Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Medfödda hjärtfel


Uppdaterad den: 2015-11-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Medfödda hjärtfel är defekter i hjärtat eller dess stora kärl som en följd av abnorm utveckling av hjärtat under olika stadier av fosterutvecklingen.
 • Felen finns vid födseln, men upptäcks av och till senare.

Olika hjärtfel och förkortningar

 • VSD betyder kammarseptumdefekt.
 • PDA betyder ductus arteriosus persistens (persisterande ductus arteriosus).
 • ASD betyder förmaksseptumdefekt (atrieseptumdefekt).
 • TGA betyder transposition av stora artärer (transposition of the great arteries).
 • Fallots anomali betyder en tetrad av VSD, överridande aorta, pulmonalisstenos och högerkammarhypertrofi.

Gradering av biljud

 • Grad 1 – knappt hörbart.
 • Grad 2 – svagt, men tydligt hörbart.
 • Grad 3 – tydligt hörbart.
 • Grad 4 – palpabelt svirr.
 • Grad 5 – hörs med stetoskopet på kant.
 • Grad 6 – hörs med stetoskopet utan hudkontakt.

Förekomst

 • Drabbar 0,8 % av alla nyfödda.1
 • 80 % av alla hjärtfel är isolerade fall.

Olika fel uppkommer med varierande frekvens

 • VSD 25 %
 • PDA 11 %
 • ASD 10 %
 • Fallots anomali 10 %
 • Pulmonalisstenos 8 %
 • Coarctatio aortae 6 %
 • Aortastenos 5 %
 • TGA 5 %
 • Övriga 20 %

I Sverige

 • I Sverige behandlas varje år cirka 500 barn med öppen och 150 barn med sluten hjärtkirurgi.
 • Öppen ductus arteriosus: cirka 65 barn per år behandlas med kirurgi eller kateterintervention.
 • Förmaksseptumdefekter: cirka 65 barn per år behandlas med kirurgi eller kateterintervention.
 • Kammarseptumdefekter: cirka 40 barn per år behandlas med huvudsakligen kirurgi.

Etiologi och patogenes

 • 65–70 % av alla missbildningar har ingen känd orsak.
 • 17–25 % av hjärtfelen förekommer tillsammans med sjukdomar utanför hjärtat, ofta som en del i ett syndrom på grund av kromosomfel.2
 • I några fall finns en exogen orsak.
 • En hypotes är att folatbrist kan vara en bidragande orsak:
  • I Kanada minskade förekomsten av allvarliga medfödda hjärtfel med 6 % efter att man införde tillsats av folat i livsmedel3

Syndrom

 • Fetalt alkoholsyndrom åtföljs av hjärtfel i 30 % av alla fall.
 • Vid trisomi 21 har i genomsnitt 45 % hjärtfel.
 • Vid trisomi 13, 18 och 22 ser man hjärtfel hos 75 % av barnen.

Exogena orsaker

 • Skadliga miljöfaktorer.
 • Läkemedel (4–5 %):
  • Folesyreantagonister, talidomid, androgener, gestagener, antiepileptika, isoretinoin, warfarin, alkohol, indometacin
 • Infektioner (2–3 %):
  • Toxoplasmos, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex
 • Joniserande strålning (<1 %).
 • Maternell metabol störning (1–2 %):
  • Diabetes mellitus, fenylketonuri, viriliserande tumör, alkoholism

Andra orsaker

 • Ärftlig enkel gen/polygen (20 %).
 • Kromosomavvikelser (3–5 %).

Predisponerande faktorer

 • Infektioner under graviditeten.
 • Metabol störning hos mamman.
 • Användning av läkemedel under graviditeten.
 • Förstagradssläkting med hjärtfel.
 • Kromosomfel eller annat medfött fel.

ICD-10

 • Q20 Medfödda missbildningar i hjärtats kammare och förbindelser
  • Q20.0 Truncus communis
  • Q20.1 Dubbelt utflöde från höger kammare
  • Q20,2 Dubbelt utflöde från vänster kammare
  • Q20.3 Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse
  • Q20.4 Dubbelt inflöde till kammare
  • Q20.5 Diskordant atrioventrikulär förbindelse
  • Q20.6 Förmaksisomerism
  • Q20.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser
  • Q20.9 Medfödda missbildningar i hjärtats kammare och förbindelser, ospecificerad
 • Q21 Medfödda missbildningar av hjärtats skiljeväggar (septum cordis)
  • Q21.0 Kammarseptumdefekt
  • Q21.1 Förmaksseptumdefekt
  • Q21.2 Atrioventrikulär septumdefekt
  • Q21.3 Fallots tetrad
  • Q21.4 Aortopulmonal septumdefekt
  • Q21.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar
  • Q21.9 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
 • Q22 Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar
  • Q22.0 Atresi av pulmonalklaff
  • Q22.1 Medfödd stenos av pulmonalisklaff
  • Q22.2 Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff
  • Q22.3 Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff
  • Q22.4 Medfödd trikuspidalisstenos
  • Q22.5 Ebsteins anomali
  • Q22.6 Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom
  • Q22.8 Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff
  • Q22.9 Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad
 • Q23 Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar
  • Q23.0 Medfödd aortaklaffstenos
  • Q23.1 Medfödd aortaklaffinsufficiens
  • Q23.2 Medfödd mitralisstenos
  • Q23.3 Medfödd mitralisinsufficiens
  • Q23.4 Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
  • Q23.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff
  • Q23.9 Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad
 • Q24 Andra medfödda hjärtmissbildningar
  • Q24.0 Dextrokardi
  • Q24.1 Levokardi
  • Q24.2 Cor triatriatum
  • Q24.3 Infundibulär pulmonalisstenos
  • Q24.4 Medfödd subaortastenos
  • Q24.5 Kranskärlsmissbildning
  • Q24.6 Medfött hjärtblock
  • Q24.8 Andra specificerade medfödda hjärtmissbildningar
  • Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
 • Q25 Medfödda missbildningar av de stora artärerna
  • Q25.0 Öppetstående ductus arteriosus
  • Q25.1 Coarctatio aortae
  • Q25.2 Atresi av aorta
  • Q25.3 Stenos av aorta
  • Q25.4 Andra medfödda missbildningar av aorta
  • Q25.5 Atresi av lungartären
  • Q25.6 Stenos av lungartären
  • Q25.7 Andra medfödda missbildningar av lungartären
  • Q25.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna
  • Q25.9 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • Q24-P Medfödd hjärtmissbildning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Den enskilda diagnosen ställs med hjälp av kliniska fynd och ekokardiografi.
 • En allt större andel medfödda hjärtfel upptäcks vid prenatal ultraljudsundersökning.
 • Rutinmässig pulsoximetri hos alla nyfödda har visat sig öka andelen som får diagnos ductusberoende medfött hjärtfel tidigt:4
  • Detta kommer troligtvis att förbättra prognosen för den här gruppen5

Differentialdiagnoser

Fysiologiska biljud

 • "Musikaliskt" biljud.
 • Venöst biljud.

Andra orsaker till dyspné och takypné

 • Respiratoriska.
 • Cerebrala.
 • Anemi.
 • Kardiovaskulära orsaker utöver medfödda hjärtfel.

Andra orsaker till ihållande cyanos

 • Polycytemi
 • Lungsjukdomar

Anamnes

 • Den flesta barn med hjärtfel är utan symtom, och biljud över hjärtat upptäcks vid rutinkontroller.
 • En stor andel av barnen med betydande hjärtfel utvecklar emellertid livshotande symtom under de första levnadsdygnen.

Vanliga besvär vid symtomgivande hjärtsjukdom

 • Näringsproblem tillsammans med takypné, svettning och subkostala indragningar är typiskt.
 • Ökad förekomst av luftvägsinfektioner.
 • Ökad trötthet och dyspné, eventuellt cyanos.

Kliniska fynd

Inspektion

 • Längd och vikt under ålderspercentilen.
 • Ökade interkostala pulsationer och indragningar.
 • Takypné och dyspné ses vid tillstånd med ökat pulmonellt blodflöde (till exempel PDA).
 • Cyanos (vid shuntar från höger till vänster).
 • Dilaterade halsvener.

Palpation

 • Hepatomegali vid högersidig hjärtsvikt.
 • Försvagad ljumskpuls vid coarctatio aortae.
 • Fremissement, speciellt vid kammarseptumdefekter och stenoser i semilunarklaffar.

Auskultation

 • Kännetecken för normala biljud:
  • "Musikaliskt" fysiologiskt biljud – lågfrekvent tidigt systoliskt med styrka 1–3 längs vänster sternalrand och apex. Ljuden minskar ofta i liggande ställning
  • Venöst biljud – kontinuerligt biljud av susande karaktär som hörs bäst under klavikeln. Ljuden minskar i liggande ställning
 • Många defekter hörs inte förrän den pulmonella vaskulära resistensen minskar:
  • Stenoser hörs redan från födseln
  • Vänster-till-högershuntar är beroende av minskad pulmonell resistens och uppkommer därför först en tid efter födseln
 • Biljuden bildas av turbulenta blodflöden och projiceras till bestämda ställen över thorax:
  • VSD – pansystoliskt blåsljud grad 3–6 med punctum maximum över fjärde interkostalrummet på vänster sida
   • Biljuden hörs ofta inte förrän vid sexveckorskontrollen på BVC
  • PDA - kontinuerligt biljud som hörs bäst över thorax mot vänster axel eller över ryggen
  • ASD – efter ökat blodflöde:
   • Konstant splittrad andraton är typiskt. Normala, friska barn har en varierande klyvning av andra hjärttonen

Kompletterande undersökningar

På sjukhus

 • EKG.
 • Röntgen av thorax.
 • Ekokardiografi:
  • Ultraljud med eko-doppler är idag den viktigaste icke-invasiva undersökningsmetoden eftersom den visar både anatomiska och funktionella avvikelser
 • MR:
  • Har blivit en allt viktigare del av utredningen, både hos vuxna och barn vid misstanke om medfött hjärtfel6
 • Hjärtkateterisering och angiokardiografi görs vid komplicerade missbildningar.

När remittera?

Generellt

 • Osäkerheten kring ett biljud över hjärtat bör normalt leda till remittering.
 • Systoliska biljud med styrka 1–2 är ofta fysiologiska.
 • Vid systoliskt biljud av styrka 3 eller högre bör patologi misstänkas.

Andra kriterier som bör leda till remittering

 • Biljud över hjärtat i kombination med symtom som:
  • Ökad trötthet
  • Dyspné
  • Nedsatt fysisk prestationsförmåga.
  • Minskning eller avplaning av längd-/viktkurvor

Checklista vid remittering

Biljud hos barn

 • Syftet med remitteringen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Är diagnosen ställd? Av vem? På vilka grunder?
  • Förlopp och utveckling? Ihållande besvär?
  • Har patienten symtom, om ja vilka? Tungandning? Snabb andning? Cyanos? Svaghet? Tillväxt? Näringsbrist?
  • Föreligger eventuell misstanke om underliggande syndrom? Eventuellt andra sjukdomar?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser Funktionsnedsättning, vikt- och utvecklingshämning?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd?
  • Andningsstatus – andningsfrekvens, cyanos, ödem?
  • Hjärt- och cirkulationsstatus – puls, perifer cirkulation, blodtryck (barnmanschett, arm och ben) voussure/fremissement, iktus förskjuten? Förstorad lever? Beskriv biljuden - systoliskt/diastoliskt, var hörs ljuden bäst, styrka?
  • Vikt och längd. Tillväxtkurva är nödvändigt, beställ kopia av diagram från BVC.
 • Kompletterande undersökningar:
  • Inga krävs.

Behandling

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan eller i undantagsfall kan erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Formuleringen används för rekommendationer med rangordning 1–3, kan för 4–7 och kan i undantagsfall för 8–10. Nedan listas rekommendationer med rangordning 1–3 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Kranskärlssjukdom

Hälso- och sjukvården bör:

 • Stöd att sluta röka till personer med kranskärlssjukdom som röker (prioritet 1)
 • Reperfusion med primär PCI (ballongvidgning), eller trombolys vid ST-höjningsinfarkt:
  • Erbjuda trombolys inom 30 minuter vid ST-höjningsinfarkt där primär PCI inte är tillgänglig inom 120 minuter efter EKG (prioritet 2)
 • Revaskularisering med PCI eller CABG (kranskärlskirurgi) vid kranskärlssjukdom:
  • Erbjuda bedömning vid multidisciplinär konferens för ställningstagande till revaskularisering till personer med stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med komplicerad proximal LAD-stenos, trekärlssjukdom, huvudstamsstenos eller andra komplicerande kliniska faktorer (prioritet 3)
  • Erbjuda kranskärlskirurgi (CABG) till personer med stabil eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning med trekärlssjukdom och ett beräknat eller uppskattat SYNTAX-värde (gradering av operationsrisk) högre än 22 eller diabetes (prioritet 3)
 • Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom:
  • Erbjuda fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom (prioritet 2)

Klaffsjukdom

Hälso- och sjukvården bör:

 • Kateterburen aortaklaffsimplantation vid symtomgivande aortastenos:
  • Erbjuda kateterburen aortaklaffsimplantation till personer med uttalad, symtomgivande aortastenos som bedöms ha så hög risk att öppen klaffkirurgi inte är lämplig (prioritet 3)

Arytmi

Hälso- och sjukvården bör:

 • Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer:
  • Erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2VASc 2 eller större för män och CHA2DS2VASc större än 2 för kvinnor) behandling med NOAK (prioritet 2)
  • Inte erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2VASc 1 eller större) behandling med acetylsalicylsyra (icke-göra)
  • Inte erbjuda personer med förmaksflimmer och utan riskfaktorer för ischemisk stroke (CHA2DS2VASc 0) antikoagulationsbehandling (icke-göra)
 • Antikoagulationsbehandling inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer:
  • Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med persisterande förmaksflimmer behandling med NOAK inför elkonvertering (prioritet 2)
  • Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med persisterande förmaksflimmer behandling med warfarin inför elkonvertering (prioritet 3)

Hjärtsvikt

Hälso- och sjukvården bör:

 • Behandling med MRA (mineralkortikoidreceptorantagonister) vid hjärtsvikt:
  • Erbjuda behandling med spironolakton eller eplerenon som tillägg till basbehandling vid hjärtsvikt NYHA II–IV och ejektionsfraktion lägre än eller lika med 35 % (prioritet 2)
  • Erbjuda behandling med eplerenon vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt (prioritet 2)
 • CRT-behandling (Cardiac Resynchronization Therapy) vid hjärtsvikt:
  • Erbjuda CRT till personer med adekvat läkemedelsbehandlad hjärtsvikt (NYHA III–IV), nedsatt vänsterkammarfunktion, vänstersidigt skänkelblock och sinusrytm (prioritet 1)
 • Fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kronisk hjärtsvikt:
  • Erbjuda personer med kronisk hjärtsvikt fysisk träning inom hjärtrehabilitering (prioritet 3)
 • Behandling med läkemedel för pulmonell arteriell hypertension vid vänsterkammarsvikt:
  • Inte erbjuda behandling med endotelinreceptorantagonister till personer med vänsterkammarsvikt, med eller utan verifierad pulmonell hypertension (icke-göra)
 • Behandling med läkemedel för pulmonell arteriell hypertension vid sjukdom i lungvävnaden:
  • Inte erbjuda behandling med 5-fosfodiesterashämmare till personer med sjukdom i lungvävnaden, med eller utan verifierad pulmonell hypertension (icke-göra)
  • Inte erbjuda behandling med endotelinreceptorantagonister till personer med sjukdom i lungvävnaden, med eller utan verifierad pulmonell hypertension (icke-göra)
 • Inaktivering av chockfunktionen vid ICD-behandling (implantbar defilbrillator) i livets slutskede:
  • Erbjuda personer med ICD-behandling samtal om innebörden av och möjligheten till inaktivering av defibrillatorns chockfunktion under hela sjukdomsförloppet, men framför allt i livets slutskede (prioritet 1)

Genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel

Hälso- och sjukvården bör:

 • Diagnostik av familjär hyperkolesterolemi:
  • Erbjuda barn och vuxna med kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller LDL-kolesterol diagnostik av familjär hyperkolesterolemi med hjälp av kliniska undersökningar och familjehistoria eller DNA-test (prioritet 3)
 • Kaskadtestning av genetisk hjärt-kärlsjukdom:
  • Erbjuda kaskadtestning med klinisk eller genetisk undersökning för att identifiera genetisk hjärt-kärlsjukdom hos förstagradssläktingar till personer med familjär kardiomyopati, familjär jonkanalsjukdom, familjära thorakala aortaaneurysmer och aortadissektioner (inklusive Marfans syndrom) eller familjär hyperkolesterolemi (prioritet 3)
 • Uppföljning inom GUCH-verksamhet (grown-up congenital heart disease) av vuxna med medfödda hjärtfel:
  • Erbjuda uppföljning inom GUCH-verksamhet till vuxna med medfödda hjärtfel (prioritet 2)

Till: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Stöd för styrning och ledning, publicerad 2018-01-01

Behandlingsmål

 • Optimal tillväxt och utveckling.

Behandlingen i korthet

 • Behandling av hjärtfel är ett ansvar för en hjärtspecialist.
 • En central problemställning är: När är det bättre med ett ingrepp än att inte åtgärda hjärtfelet?
  • Hur är det naturliga förloppet utan operation?
 • Kateterbaserat ingrepp är en relativt ny behandlingsmetod där indikationerna jämfört med öppen kirurgi för tillfället kan vara oklar:
  • Innebär kateterbaserat ingrepp lägre risk för endokardit, lägre total sjukdom och dödlighet samt förbättrad funktionsförmåga?
  • Behandlingen är centraliserad

Läkemedelsbehandling

 • Beror på grundsjukdom och svårighetsgrad.

Annan behandling

 • Behovet av operation eller kateterbehandling bedöms av hjärtspecialist.
 • Kateterbaserad stängning av öppen ductus arterosus ger goda resultat både i form av komplett stängning och på kort sikt i princip avsaknad av komplikationer:7
  • Behandlingen är förstahandsval vid den här typen av medfött hjärtfel
  • Långtidsresultaten är ännu okända
  • Kateterbaserad behandling, eller inventionskardiologi, har visat sig lämplig för flera typer av medfödda hjärtfel:
   • Resultaten vid förmaksseptumdefekt och kammarseptumdefekt är lovande

Kirurgi jämfört med kateterbehandling7

 • Kirurgi:
  • Sjukhusvistelse minst en vecka
  • Smärtor i samband med ingreppet och det postoperativa förloppet
  • Rekonvalescens
  • Livslångt ärr
 • Kateter:
  • Sjukhusvistelse högst natten före och efter
  • Knappt några smärtor
  • Ingen rekonvalescenstid
  • Obetydligt ärr i ljumsken

Graviditet och hjärtsjukdom

 • Patienter med medfödd hjärtsjukdom representerar den största gruppen av gravida med hjärtsjukdom.8
 • Genomföra graviditet?
  • De flesta kvinnor kan genomföra graviditet och förlossning utan ökad risk
  • Graviditet avrådes vid allvarlig pulmonell hypertension, Marfans eller Ehler-Danlos' syndrom med dilaterad aortarot, svår aortastenos och kraftigt nedsatt kammarfunktion
 • Påverkan på hjärtat:
  • Under en graviditet ökar hjärtats minutvolym med 30–50 % och den kardiella belastningen ökar
  • Under förlossningen svänger hjärtats preload mycket, något som kan vara kritiskt vid pulmonell hypertension
 • Bedömning före graviditet:
  • En sådan bör helst göras av specialist för att bedöma risken för hemodynamiska komplikationer
  • Kan innebära klinisk undersökning, ekokardiografi, arbetsprov, EKG-kontroll, MR eller hjärtkateterisering8
 • Risken att fostrets drabbas av hjärtfel:
  • Risken för att barnet föds med ett hjärtfel är cirka 6 % om mamman har en medfödd hjärtsjukdom9
  • Fosterekokardiografi bör utföras runt vecka 20

Riskbedömning

 • Enkla hjärtdefekter:
  • Förmaksseptumdefekt, kammarseptumdefekt och persisterande ductus arteriosus som opererats tidigt kräver ingen speciell behandling
  • Asymtomatiska vänster-till-högershuntar och måttlig pulmonalis stenos tolereras vanligtvis bra under en graviditet
  • Förmaksseptumdefekt utan pulmonell hypertension innebär bara en liten ökad risk, men innebär risk för paradoxal emboli under valsavaliknande manöver
 • Kontraindikation mot graviditet:
  • Eisenmengers syndrom, pulmonell hypertension efter tidigare vänster-till-högershunt, primär pulmonell hypertension, svår aortastenos, Marfans syndrom med dilaterad aortarot, allvarlig kammardysfunktion med NYHA-klass III–IV
 • Andra lesioner:
  • Systemisk högerkammare – predisponerar för supraventrikulära arytmier och hjärtsvikt vid graviditet
  • Volym- och tryckbelastad högerkammare – klarar oftast graviditet och förlossning utan väsentliga problem
  • Cyanotiska patienter – möjligheten för graviditet minskar i takt med graden av cyanos
  • Måttlig kammardysfunktion – kräver noggrann kontroll under graviditeten på grund av risk för försämrad kammarfunktion
  • Coarctatio aortae och måttlig aortastenos kan leda till arteriell hypertension

Antikonception

 • Val av preventivmedel beror på hjärtsjukdomens karaktär och naturliga förlopp, annan medicinering, extrakardiella sjukdomar, trombostendens och patientens önskemål.
 • Hormonella preventivmedel är effektiva och utan risk för del flesta.
 • Minipiller:
  • Ökar inte risken för emboli, men kan leda till vätskeretention och vara ett problem vid ventrikulär dysfunktion
 • P-piller:
  • Kan vara kontraindicerade vid ökad risk för tromboemboliska episoder:
   • Till exempel vid cyanotisk hjärtsjukdom, pulmonell hypertension, pulmonella arteriovenösa missbildningar, nedsatt kammarfunktion, dilaterad hjärtkammare, förmaksartymier, arteriell hypertension, Fontan cirkulation, ischemisk hjärtsjukdom, tidigare tromboemboliska episoder, warfarinbehandling
  • Bör inte heller användas vid förmaksseptumdefekt på grund av risk för paradoxal emboli
 • Intrauterina preventivmedel:
  • Innebär en liten ökning av risken för endokardit, särskilt vid insättandet och patienten bör få endokarditprofylaxi vissa fall
  • Eventuell blödningsrisk vid antikoagulationsbehandling
 • Sterilisering:
  • Bör övervägas i de fall graviditet är livshotande

Läkemedelsanvändning under graviditet

 • Warfarin:
  • Innebär, förutom blödningsrisk, en teratogen effekt i första trimestern
  • Eventuellt heparin under den första trimestern och lågmolekylärt heparin under graviditetens sista veckor
 • ACE-hämmare:
  • Är kontraindicerat under graviditet
  • Ökar risken för oligohydramnion och fetal och neonatal njursvikt
  • Under amning bör man välja preparat med låg fettlöslighet, till exempel kaptopril
 • Amiodaron:
  • Kan ge fetal hypotyreos, som oftast är reversibel, men kan leda till mental retardation hos barnet
 • Betablockerare:
  • Kan leda till intrauterin tillväxthämning, men tolereras oftast
 • Multivitaminbehandling:
  • Om dessa ges tre månader före graviditeten tills den första trimestern är avslutad tycks de minska frekvensen hjärtfel hos befolkningen som helhet10

Förlossning

 • Tidpunkten för förlossningen beror på flera faktorer.
 • Vid omfattande intrauterin tillväxtretardation eller försämring av kvinnans tillstånd kan tidig förlossning vara det bästa.
 • Om risken för mamman bedöms vara hög vid förlossning, väljer man ofta att sätta igång förlossningen vecka 36.
 • Vaginal förlossning utan obstetrisk intervention är möjlig för de flesta kvinnor.
 • Kejsarsnitt bör utföras på vid obstetrisk indikation för att undvika en långvarig förlossning.

Förebyggande åtgärder

 • Folattillskott före och under graviditeten.3
 • Endokarditprofylax när det är motiverat.
 • Årligt influensavaccin vid svårare hjärtfel.
 • Pneumokockvaccin.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Beror på grundsjukdom.
 • Varierar från betydelselös till livshotande.

Komplikationer

Beror på grundsjukdom och svårighetsgrad.

 • Luftvägsinfektioner.
 • Dålig tillväxt och utveckling.
 • Utveckling av polycytemi.
 • Utveckling av Eisenmengers syndrom med risk för embolier till hjärnan.

Postoperativt

 • Endokardit
 • Sårinfektion

Prognos

 • Beror på grundsjukdom.
 • Mer än 80 % överlever till vuxen ålder8, men en studie visar att 70 % av dem som föds före vecka 36 dör under det första året, de flesta under den första månaden.11
 • De flesta barnen med hjärtfel behöver inte opereras:
  • Efter en lyckad slutning av öppen ductus arterious, förmaksseptumdefekt eller kammarseptumdefekt bör man kunna förvänta en normal livslängd för barnet
 • Många VSD sluter sig spontant under de två, tre första levnadsåren.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Individuellt.
 • Årlig vaccination mot influensa.
 • Pneumokockvaccin.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Hur fungerar hjärtklaffarna
 • Medfött hjärtfel

Patientföreningar

Uppföljning

Plan

 • Individuell behandlings- och uppföljningsplan är ett specialistansvar.

Vad bör kontrolleras?

 • Barn: Vanligt BVC-upplägg.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons