Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Urinvägsinfektion hos barn


Uppdaterad den: 2020-10-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri.1
 • Man skiljer mellan akut cystit (afebril UVI) och pyelonefrit (febril UVI). Se även nedan under definitioner. 

UVI – Definitioner

 • Okomplicerad UVI är en UVI hos en person med anatomiskt och funktionellt normala urinvägar.
 • Komplicerad UVI är en UVI hos en person med anatomiska och/eller funktionella avvikelser i urinvägarna med försämrat urinflöde, inklusive till exempel tumörer eller konkrement.
 • Sporadisk UVI definieras som högst 1 antibiotikabehandlad UVI det senaste halvåret eller högst 2 det senaste året.
 • Recidiverande UVI innebär att patienten haft minst 2 antibiotikabehandlade UVI det senaste halvåret eller minst 3 det senaste året.
 • Reinfektion är ett recidiv som beror på en annan bakterie än den föregående UVI
 • Relaps innebär ett recidiv som beror på samma bakterier än föregående UVI
 • Vårdrelaterad UVI innefattar all UVI som debuterar ≥48 timmar efter inläggning på sjukhus/sjukhem eller debuterar <48 timmar efter utskrivning. Även infektion relaterad till kvarliggande urinvägskateter (KAD), infektion vid ren intermittent kateterisering (RIK), samt UVI i relation till instrumentellt/operativt ingrepp i urinvägarna ingår
 • Samhällsförvärvad UVI innefattar all UVI som inte är vårdrelaterad. 
 • Akut cystit (afebril UVI) engagerar urinblåsans och urinrörets slemhinnor, vilket ger akuta miktionsbesvär (sveda, trängningar och frekventa miktioner) men inte feber eller allmänpåverkan.
 • Febril UVI engagerar parenkymatös vävnad i njure och/eller prostata (akut pyelonefrit, akut prostatit), vilket ger ett systemiskt inflammatoriskt svar, feber (≥ 38 grader), allmänpåverkan med eller utan miktionsbesvär, flanksmärta eller palpationsömhet över njurloger.
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) innebär förekomst av ≥ 10kolonibildande enheter (CFU)/ml (≥ 108 CFU/l) i urin av samma bakterieart i två konsekutiva mittstråleprov (kvinnor) eller fynd av en bakterieart vid ett tillfälle (män) i frånvaro av urinvägssymtom.
 • Urosepsis är en sepsis som utgår från urinvägarna.

Källa: Läkemedelsverket (2017). UVI - Urinvägsinfektioner i öppenvårdInfektionsläkarföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, 2020. 

Förekomst

Febril och afebril UVI

 • En av de vanligaste bakteriella sjukdomarna hos barn:
  • Det är vanligare med febril UVI under de första 2 levnadsåren, därefter är akut cystit vanligast
  • Den kumulativa incidensen är 2 % vid 2 år
  • Nästan 7 % av alla nyfödda med feber har urinvägsinfektion2
 • Könsfördelning:
  • UVI hos barn förekommer främst hos flickor men det vanligare hos pojkar upp till ett halvt års ålder
  • Efter ett års ålder är det ovanligt att pojkar får UVI
  • Bland sexåringar har 7 % av flickorna och 2 % av pojkarna haft symtomatisk UVI3

Asymtomatisk bakteriuri

 • Se: Asymtomatisk bakteriuri.

Etiologi och patogenes

Etiologi vid i övrigt normala njurar

 • De flesta urinvägsinfektioner hos barn är monomikrobiella.
 • E. coli vid 80–90 % av förstagångsinfektionerna.
 • Proteus vid 20–30 % av cystiterna hos pojkar.4
 • Staphylococcus saprofyticus vid 20–30 % av infektionerna hos ungdomar i åldern 12–18 år.

Vid predisponerande faktorer ofta avvikande flora

 • E. coli är ovanligare vid bakomliggande missbildningar.
 • Proteus, Pseudomonas, Klebsiella/enterobacter, enterokocker och Staphylococcus aureus eller epidermidis.

Predisponerande faktorer

 • Vesikoureteral reflux (backflöde av urin från urinblåsa upp i urinledare)
 • Ektopisk uretär
 • Duplicerad uretär
 • Megauretär
 • Hydronefros
 • Obstruktioner i urinvägarna:
  • Sten
  • Uretravalvel
  • Tumörer
 • Kateter och neurogena störningar
 • Sexuella övergrepp
 • Obstipation5
 • Blåsdysfunktion:

ICD-10

 • P39 Andra infektioner specifika för den perinatala perioden
  • P39.3 Urinvägsinfektion hos nyfödd
 • N30 Cystit (blåskatarr)
  • N30.0 Akut cystit
  • N30.9 Cystit, ospecificerad
 • N10 Akut pyelonefrit
 • N39 Andra sjukdomar i urinorganen
  • N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation
  • N39.8 Andra specificerade sjukdomar i urinorganen
  • N39.9 Sjukdom i urinorganen, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • N30-P Cystit
 • N12-P Tubulo-interstitiell nefrit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av bakteriuri vid symtom och/eller tecken förenliga med UVI
  • Kan variera från ett opåverkat barn till allvarligt sjukt septiskt barn
  • Barn under 2 år har ofta feber utan andra fokala symtom
  • Hos barn över 2 år förekommer även symtom såsom hos vuxna, med feber, flanksmärta, kräkningar och dunkömhet över njurar vid febril UVI och dysuri (smärtsam miktion), täta trängningar och inkontinens vid afebril UVI
 • Det krävs påvisning av bakteriuri för diagnosen med tillförlitlig metod.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till feber, andra bakteriella eller virusinfektioner.
 • Gastroenterit.
 • Appendicit.
 • Andra orsaker till magsmärtor (glöm inte pneumoni).
 • Diabetes med höga glukosvärden (polyuri, polydipsi, viktnedgång, enures, ingen feber).

Anamnes

Allmänt

 • Under de första levnadsåren är symtomen allmänna och vaga.
 • Miktions- och förstoppningsanamnes tas vid blöjfria barn för att upptäcka blåsdysfunktion:
  • Förekommer glesa miktioner? Tömmer barnet blåsan helt? 
 • Hereditet: Finns hereditet för UVI, njur- eller urinvägsanomalier?
 • Vid två till fyra års ålder kan barnet beskriva symtomen.
 • Onormal urinlukt är ingen bra prediktor för urinvägsinfektion.6
 • Hos tonåringar föreligger risk för STI med framför allt uretrittecken, såsom klamydia, gonorré och infektion med Mycoplasma genitalium:
  • Positiv sexualanamnes kan ge misstanke om detta

Nyfödda

 • Det är ovanligt med UVI utan feber hos barn <2 år.
 • Feber, kräkningar, passivitet, irritabilitet, anorexi, dålig tillväxt, magsmärtor, gulsot, hematuri (uppräknade efter frekvens).7Svårigheter att mata barnet.1
 • 30 % av alla nyfödda med UVI utvecklar urosepsis:
  • Ska särskilt övervägas vid irritabilitet, slöhet/passivitet och allmänpåverkan
 • Se även nedan (spädbarn).

Spädbarn och småbarn

 • Det är ovanligt med UVI utan feber hos barn <2 år men spädbarn (0–3 månader) kan ha UVI med engagemang av njurarna utan att feber eller CRP-stegring föreligger.
 • Akut cystit ger oftast vaga och ospecifika symtom: magsmärtor, frekventa miktioner, nytillkommen urininkontinens, eventuellt hematuri
 • Vid pyelonefrit: magsmärtor, ömhet i flanken, kräkningar, anorexi, slapphet, irritabilitet7
 • Sepsis ska särskilt övervägas vid irritabilitet, slöhet/passivitet och allmänpåverkan

Större barn

 • Akut cystit: frekvent blåstömning (pollakisuri), smärta vid blåstömning (dysuri), svårighet att kissa, liten urinmängd, förändrad kontinens
 • Pyelonefrit: magsmärtor, ömhet i flanken, feber, illamående, kräkningar, hematuri (uppräknade efter frekvens).7
 • Smärtor i rygg och flank anger ofta vuxna. Detta kan barnet ofta inte beskriva innan de är fyra, fem år.

Kliniska fynd

 • De kliniska fynden är helt beroende av infektionens lokalisation och barnets ålder.
 • Vid afebril UVI (akut cystit) är det oftast få eller inga fynd:
  • Feber är vanligt hos barn <2 år
 • Vid febril UVI kan fynd såsom hos vuxna föreligga:
  • Feber, dunkömhet över njurlogen, palpationsömhet över buken
 • Yttre genitalia och ryggen kan visa anatomiska avvikelser.
 • Bukpalpation och rektal undersökning kan påvisa förstoppning och/eller resistens.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Alla barn under två år med misstänkt UVI ska remitteras till akutmottagning för barn för akut diagnostik.
  • Om risk finns för allvarlig sjukdom bör barnet remitteras till barnavdelning oavsett ålder
 • Urinodling bör tas på samtliga barn där man misstänker UVI.

Urinprover

Urinodling
 • Suprapubisk blåspunktion för urinodling är den mest pålitliga metoden:
  • Särskilt aktuellt hos barn <1 år
  • All växt i provet räknas som signifikant bakteriuri
 • Kateterprov och mittstråleprov för urinodling kan betraktas som tillförlitliga om de utförs som de ska:
  • Kan tas i alla åldrar
  • Växt över 103 CFU/mL (≥106 CFU/L) räknas som signifiktant bakteriuri
  • Instruktion:8
 • Urinprov via urinpåse eller binda för urinodling rekommenderas inte på grund av hög risk för förorening med bakterier från huden.
Urinsticka
 • Leukocyturi föreligger ofta men negativ utkomst utesluter inte förekomst av UVI.
 • Positivt nitrittest är en stark indikator på bakteriuri (förekomst av nitritproducerande bakterier):
  • Positiv nitrit hos flickor räknas som bakteriuri av svensk barnnefrologisk förening (2013)9
  • Hos pojkar kan testet vara falskt negativt vid makroskopisk hematuri och hos pojkar
Mikroskopi
 • Kan övervägas för att påvisa leukocyturi och bakteriuri.

Blodprover 

 • CRP används som nivådiagnostik:
  • Värden ≥20 mg/L kan tala för njurengagemang, men höga CRP-värden förekommer även hos andra infektioner och inflammatoriska tillstånd (dålig specificitet)1
  • CRP <20 mg/L utesluter akut pyelonefrit med stor sannolikhet (god sensitivitet)10
  • En Cochraneöversikt drar slutsatsen att CRP inte är ett tillräckligt bra test för att kunna differentiera mellan akut cystit och pyelonefrit10
 • Kreatinin för bedömning av njurfunktion hos yngre barn:

Andra undersökningar

 • Blododling?
  • Mindre barn när intravenös behandling är indicerad
 • Ultraljud utförs hos barn under 2 år vid för att upptäcka dilation på ultraljud:1,9
 • Ultraljud kan påvisa avvikelser i njurar, urinvägar och rektum hos barn ≥2 år och utförs vid febril UVI eller recidiv.
 • Det är något omdiskuterat hur mycket diagnostik som bör göras efter genomgången UVI:11

När remittera?

 • Alla barn yngre än två år med misstänkt UVI.
  • Vid behov av bakteriologiskt prov där vårdpersonalen inte behärskar provtagningstekniken
 • Barn med febril UVI.
 • Barn ≥2 år: pojkar med recidiv av cystit eller flickor med 3 eller fler recidiv av cystit.
 • Samtliga barn med misstänkt sepsis.
 • Samtliga barn med svårigheter att ta emot och behålla peroral behandling.

Behandling

Nationella rekommendationer

Urinvägsinfektioner i öppenvård. Läkemedelsverket (2017).

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri. Hos män inkluderas även bakteriella infektioner som involverar prostata.
 • Behandling av akut cystit (hos icke-gravida kvinnor ≥15 år):
  • Akut cystit är ett ofarligt men besvärande tillstånd. STI är differentialdiagnos
  • Nytillkomna symtom med sveda vid miktion, täta trängningar och frekventa miktioner där minst 2 av dessa symtom finns 
  • Exspektans rekommenderas vid milda till måttliga symtom. Behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symtom
  • Pivmecillinam och nitrofurantoin är likvärdiga förstahandspreparat med låg resistens hos E. coli inklusive flertalet ESBL-producerande stammar:
   • Nitrofurantoin 50 mg × 3 i 5 dygn (ej vid eGFR < 40 mL/min), pivmecillinam 200 mg × 3 i 5 dygn (postmenopausala kvinnor), pivmecillinam 400 mg x 2 i 3 dygn; andrahandsalternativ är trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dygn eller cefadroxil 0,5 g x 2 eller 1 g x 1
 • Behandling av recidiverande cystit hos kvinnor (minst 2 antibiotikabehandlade under senaste halvåret eller minst 3 under senaste året):
  • Anamnes och utredning för att hitta eventuella bakomliggande orsaker
  • Behandlingalternativ är postcoital blåstömning, byte av preventivmetod (premenopausala kvinnor), lokalt östrogen (postmenopausala kvinnor), antibiotikaprofylax (postcoital eller kontinuerlig) och recept i reserv
 • Vid febril UVI hos kvinnor rekommenderas alltid antibiotikabehandling, efter diagnostik inklusive urinodling:
  • Aktuella läkemedel är då ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 dygn, trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg × 2 i 10 dygn, ceftibuten 400 mg x 1 i 10 dygn (andrahandsval) och cefixim 200 mg x 2 eller 400 mg x 1 i 10 dygn (tredjehandsval)
 • Asymtomatisk bakteriuri hos kvinnor (icke-gravida) ska inte behandlas med antibiotika.
 • UVI hos gravida behandlas med antibiotika:
  • Vid asymtomatisk bakteriuri och akut cystit rekommenderas nitrofurantoin 50 mg × 3 i 5 dygn eller pivmecillinam 200 mg × 3 i 5 dygn med andrahandsalternativ cefadroxil 500 mg × 2 alternativt 1 g × 1 i 5 dygn; under 2:a och 3:e trimestern och efter resistensbestämning kan trimetoprim 160 mg × 2 i 3 dygn övervägas
  • Febril UVI behandlas på sjukhus för intravenös antibiotikabehandling. I första hand ceftibuten 400 mg × 2 eller cefixim 400 mg × 2; i andra trimestern kan trimetoprim/sulfametoxazol 160 mg/800 mg × 2 vara ett alternativ. Efter resistensbestämning kan ciprofloxacin 500mg × 2 övervägas i avsaknad av andra alternativ. Behandlingstid 10 dygn
 • UVI hos män: Akut cystit hos män i första hand med nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn eller pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn. Vid febril UVI finns belägg för att prostata samtidigt är involverad varför behandling med antibiotika som ciprofloxaxin 500 mg x 2 och trimetoprim/sulfametoxazol 160 mg/800 mg × 2 (efter odlingssvar) i 14 dagar rekommenderas:
  • Vid akut bakteriell prostatit och febril UVI efter prostatabiopsi rekommenderas initial intravenös antibiotikabehandling på sjukhus
 • UVI hos äldre behandlas på samma sätt som hos yngre. Asymtomatisk bakteriuri och ospecifika symtom/tecken utan symtom på UVI bör inte antibiotikabehandlas.
 • Kateterassocierad UVI:
 • UVI hos barn delas in i UVI hos barn under och över 2 år. Barn <2 år bör behandlas av barnläkare eller i samråd med barnläkare:
  • Barn ≥2 år med akut cystit behandlas med nitrofurantoin 1,5 mg/kg × 2, pivmecillinam 200 mg × 3 (efter 5 års ålder) eller trimetoprim 3 mg/kg × 2 i 5 dagar
  • Barn <2 år med UVI (såväl akut cystit som febril UVI) samt barn ≥2 år med febril UVI behandlas med ceftibuten 9 mg/kg × 1, cefixim 8 mg/kg × 1, trimetoprim/sulfametoxazol 3/15 mg/kg × 2 (efter resistensbesked) i 10 dagar eller ciprofloxacin (endast barn ≥2 år) 19 mg/kg x 2 i 7 dagar

Källa: Läkemedelsverket (2017). UVI - Urinvägsinfektioner i öppenvård samt Folkhälsomyndigheten (2019).

Behandlingsmål

 • Sanera infektion och förebygga komplikationer.
 • Symtomlindring.
 • Förhindra recidiverande infektioner.

Behandlingen i korthet

 • Akut cystit kan behandlas inom primärvården.
 • Behandling av UVI hos barn under 2 år och barn med febril UVI utförs av barnläkare.
 • Behandlingen baseras på tre huvudprinciper:
  • Läkemedelsbehandling av aktuell infektion
  • Det kan vara aktuellt med kirurgisk behandling av predisponerande tillstånd
  • I utvalda fall profylax mot recidiv

Läkemedelsbehandling

Akut cystit (afebril UVI)
 • Förstahandsalternativ (barn ≥2 år):
 • Andrahandsalternativ (barn ≥2 år):
 • Akut cystit (afebril UVI) hos barn under 2 år handläggs som febril UVI (se nedan).
Febril UVI (sepsis, pyelonefrit)
 • Handläggs av barnläkare.
 • Vid allmänpåverkan, misstanke om sepsis eller vid kräkningar:
  • Parenteral behandling
 • Förstahandsalternativ:
  • Ceftibuten 9 mg/kg × 1 eller cefixim 8 mg/kg × 1  i 10 dygn (båda är licenspreparat)
 • Andrahandsalternativ:
  • Trimetoprim/sulfametoxazol 3/15 mg/kg × 2 (endast efter resistensbesked på grund av hög grad av resistens) i 10 dygn
  • Ciprofloxacin (enbast barn över 2 år) 10 mg/kg x 2 i 7 dygn
 • Andra alternativ:
  • Ceftriaxon intravenöst som engångsdos i väntan på odlings- och resistenssvar
  • Amoxicillin/klavulansyra rekommenderas inte
 • Dokumentation:

Egenbehandling

 • Råd om blåstömning, vätskeintag och personlig hygien har ingen betydelse för om man får infektion eller inte.13
 • Uroterapeut vid miktionsstörningar.
 • Tillräckligt med vätska och eventuellt dietära åtgärder vid förstoppning. 

Förebyggande åtgärder

Miktion/defekation

 • Dysfunktionell blåstömning (ofullständig tömning eller att barnet dröjer länge tills man har miktion) anses vara en viktig riskfaktor för recidiverande UVI.
 • Behandling av förstoppning anses vara viktig för att förebygga recidiv.

Läkemedel för att förebygga UVI

 • Sätts in av barnspecialist:

Övrigt

 • Cirkumcision av nyfödda pojkar och hos pojkar med uretravalvel (medfött slemhinneveck i bakre delen av urinröret hos pojkar) kan minska risken för UVI med upp till 90 %.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De allra flesta barn botas från den aktuella infektionen.
 • Febril UVI kan ge permanenta njurskador men njurskador kan också vara medfödda.

Komplikationer

Cystit

 • Nedre urinvägsinfektioner är ofarliga men de kan ge obehagliga recidiv.
 • Risken att febril UVI uppstår från akut cystit är mycket låg.

Pyelonefrit

 • Urosepsis.
 • Njurskador.

Prognos

 • Recidivrisken är hög:
  • Recidiv av febril UVI förekommer i 10–20 % av fallen
  • Recidiv hos barn under 1 år är lika vanliga hos pojkar som hos flickor
  • Recidiv hos barn över 1 år är vanligast hos flickor
 • Riskfaktorer för recidiv:
  • Höggradig reflux
  • Förekomst av njurskada
  • Blås- och tarmdysfunktion
  • Ålder <6 månader vid första episod av UVI
 • Långtidseffekt?
  • Njurskador (bilateralt) verkar ge ökad risk för nedsatt njurfunktion och hypertoni 

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning efter genomgången UVI har som mål att:
  • Upptäcka bakomliggande faktorer som har har orsakat UVI
  • Faktorer predisponerar för urinvägsinfektion
  • Identifiera eventuella njurskador
 • Vid recidiv av akut cystit tas miktions- och tarmanamnes med eventuellt mätning av urinflöde och residualurin: 
  • Efter upprepade recidiv ska uppföljningen anpassas individuellt, oftast i samråd med barnspecialist.
 • Utredning av febril UVI sköts i regel av barnspecialist.
 • Allmänt:
  • Det är lika viktigt att ge information till familjen om risken för återfall och de aktuella symtomen som det är med kontroller, så att tidig behandling kan sättas in vid recidiv
 • Urinodling efter okomplicerad UVI eller febril UVI är inte indicerat.

Vad bör kontrolleras?

Cystit

 • Om symtomen fortsätter:
  • Kontrollera urinen efter två dagar

Pyelonefrit

 • Se: Diagnos.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Urinblåskatarr
 • Urinvägsinfektion
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons