Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Axial spondylartrit, ankyloserande spondylit


Uppdaterad den: 2022-12-12
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Spondylartriter är en grupp av sjukdomar med gemensamma egenskaper såsom att det drabbar ofta unga personer och att symtomen ofta kommer i perioder (skov).
 • Axial spondylartrit (axSpA) är en övergripande benämning och innefattar inflammatorisk ryggsjukdom med symtom och fynd som dominerar axialt, med ryggsmärta och/eller tecken på sakroiliit:1-3
  • Radiografisk axial SpA (r-axSpA), som är utbytbart mot begreppet ankyloserande spondylit (AS) och som tidigare har kallats för Bechterews sjukdom, karakteriseras av positiva röntgenfynd
  • Icke radiografisk axial SpA (nr-axSpA) har inga röntgenfynd som passar vid sakroiliit
  • Det finns ingen viktig klinisk skillnad mellan dessa två grupper
  • Se även Diagnoskriterier
 • Sjukdomen tillhör gruppen spondylartriter där även perifera SpA ingår med manifestationer främst utanför ryggraden:4
  • Även vid axial spondylartrit kan perifera manifestationer förekomma, såsom artrit, entesit eller daktylit (svullnad i finger/tå) 
  • Extraartikulära symtom förekommer, såsom uveit, psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom

Förekomst

 • Förekomsten beror på vilken av manifestationerna man rapporterar:
  • Incidensen har med hjälp av algoritmer uppskattats till 4 per 100 000 personer/år5
  • I en primärvårdsstudie uppskattade man självrapporterad inflammatorisk ryggsjukdom till minst 8 % av alla som söker för ryggsmärta6 
  • I Sverige har man hittat en prevalens av ankyloserande spondylit på 0,1–0,2 %1,7-8
  • Mildare fall av AS kan förekomma hos upp till 0,5 % av befolkningen1
  • Icke radiologisk axial SpA kan vara minst lika vanlig som AS
 • Ålder:
  • Debutåldern är vanligen <30–45 med högst incidens mellan 20–30 år
  • Det kan dröja upp till 10 år innan diagnosen ställs1
 • Kön:
  • Ankyloserande spondylit är vanligare hos män än hos kvinnor (cirka 2:1), men icke radiografisk axSpA har en jämn könsfördelning1,7,9

Etiologi och patogenes

Axial spondylartrit. Källa: Socialstyrelsen.

Orsaker

 • Orsaken är inte helt klarlagd.
 • Genetik:9
  • Vid ankyloserande spondylit har man sett att ärftlighet förekommer i >90 % av fallen, främst HLA-B27
  • Andre gener (ERAP, IL-23-receptor) kan också spela en roll vid ankyloserande spondylit 
  • Majoriteten av ärftligheten har inte kartlagts ännu
  • Om en förstagradssläkting har ankyloserande spondylit är risken för att själv utveckla AS cirka 6–16 gånger högre

Patogenes9-10

 • TNF-alfa och IL-17/-23 är involverade i sjukdomsprocessen. 
 • Utlösande faktorer för sjukdomen verkar vara förändringar i mikrobiom (till exempel skadad tarmbarriär, hudbarriär eller infektion).
 • Mekanisk belastning spelar en viktig roll vid utvecklingen och progressionen av sjukdomen. 
 • Vid spondylartrit uppstår det en inflammation mellan ben och brosk i de sakroiliaka lederna, ryggraden och enteser (ställen där senor, ligament eller ledkapslar fäster till ben, entesit).
 • Vid ankyloserande spondylit uppstår nybildning av ben på olika platser axialt, vilket anses vara en respons på skador.

Predisponerande faktorer

 • HLA-B27:
  • Ankyloserande spondylit är starkast associerad med förekomsten av vävnadstypantigenet HLA-B27 och ger en >50 gånger ökad risk för utveckling av axSpA3,9-10
  • Finns i 74–89 % av alla personer med axSpA, och i 85–95 % av alla med AS10-11
  • Axial spondylartrit börjar cirka 5 år tidigare hos personer med förekomsten av HLA-B279
  • Risken för att utveckla SpA om man har HLA-B27 är 2–10 %10
 • Reaktiv artrit, inflammatorisk tarmsjukdom eller psoriasis:
  • Är associerade med axial spondylartrit i 15–20 % av fallen9 

ICD-10

 • M45 Ankyloserande spondylit [Bechterews sjukdom]
 • M46 Andra inflammatoriska sjukdomar i ryggraden

ICD-10 Primärvård

 • M45- Pelvospondylit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baserar inte på diagnoskriterier utan ställs med hjälp av en samlad bedömning av anamnes, kliniska fynd, laboratorieundersökningar och ibland bilddiagnostik:1
  • Diagnosen bör misstänkas hos personer <45 år med ryggsmärta >3 månader
  • ASAS-kriterierna (se nedan) är ett hjälpmedel vid diagnostik men det finns inga internationellt accepterade diagnoskriterier eller obligata kriterier som måste uppfyllas för diagnos12
 • Mer allmän information om diagnostisk strategi vid långvarig ryggsmärta finns i texten om Långvarig ländryggssmärta.

Klassifikation enligt ASAS9

 • Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) har framtagits främst för att identifiera patienter som kan delta i kliniska studier. De kan också vara till hjälp vid diagnostiken av AS.
 • Kriterierna gäller för personer med ryggsmärta i minst 3 månader och ålder vid debut <45 år.
 • Sjukdomen klassificeras som axial spondylartrit vid tecken på artrit i iliosakralled på röntgen/MRT och minst 1 kännetecken på spondylartrit, eller HLA–B27 och minst 2 kännetecken på spondylartrit:
  • Kännetecken på spondylartrit består av inflammatorisk ryggsmärta (anamnes), artrit, entesit (hälsena), uveit, daktylit (finger/tå), psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom, god effekt av NSAID, ärftlighet för SpA, förekomst av HLA-B27 och/eller förhöjt CRP

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till långvarig ländryggssmärta, såsom:
  • Mekaniskt/degenerativt betingade ryggsmärtor:
   • Till följd av exempelvis artros, spinal stenos eller skolios
   • Saknar tecken på inflammatorisk sjukdom eller andra tecken på spondylartrit (stelhet på morgonen <30 minuter, försämring vid fysisk aktivitet)
   • Kan uppstå vid varje ålder
  • Lumbosakralt diskbråck, ischias:
   • Ofta utstrålande (neurogen) smärta, vilket saknas vid axial spondylartrit
   • Saknar tecken på inflammatorisk sjukdom eller andra tecken på spondylartrit
  • Fibromyalgi:
   • Ett flertal ömmande punkter
   • Saknar tecken på inflammatorisk sjukdom eller andra tecken på spondylartrit
   • Ofta ingen effekt av NSAID
  • Kotkompressionsfraktur:
   • Vanligen akut smärta
   • Ålder vanligen >50 år
  • Tumörer:
   • Myelom
   • Metastas
  • Infektion:
   • Feber, allmänpåverkan
  • Smärta från interna organ (pankreas, mage, njure, prostata, aorta, livmoder)

Anamnes

Aktuella symtom

 • Lokalisation:9-10
  • Patienter har ofta smärtor i nedre ryggen och bäckenet, men smärtor kan även komma från andra områden i ryggraden:
   • >40 % av alla patienter med spondylartrit har bröstsmärtor
   • Smärtorna kan sprida sig till thorakalryggen och bröstkorgen något som kan medföra stelhet och andningssvårigheter
  • Stelheten kan kännas i hela ryggen och bäckenet och kan stråla ut till skinkor och ben:
   • Patienten kan uppleva molande värk i korsryggen och skinkor
  • Vid ankyloserande spondylit uppstår senare i förloppet stelhet i ryggen med en förändrad hållning
 • Förlopp:3,9-10
  • Debut före 45 års ålder med duration >3 månader
  • Smygande debut (veckor till månader) av smärtorna med stelhet i ryggen, främst på morgonen/efter vila
  • Stelheten varar vanligen i över 30 minuter (till skillnad från till exempel artros)
  • Smärtorna växlar ofta sida (främst i skinkorna)
  • Smärtorna är oftast värst på natten och patienten kan vakna av smärtorna senare på natten. Detsamma gäller för vila i form av stillasittande
  • Smärtorna avtar med rörelse och blir inte bättre av vila
  • Ofta är smärtorna intermittenta i början, senare i förloppet kan de bli kontinuerliga
 • Relaterade symtom/fynd:9-10
  • Perifera manifestationer förekommer i 30–50 % av fallen (antingen vid presentation eller tidigare) och förekommer främst asymmetriskt i de nedre extremiteterna
  • Barn och ungdomar har oftare perifera manifestationer vid debut av sjukdomen
  • Artrit:
   • Svullna och smärtsamma leder
  • Entesit (inflammation av området där ledband, ledkapsel eller ligament fäster i ben):
   • Vanliga lokalisationer är entesit där akillessenan eller fotsulans bindvävsskikt fäster i hälbenet (calcaneus)
   • Kan förekomma i alla enteser
   • Ger vanligen smärta eller stelhet och ömhet vid palpation
  • Daktylit/korvtå:
   • Ovanlig manifestation med svullnad av en eller några tår eller fingrar till följd av en tendovaginit
   • Generell svullnad av fingrar/tår talar för en annan diagnos11
  • Andra extraartikulära manifestationer är symtom på främre uveit (irit/iridocyklit), psoriasis eller inflammatorisk tarmsjukdom:
   • Symtom på främre uveit består ofta av plötslig debut av smärta, fotofobi och nedsatt syn i ett rött öga (ensidigt) 
 • Allmänna symtom:3,12
  • Aptitlöshet, viktnedgång och subfebrilitet förekommer under skov i sjukdomen
  • Trötthet förekommer och går inte alltid att sova bort
  • Ångest och depression är vanligare hos personer med SpA

Övriga uppgifter

 • Effekt av NSAID:
  • God effekt av NSAID talar för axial spondylartrit och relaterade tillstånd
 • Ärftlighet:
  • Axial spondylartrit och relaterade tillstånd predisponerar för axial spondylartrit

Kliniska fynd

Allmänt

 • En noggrann undersökning är viktigt hos alla personer med misstänkt axSpA:
  • Hos många med icke radiografisk axSpA är undersökningen helt normal
  • Det är främst viktigt för att utesluta andra orsaker till besvären
 • Sjukdomen kan inte uteslutas om inga fynd föreligger och fynden vid status är inte specifika. 

Ryggundersökning

 • Gång, av- och påklädning, kroppsspråk, kroppshållning, smärtbeteende.
 • Deformitet eller skolios.
 • Tecken på nedsatt rörlighet:
  • Nedsatt rörlighet thorakalt eller i nedre rygg, kan utvärderas på olika sätt och det finns en stor variation mellan individer:
   • Framåtböjning och sidoböjning testar rörligheten nedre ryggen
 • Läs mer om ryggundersökning:

Övriga undersökningar10-11

 • Bedömning av allmäntillstånd.
 • Ledengagemang/artrit:
  • Artrit förekommer hos cirka 30 % av alla med axial spondylartrit, oftast i form av en oligoartrit med 2–4 påverkade leder
  • Vanliga leder som påverkas är fotled, knäled och höftled, men artrit förekommer också i de övre extremiteterna, axel och käke
 • Entesiter:
  • Ömhet vid palpation, vanligast där akillessenan eller fotsulans bindvävsskikt fäster i hälbenet (calcaneus), men även fästet av m. quadriceps i patella eller tibia
 • Daktylit:
  • Diffus svullnad av tå eller finger som kan vara smärtsam
  • Förekommer oftast i en eller några tår samtidigt
 • Hudförändringar:
  • Psoriasis förekommer hos cirka 10 % av alla personer med axSpA
 • Ögon:
  • Uppträder i 25(30)–35(40) % av alla personer med axSpA
  • Främre uveit ger ett akut rött öga, vanligen ensidigt, med smärta, fotofobi och nedsatt syn
  • Tillståndet är ofta recidiverande och kan då drabba det andra ögat
 • Mage:
  • Inflammatorisk tarmsjukdom förekommer i 4(5)–6(10) % av fallen men är ofta asymtomatisk
 • Hjärta/kärl:
  • Blodtryck och puls
  • Rytmrubbningar, blåsljud
  • Auskultation av lungor

Kompletterande undersökningar i primärvården

Provtagning

 • Rekommenderad provtagning är SR, CRP, blodstatus, kreatinin, urat och U-sticka:12
  • Det finns inga specifika prover för att påvisa axSpA
  • SR och CRP kan vara normala vid spondylartrit:
   • CRP är förhöjt i cirka 60 % av alla personer med axSpA11
   • Vid känd icke radiografisk axSpA ger förhöjt CRP en ökad risk för progression till SA1
  • Övrig provtagning är främst för differentialdiagnostik
 • HLA-B27:
  • Provtagning för HLA-B27 rekommenderas inte eftersom en betydande andel av befolkningen har HLA-B27 utan förekomst av spondylartrit:
   • Upp till 10 % av befolkningen har vävnadstypen HLA-B27 och det finns därmed en stor risk för falskt positivt svar
  • Testet varken utesluter eller bekräftar sjukdomen
  • Se även Predisponerande faktorer

Andra undersökningar

Bilddiagnostik

 • Vid misstanke om axSpA med inflammatorisk ryggsmärta >3 månader baserad på anamnes, rekommenderas i första hand MRT sakroiliakalleder för att upptäcka axial spondylartrit:13
  • DT kan vara ett alternativ men endast vid längre sjukdomsduration1,9-10
 • De flesta internationella källor rekommenderar dock en slätröntgen av bäckenet som första åtgärd:9-11
  • Slätröntgen med fynd av sakroiliit kan räcka för att ge stöd åt diagnosen och kan finnas i upp till 30–50 % av patienterna men siffran kan vara lägre i tidigare stadier av sjukdomen
  • Slätröntgen är billigare och har kort väntetid
  • Röntgen är dock svårbedömt och kan inte se tidiga manifestationer av sjukdomen:
   • Initialt ses skleros som progredierar till erosiva förändringar, vidgning av leden och eventuellt sammanväxning och benbildning av SI-leden vid långvarig sjukdom
   • Vid tydliga förändringar behöver MRT inte nödvändigtvis utföras
  • MRT rekommenderas dock alltid vid misstanke på axSpA och negativa fynd på röntgen
 • Röntgen av thorakal- och lumbalryggen:
  • Kan ha förändringar av själva ryggkotorna med utveckling av bennybildning (syndesmofyter) mellan kotorna, som kan växa samman så att hela ryggraden får utseendet av en bambustång
  • Förbening av ryggradens ligament kan förekomma
 • Skintigrafi, ultraljud eller PET:
  • Har ingen plats i diagnostiken9
  • Ultraljud kan vara av nytta i diagnostiken av entesit14

När remittera?

 • Alla med stark misstanke om inflammatorisk ryggsjukdom ska remitteras till reumatolog:
  • Nyupptäckta patienter bör remitteras till reumatolog som i samråd med allmänläkare kan lägga upp behandling och kontrollprogram

Checklista vid remittering

Axial spondylartrit

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandlingsalternativ?
 • Anamnes:
  • Aktuella problem. Allmäntillstånd? Ryggsmärtor? Artriter? Morgonstelhet? Seninflammationer? Andra organ – ögon, hjärta, lungor, tarm?
  • Förlopp och utveckling? 
  • Fysisk aktivitetsnivå?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Psoriasis?
  • Läkemedel? Effekt av NSAID?
  • Konsekvenser: funktionsnedsättning, arbetsförhet, sömn, psykisk hälsa?
 • Kliniska fynd:
  • Ryggstatus: rörlighet – ventralflexion, lateralflexion, extension? Undersökning av thorakalrörlighet?
  • Ledstatus? Eventuell påverkad led? Rörelseinskränkningar?
  • Fynd i hjärta, lungor, tarm?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Blodprover: förhöjt CRP/SR?
  • Genomförd MRT, DT (eller i vissa fall slätröntgen)

Behandling

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Nedan listas de viktigaste rekommendationer med rangordning 1–3/4 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Artros – diagnostik och utredning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Strukturerat omhändertagande och behandling enligt behandlingspyramid (prioritet 2)
 • Symtom som ger misstanke om artros i knä eller höft:
  • Diagnostik med stöd av en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd (prioritet 3)
 • Symtom som ger misstanke om fler potentiellt allvarliga hälsotillstånd än artros i knä eller höft:
  • Bilddiagnostik som tillägg till klinisk bedömning (prioritet 4)

Artros – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Fysisk träning (prioritet 2)
  • Patientutbildning som tillägg till fysisk träning (prioritet 3)

Artros – läkemedelsbehandling och annan smärtlindring

 • Personer med artros i höft:
  • Akupunktur med eller utan elstimulering (icke-göra)
 • Personer med artros i knä eller höft:
  • Manuell terapi som enskild behandling (icke-göra)
  • Injektion av hyaluronsyra i leden (icke-göra)

Artros – kirurgi

 • Artros eller misstänkt degenerativ meniskskada och smärta i knä:
  • Artroskopisk kirurgi (icke-göra)
 • Artros i knä:
  • Broskcellstransplantation (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – diagnostik, prognostik och utredning

 • Odifferentierad artrit och välgrundad misstanke om reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för reumatoid artrit eller ledskador (prioritet 3)
 • Tidig reumatoid artrit:
  • Röntgen av händer, handled och fötter för att bedöma risken för ledskador (prioritet 3)
  • Bentäthetsmätning i mellanhanden med DXR (digital X-ray radiogrammetry) för att bedöma risken för ledskador (icke-göra)
 • Långvarig inflammatorisk ryggsmärta enligt anamnes:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att upptäcka axial spondylartrit (prioritet 4)
 • Axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att bedöma effekten av biologisk läkemedelsbehandling (icke-göra)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – teamrehabilitering och samordning av vårdinsatser

 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit och nedsatt funktion i händerna:
  • Handträning (prioritet 3)
 • Personer med tidig reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med etablerad reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Teamrehabilitering i öppen vård (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit, axial spondylartrit eller psoriasisartit:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
 • Personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit:
  • Sjuksköterskemottagning med samordnade vårdinsatser (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

 • Personer med reumatoid artrit:

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit

 • Personer med ankyloserande spondylit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
 • Personer med axial spondylartrit och otillräcklig effekt av cox-hämmare:
  • IL17-hämmare (prioritet 3)

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – läkemedelsbehandling vid psoriasisartrit

 • Personer med psoriasisartrit och medelhög till hög sjukdomsaktivitet och tillräcklig effekt av eller intolerans mot standardbehandling (cox-hämmare och kortisoninjektioner och andra sjukdomsmodifierande läkemedel):
  • TNF-hämmare (prioritet 2)
  • IL17A-hämmare eller IL12/23-hämmare (prioritet 3)
  • JAK-hämmare (prioritet 3)

Osteoporos – diagnostik och utredning

 • Benskörhetsfraktur:
  • Systematisk riskvärdering, utredning och behandling (frakturkedja med koordinatorer) (prioritet 1)
 • Planerad eller pågående systemisk kortisonbehandling:
  • Systematisk riskvärdering och utredning för osteoporos eller benskörhetsfraktur (prioritet 2)
 • Personer med misstänkt osteoporos eller hög frakturrisk:
  • Beräkning av risk för benskörhetsfrakturer enligt FRAX (prioritet 2)
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning, inklusive VFA-undersökning (prioritet 2)
  • Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning (prioritet 3)

Osteoporos – fysisk träning och patientutbildning

 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning:
  • Fysisk träning (prioritet 3)
  • Patientutbildning, till exempel osteoporosskola (prioritet 4)

Osteoporos – läkemedelsbehandling och övriga åtgärder

 • Benskörhetsfraktur i rygg eller höft:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, antiresorptiva (prioritet 2)
 • Multipla benskörhetsfrakturer i rygg och uttalat låg bentäthet:
  • Behandling med benspecifika läkemedel, teriparatid (prioritet 2)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder eller äldre män med systemisk kortisonbehandling:
  • Benspecifika läkemedel (prioritet 4)
 • Kvinnor i postmenopausal ålder med benskörhetsfraktur och uttalat låg bentäthet:
 • Personer med förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning, utan dokumenterad brist på kalcium eller D-vitamin, utan behandling med systemisk kortison eller benspecifika läkemedel mot osteoporos:
  • Behandling med kalcium och D-vitamin (icke-göra)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – Stöd för styrning och ledning, publicerad 2021-01-20 

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.
 • Upprätthålla och sträva efter symtomlindring, maximal funktion och god kroppshållning.
 • Förhindra sjukdomsrelaterade komplikationer

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen består av icke-farmakologisk och farmakologisk behandling:
  • Icke-farmakologisk behandling består av egen träning och fysioterapi
  • Farmakologisk behandling består av symtomlindrande läkemedel (NSAID, kortikosteroider) och biologiska läkemedel
 • Teamrehabilitering och samordning av vårdinsatser:13
  • Såväl vid tidig som etablerad axial spondylartrit rekommenderas teamrehabilitering i öppen vård
  • Vid axial spondylartrit kan en sjuksköterskemottagning med samordnade vårdinsatser övervägas (inom slutenvården)

Egenbehandling

 • Patientutbildning:
  • Information om hur patienten själv kan hantera sjukdomen
  • Information om patientföreningar
 • Egenbehandling består av normal fysisk aktivitet i enlighet med allmänna rekommendationer:
  • Varma bad/bassängträning kan vara extra lämpligt för personer med axSpA
  • Under ett skov är det viktigt med fokus på rörlighet
 • Rökstopp:
  • Rökning kan försämra spondylartriter och kan ge ökade risker för hjärt-kärlsjukdom15

Läkemedelsbehandling

NSAID1,9-11

 • NSAID är förstahandsvalet vid axial spondylartrit:
  • Den lägst möjliga doseringen bör användas och kan påbörjas i väntan på att en övrig behandlingsplan upprättas
  • Olika NSAID kan prövas, inklusive selektiva cox-2-hämmare
  • I vissa fall kan intermittent behandling övervägas
  • Observera ökad risk för gastrointestinal blödning och hjärt-kärlsjukdom
 • Dokumentationen kring NSAID är god men dokumentationen är mest gjord för AS:
  • Det är inte klart om NSAID också påverkar prognosen 

Glukokortikoider1,10

 • Vid perifera artriter och entesiter kan injektioner med glukokortikoider övervägas:
  • Kan ges i sakroiliakaleder och perifera leder
  • Observera den ökade risken för senruptur vid injektion i senor
 • Peroral behandling rekommenderas inte.13

DMARDs

Januskinashämmare (JAK-hämmare)

 • Upadacitinab:
  • JAK-hämmare har visat signifikant effekt hos patienter som har provat två biologiska DMARD utan tillfredsställande effekt16

Annan behandling

Fysioterapi

 • Fysioterapi är, förutom den farmakologiska behandlingen, en viktig del av behandlingen vid axial spondylartrit.17
 • En Cochraneanalys visar:18
  • Individuellt hemmabaserat eller övervakat träningsprogram är bättre än ingen intervention
  • Rörelseterapi i grupp ledd av fysioterapeut är bättre än träning i hemmet
  • Kombinerat specifikt träningsprogram på sjukhus följt av gruppträning är bättre än enbart gruppträning
 • Fysioterapi, intensiv träning och rehabilitering kan göra nytta liksom bassängträning.

Kirurgi

 • Kirurgi kan i sällsynta fall bli aktuell, särskilt vid höftengagemang (höftledsprotes), akut fraktur, kyfosutveckling och akuta neurologiska skador. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomsförloppet varierar från individ till individ. Sjukdomen börjar vanligen smygande och har ett skovvist förlopp.
 • Hos enstaka personer går sjukdomen spontant i remission. 
 • Axial spondylartrit kan leda till nedsatt arbetsförmåga och egenupplevd livskvalitet, vilket kan ha effekter på relationer, fritid och det sociala livet.3
 • Progression från icke radiografisk axSpA till ankyloserande spondylit:11
  • Sker i 5–10 % av patienterna i loppet av 2 år
  • Sker i 5–30 % av patienterna i loppet av 10 år
  • Risken ökar vid förekomst av benmärgsödem på MR, förekomst av HLA-B27 och förhöjt CRP1
 • Vid ankyloserande spondylit kan patienten utveckla stelhet i ryggraden med en markerad thorakal kyfos och uträtad lumbal lordos. Kontrakturer kan uppstå och rörligheten i thorax kan påverkas.

Komplikationer

 • Höftledsartros:
  • Kan behöva kirurgisk åtgärd
 • Osteoporos och frakturer:
  • Är vanligt vid ankyloserande spondylit10
  • Fraktur på ryggraden är vanligast vid den thorakolumbala och cervikothorakala övergången och kan uppstå vid små trauman
  • Ryggsmärtor som uppstår akut även utan trauma bör utredas med bilddiagnostik (DT)
  • Läkemedelsbehandling rekommenderas inte rutinmässigt men bör övervägas hos alla med AS
 • Kardiovaskulär risk:
  • På samma sätt som andra inflammatoriska tillstånd är ankyloserande spondylit förknippad med ökad risk för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet19
  • Optimal behandling av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar rekommenderas
 • Aortit, aortainsufficiens.
 • Amyloid nefropati med proteinuri, senare njursvikt.
 • Överledningsrubbningar.

Prognos

 • Varierar, men vanligtvis kommer de flesta att upprätthålla en normal funktionsnivå med adekvat behandling.

Uppföljning

Plan

 • De flesta hanteras av allmänläkare, men med regelbundna bedömningar och kontroller hos reumatolog.
 • Personer med ankyloserande spondylit rekommenderas kontroll med mätningar som påvisar graden av inflammation:
  • Led-ryggstatus
  • Egenrapporterad sjukdomsaktivitet
  • Laboratorieprover
 • Var uppmärksam på utveckling av komplikationer och andra manifestationer av spondylartrit. Patienter bör uppmanas att söka läkare vid sjukdomstecken som kan tala för dessa tillstånd.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vikten av att vara i aktivitet och de åtgärder som finns beskrivna under egenbehandling.
 • Var uppmärksam på eventuella symtom från hjärta, lungor eller ögonen och ta vid behov kontakt med läkare.

Skriftlig patientinformation

 • Ankyloserande spondylit, översikt
 • Ankyloserande spondylit, orsak och symtom
 • Ankyloserande spondylit, diagnos
 • Ankyloserande spondylit, behandling
 • NSAID-preparat

Animation

 • Ankyloserande spondylit

Patientförening

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons