Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Parasomnier och motoriska sömnrelaterade störningar hos barn


Uppdaterad den: 2021-08-02
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Parasomnier är oönskade motoriska och verbala icke-epileptiska nattliga anfall som uppträder under sömn och som är särskilt vanliga i barndomen.1-3
 • De vanligaste parasomnierna hos barn är sömngång och nattskräck.
 • Sömngång:
  • Ett tillstånd när barnet ger sken av att vara vaket, men inte är vid fullt medvetande
  • Tillståndet kan variera från oro i sängen till att barnet planlöst går runt i hemmet
  • Barnet talar mumlande och otydligt och ofta oförståeligt
 • Nattskräck:
  • Barnet vaknar plötsligt och skriker, är otröstligt, vanligen kortare tid än 10 minuter, innan det slappnar av och faller i sömn igen
 • Ofullständigt uppvaknande med förvirring:
  • Abrupt uppvaknande varvid barnet är desorienterat, förvirrat, upprört men vanligtvis utför en eller annan till synes ändamålsenlig motorisk rörelse
 • Mardrömmar:
  • Mardrömmar uppstår vanligen i samband med R-sömn (tidigare kallat REM-sömn) och sent på natten
  • Mardrömmar där barnet skriker och blir oroligt. Barnet är lätt att väcka och minns vanligen innehållet i drömmen
 • SRPE (sleep-related painful erections) förekommer framförallt hos vuxna män, men kan också drabba barn:4
  • Uppstår under R-sömn, och kan ge upprepade uppvakningar och orsaka symtom på sömnbrist (hög spänningsnivå, irritabilitet, ångest och trötthet/utmattning)
  • Varken diagnostisering eller behandling är klart definierade och läkemedelsbehandling kan ge betydande biverkningar

Motoriska sömnrelaterade störningar

 • Nedanstående två tillstånd klassificeras inte längre som parasomnier utan som "Sleep Related Movement Disorders".
 • Rytmiska rörelser under sömn:
  • Rytmiska rörelser såsom nattliga huvuddunkningar, gungande av kroppen och rullande av huvudet inträffar vanligen hos barn som är <1 år när det håller på att somna, men kan förekomma i alla åldrar5-7
  • Det kan uppstå i anslutning till djup sömn och även i vaket eller halvvaket tillstånd
 • Sömnryckningar:
  • En plötslig muskelsammandragning (hypnisk myoklonus) som sker när barnet faller i sömn – ofta åtföljt av en subjektiv känsla av att falla8

Förekomst

 • Parasomnier är vanliga och förekommer hos 15–20 % av alla barn före tonåren.7,9
 • Parasomnier är mycket vanligare bland barn än hos vuxna. Det är ingen skillnad i förekomst mellan flickor och pojkar.
 • Sömngång (somnambulism):
  • Livstidsprevalens är runt 7 %, men siffrorna är osäkra10
  • Minst en episod den senaste 12 månaderna rapporterades hos 5 % bland barn och bland 1,5 % hos vuxna i en systematisk översiktsstudie (2016)10
  • Högst förekomst mellan 11 och 12 års ålder, och sällan efter 15 års ålder11
 • Förvirring vid uppvaknande:
  • Är vanligast bland småbarn i förskoleåldern
 • Nattskräck:
  • Rapporteras ha en förekomst på 1–6 % och är vanligast i åldersgruppen 4–12 år

Etiologi och patogenes

 • De olika formerna av parasomnier är ofta relaterade till varandra och det är inte ovanligt att ett barn kan ha flera olika former av parasomnier.12
 • Anfall av nattskräck sker vanligtvis under djup sömn (stadium 3 och 4) och uppträder vanligen under den första tredjedelen av natten, men först efter 30–90 minuters sömn.
 • Eftersom personen är i ett stadium mellan sömn och vakenhet, kan han eller hon reagera på stimuli, men gör det normalt inte.
 • Minnesförlust av vad som skett under anfallet är vanligt, men några barn kan berätta om korta drömliknande bilder.
 • Rytmiska rörelser under sömn och huvuddunkningar (tillhör gruppen sömnrelaterade motorikstörningar):
  • Är något vanligare bland barn med inlärningssvårigheter, autism eller barn med andra avvikelser, men förekommer också hos utvecklingsmässigt normala barn

Patologi vid parasomnier

 • Sömngång och nattskräck uppträder i djup sömn, men när sömndjupet håller på att ändra sig från djup till lättare sömn:
  • Djup sömn (slow-wave-sleep, SWS) är det dominerande stadiet under den första tredjedelen av sömnperioden
  • Typiskt kommer barn in i sin djupaste sömn inom 15 minuter efter att de somnat, och denna första SWS-period varar från 45 till 75 minuter:
   • Detta förklarar varför det är lätt att flytta barn utan att de vaknar strax efter att de somnat
 • Sömnstörningarna reflekterar troligen omognad i CNS. Därför är de vanligare bland barn, och barn växer vanligtvis ifrån det.
 • Ofta föreligger en familjär förekomst av parasomni.
 • Som grupp kommer störningarna anfallsvis och är förutsägbara under sömncykeln.
 • Barnen är inte kontaktbara och har retrograd amnesi för episoden.

Predisponerande faktorer

 • Arv.
 • Sömbrist, oregelbunden sömnrytm, feber, stress eller en fylld urinblåsa kan utlösa parasomnier.
 • Ibland utlöses parasomnier av sömnrelaterade andningsstörningar; den vanligaste orsaken till detta är förstorade adenoider eller tonsiller. 
 • Läkemedel:
  • Sedativa, hypnotika (som zolpidem) antidepressiva, neuroleptika, antibiotika (fluorokinoloner), antiparkinsonläkemedel, antiepileptika (som topiramat) och antihistaminer kan utlösa parasomnier13

ICD-10

 • F51 Icke-organiska sömnstörningar
  • F51.3 Sömngång (somnambulism)
  • F51.4 Nattskräck (sömnterror)
  • F51.5 Mardröm
  • F51.8 Andra specificerade icke-organiska sömnstörningar
  • F51.9 Ospecificerad icke-organisk sömnstörning

ICD-10 Primärvård

 • F51- Icke organisk sömnstörning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras i de flesta fall på den typiska anamnesen.

Differentialdiagnoser

 • Feberkramper.
 • Epilepsi:
  • Nattliga epileptiska anfall är vanligtvis kortare, mer stereotypa och uppträder mer frekvent, ofta i kluster7,14
 • Onani – som hos små barn är ett normalt fenomen både i vaket tillstånd och vid övergång till sömn15
 • Gastroesofageal reflux. En speciell reaktion på reflux vid GERD är tonisk sträckning och vridning av halsen, övre delen av överkroppen och eventuellt av armen, som kan misstolkas som epilepiska anfall15

Anamnes

 • Sömnstörningar i form av rytmiska rörelsestörningar, sömngång, nattskräck.
 • och förvirring vid uppvaknande överlappar varandra.
 • Typiskt för tillstånden är att de varar från någon minut till 30 minuter.

Sömngång

 • Episoderna varierar från att barnet lugnt går omkring i rummet till att det upprört springer eller försöker att "komma undan".
 • Vid sömngång är ögonen ofta öppna men barnet har en glasaktig stirrande blick och svarar dåligt på stimuli.
 • Rörelserna är ofta långsamma, klumpiga och planlösa. Dock förekommer också mer komplexa och ändamålsenliga aktiviteter, ibland agiterat beteende.
 • På direkta frågor är svaren långsamma och frånvarande. Om barnet kommer i säng igen utan att vakna, minns barnet vanligtvis inte händelsen.
 • Större barn vaknar oftare mot slutet av en sådan episod.

Förvirring vid uppvaknande

 • Tillståndet karakteriseras av ett abrupt uppvaknande då personen är desorienterad, upprörd (skriker) men utför vanligtvis en och annan till synes ändamålsenlig motorisk rörelse.
 • Personen kan också prata under anfallet.
 • Episoderna varierar från några få till flera minuter och kan variera i frekvens från flera gånger per natt till bara ett par gånger per år.
 • Barnet minns inte händelsen.
 • Tillståndet är vanligast hos yngre barn och avtar med åldern.
 • Hos spädbarn kan tillståndet visa sig i form av gråt och oro i sängen.
 • Ögonen kan vara stängda eller öppna som vid nattskräck, men barnet är inte så upprört som vid nattskräck.
 • Försök med att väcka barnet plötsligt leder vanligtvis till att episoden förlängs, medan en mer försiktig väckning under längre tid lugnar barnet så att anfallet går över.

Nattskräck

 • Se eget dokument.

Rytmiska rörelser under sömn och huvuddunkningar

 • Dessa rörelser – som mest typiskt visar sig som huvuddunkningar mot kudde, madrass, sidan av sängen – kan bli så kraftiga att barnet kan skada sig eller att sömnen störs.
 • Tillståndet förekommer vid insomning och nattliga uppvaknanden.
 • Hos små barn är en mild variant av tillståndet vanligt och brukar försvinna vid 2 års ålder.
 • Om tillståndet fortsätter kan det ibland vara ett beteende som har ärftlig grund hos ett i övrigt normalutvecklat barn, men det kan också förekomma hos barn med utvecklingsrelaterade avvikelser.
 • Det typiska rörelsemönstret särskiljer tillståndet från epilepsi. Patienten kan ofta på uppmaning – det vill säga om man väcker barnet – stoppa rörelserna, något som inte är fallet vid epileptiska anfall.

Sömnryckningar

 • Kan uppträda i nästan alla åldrar och är lätta att känna igen.
 • Undantagsvis kan kontraktionerna bli ovanligt kraftiga, frekventa eller återkommande och kan misstolkas som epilepsi.
 • De myoklona kontraktionerna förekommer bara under sömn, vanligtvis i övergången mellan sömn och vakenhet, och tillståndet är inte relaterat till andra kliniska fenomen.

Anamnesfrågor

 • Beskriv händelsen exakt.
 • Hur var medvetandenivån innan, under och efter händelsen?
 • När på natten och när under sömnen uppträder händelsen?
 • Sömnig på dagen? – det vill säga är parasomnin eller sömnrelaterade motorikstörningen så uttalad att den stör nattsömnens kvalitet och medför dagsömnighet?
 • Minns barnet händelsen?
 • Andra fall i familjen?
 • Utlösande faktorer?

Kliniska fynd

 • Kroppsligt status normalt.

Kompletterande undersökningar i primärvård

 • Inga aktuella.

Andra undersökningar

 • EEG vid behov för att utesluta epilepsi.
 • Polysomnografi vid stor oklarhet om diagnosen.

När remittera?

 • Remiss är sällan nödvändigt.
 • Om attackerna är intensiva och frekventa kan remiss till sömnspecialist vara motiverad för ställningstagande till medicinering.15

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Den viktigaste behandlingen är oftast att informera föräldrarna om att det är ett ofarligt tillstånd som brukar försvinna av sig själv med tiden.
 • Om det finns predisponerande faktorer (till exempel läkemedel) kan man försöka att eliminera dem.
 • Överväg att låsa fönster/dörrar för att undvika eventuella skador.
 • Rytmiska rörelser under sömnen kan te sig dramatiska men ska inte leda till någon specifik utredning eller behandling. Handläggning är i första hand att polstra sängen så att barnet inte skadar sig.15

Egenbehandling

 • Tillräckligt med sömn.
 • Regelbunden sömn.
 • Undvik auditiva, taktila eller visuella stimuli tidigt under sömnen. Det kan utlösa parasomnier hos en del.
 • Man bör undvika att barnet dricker mycket på kvällen, så att det vaknar kissnödigt efter ett par timmar.
 • Instruera föräldrarna att vidta åtgärder som förhindrar att barnet skadar sig när det går i sömnen.

Läkemedelsbehandling

 • Det saknas evidens för farmakologisk behandling av parasomnier. Om attackerna är intensiva och frekventa kan remiss till sömnspecialist vara motiverad för ställningstagande till medicinering.15

Annan behandling

 • Det kan vara bra att trösta/lugna ned barnet och milt lotsa det tillbaka till sängen.
 • Försök med att väcka barnet under episoden leder ofta till en förlängning av händelsen och kan inducera motstånd eller våld från barnet.
 • Schemalagd väckning:16-17
  • Vid svåra besvär av nattskräck eller sömngång kan schemalagd väckning under 2–3 veckor ibland bryta sömnmönstret:
   • Barnet väcks varje natt 15 minuter innan parasomnin vanligen uppträder
   • Föräldern kan försöka väcka barnet varsamt och hålla det vaket några minuter, och sedan låta det somna om
  • Schemalagd väckning kan dock ibland försämra barnets sömnkvalitet och därmed ibland förvärra problemet
  • Rekommenderas inte när det finns bakomliggande faktorer såsom sömnbrist på grund av obstruktiv sömnapné 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De flesta barn växer ifrån problemet.

Komplikationer

 • Parasomnier är inte associerade med annan sjukdom.

Prognos

 • Parasomnier i barndomen förorsakar inte några sequele på lång sikt, men någon gång fortsätter parasomnitendensen även i vuxen ålder.
 • Rytmiska rörelsestörningar:
  • Kan gå spontant tillbaka efter några få år men kan också kvarstå upp i vuxen ålder

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons