Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Leukemi hos barn


Uppdaterad den: 2021-05-25
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Leukemi är en gemensam beteckning på malign utveckling av en eller flera cellinjer i hematopoesen:
  • Akut leukemi:
   • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
   • Akut myeloisk leukemi (AML)

Förekomst

 • ALL utgör cirka 25 % och AML cirka 5 % av alla barncancerfall i Sverige.1
 • Under perioden 2015–2019 registrerades i Sverige 366 patienter <18 år med ALL och 108 patienter <18 år med AML:1
  • ALL har högst incidens i åldern 3–5 år2
 • AML förekommer i alla åldrar, incidensen ökar dock med stigande ålder.3

Etiologi och patogenes

 • För det mesta okänd.

Predisponerande faktorer

 • Ökad förekomst hos patienter med vissa syndrom och medfödda kromosomförändringar, till exempel:4
  • Downs syndrom, 15 gånger ökad incidens av ALL, 40 gånger ökad incidens av AML5-6
  • Immundefekter
  • Sekundär genskada efter till exempel strålning

ICD-10

 • C91 Lymfatisk leukemi
  • C91.0 Akut lymfatisk leukemi
 • C92 Myeloisk leukemi
  • C92.0 Akut myeloisk leukemi

ICD-10 Primärvård

 • C91- Lymfatisk leukemi
 • C92- Myeloisk leukemi

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk bild och blodstatus (anemi, neutropeni och trombocytopeni) med differentialräkning ger misstanke om diagnosen.
 • Slutgiltig diagnos ställs genom benmärgsundersökning.
 • I 10 % av fallen är diagnosen svårare och differentialdiagnoser måste bedömas och uteslutas systematiskt.

Differentialdiagnoser

 • Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP):
  • Är den vanligaste orsaken till akut uppträdande petekier och purpura hos barn
  • Förknippas inte med anemi och benmärgsundersökning visar normal hematopoes
 • Aplastisk anemi:
  • Både aplastiskt anemi och leukemi kan ha pancytopeni
  • Lymfadenopati och splenomegali är ovanligt
  • Hypocellulär benmärg
 • Myelodysplastiskt syndrom (preleukemi):
  • Kan ha trombocytopeni, anemi och neutropeni
  • Kan utvecklas till AML
 • Neuroblastom med metastaser:
  • Symtomen kan vara likadana, och benmärgsinfiltrerande neuroblaster kan likna lymfoblaster
  • Har ökad utsöndring av katekolaminer i urinen.
 • Juvenil reumatoid artrit:
  • Smärtor i leder och extremiteter, eventuellt hälta
  • Vissa kan ha leukocytos, anemi och splenomegali
 • Infektiös mononukleos:
  • Lymfocytos med atypiska lymfocyter, generell lymfadenopati och splenomegali
  • Positiv snabbtest (ofta negativ hos barn <4 år)/EBV-antikroppar.
 • Leukemoida reaktioner vid bakteriell sepsis, akut hemolys, infektion med B. pertussis etc:
  • Leukocytos och omogna myeloida celler i perifert blod
 • Maligna lymfom:
  • Har lymfadenopati
  • Diagnosen ställs bland annat genom lymfkörtelbiopsi

Anamnes

 • Ofta okarakteristiska symtom en tid innan diagnosen ställs.
 • Generella symtom:
  • Tilltagande trötthet
  • Aptitlöshet
  • Sänkt aktivitetsnivå
 • Benmärgshämningen (anemi, neutropeni och trombocytopeni):
  • Blekhet
  • Feber och infektionstecken
  • Förstorade lymfkörtlar
  • Hudblödningar
 • Infiltration i organ och vävnad kan medföra:
  • Buksmärtor och utspänd buk vid infiltration i lever och mjälte
  • Smärtor i ben och leder7
  • Dyspné vid infiltration i lungor, perikard eller pleura
  • CNS-leukemi kan ge huvudvärk, nackstelhet, kräkningar, neurologisk bortfall
  • Leukemi i testis ger en oöm förstoring av den ena eller båda testiklarna

Kliniska fynd

 • Blek hud och konjunktiva kan tyda på anemi.
 • Petekier eller blåmärken tyder på trombocytopeni.
 • Feber och lokala infektionsfynd primärt i svalg och luftvägar.
 • Lymfkörtelförstoring, ofta asymmetrisk.
 • Hepatosplenomegali.
 • Ledsvullnad.
 • Lokala tumörer utöver lymfkörtelförstoring – oftast i testiklar eller hud.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodstatus med differentialräkning av vita blodkroppar:
  • Typiskt fynd är en kombination av blaster i perifert blod och cytopeni i de övriga cellinjerna
 • Palpation av lymfkörtlar och buk är särskilt viktigt vid undersökning av somatiskt status.
 • Patienter med avvikande blodprover som inte visar sig ha akut leukemi:8
  • Bör utredas för mononukleos och infektion med cytomegalovirus
  • Vid kvarstående lymfkörtelförstoring bör biopsi övervägas för att utesluta lymfom
  • Utredningen kan göras utanför det standardiserade vårdförloppet när man har uteslutit malign orsak till symtomen

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om akuta leukemier enligt Nationellt vårdprogram

 • Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke (enskilt eller tillsammans):
  • Nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
  • Blåmärken eller blödningstendens
  • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (>2 veckor)
 • Misstanke ska föranleda snar kontroll av:
  • Blodstatus med differentialräkning av vita blodkroppar
  • Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
  • Koagulationsprover – om patienten har blödningssymtom
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ≥1 av följande:
  • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (exempelvis blaster eller promyelocyter)
  • Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring
  • Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.
 • Observera: Vid påverkat allmäntillstånd eller alarmerande provsvar ska hematologjour eller motsvarande kontaktas omedelbart för akut bedömning.

Kortversion för primärvården av standardiserat vårdförlopp för akuta leukemier, Kunskapsbanken (hämtad 2021-04-16)

Undersökningar på sjukhus3,8

 • Blodprov och benmärgsundersökning:
  • Blodstatus med differentialräkning, elektrolyter, leverfunktionsvärden LD, urat, P-glukos, koagulationsprover och blodgruppering
  • Serologi för HSV/VZV, CMV, hepatit B och C samt HIV
  • HLA-typning om stamcellstransplantation kan bli aktuellt
  • MGG-färgning, immunfenotypning och cytogenetisk analys för riskvärdering och val av behandling
  • Molekylärgenetik:
   • Next generation sequencing (NGS) gör det möjligt att i en enda analys undersöka förekomsten av mutationer i en rad olika gener
  • Om klinik eller morfologi ger misstanke om APL skickas benmärgsaspirat för akut diagnostik med FISH (fluorescent in situ hybridisering) och/eller PCR avseende fusionsgenen PML-RARA
 • Somatisk undersökning:
  • Innefattar bedömning av samsjuklighet och funktionsstatus
 • Likvorundersökning:
  • Ingår ej som rutin, men kan göras vid klinisk misstanke om CNS-leukemi
  • I samband med likvorprovtagning ges intratekal cytostatika, vanligen metotrexat
 • Bilddiagnostik:
  • Lungröntgen
 • Tandläkarbedömning:
  • Innefattar infektionsutredning för att minska infektionsrisk från tänder under behandling

När remittera?

 • Vid välgrundad misstanke om AML ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Inför remiss till utredning vid välgrundad misstanke, informera om:
  • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer.
 • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.


Checklista vid remittering

Akut myeloisk leukemi

 • Se även Välgrundad misstanke.
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • Företagen utredning
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Behandling

Behandlingsmål

 • Uppnå snabb och varaktig remission.
 • Minimera sena biverkningar till följd av behandlingen.

Behandlingen i korthet

 • Leukemi hos barn är en malign sjukdom med god prognos. Behandlingen är intensiv och långvarig, för att bota så många som möjligt.
 • Varierande behandlingsprotokoll utifrån immunfenotyp, cytogenetik och risk.
 • För detaljerad beskrivning av behandlingsrekommendationer, se Nationella vårdprogram för akut lymfatisk leukemi, ALL respektive akut myeloisk leukemi, AML.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomen är primärt en sjukdom i benmärgen, men organ och vävnader kan infiltreras och ge upphov till symtom och komplikationer.

Komplikationer

Akuta komplikationer

 • Disseminerad intravaskulär koagulation kan uppträda sekundärt till alla malignitetstillstånd (vanligast vid särskilda former av AML).9
 • Ventrombos.
 • Tumörlyssyndrom med hyperkalcemi och hyperurikemi till följd av celldöd under cytostatikainduktion. Kan ge njurskador och hjärtrytmsrubbningar.
 • Hyperviskositetssyndrom med trombos.
 • Sekundärt till benmärgspåverkan:
  • Infektioner på grund av neutropeni
  • Blödningar på grund av trombocytopeni
  • Anemi på grund av färre röda blodkroppar

Sena effekter

 • De flesta seneffekter visar sig först 10–40 år efter avslutad behandling.10
 • Flera skador sekundärt till cytostatika och strålbehandling kan förekomma:10
  • CNS är särskilt utsatt:
   • Kognitiv påverkan, psykiska symtom
   • Motoriska rubbningar
  • Övervikt, eventuellt som en följd av kortisonbehandling
  • Tillväxthormonbrist, ämnesomsättningsrubbningar
  • Skador på lungvävnad, mag-/tarmsystem, urinvägar
  • Fertilitetspåverkan
  • Osteopeni och osteoporos
  • Sekundär malignitet, framförallt leukemi, tyreoideacancer, bröstcancer och tumörer i CNS11
  • Tand- och tandköttssjukdomar
  • Ämnesomsättningsrubbningar
  • Ökad förekomst av hjärtkärlsjukdom i vuxen ålder efter behandling av cancersjukdom som barn:12

Prognos

 • I Sverige är 5-årsöverlevnaden för barn med ALL cirka 93 % och för barn med AML cirka 80 %1

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Patientorganisationer

Uppföljning

Plan

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons