Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Transposition av de stora artärerna (TGA)


Uppdaterad den: 2013-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Medfött hjärtfel som innebär att aorta och arteria pulmonalis har bytt plats, så att aorta går från höger kammare och arteria pulmonalis från vänster kammare.

Förekomst

 • Transposition av de stora artärerna (TGA – Transposition of the great arteries) är ett av de vanligaste medfödda hjärtfelen.
 • Tillståndet utgör 5–7 % av alla medfödda hjärtfel, det vill säga en incidens på 0,22–0,44 per 1 000 nyfödda.

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Orsaken till TGA är okänd.
 • De flesta fall är sporadiska.
 • Familjära fall är extremt sällsynta.
 • Inga kromosomdefekter eller genetiska syndrom förknippas med tillståndet.

Patogenes

 • TGA beror på en avvikande utveckling av konus (segment som binder samman ventriklarna med de stora artärerna).
 • I den normala embryogenesen lyfter muskulaturen i konus arteria pulmonalis framåt och mot vänster, så att artären blir liggande i längdriktningen till höger kammares utflödesområde. Aorta blir liggande baktill i längdriktningen till vänster kammare.
 • Vid TGA sker det motsatta: aorta lyfts framåt och mot höger och blir liggande i längdriktningen till höger kammare. Arteria pulmonalis blir liggande baktill till vänster, i längdriktningen till vänster kammare.

Patofysiologi

 • Vid TGA pumpas systemiskt venöst blod ut via höger kammare till aorta, medan pulmonellt venöst blod (syresatt blod) pumpas via vänster kammare till arteria pulmonalis.
 • Därmed uppkommer två separata parallella blodcirkulationer.
 • De flesta nyfödda med TGA överlever tack vare samtidigt öppet foramen ovale och persisterande ductus arteriosus:
  • Via dessa förbindelser blandas blodet i det pulmonella systemet med blodet i den systemiska cirkulationen
  • När motståndet i den pulmonella cirkulationen minskar vid födseln, bildas en shunt från aorta till arteria pulmonalis via ductus arteriosus
  • Shunten ökar blodflödet genom lungorna och därmed tillbakaflödet till vänster förmak.
  • Trycket i vänster förmak ökar och blir högre än trycket i höger förmak
  • Därmed uppstår en vänster-till-högershunt genom foramen ovale
  • På detta sätt kommer syresatt blod till höger kammare, som pumpar ut blodet till systemcirkulationen via aorta
  • Vid slutning av ductus arteriosus minskar det pulmonella blodflödet markant och mängden syresatt blod i systemcirkulationen minskar
 • Hos 30–35 % finns det förutom ovan nämnda mekanismer en kammarseptumdefekt (VSD):
  • Den här defekten ökar blandningen mellan de två parallella cirkulationerna.
  • När motståndet i den pulmonella cirkulationen minskar vid födseln shuntas blod från höger till vänster kammare
  • En stor VSD ökar den här shunten och därmed det pulmonella blodflödet
  • Det syresatta blodet kommer på samma sätt som beskrivits ovan tillbaka till vänster förmak och shuntas över i höger förmak, höger kammare och delvis ut genom aorta
  • Det finns således ett direkt samband mellan storleken på kammarseptumdefekten och graden av syresättning i systemcirkulationen
  • En sådan defekt skapar dock ett högt lungartärtryck, något som kan leda till obstruktiv lungsjukdom de första levnadsåren
  • Kombinationen TGA och VSD är dessutom starkt förknippad med coarctatio aortae:
   • Dessa barn utvecklar allvarlig hjärtsvikt med acidos och cirkulationskollaps när ductus sluts
 • Cirka 10 % har kombinationen TGA, VSD och pulmonalstenos.
 • En tredjedel av patienterna har dessutom anatomiska avvikelser i kornarartärerna, den vanligaste är att ramus circumflexus utgår från höger huvudstam.

Predisponerande faktorer

 • Man känner till mycket få disponerande faktorer för TGA.
 • Familjär förekomst ökar risken i mycket liten grad.
 • Maternell diabetes mellitus är en känd riskfaktor.1

ICD-10

 • Q20 Medfödda missbildningar i hjärtats kammare och förbindelser
  • Q20.3 Diskordant kammar-arteriell förbindelse

ICD-10 Primärvård

 • Q24-PMedfödd hjärtmissbildning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Misstanke väcks vid uttalad cyanos hos en nyfödd. Diagnosen bekräftas med ekokardiografi /doppler. Tricuspid atresi.

Differentialdiagnoser

 • Andra allvarliga medfödda hjärtfel med snabb utveckling av cyanos.
 • Truncus arteriosus.
 • Septisk chock.
 • Pulmonalisatresi med intakt kammarseptum.

Anamnes

 • Neonatal cyanos med blåfärgning av läppar, hud och slemhinnor är vanligast.
 • Hos barn som kompenserar under det första levnadsdygnet ses även allmänna sjukdomstecken, till exempel takypné och dåligt matintag.

Kliniska fynd

 • De kliniska tecknen debuterar som regel få timmar efter födseln.
 • De viktigaste fynden är hypoxi och central cyanos (läppar, nagelbäddar):
  • Hypoxin är särskilt uttalad vid intakt kammarseptum
  • Vid samtidig VSD kan hypoxin vara lätt och symtom och tecken inte så dominerande det första levnadsdygnet
  • Vid kombinationen TGA, VSD och pulmonalisstenos är symtomen ofta uttalade, särskilt om pulmonalisstenosen är uttalad
 • Tecken på hjärtsvikt utvecklas ofta under några få veckor hos obehandlade barn: takypné, blekhet, hepatomegali, svaga perifera pulsationer och dålig viktökning.
 • Vid auskultation hörs den andra hjärttonen tydligt, ofta utan klyvning.
 • Vid samtidig VSD uppkommer som regel ett holosystoliskt biljud.
 • Det är viktigt att undersöka pulsarna i ljumskar/nedre extremiteter med tanke på samtidig coarctatio.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Är sällan aktuella eftersom de flesta fall antingen upptäcks på sjukhuset eller omedelbart ska läggas in.

Andra undersökningar

 • Arteriell blodgas.
 • EKG:
  • Är normalt hos nyfödda
  • Hos äldre barn ses eventuellt axeldeviation åt höger och tecken på högerkammarhypertrofi (eftersom höger kammare blir den systemiska kammaren)
 • Ekokardiografi:
  • Är den viktigaste undersökningen vid medfödda hjärtfel
  • Förutom att framställa kamrar, utflödesdelar och de stora artärerna är det viktigt att studera förmaks- och kammarseptum
 • Angiografi:
  • Är sällan nödvändigt med dagens ultraljudsutrustning

När remittera?

 • I Sverige remitteras alla nyfödda med TGA till ett barnhjärtkirurgiskt centrum (Göteborg, Lund) för kirurgisk behandling.

Checklista vid remittering

Biljud hos barn

 • Syftet med remitteringen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Är diagnosen ställd? Av vem? På vilka grunder?
  • Förlopp och utveckling? Ihållande besvär?
  • Har patienten symtom, om ja vilka? Tungandning? Snabb andning? Cyanos? Svaghet? Humörpåverkan? Näringsbrist?
  • Föreligger eventuell misstanke om underliggande syndrom? Eventuellt andra sjukdomar?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser Funktionsnedsättning, vikt- och utvecklingshämning?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd?
  • Andningsstatus – andningsfrekvens, cyanos, ödem?
  • Hjärt- och cirkulationsstatus – puls, perifer cirkulation, blodtryck (barnmanschett, arm och ben) voussure/fremissement, iktus förskjuten? Förstorad lever? Beskriv biljuden - systoliskt/diastoliskt, var hörs ljuden bäst, styrka?
  • Vikt och längd. Tillväxtkurva är nödvändigt, beställ kopia av diagram från BVC.
 • Kompletterande undersökningar:
  • Inga krävs.

Behandling

Behandlingsmål

 • Syftet med behandlingen är att barnet ska kunna växa upp förhållandevis obesvärat av hjärtsjukdomen och utvecklas normalt.

Allmänt om behandlingen

 • Akutbehandling hos nyfödda med transposition:
  • Syrgas
  • Prostaglandin
  • Eventuellt diuretika
 • Kirurgisk korrigering är nödvändig för överlevnad.

Läkemedelsbehandling

 • Vätskebehandling.
 • Syrgas, eventuellt intubering vid uttalad hypoxi
 • Infusion av prostaglandin E1:2
  • Ökar det pulmonella blodflödet och trycket i vänster förmak och främjar vanligen vänster-till-högershunt mellan förmaken
  • Prostaglandin är särskilt bra vid TGA som kompliceras av VSD och/eller pulmonalisstenos. Vid isolerad TGA är effekten mer begränsad
 • Eventuellt hjärtsviktsbehandling.
 • Eventuellt korrigering av metabol acidos.

Annan behandling

 • Ballongseptostomi är den vanliga förstahandsbehandlingen hos de flesta nyfödda med transposition:
  • De enda situationer där detta kan undvikas är vid stor förmaksseptumdefekt eller vid omedelbar korrigerande kirurgisk behandling
 • Hos barn som i tillägg till TGA har uttalad pulmonalisstenos och oacceptabelt låg syremättnad är det indicerat att anlägga en systemisk-till-pulmonalisshunt (modifierad Blalock-Taussig-anastomos) i väntan på slutlig korrigering.
 • Neonatal "arteriell switch" är den kirurgiska metod som föredras för slutlig korrigering av felen hos de flesta med TGA:3
  • Bör i de flesta fall göras före fyra veckors ålder och görs vanligtvis inom den första levnadsveckan
  • "Arterial switch" ger bättre resultat både på kort och lång sikt i förhållande till "atrial switch", som tidigare användes ofta4-8
 • Hos barn med både TGA och VSD görs som regel slutning av septumdefekten vid en "arteriell switch".
 • Vid TGA, VSD och samtidig uttalad pulmonalstenos kan det vara nödvändigt att operera ad modum Rastelli/REV:
  • Metoden går ut på att förbinda vänster kammare med aorta genom kammarseptumdefekten
  • Samtidigt förbinder man höger kammare med arteria pulmonalis via en graft

Förebyggande åtgärder

 • Profylaktisk antibiotikabehandling mot endokardit före ingrepp som kan leda till bakteriemi är viktig vid kvarstående defekter efter operationen.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlat är mortalitet vid en vecka 30 %, mortalitet vid en månad 50 % och mortalitet vid ett år > 90 %.

Komplikationer

 • Kortsiktiga komplikationer orsakas av bristande syresättning av systemcirkulationen.
 • Koronara händelser (definierade som dödsfall på grund av koronar ischemi eller hjärtinfarkt, plötslig död, icke-fatal hjärtinfarkt och reoperation på grund av koronarstenos) efter kirurgisk korrigering är en förhållandevis vanlig och ofta förkommande dödsorsak hos den här patientgruppen:9
  • Gäller både i det tidiga postoperativa förloppet och på lång sikt
  • Mot bakgrund av detta rekommenderas noggrann uppföljning av patienter som har opererats för transposition
 • Andra långsiktiga komplikationer:
  • Arytmier
  • Eisenmengers syndrom (irreversibel och progressiv vaskulär obstruktiv lungsjukdom)
  • Studier visar ökad förekomst av neurologiska problem, inlärningsbesvär, beteendestörningar och motoriska och verbala problem:8,10-11
   • Eventuellt minskar detta problem efter införande av operationstekniken "arterial switch"

Prognos

 • Beror på eventuell ytterligare morbiditet (VSD, öppen ductus, pulmonalstenos etc.).
 • Cirka 95 % av barnen som överlever den kirurgiska korrigeringen har normal fysisk prestationsförmåga vid 5 års ålder.12
 • För gruppen under ett år är långtidsöverlevnaden med modern behandling över 90 %.

Uppföljning

Plan

 • På grund av hög förekomst av tidiga och sena koronara händelser rekommenderas regelbunden uppföljning, särskilt med tanke på koronarstenoser.
 • Alla patienter som opererats för TGA bör följas regelbundet av en barnhjärtspecialist.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Information om tillståndet, behandling och prognos.
 • Endokarditprofylax behövs vanligen inte, men kan vara aktuellt om restdefekter föreligger.

Skriftlig patientinformation

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons