Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Påssjuka


Uppdaterad den: 2022-06-20

Annons

Bakgrund

 • Påssjuka kan också benämnas parotitis epidemica.
 • Påssjuka är en infektion som orsakas av paramyxovirus och kännetecknas av en i regel bilateral svullnad av spottkörtlarna, glandula parotis, i vissa fall även glandula submandibularis och sublingualis

Epidemiologi

 • Allmän vaccination har minskat antalet fall drastiskt i Norden.
 • I en ovaccinerad befolkning uppträder sjukdomen epidemiskt med cirka fem års mellanrum.
 • I Sverige infördes vaccination på påssjuka i det allmänna vaccinationsprogrammet 1982.
 • De senaste tio åren har i median 23 fall per år rapporterats i Sverige.

Etiologi och patogenes

 • Sjukdomen beror på en infektion med ett RNA-virus ur paramoxyvirusgruppen som orsakar sjukdom framför allt hos barn och ungdomar.
 • Inkubationstiden är i regel 2-4 veckor.
 • Smittan sker via droppsmitta eller direkt kontakt.
 • Ungefär 30 % får subkliniska symtom men kan ändå föra smittan vidare.
 • Påssjuka är mycket smittsamt och sprider sig snabbt till mottagliga individer i närmiljön.
 • Infektion i parotiskörteln, parotit, börjar oftast på den ena sidan och blir bilateral.
 • Viruset kan även infektera andra körtlar och orsaka infektion i testiklar, ovarier, pancreas och CNS.
Annons
Annons

ICD-10

 • B26 Påssjuka

Anamnes

 • Påssjuka är ovanligt och det är viktigt att fråga om det finns fler kända eller misstänkta fall i omgivningen.
 • Inkubationstiden är i regel 2–4 veckor.
 • Om patienten vaccinerad med MPR eller har haft påssjuka tidigare minskar sannolikheten för aktuell infektion.
 • Prodromalfasen karaktäriseras oftast av allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, muskelvärk och matleda som i typfallet varar något eller några dagar innan inflammationen och svullnaden av parotiskörteln blir synlig.

Kliniska fynd

 • Lindriga symtom och subklinisk infektion är vanligt.
 • Lokal ömhet, tuggsmärtor och smärta förlagd till öronen föregår ofta svullnaden av parotis.
 • Andra organmanifestationer av påssjuka kommer i regel efter parotiten, men de kan uppkomma före svullnaden och även utan att det finns en manifest inflammation i parotis
 • Hög feber kan tyda på meningit eller orkit:
  • Symtom vid orkit är svullnad, värmeökning och smärta i testikel och bitestikel
  • Orkit ses i princip aldrig före puberteten
  • Förekomst av nackstelhet, huvudvärk och slöhet bör inge misstanke om meningit
  • I upp till hälften av fallen uppkommer meningit utan symtom från spottkörtlar
 • Sensorineural hörselnedsättning förekommer men är oftast övergående.
 • Smärtor i den övre delen av buken, illamående och kräkningar kan tyda på pankreatit.

Utredning av påssjuka

 • Diagnosen ställdes tidigare på klinisk bild men bör numer bekräftas med serologi.
 • Diagnosen är anmälningspliktig och smittspårningspliktig.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Sialoadenit, spottsten.
 • Svullnad av spottkörtlar kan uppstå som följd av reaktion på jod.
 • Parotit kan orsakas av andra faktorer vid till exempel Sjögrens syndrom, sarkoidos och kronisk recidiverande parotit.
 • Lymfadenit.

Behandling av påssjuka

 • Det finns ingen specifik behandling mot påssjukevirus.

Förebyggande åtgärder

 • Påssjuka är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen.
 • Vaccination ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet sedan 1982:
  • Levande, försvagat påssjukevirus är en del av MPR-vaccinet (mässling-påssjuka-röda hund)och det ger ett höggradigt skydd

Komplikationer

 • Orkit:
  • Hos en mindre andel, cirka 15–30 %, blir orkiten bilateral, vilket innebär risk för påverkan på fertiliteten som följd av testikelatrofi:
  • Hypofertilitet förekommer i mindre än 15% av fallen
 • Spontan abort:
  • Det finns en ökad risk för spontan abort främst under första trimestern
 • Hörselnedsättning:
  • Sensorineural hörselnedsättning förekommer hos cirka 4 % men är oftast övergående.
  • Permanent ensidig dövhet drabbar cirka 1 av 20 000 individer med påssjuka, bilateral dövhet är mycket sällsynt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Prognosen är i regel god och allvarliga komplikationer förekommer men är förhållandevis sällsynta.
 • Sjukdomen ger i regel livslång immunitet.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.