komplikationer

Förebyggande åtgärder

 • Förebyggande behandling av en asymptomatisk höft är kontroversiell.26
 • På grund av den höga incidensen av bilateral glidning förespråkar de flesta i Sverige profylaktisk fixation även av den "friska" höften.
 • Indikationen för profylaktisk fixation är starkare ju yngre barnet är och i de fall då underliggande metabol störning föreligger.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Oftast smygande utveckling över flera veckor och månader, undantagsvis kan debuten ske akut.

Komplikationer

 • Avaskulär nekros av femoralhuvudet:
  • Uppträder hos upp till 60 % av patienter med instabil fysiolys 21 Kan även vara en komplikation till kirurgisk behandling
  • Tillståndet leder ofta till uttalad och tidig artros27
 • Kondrolys (brosknekros):
  • Akut förlust av ledbrosk, som orsakar ledstelhet och smärta
  • Denna komplikation är i dag ovanlig och orsakas sannolikt av att borr eller ledare penetrerat ledbrosket
  • Förbättrade operationsmetoder har minskat incidensen av denna komplikation från 5–7 % till under 1–2 %18
 • Benlängdsskillnad:
  • Kan bero på ofullständig reduktion av glidningen, avaskulär nekros, kondrolys eller sekundär höftdysplasi
 • Artros:
  • Kan bero på avaskulär nekros, kondrolys eller förändringar i höftens biomekanik till följd av glidningen
  • Är en senkomplikation
 • Lossning av spik/skruv och infektion är andra tänkbara, men ovanliga komplikationer.

Prognos

 • Prognosen beror på graden av felställning vid fixation vilket i sin tur beror på hur snabbt tillståndet diagnostiserats.12,28
 • Patienter med stabil fysiolys – som kan förflytta sig – har bättre prognos.2
 • De flesta som behandlas med perkutan spik/skruv har god prognos om den initiala glidningen är måttlig.17 
 • I fall med stora glidningar samt vid utveckling av avaskulär nekros finns stor risk för bestående rörelseinskränkning och tidig artrosutveckling.13-14

Uppföljning

 • Efter fixering ska patienten använda kryckor och undvika belastning av det sjuka benet i 6 veckor.
 • Efter 6 veckor tillåts som regel full belastning. Återgång till idrottsaktivitet får bedömas i det enskilda fallet. Som regel kan barnet återgå i skolgymnastik cirka 3 månader efter spikning av en lindrig eller måttlig fysiolys.
 • Uppföljning med röntgen fortsätter vanligtvis tills fyserna har slutits för utesluta fortsatt glidning, spiklossning samt tecken till caputnekros.

Patientinformation

Vad bör patienten informeras om?

 • Undvik belastning av höften.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons